Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrared camera
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2014 Vol. 12 572--581
EN The article deals with thermal diffusivity measurements by using of thermovision techniques. Methods for determination of thermal parameters of insulating bodies are time consuming and so that, their utility in industry is inconsiderable. For example such measurements can’t be used for online inspec[...]
2
80%
Image Processing & Communications
2012 Vol. 17, no. 4 131--136
EN Using of precise temperature control method requires knowledge of the dynamic properties of the controlled system. It can be determined by applying infrared camera to the temperature measurement of controlled system. The article presents two models of induction heated rotating steel cylinder and the[...]
3
80%
Image Processing & Communications
EN As a fundamental task in many applications, human face detection is one of the most active research field at present. Most of the research works are confined to visual light image. The potential for illumination invariant feature of the Infrared image has received little attention. The SARS epidemic[...]
4
80%
Structure and Environment
EN The article is focused on the infrared measurement method in the air in small closed areas. This method is based on the visualization of temperature fields on an auxiliary material which is inserted into the non-isothermal air flow in a research area. In small closed spaces where is impossible to pu[...]
5
70%
Measurement Automation Monitoring
2017 Vol. 63, No. 3 111--114
EN This paper presents two methods to recognize authenticity of the postal envelopes sealing. These methods are: infrared thermography and thickness measurement. Additionally, microscope inspection is presented. Based on the results, quantitative assessment was developed. The proposed methods make it p[...]
6
70%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 6 203--205
EN Experimental results of effects of thermomechanical couplings occurring in shape memory polymer subjected to tension are presented. Stress-strain curves were recorded by testing machine, while their related temperature changes were measured with infrared camera. The mechanical and thermal characteri[...]
7
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Tematyka artykułu dotyczy interdyscyplinarnego obszaru badań związanego z pomiarami termowizyjnymi i ich zastosowaniem w diagnostyce urządzeń elektronicznych. Przedstawiono podstawowe zagadnienia obejmujące pomiary termowizyjne i zastosowaną aparaturę pomiarową. Zaprezentowano wyniki pomiarów termow[...]
EN The subject of the paper concerns an interdisciplinary area of research related to infrared, thermovisual measurements and their application in the diagnostics of electronic devices. The basic issues associated with infrared measurements and used measuring equipment are presented. The results of inf[...]
8
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Interakcja pomiędzy plazmą a podłożem jest jednym z najważniejszych czynników determinujących zastosowanie niskotemperaturowej, niskociśnieniowej plazmy w dziedzinach takich jak trawienie, wytwarzanie cienkich warstw oraz modyfikacja powierzchni. W tym procesie, w szczególności podczas osadzania war[...]
EN Plasma-surface interactions are of great importance in large variety of application of low-temperature, low-pressure plasmas in such fields as etching, thin film deposition and surface modification. In these processes, in particular of deposition of carbon films, the thermal and energetic conditions[...]
9
61%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3 197--200
PL Przedstawiono wyniki pomiaru rozkładu temperatury w strefie skrawania uzyskane za pomocą kamery termowizyjnej podczas toczenia ortogonalnego żeliwa sferoidalnego (perlityczno-ferrytycznego) ostrzami z ceramiki azotkowej i CBN. Program eksperymentu obejmował pomiar średniej i maksymalnej temperatury [...]
EN Reported are the results of temperature distribution measurements in the cutting zone carried out by means of a thermal image camera during orthogonal turning of the pearlitic-ferritic (PF) spheroidal cast iron (EN-GJS-500-7 grade) using CBN and nitride ceramic tools. The experiment consisted of mea[...]
10
61%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki prowadzonych badań dotyczących określenia wpływu czynników determinujących pomiary obiektów małych kątowo mierzonych systemem termalnym AGEMA 900 SW/TE. Omówiono zarówno teoretyczny aspekt zagadnienia jak i eksperyment potwierdzający przyjęte założenia do rozw[...]
11
61%
Napędy i Sterowanie
PL Jednym z najważniejszych zadań producentów (niezależnie od profesji) jest utrzymanie wysokiego poziomu ciągłości wytwarzania przy możliwie jak najniższych kosztach własnych i wysokim stopniu bezpieczeństwa.
12
61%
Management and Production Engineering Review
EN This paper presents an overview of the state of knowledge on temperature measurement in the cutting area during magnesium alloy milling. Additionally, results of own research on chip temperature measurement during dry milling of magnesium alloys are included. Tested magnesium alloys are frequently u[...]
13
61%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 6 206--209
EN : Experimental results of effects of thermomechanical couplings occurring both in natural vulcanized rubber and rubber with self-healing polyurethane subjected to tension at different strain rates are presented. Mechanical characteristics were recorded by testing machine, while the sample temperatu[...]
14
61%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Computer vision is one of the main research fields for micro air vehicles. Therefore many teams around the globe are developing different camera systems which are directly mounted on a MAV or observe and track it from a fixed position. This paper presents a simple and cheap solution for a precise 40[...]
15
61%
Nowa Elektrotechnika
16
61%
Central European Journal of Energetic Materials
2016 Vol. 13, no. 1 161--182
EN The aim of this research was to determine the thermobaric effect of cast composite explosives, with different masses and dimensions of the chosen explosive charges. This was done by measuring the shock wave parameters in air (maximum overpressure and pressure impulse) and quantifying the thermal eff[...]
17
61%
Logistyka
2015 nr 3 3536--3541, CD 1
PL W prowadzonych pracach badawczych a także projektowaniu i eksploatacji kabin lakierniczych ważnym elementem jest jednorodność rozkładu strumieni powietrza wewnątrz komory lakierniczej. Zapewnia to zapobieganie koncentracji cząstek stałych mgły lakierniczej oraz lotnych związków organicznych. Koncent[...]
EN The research work as well as the design and operation of the spray booth is an important element of uniformity of the air flow distribution inside the paint chamber. This ensures the prevention of concentration of overspray particulates and volatile organic compounds. The concentration of these comp[...]
18
61%
Logistyka
2014 nr 3 2557--2562
PL We współczesnych silnikach spalinowych dąży się do mniejszej toksyczności spalin, mniejszego zużycia paliwa oraz jak najlepszych właściwości trakcyjnych. W trakcie eksploatacji silnika spalinowego istotnym elementem jest bieżąca kontrola jego stanu technicznego. Istotą działań dążących do maksymalne[...]
EN In the modern internal combustion engines aims to reduce the toxicity of exhaust gases, fuel economy and how best cohesive properties. In the operation of the engine of internal combustion important element is the ongoing control of its technical condition. The essence of activity, directed on the m[...]
19
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 10 1242-1244
PL W artykule przedstawiono wyniki badań bezpiecznej odległości pomiędzy materiałem palnym a instalacją odgromową. Badania przeprowadzono przy pomocy kamery termowizyjnej. Doświadczenia polegały na rozgrzaniu prądem pręta ze stali miękkiej o średnicy wymaganej w aktualnej normie i badaniu temperatury n[...]
EN This paper describes experimental research of a safe distance between combustible materials and a lightning protection system. The distance is required because of possible ignition of combustible materials as a result of thermal radiation emitted by the heated lightning protection wire. The euro - c[...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano wykorzystanie techniki termowizyjnej w elektroenergetyce, problemy związane z błędną interpretacją wyników oraz biedy pomiarów kamerą termowizyjną. Przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania podczerwonego transformatorów.
EN The article presents an infrared method, used in electric power engineering, problems related to incorrect interpretation of measurement results and errors of measurement. Infrared measurement results on power transformers were presented. (Temperaturę field on high voltage power transformer).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last