Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  information technologies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 9 241-244
PL Dokonano oceny zakresu korzystania przez rolników z Internetu, specjalistycznych programów komputerowych oraz technologii GPS. Większość badanych gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego wyposażonych jest w komputer (66,9%), a blisko co trzecie (28,3%) ma dostę[...]
EN The research allowed to assess the scope, in which farmers use the Internet, specialist computer applications, and GPS technology. Most of examined farms located within Zachodniopomorskie (West Pomeranian) Voivodship possess a computer (66.9%), and nearly one in three (28.3%) has access to the Inter[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The paper is an attempt to determine the assumptions for the development of working conditions including the needs of people with disabilities and the elderly. The basis for the development of assumptions were the experiences in the field of analysis of working conditions, mainly in health units and[...]
3
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN Resulted advantages from introducing the newest computer and information technologies to users, at all levels of management by operation underground gas storage (UGS). The necessary information on the current status and resources of the trade equipment are given. The purposes, principles, the basic [...]
4
100%
Foundations of Control and Management Sciences
2005 No. 3 25-44
EN Computer systems process, store and transmit data. Seemingly, storage and transmission are dissimilar. Despite the difference, the properties of services are comparable: effectiveness, security, reliability. The requirements are accomplished with the same methods: data structure, cod[...]
5
100%
Przestrzeń i Forma
2019 nr 38 123--128
EN The article contains analysis of the information design development as one of the basic components of the modern architectural design of the resilient public complexes. Reviewed the impact of technologies and information technologies on the way of life and perception of the world by human. Also, was[...]
6
88%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 9 7-28
EN In the paper we present the progress of works related to the agent-based system serving I the purpose of information technology assessment. Currently this is a prototype including agents, the knowledge base and the ontology; the domain incorporated by the assessment - enterprise managing technolo[...]
7
88%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN In the paper the main trends and directions of the development of enterprises in the areas of their strategy, structure and functioning have been presented. Changes have been referred generally to the basic directions of their historical development. Particularly, the importance of information and c[...]
8
75%
Research in Logistics & Production
PL Podstawowymi czynnikami wpływającymi na współczesne kształtowanie miast są globalizacja i ponowoczesność. Domeną globalizacji są aspekty cywilizacyjne, „baza", wartości materialne i mierzalne: demokracja, liberalizm, równe prawa człowieka, tolerancja, postęp w transporcie i korespondencji/komunikacj[...]
EN Globalization and Postmodernity are the two fundaments of changes in Cities. The domain of Globalization is Civilization - the "base" - material/measurable values. 1) Democracy. 2) Liberalism. 3) Equal Human Rights. 4) Tolerance. 5) Progress of transportation and the electronic communication. 6) The[...]
9
75%
Management Systems in Production Engineering
PL Systemy ekspertowe można określić jako programy komputerowe, których podstawowym zadaniem jest symulowanie działanie człowieka – eksperta, na ogół w wąskiej dziedzinie. Możliwości zastosowań tej nowoczesnej technologii informatycznej są bardzo duże, począwszy od medycyny, przez geologię, technikę aż[...]
EN Expert systems can be defined as computer programs, whose main task is to simulate a human expert, usually in a narrow field of expertise. Possible applications of modern information technology are very extensive, ranging from medicine, geology and technology to applications in the field of economic[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 175-178
PL W artykule zawarto informacje na temat inicjatywy zbudowania bazy wiedzy SIMPLES, dotyczącej systemów napędowych w obszarze maszyn elektrycznych. W celu analizowania trój- i jednofazowych maszyn indukcyjnych opracowano nowe narzędzie emLook. Zostało ono zintegrowane w platformie SIMPLES, co czyni mo[...]
EN The article contains information regarding the initiative of the SIMPLES knowledge driven systems in the field of electrical machines. For analytical and numerical analyses of three-phase and single-phase (AC) induction machines among other machines, the development tool, emLook, was integrated in t[...]
11
75%
Logistyka
PL Głównym zadaniem stawianym przed komunikacją miejską jest elastyczny transport osób. Dobrze zorganizowany transport zbiorowy może stanowić konkurencję dla indywidualnych środków transportu, zarówno pod względem czasu przejazdu jak i kosztów transportu. Poprzez zwiększenie liczby pasażerów transport [...]
EN The main aim of public transport is to make transport of persons cheap and fast. Thus the public transport, when is well organised, can attract car users. That in turn reduces traffic jam and CO2 emissions. Computerised Maintenance Management Systems, which are part of modern management, reduce cost[...]
12
75%
Management
PL W celu rozpoznania skali, zakresu oraz barier wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie województwa lubuskiego, przeprowadzono badania empiryczne. Badania przeprowadzono metodą ankietową w lipcu 2009 r. W niniejszym opracowaniu przedstawiono fragment tych badań dotyc[...]
EN In order to define the scale, range and limits of ICT application in enterprises that run their activity in the territory of the Lubuskie Voivodeship, there were conducted empirical researches. Researches were conducted according to a survey method in July 2009. In the present study, there is presen[...]
13
75%
Spektrum
2011 nr 5-6 I-XV
PL Społeczności lokalne, funkcjonujące na terenach słabo zurbanizowanych, stoją przed nową szansą. Jest ona związana ze zdalnym, interaktywnym i multimedialnym dostępem do współczesnej cywilizacji. Nowa forma tej cywilizacji umożliwi mieszkańcom zacofanym dotąd obszarów zapewnienie pracy, edukacji, och[...]
EN Local communities, functioning in poorly urbanized areas, have got a new chance. It is connected with remote, interactive and multimedial access to the modern civilization. These new civilization forms will ensure the habitants of the hitherto under-developed areas an access to work, education, heal[...]
14
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 9 11-12
PL Definicja i cel konstruowania tabeli następstw. Zasady konstruowania tabeli następstw. Efektywność analizy w formie tabel następstw.
EN Definition and the aim of sequence table construction. The rules for sequence table construction. The efficiency of analysis in the form of sequence table.
15
75%
Metody Informatyki Stosowanej
EN The evolution of the government's role from the administrative interface between the ruler and lieges into a sermce provider for citizens is supported with and forced by information technologies. The goal of the e-Government is to gain a competitive position in delivering the citizens' satisfaction.[...]
16
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2011 nr 1 4-6
PL Artykuł poświęcony jest zastosowaniu współczesnych technologii informatycznych w badaniach związanych z ochroną i konserwacją zabytków architektury. Problematyka ta została zaprezentowana w oparciu o prace zrealizowane w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w ciągu kilku ostat[...]
EN The paper deals with deployment of information technologies in the field of built heritage protection and conservation. The discussion is based on the recent research conducted in the Institute of Architecture and Urban Design of the Technical University of Lodz. The outcomes indicate that the new t[...]
17
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
2006 z. 145 3-121
PL Prezentowana monografia dotyka ważkiego zagadnienia wykorzystania wybranych osiągnięć informatyki (część I) i technologii informacyjnych (część II) w dyscyplinie naukowej budownictwo. Zostały w niej szczegółowo i wyczerpująco przedstawione problemy programowania zorientowanego obiektowo w MES i mult[...]
EN The book presented here is devoted to the important issue of the application of selected recent developments in applied computer science (part I) and information technology (part II) in civil engineering. Two topics, object-oriented programming in FEM and multimedia learning objects devoted to civil[...]
18
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Development and competitiveness of economy depends on its capability for introducing innovation technologies. Interest in innovation is constantly growing, especially in the use of computer Information Technologies (IT), which create new possibilities in economy and new branches called e-business al[...]
19
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The concepts of business models of contemporary organizations are discussed. The necessity is enhanced of their transformations, of acquiring the capacity of an efficient and elastic functioning in the dynamic environment. It has been stated that a real transformation of an organization is not possi[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 82 201--211
PL Zasadniczym celem artykułu jest analiza rynku informatycznego w Polsce. Dokonano charakterystyki struktury i poszczególnych segmentów branży IT oraz ukazano dynamikę zmian wartości branży IT w latach 2002-2013. Udowodniono, że kondycja polskich przedsiębiorstw informatycznych nie jest stabilna, pomi[...]
EN The objective of the article is to present an analysis of Polish IT market. The work describes the general structure and particular segments of IT industry, presents its value and shows the dynamics of changes in 2002-2013. It proves that the condition of IT companies in Poland is not stable - altho[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last