Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrared spectroscopy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2013 Vol. 31, No. 4 555--560
EN Pure and cobalt doped (x = 0.05, 0.10, 0.15 mol %) polycrystalline potassium hexatitanate (K2Ti6O13) ceramics were synthesized using conventional solid state reaction route. XRD result confirmed the successful doping of Co in the K2Ti6O13 matrix, as no additional peak was observed in the pattern. Die[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN This paper discusses two methods of moisture content estimation jn oil-paper insulation. The advantages and disadvantages are presented, as well as the example research results for each method. The samples of oil-impregnated paper insulation of varied moisture content were the investigated objects. [...]
3
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2015 Vol. 49 74--80
EN The infrared spectra of 2-Thiouracil (Thu) have been recorded in the region 4000-400 cm-1. The assignments of fundamental frequencies have been proposed on the basis of assignments in related molecules. Correlation of vibrational assignments with those of related molecules have been point[...]
4
100%
Measurement Automation Monitoring
EN Main notion of this paper is presenting the possibility of applying microbolometer FPAs in detection and visualization of far infrared sub-bands (LWIR 8-12 µm), as a cheaper alternative to cooled detectors. Specifically designed and built device consists of infrared optics, custom made beamsplitter [...]
5
100%
Farby i Lakiery
2018 nr 2 6--17
PL W artykule przybliżono metodę spektroskopii w podczerwieni. Omówiono zasadę metody, techniki pomiaru, sposoby przygotowania próbek do badań. Podano przykłady zastosowań tej techniki w analizie wyrobów lakierowych obejmujących identyfikację, monitorowanie różnych procesów fizykochemicznych zachodzący[...]
EN The article presents the method of infrared spectroscopy. The principle of the method, measurement technique, methods of sample preparation for testing are discussed. Examples of applications of this technique in the analysis of coatings including identification, monitoring of various physicochemica[...]
6
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Four infrared spectroscopic techniques - photoacoustic (PAS), diffuse reflectance (DRS), attenuated total reflectance (ATR) and transmission (TS) - were evaluated for the qualitative analysis of the biochar obtained from willow feedstock during pyrolysis. Increase in pyrolysis temperature resulted i[...]
7
100%
Mining Science
2019 Vol. 26 109--122
EN Gem has long been chased because of its cultural and historical significance and beauty, and the identification and evaluation of its structural features have also been paid attention to. Plum blossom jade and emerald were identified and analyzed by means of the conventional detection method, infrar[...]
8
88%
Polish Journal of Chemistry
2009 Vol. 83, nr 10 1729-1735
EN Molecular magnet nickel(II) hexacyanoferrate(III), powder Ni3[Fe(CN)6]2ź15H2O, was prepared by coprecipitation method. The coprecipitated powder was annealed in vacuum at different temperatures of 80, 100, 120, and 140 graduate C. Water molecules contained in Prussian blue analogues were removed by [...]
9
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN Raman spectroscopy has developed into one of the most powerful tools for fundamental investigations and practical applications in gases, liquids and solids. In this paper some examples of Raman applications for studying vibrational dynamics occurring in picosecond and femtosecond scale in liquids, g[...]
10
88%
Geological Quarterly
2018 Vol. 62, No. 2 433--446
EN Shock impact-produced mineral alterations in two thin sections of the recently found Csátalja H4 ordinary chondrite meteorite are compared. Peak positions of Raman and infrared spectra of mineral clasts show peaks shifted in wavenumber relative to unshocked reference minerals, and both peak shifts a[...]
11
75%
Polish Journal of Chemistry
EN The title compound (DD) was investigated by IR and Raman spectroscopy, including FTIR linear dichroism (LD) measurements on samples aligned in stretched polyethylene. The observed IR and Raman wavenumbers, IR polarization directions, and relative intensities were generally well reproduced by the res[...]
12
75%
Biotechnology and Food Science
2014 Vol. 78, nr 2 141--145
EN Application of the infrared spectroscopy method in the measurement of sucrose concentration within the range from 6 to 20% dry matter has been studied. Results obtained showed a linear relationship between sugar concentration and absorbance with correlation coefficient value close to 0.996. The effe[...]
13
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W wielu krajach jako paliwo do silników wysokoprężnych stosuje się olej napędowy z dodatkami w postaci biokomponentów. W Europie biokomponenty występują najczęściej w postaci estrów metylowych oleju rzepakowego RME (Rapeseed oil Methyl Ester). Do określenia zawartości estrów metylowych RME zastosowa[...]
EN In most countries, for compression-ignition engines, diesel fuel is used, with bio-components as additives.ln Europe, bio-components usually exist as rapeseed oil methyl esters RME. To measure the amount of methyl esters, infrared's spectrophotometric analysis were used. The RME amount in Diesel oil[...]
14
75%
Karbo
2001 Nr 6 199-203
PL Przeprowadzono badania petrograficzne i strukturalne metodą spektroskopii DRIFT węgli kamiennych, od płomiennego typu 31. l do antratracytu i wydzielonych z nich litotypów: witrynów, klarynów, durynów i fuzynów. Struktura litotypów zmienia się w miarę wzrostu uwęglenia przebieg zmian parametrów obl[...]
EN Petrographic and structural investigations of hard coals have been carried out from flame type 31.1 to anthracite and selected from them lithotypes: vitrenes, clarenes, durenes and fusenes wit the use of DRIFT spectroscopy. The structure of lithotypes changes with increase in carbonisation degre[...]
15
75%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 12 961--967
PL Przedstawiono ocenę korelacji poziomu zawartości przeciwutleniacza typu fenolowego oznaczonego metodami spektroskopii w podczerwieni (IR) oraz liniowej woltamperometrii (RULER) w bezcynkowych olejach turbinowych z eksploatacji zawierających dodatki z grupy podstawowej (pojedynczy przeciwutleniacz) i[...]
EN The results of investigations to determine the hindered phenolic antioxidant content level by infrared spectroscopy (IR) and linear voltammetry (RULER) in in-service non-zinc turbine oils, from the primary (single antioxidant) and mixed group (mixture of antioxidants) are presented. The results obta[...]
16
75%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 2 119--124
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie obecnego stanu rozwoju metod badawczych, wybranych przez autorów jako najważniejszych dla rozwoju katalizy przemysłowej. W poprzedniej części pracy autorzy opisali metody badania struktury katalizatorów. Tutaj uwaga skupiona jest na właściwościach powierzchniowych[...]
EN The aim of this article is to present the current state of progress of research methods, selected by the authors as the most important for development of industrial catalysis. In the previous part of this article, the authors described the methods used to study the structure of catalysts. In this pa[...]
17
75%
Karbo
2016 Nr 3-4 48--56
PL Celem niniejszej pracy było podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat wykorzystania spektroskopii w podczerwieni do badania węgli i materiałów węglowych. Spektroskopia w podczerwieni jest jedną z najbardziej przydatnych metod stosowanych w analizie instrumentalnej do badań węgli i materiałów węg[...]
EN The aim of this work was to summarize the current knowledge on the use of infrared spectroscopy to study coals and coal materials. Infrared spectroscopy is one of the most useful methods of instrumental analysis used in research on coals and coal materials. It allows non-destructively to study the c[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule dokonano analizy porównawczej osadów w układzie EGR silników z ZS zasilanych olejem napędowym Ekodiesel Ultra oraz paliwem B10 z udziałem biokomponentów. Analizy przeprowadzono w laboratorium z wykorzystaniem metod fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii oraz metod spektroskopii [...]
EN The article presents the issue of deposit formation in a EGR on diesel engine resulting from the use of diesel oil with biocomponents. Analysis was performed in a laboratory by means of energy dispersive X-ray fluorescence and infrared spectroscopy methods. The aim of this study was to determine the[...]
19
75%
Karbo
2015 Nr 2 69--72
PL W pracy opracowano model analizy półilościowej wybranych parametrów węgla w oparciu o spektroskopię FTIR. Model umożliwi śledzenie zmian parametrów jakościowych węgla w czasie różnych procesów, m.in. pirolizy i zgazowania. Badano zależność pomiędzy danymi spektralnymi oraz wartością wybranych parame[...]
EN A model for semiquantitative analysis of selected parameters of coal based on FTIR spectroscopy is presented. The model allows tracking of changes of coal quality parameters during such processes as pyrolysis and gasification. The dependence between spectral data and the value of the selected qualit[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
PL Celem pracy było zbadanie zmian struktury cienkich warstw oleju z oliwek, rozpostartych na powierzchni wody i miedzi. Zmiany te powstały na skutek oddziaływania tych warstw z podłożem. Tworzenie się podpowierzchniowych warstw micelarnych w przypadku wody, nie występuje w przypadku płytek metalicznyc[...]
EN ln the presented paper the structural changes in thin olive oil layers, taking place as a result of interaction with water using a photoacoustic technique, were studied. The oil layers were spread from a solution in a volatile solvent (ethyl ether) on the water and copper surface. These studies are [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last