Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 192
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  information society
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Omówiono znaczenie nowych mediów w rozwoju współczesnych społeczeństw, znaczenie społeczeństwa informacyjnego. Przedstawiono zagadnienie społeczeństwa informacyjnego w strategiachpołitycznych różnych krajów. Szczegółną uwagę poświęcono probłemom społeczeństwa informacyjnego w programach Unii Europej[...]
EN The significance of new media for the development of contemporary societies and the significance of the information society is discussed. The article also presents issues of the information society in the political strategies of various countries. Special attention is paid to the problems of the inf[...]
2
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2000 nr 1-2 28-34
PL Przedstawiono rozwijaną na terenie kampusu akademickiego AGH eksperymentalną sieć teleinformartyczną, eksploatowaną na potrzeby głównie studentów i pracowników uczelni, rozważanych jako 'mała społeczność informacyjna'. Omówiono zasięg sieci, jej wyposażenie techniczne i informacyjne oraz możliwości [...]
EN The paper presents an experimental tele-computer network developed over the area of academic campus of Academy of Mining and Metallurgy. The network is designed to the students and personnel of the Academy, seen as 'small information community'. The range and technical equipment, as well as informat[...]
3
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2000 nr 1-2 3-17
PL Omówiono światowe przemiany cywilizacyjne wynikające z rozwoju i zastosowań wysokiej techniki oraz strategiczne inicjatywy z tymi przemianami związane. Zidentyfikowano megatrendy, jakie ukształtowały się w ostatnich kilku dziesięcioleciach i ich już obserwowane lub przewidywane implikacje. Postulowa[...]
EN The paper discusses global civilization changes resulting from development and applications of high technology and strategic initiatives related to these changes. Megatrends that emerged during last decades are identified and their observed and anticipated implications are described. The need of pre[...]
4
100%
Spektrum
2009 nr 11-12 III-V
5
100%
Spektrum
2008 nr 5 I-XIV
6
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 24 45-51
PL Artykuł jest próbą zasygnalizowania roli działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstwa w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój społeczeństwa informacyjnego stawia bowiem przed przedsiębiorstwem szereg wyzwań, także natury etycznej. Odpowiedzią firmy na te wyzwania może być właśnie wprowadzenie[...]
EN The paper shows the role of company's socially responsible actions in information society. If a company acts in line with the social responsibility concept it may be taken for granted that true and reliable information can be obtained, information that is directed to the adequate addressee and at th[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 1(54) 23-64
8
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 47 53--65
EN The paper presents the sources of financing for development of the information society. It also points to the objectives of the strategy, which aims at strengthening Poland's competitiveness in the market of the extended European Union and enabling it to compete in the global market.
9
80%
Spektrum
2013 nr 3-4 IV--VIII
PL Badania nad przemianami strukturalnymi organizacji działań w kształtujących się społecznościach informacyjnych uwzględniają obecnie problemy konsolidacji technologii i humanistyki w wieloaspektowym rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego (technologie wirtualnej organizacji działań, czynniki[...]
EN Research on the structural changes the activities organization within emerging information communities structures now include the problems of consolidation of technology and the humanities in the multi-faceted development of information society technologies (technologies of the virtual activities or[...]
10
80%
Spektrum
2013 nr 7-8 XIX--XXIII
PL Możliwości kształtowania autonomii moralnej wyznacza sześć następujących zagadnień: natura moralna jako działanie w odniesieniu do norm moralnych; wybór zasad w zgodzie i w opozycji do dyskursu moralnego, prawnego i obyczajowego; różnica między poglądami na temat postępowania i działania powinnego; [...]
EN Possibilities to shape a moral autonomy are determined by the following six issues: moral nature as an activity being in relation to moral standards; the choice of moral principles in agreement with and in opposition to a moral, legal and customary discourse; difference between views on behaviour an[...]
11
80%
Geoinformation Issues
PL W artykule przedstawiono istotne czynniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SI) w Polsce, wskaźniki charakteryzujące stan i dynamikę procesu tworzenia SI oraz opisano metodykę postępowania badawczego. Założono, że ważnym czynnikiem rozwoju SI jest szeroko rozumiana dostępność sieci. Sformułowano[...]
EN This article overviews factors important to the development of information society (IS) in Poland, considers indicators of the current state of affairs and developmental dynamics of the IS development process, and proposes a certain research methodology. Our study assumes that network access (in a b[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 25 45-55
PL Postęp technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) sprzyja rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. ICT, tworząc coraz to większe możliwości i ułatwienia zarówno dla całych gospodarek, jak i pojedynczych obywateli, powoduje, że stają się coraz bardziej zależni od technologii. To uzależnienie może [...]
EN The progress of information and communication technologies (ICT) helps the information society to develop. Because ICTs give more and more opportunities and make it easier for both the economies, and single citizens, they become more and more dependent on them. This addiction can be a serious proble[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 25 57-73
PL W artykule przedstawiono elementy metodologii i oceny poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Omówiono kryteria syntetyczne, takie jak Indeks Nowej Gospodarki, oraz kryteria cząstkowe służące do oceny infrastruktury teleinformatycznej.
EN Some elements of analyses methodology and information society level development are presented in the article. The author describes system criterias such as New Economic Index and sample criterias which are used to assess IT infrastructure.
14
80%
Spektrum
2009 nr 11-12 XIII-XV
15
80%
Spektrum
2009 nr 11-12 XVIII-XIX
16
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2009 nr 4 52-64
17
80%
Spektrum
2007 nr 4-5 XXVI-XXXV
PL Powstawanie, za sprawą rozwoju cyfrowych technik informacyjnych i komunikacyjnych, społeczeństwa informacyjnego jest złożonym procesem obejmujących wszystkie obszary życia społeczno - gospodarczego. Głębokość i tempo przemian jest tak duże, że trudno dziś przewidzieć kształt przyszłości. Jedynie pew[...]
EN Information Society formation, because of digital information and communication technologies development, is a complex problem concerning all spheres of society and economic life. Profoundness and rate of these transformations are so big that it is very hard to foresee the future. It seems that the [...]
18
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1999 nr 5 267-272
PL Zaprezentowano zasadnicze problemy związane z rozwojem zastosowań jednego z filarów Społeczeństwa Informacyjnego jakim jest EC - Electronic Commerce (Elektroniczna Gospodarka). Zwrócono szczególną uwagę na omówienie raportu 'A Framework for Global Commerce' (Struktura Światowej Gospodarki Elektronic[...]
EN The article presents crucial problems related to development of one of the pillars of information Society, i.e. EC - Electronic Commerce. Particular attention was paid to analysis of the report 'A Framework for Global Commerce' signed by Presidents W.J.Clinton and A.Gore. The report presents the pri[...]
19
80%
Studia Informatica : systems and information technology
2006 Vol. 1(7) 161--177
EN The domain of Human Language Technologies is a fascinating and challenging area of research and development. We introduce the reader into this domain, present its tradition and recent challenges.
20
80%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 3 959--969
PL W publikacjach dotyczących Społeczeństwa Informacyjnego jest ono najczęściej rozważane jako twór teoretyczny, bądź też występuje jako pewien postulat polityczny, rzadko natomiast dyskutuje się o nim jako o fragmencie rzeczywistości. Tymczasem nadchodzące Społeczeństwo Informacyjne będzie ważnym rzec[...]
EN Information Society can be considered as a theoretical, political and medial postulate rather than real being. Nevertheless coming Information Society can be pointed out as a very real factor, which can determine direction of changes in many areas of political, economical and sociological processes.[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last