Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  information asymmetry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 315--323
PL W obecnych czasach ilość dostarczanych informacji jest zbyt duża w stosunku do możliwości ich rozpoznania. Z jednej strony tak duża ilość informacji powinna ułatwiać podmiotom gospodarczym podejmowanie decyzji, ale z drugiej występująca asymetria informacyjna powoduje, że podmioty te podejmują decyz[...]
EN Entities manage in turbulent, often unpredictable market conditions and it causes that their cognitive abilities are too weak in comparison with coming data streams. Such conditions cause, that entities take fast and very risky decisions. It seems, that one of the factors which can limit the risk in[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 113 125--133
PL Podmioty funkcjonujące na rynku uzależnione są w swych relacjach od posiadanych informacji i zaufania. Są one obecnie traktowane jako jedne z najcenniejszych elementów wpływających na podejmowane decyzje oraz na relacje jakie występują między stronami. Banki są podmiotami uznawanymi za instytucje za[...]
EN Entities on the market are dependent on information they have and trust. Information and trust level are currently seen as one of the most valuable elements which have impact on decisions and relations between transaction sides. Banks are entities which are supposed to be public trust institutions a[...]
3
100%
Information Systems in Management
2016 Vol. 5, No. 3 436--448
EN An excessively high level of information asymmetry between the supplier and the client occurring during the whole life cycle of an MIS is an important factor influencing the success of a project. The methods chosen to minimise information asymmetry in IT projects constitute an important research are[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 28 455--465
PL Ustawiczne zmaganie z utopijnymi aspektami strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce wiąże się bezpośrednio z doświadczaniem zidentyfikowanych relatywnie dawno, ale ciągle zbyt mało znanych zjawisk „asymetrii informacyjnej” i „kota w worku”. Istotna jest każda próba odpowiedzi na pytan[...]
EN The authoresses tried to identify the current status of information society in Poland and directions of its development in the context of world economic, social and political crisis. The crucial reference point was the “Poland 2030. Development challenge” strategy, which was used by the authoresses [...]
5
84%
Inżynieria Mineralna
2016 R. 17, nr 2 37--44
PL W artykule przedstawiono problem wpływu asymetrii informacji na strukturę kapitału. Zagadnienie ze względu na swoją ważkość oraz skalę stanowi ważny obszar, któremu badacze poświęcają coraz więcej uwagi. Niedostatek informacji na rynku i wynikająca z niego asymetria jest jednym z kluczowych elementó[...]
EN The paper presents outlines of the impact of the problem of information asymmetry on the capital structure. The issue due to its gravity and scale became an important area which scientists devote more and more attention. Paucity of information on the market and resulting from this asymmetry is one o[...]
6
67%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2004 nr 3-4 61-72
PL Na podstawie elementów teorii gier przeprowadzono analizę różnych przypadków symetrii i asymetrii informacyjnej, dotyczącej gier rynkowych na rynku telekomunikacyjnym. Jako przykład przeanalizowano wpływ informacji o strukturze kosztów, ponoszonych przez graczy konkurencyjnych w grze o zysk. Zilustr[...]
EN Based on the games theory, an analysis of various cases of information symmetry and asymmetry was conducted with regard to market games in the telecommunications market. As an example, the influence of information about the structure of costs incurred by players competing for profit is analysed. Sel[...]
7
67%
Information Systems in Management
2015 Vol. 4, No. 2 155--168
EN The IT system market belongs to the group of markets characterised by imperfections in information access both amongst the suppliers and the recipients. Literature studies indicate a research gap concerning the phenomenon of information asymmetry between the supplier and the recipient in an IT proje[...]
8
67%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2005 nr 3-4 47-68
PL Rozpatrzono wpływ kolejności procesów ustalania cen na rynkach detalicznych i negocjacji stawek rozliczeniowych na rynkach hurtowych na sprawność procesu negocjacji. Zaproponowano sposób określania wartości korzyści ze zmiany kolejności ruchów w grze rynkowej bez informacji o macierzy wypłat konkure[...]
EN The impact of the order of processes of setting retail and wholesale prices on the efficiency of the negotiation process was analyzed. The method of calculating the value of changing the order of market player movement in situation when the competitor's pay off matrix is unknown was proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last