Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informacja pasażerska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Informacja pasażerska może być pozyskiwana na różne sposoby i w różnych fazach podróży. Można ją więc sklasyfikować jako dostarczaną pasażerowi: przed podróżą (gdy planuje ją jeszcze w domu), na przystanku (gdy oczekuje na środek transportu), w pojeździe (gdy znajduje się wewnątrz środka transportu)[...]
DE Fahrgastinformation kann auf verschiedenen Weise und in verschiedenen Reisephasen erworben werden. Sie ist dem Kunde zugeführt: vor der Reise (wenn er sie noch zu Hause plant), an der Haltestelle (wenn er auf Verkehrsmittel wartet), im Fahrzeug (wenn er im Verkehrsmittel ist), in beliebigem Reisesta[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Niniejszy artykuł ma przybliżyć wymagania stawiane systemom informacyjnym przez zamawiających, które stanowią także wyzwanie dla producentów, którzy projektują i dostarczają dedykowane rozwiązania.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Współczesne aglomeracje są szczególnie zainteresowane rozwojem transportu publicznego i stosowaniem w tym obszarze zaawansowanych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. jednym z nich jest pasażerska informacja przystankowa. W artykule opisano rozwiązanie w zakresie systemu dynamicznej informacji pas[...]
4
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Ostatnie dwa lata to dynamiczny rozwój nowoczesnych systemów informujących pasażerów o rzeczywistych czasach odjazdów tramwajów i autobusów w polskich miastach. Przyczyniły się do tego przede wszystkim środki unijne przekazywane polskim przewoźnikom, które zachęciły do inwestowania w tego typu syste[...]
5
75%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 10 31--36
PL Systemy informacji pasażerskiej odgrywają niezwykle istotną rolę w podróżowaniu środkami publicznego transportu zbiorowego, zarówno miejskiego, jak i zamiejskiego. Ciągły rozwój technologii cyfrowej umożliwia wdrażanie coraz to nowszych technik zarządzania komunikatami o warunkach ruchu poszczególny[...]
EN Passenger information systems play an important role in traveling by means of urban and regional public transportation. The continuous development of digital technology enables to implement the newest techniques for managing messages of the traffic conditions for each public transport vehicle. This [...]
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 6 26--33
PL Informacja pasażerska w komunikacji zbiorowej w dzisiejszych czasach to nie tylko tradycyjny rozkład jazdy umożliwiający sprawdzenie godzin odjazdów pojazdów poszczególnych linii z przystanków. Ciągły rozwój nowych technologii powoduje, że informacja pasażerska staje się nawigatorem towarzyszącym po[...]
EN Nowadays, passenger information system in urban public transport seems to consist not only of traditional timetable that provide passengers with information about departures’ times of buses and trams from tram/bus stops. The permanent development of new technologies causes that passenger information[...]
7
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2011 Nr 96, z. 158 135--152
PL Artykuł omawia przyczyny i skutki obecnego sposobu informowania pasażerów o ruchu pociągów przedstawiając także koncepcję usprawnienia systemu informacji pasażerskiej poprzez stworzenie tzw. Centralnej Bazy Danych. Opisane zostały oczekiwania pasażerów w stosunku do sposobu przekazywania informacji,[...]
EN The causes and results referring to present passenger information system on train movement and the conception of passenger information system improvement by creation of so called central database have been described in the paper. The expectation of passengers towards the way of information passing a[...]
8
75%
Przegląd Komunikacyjny
2016 Nr 2 5--11
PL System internetowej informacji pasażerskiej stanowią niezwykle istotny element oferty handlowej danego przewoźnika i w dużej mierze wpływają na jego atrakcyjność. W ostatnim czasie bardzo intensywnie rozwijają się platformy internetowych rozkładów jazdy, nowoczesnych wyszukiwarek, aplikacji informuj[...]
EN Passenger Information systems are one of the most significant aspects of carrier's offer and affects on his attractiveness. Lately it is noticeable strong development of: on-line tickets platforms, information applications etc. There are also a lot of options of buying on-line tickets, dynamic sales[...]
9
75%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 1 18--23
PL Celem artykułu jest przybliżenie najważniejszych zasad organizacji i funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej i regionalnej w kraju morawsko-śląskim. W wielu aspektach system ten istotnie różni się od rozwiązań funkcjonujących w Polsce, jednocześnie jest to tematyka niezbyt często podejmowana w [...]
EN The aim of this article is to present the most important rules of organization and operation of urban and regional public transport in the Moravia – Silesian region of the Czech Republic. The article describes main issues related to organization of public mass transport in this area – basic rules of[...]
10
75%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 6 31--36
PL Informacja pasażerska jest jednym z ważniejszych elementów organizowania współczesnego transportu zbiorowego. Główne jej zadania to oszczędność czasu i zwiększanie wygody pasażerów poprzez zmniejszenie ich zaangażowania w poszukiwanie informacji. Tradycyjne sposoby informowania pasażerów powoli odch[...]
EN Passenger information is one of important elements of organization of public collective transport. Its main tasks are: saving time and improvement of comfort of passengers through reduction of their effort to seeking of information. Traditional modes of information slowly belong to the past. They ar[...]
11
75%
Logistyka
2014 nr 3 4376--4390
PL Inteligentne Systemy Transportowe, czyli urządzenia Telematyki Transportu, są to systemy, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii komunikacyjnych oraz technik zarządzania, stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego [...]
EN Intelligent Transportation Systems are systems that provide a wide set of various communication technologies and management techniques used in transport in order to protect the lives of road users, increase the efficiency of the transport system and the protection of natural resources. Passenger inf[...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 3 4836--4842
PL W dobie społeczeństwa informacyjnego, a jednocześnie charakteryzującego się wzrastającym stopniem mobilności szczególnego znaczenia nabiera "kontakt z klientem". Pasażer potrzebuje precyzyjnej, a jednocześnie łatwo dostępnej informacji na temat bieżącej sytuacji komunikacyjnej oraz możliwych wariant[...]
EN In the era of the information society, and at the same time characterized by an increasing degree of mobility of particular importance "customer contact". Passengers need accurate, yet easily accessible information about the current traffic situation and possible travel options, allowing you to reac[...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 3 2847--2851
PL Artykuł dotyczy prawidłowego i efektywnego ustalenia etapów wdrożenia Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w celu całkowitego wyeliminowania lub sprowadzenia do minimum tych nieprawidłowości, które generują dodatkowe koszty wdrożenia i zwiększają koszty realizacji całego projektu. Dzięki zach[...]
EN This article applies to correct and effective arrangements steps concerning the implementation for Dynamic Passenger Information System in order to eliminate or sought to minimize of those irregularities, that produce an additional costs of implementation and increase the cost of the whole project. [...]
14
63%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 5 26--28
PL Wymagania stawiane obecnie nowoczesnym systemom przewozowym w pasażerskim segmencie transportu kolejowego to przede wszystkim: wygoda podróżowania, szybkość przemieszczania się, bezpieczeństwo świadczonych przez kolej usług oraz duża zdolność przewozowa. Jeżeli chcemy, aby infrastruktura kolejowa ch[...]
15
63%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 6 24--25
PL Wymagania stawiane obecnie nowoczesnym systemom przewozowym w pasażerskim segmencie transportu kolejowego to przede wszystkim: wygoda podróżowania, szybkość przemieszczania się, bezpieczeństwo świadczonych przez kolej usług oraz duża zdolność przewozowa. Jeżeli chcemy, aby infrastruktura kolejowa ch[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Pixel sp. z o.o. od 1994 r. dostarcza zaawansowane technologicznie rozwiązania informatyczne, urządzenia elektroniczne i oprogramowanie stosowane w komunikacji publicznej. Obejmują one systemy elektronicznej informacji pasażerskiej, pobierania opłat za przejazdy, monitoringu wizyjnego oraz automatyc[...]
EN Since 1994 Pixel Ltd. provides advanced technological solutions, electronic devices and software used in public transportation. They include the electronic passenger information systems, charging for rides, video surveillance and automatic passengers counting. This article presents XSTD information [...]
17
63%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 2 5--13
PL Zdarzenia powodujące nagłe, czasowe wstrzymanie funkcjonowania transportu zbiorowego są źródłem istotnego pogorszenia jakości (doświadczenia) podróżowania dla pasażerów – możliwe jest jednak przeciwdziałanie tym utrudnieniom m.in. poprzez rozwijane współcześnie systemy dynamicznej informacji pasażer[...]
EN Sudden and temporary service suspensions are a source of major deterioration of public transport quality and travel experience – yet it is possible to mitigate this by means of, among others, provision of adequate dynamic (real-time) travel information. The analysis presented in this article, devote[...]
18
63%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 3 11--15
PL Transport zbiorowy w każdym większym mieście obsługiwany jest przez przewoźników komunalnych oraz przewoźników prywatnych. Na lubelskim rynku przewoźnicy prywatni działali od 1990 roku, wykonując przewozy wkomponowane w rozkład jazdy przewoźnika gminnego. Przykład Lublina nie został powtórzony w żad[...]
EN Public transport in every larger city is serviced by municipal and private carriers. On the Lublin transport market, private carriers have been functioning since 1990, providing transport services included in the schedule of communal carriers. Lublin’s example is unique comparing to other Polish cit[...]
19
63%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 7 31--36
PL Dynamicznie rozwijające się miasta oraz aglomeracje coraz częściej borykają się z trudną do rozwiązania w prosty sposób kongestią oraz występowaniem nieprzewidzianych zjawisk, zarówno pogodowych jak i społecznych. Zjawiska te są trudne do przewidzenia, przez co wypracowanie skutecznych i działającyc[...]
EN Dynamically developing cities as well as metropolitan areas are more frequently facing an intractable phenomenon of congestion and appearance of unpredictable occurrences, of both weather and social nature. These phenomena are uneasy to predict, thus working out solutions that would be effective and[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 28--32
PL Podróżujący komunikacją publiczną, w tym także miejską, potrzebują szybkiej i rzetelnej informacji pasażerskiej. Zastępowanie prostej i niepełne informacji pasażerskiej opartej na sztywnych założeniach, przekazywanej głównie za pomocą tablic i drukowanych rozkładów jazdy, nowoczesnymi, dynamicznymi,[...]
EN Passengers, who travel by public transport, including urban transport, are in need of fast and reliable passenger information. Replacement of simple and scant passenger information based on rigid assumptions, transmitted mainly using tables and printed time-sheets, with modern, dynamic and adaptive,[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last