Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infradźwięki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawione zostały problemy, dotyczące infradźwięków i hałasu infradźwiękowego oraz ich wpływu na zachowania kierowców pojazdów mechanicznych oraz operatorów maszyn. Fale infradźwiękowe działają na cały organizm ludzki. Wywołują one drgania rezonansowe klatki piersiowej, przepony brzu[...]
EN The article refers to some problems of infrasound and infrasound noise and their influence on the behaviour of drivers of mechanical vehicles and machine operators. Infrasound waves act on the entire human organism. They induce resonance vibrations of the chest, abdominal membrane and digestive orga[...]
2
100%
Czysta Energia
2009 Nr 11 37-37
3
100%
Logistyka
PL W referacie przedstawione zostały wyniki badań infradźwięków i hałasu infradźwiękowego. Pomiary wykonano w miejscu pracy kierowcy, zapisując przez 30 sekund poziom ciśnienia akustycznego. Stwierdzono wysokie wartości poziomów hałasu infradźwiękowego w pojazdach kategorii M3, utrzymujące się na stały[...]
EN The article refers to some problems of infrasound and infrasound noise researches. The high infrasound noise levels were in M3 category vehicles, at about 110÷115 dB level, according to correction curve G with relatively low level of interior noise of about 66÷74 dB according to correction curve A, [...]
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 95 153--161
PL Tematyka podjęta w artykule dotyczy problematyki hałasu infradźwiękowego emitowanego przez eksploatowane w warunkach przemysłowych urządzenia elektroenergetyczne. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analiz sygnałów niskoczęstotliwościowych, w tym infradźwiękowych, generowanych przez pracujące[...]
EN The subject area of this article applies to study of infrasound signals generated by transformers. The tests were carried out on medium voltage transformers which reduce the voltage from 15 kV to 0.4 kV, using oil and dry insulation with nominal apparent power in the range from 150 kVA to 1250 kVA. [...]
5
100%
Zeszyty Energetyczne
2014 T. 1 225--234
PL Potrzeba oczyszczania powierzchni ogrzewalnych kotłów, a także wewnętrznych powierzchni innych urządzeń energetycznych wymogła poszukiwania coraz lepszych i tańszych rozwiązań technicznych pozwalających utrzymać te powierzchnie w czystości. Praktycznym rozwiązaniem okazały się urządzenia zdmuchujące[...]
6
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 9 773-778
PL W ramach artykułu przedstawiono wyniki analizy porównawczej poziomu ciśnienia akustycznego hałasu infradźwiękowego generowanego przez dwie turbiny wiatrowe dużych mocy tj. fabrycznie nowej REPOWER typ MM92 o mocy elektrycznej 2 MW i eksploatowanej od pięciu lat Vensys typ 62 o mocy elektrycznej 1,2[...]
EN The subject area of this paper is infrasound signals generated by work of modern wind turbines. Measurements of infrasound noise were taken in accordance with the PN-EN 61400-11:2002 [7] and PN-EN 61400-11:2004/A1 [8] standards. A comparative analysis of the measurement results of the infrasound noi[...]
7
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 6 11-15
PL Hałas niskoczęstotliwościowy (w tym infradźwiękowy) jest jednym ze szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy i życia człowieka. Dominującym efektem wpływu infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości na organizm podczas ekspozycji zawodowej jest ich działanie uciążliwe, występujące j[...]
EN Low-frequency noise (including infrasound noise) is one of the most harmful and annoying factors in the working and living environments. Annoyance, present even when the audibility threshold is only slightly exceeded, is the dominating effect of low-frequency and infrasound noise during occupational[...]
8
75%
Energetyka
2008 nr 7 516-519
PL Przedstawiono zasady działania i praktyczne zastosowania infradźwięków do czyszczenia powierzchni wewnętrznych kotłów energetycznych, elektrofiltrów, czy podgrzewaczy wody. Zaproponowano konkretne rozwiązanie techniczne dostępne w Polsce.
EN Presented are principles of work and practical infrasounds'applications for cleaning power boiler inner surfaces, electrofilters or water heaters. Proposed are specific technical solutions available in Poland.
9
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2013 z. 69 83--84
EN Paper presents an overview of main problems of infrasound noise emission of urban small wind turbines.
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 139--142
PL W artykule przedstawiono analizę hałasu niskoczęstotliwościowego w wybranych modelach samochodów osobowych. Badania prowadzono w dwóch wariantach: przejazd z zamkniętymi wszystkimi oknami oraz przejazd z uchylonym szyberdachem. Pojazdy poruszały się po autostradzie z dużymi prędkościami. Autorzy nie[...]
EN The article presents an analysis of low frequency noise in selected models of passenger cars. The study has been performed in two variants: travel with all windows closed and travel with the sliding roof half-open. The vehicles moved along the motorway with high speeds. The authors do not evaluate t[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 136--138
PL Na przykładzie przeprowadzonych analiz tercjowych widma hałasu w wybranych typach pojazdów wskazano na wysokie poziomy infradźwięków w pojazdach napędzanych silnikami spalinowymi. Do badań wytypowano trzy środki komunikacji podmiejskiej: autobusy, małe busy i samochody osobowe. Wyniki analiz tercjow[...]
EN On the example of third octave analyses of the noise spectrum in selected types of vehicles, high levels of infrasound noise have been shown in vehicles powered by combustion engines. The studies selected three means of suburban communication: coaches, small busses and passenger cars. The results of[...]
12
75%
Vibrations in Physical Systems
2014 Vol. 26 327--334
EN The paper presents noise evaluation for a 2 MW wind turbine. The obtained results have been analyzed with regard to infrasound and low frequency noise generated during work of the wind turbine. The evaluation was based on standards and decrees binding in Poland. The paper presents also current liter[...]
13
75%
Agricultural Engineering
2016 Vol. 20, No. 1 155--166
PL W niektórych środowiskach opiniotwórczych wiele kontrowersji wzbudza problem hałasu jaki emitują elektrownie wiatrowe. Sugeruje się nawet, że mają one bardzo negatywny wpływ na jakość i długość życia człowieka. Na podstawie przeglądu publikacji krajowych i zagranicznych wykonano analizę wpływu hałas[...]
EN In some opinion-forming environments the problem of noise emitted by wind power stations is very controversial. It is even suggested that they negatively affect the quality and length of human life. Based on the review of domestic and foreign publications an analysis of the impact of the low-frequen[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Hałas infradźwiękowy jest czynnikiem fizycznym powszechnie występującym w środowisku pracy kierowców, w szczególności kierowców autobusów miejskich. Badania prowadzone przez różne ośrodki wykazują, że hałas infradźwiękowy w tych pojazdach często przekracza wartości stanowiące kryterium uciążliwości [...]
15
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 7 725--727
PL W artykule omówiono pomiary własne hałasu infradźwiękowego wytwarzanego i emitowanych do środowiska podczas pracy turbin wiatrowych. Badania prowadzono na dwóch podobnych obiektach A i B, składających się z trzech turbin wiatrowych. Obiekt A składał się z nowoczesnych turbin produkowanych w technolo[...]
EN In this paper we discuss own measurements of the infrasound noise made and emitted into the environment during wind turbine operation. The research has been performed on two similar farms „A” and „B”, consisting of 3 wind turbines. „A” turbines are modern turbines produced at the end of the last c[...]
16
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy przedstawiono rozważania nad możliwością zastosowania infradźwięków, w celu poprawy jakości snu. Przesłanką do sformułowania i podjęcia wstępnych hipotez są wyniki uzyskane z badań nad wpływem fal akustycznych niskich częstotliwości na zmiany w morfologii sygnału EEG.
EN In this paper, the possibility of application of infrasounds in sleep disorders, is discussed. The reason to perform such study is based on the results of examinations on the influence of low frequency acoustic waves on alterations of EEG signals morphology.
17
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2009 Nr 2 (60) 17--26
PL W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego nowej jednostki chorobowej – choroby wibroakustycznej. Choroba wibroakustyczna to ogólnoustrojowa choroba wywołana nadmierną ekspozycją na infradźwięki i hałas niskoczęstotliwościowy (0 ÷ 500 Hz). Wiąże się ona z nieprawidłowym rozrostem subst[...]
EN A review of literature data concerning the vibroacoustic disease (VAD) is presented. VAD is a whole-body pathology that develops in individuals excessively exposed to infrasound and low-frequency noise (0 500 Hz). It is associated with an abnormal growth of extra-cellular ma-tricses (collagen and el[...]
18
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 6 591-594
PL Na podstawie badania osłuchowego klatki piersiowej możliwe jest zdiagnozowanie wielu dolegliwości kardiologicznych w tym także niewydolności mięśnia sercowego. W artykule omówiono problemy napotkane podczas przygotowywania toru pomiarowego mającego za zadanie dokonywanie jednoczesnego pomiaru i akwi[...]
EN Medical signal measurement and analysis is still a big challenge for engineers. Despite a technological development and increase in processing speed, we still have problems with designing the dedicated measurement devices and proceeding with patient's examination. It is very important to guarantee p[...]
19
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 7/8 28-32
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy uciążliwości hałasu infradźwiękowego występującego na stanowiskach pracy biurowej. Badania obejmowały~ pomiary parametrów akustycznych charakteryzujących ten rodzaj hałasu i badania ankietowe w środowisku pracy oraz eksperyment w warunkach la[...]
EN In this article the results of tests concerning the analysis of annoyance of infrasonic noise that occurs at the work station located in offices are presented. The tests covered measurements of acoustic parameters specific for this type of noise and a survey conducted in the working environment and [...]
20
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 4 123--126
PL W ostatnim dziesięcioleciu można zauważyć znaczący wzrost liczby instalowanych turbin wiatrowych, charakteryzujących się znaczną mocą, jak również gabarytami. Istnieje wiele niedomówień związanych z negatywnym oddziaływaniem na środowisko tego rodzaju obiektów. Autorzy artykułu skoncentrowali się na[...]
EN In the past decade there have been noticeable increase in the number of wind turbines are installed, which are characterized by a significant power as well as dimensions. There are many misunderstandings related to the environmental impact of this type of objects. The authors focused on discussing i[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last