Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inertial sensors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Metrology and Measurement Systems
EN The paper presents an idea of the surveillance sensor set on-board a miniature Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Because of the strong influence of the atmospheric conditions (winds, thermals, air movements in general) on the airplane behaviour, there is a need for platform stabilization. It is require[...]
2
86%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano metodę wariancji Allana do oceny parametrów źródeł szumowych sensorów inercjalnych. Przedstawiono zależności pomiędzy gęstością widmową mocy zakłóceń, a wariancjami poszczególnych źródeł. Dodatkowo zaprezentowano przebieg badań i wyniki analizy metodą wariancji Allana parametrów s[...]
EN The paper describes use of Allan variance to estimate noise sources parameters for inertial sensors. The dependencies between power spectral density and Allan variance are introduced. Additionally, the experiment process and the Allan variance results for IMU300CC sensor by Crossbow are shown.
3
86%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2019 nr 6 469--472, CD
PL W referacie opisano czujnik do zdalnego monitorowania aktywności i parametrów życiowych, który opracowano z myślą o zastosowaniu w systemach inteligentnego domu przeznaczonych dla osób starszych. Zaprezentowany układ wyposażony jest w dwa akcelerometry oraz układ radiowy Wi-Fi pozwalający na komunik[...]
EN The paper describes a sensor for remote monitoring of activity and vital parameters, which was developed for use in smart home system for the elderly. The presented sensor has two accelerometers and a Wi-Fi radio module used for communication with system server. The paper includes the results of exp[...]
4
72%
Systems Science
EN It is a well-known factor that our activities of daily life play an important role for staying healthy- In order to validate different motion analysis techniques for clinical and therapeutic purposes Fraunhofer FIRST set up a sensor-controlled testbed. The technologies investigated include time-of-f[...]
5
72%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opracowano metody śledzenia własnego ruchu stereoskopowego układu kamer w statycznej scenie trójwymiarowej na podstawie sekwencji obrazów i wektora prędkości kątowych, mierzonego za pomocą czujnika inercyjnego. Założeniem projektu było połączenie strumieni danych pochodzących z obydwu źródeł w celu[...]
EN A method for ego-motion tracking of stereoscopic camera system in static 3D scene, based on image sequence and angular velocity vector measured by inertial sensor was developed. The main assumption of the project was fusion of data streams from both sources to obtain more accurate ego-motion estimat[...]
6
72%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono jeden ze sposobów wykorzystania czujników inercyjnych oraz przetwarzania obrazu do zbudowania systemu nawigacyjnego. W dzisiejszych czasach głównym sposobem określania położenia stało się wykorzystanie systemów satelitarnych np. GPS. Jednak ze względu na swoje wady, w aplika[...]
EN The paper describes a way to use inertial sensors and digital image signal processing to build a navigation system. Nowadays, the main way in determining the position is using satellite systems such as GPS. However, due to its drawbacks there is a requirement of a second (independent from satellite [...]
7
72%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 450--453, CD
PL W artykule przedstawiono tekstroniczny system umożliwiający lokalizowanie ludzi we wnętrzach budynków za pomocą czujników inercyjnych. System składa się z koszulki wyposażonej w elektroniczne moduły umożliwiające pomiar przyspieszeń oraz transmisję danych pomiarowych do smartfona pozwalającego na ob[...]
EN In the paper a wearable system for indoor localization of people using inertial sensors is presented. The system consists of a shirt with accelerometers and wireless transmission module that transmit data to a Smartphone that calculates and presents the current position of the user. The data transmi[...]
8
72%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2015 Vol. 17, nr 4 131--138
EN Purpose: The aim of the study was to determine the relationships between time of running over a 15–25 m section of a 30-meter run along a straight line and changes in the angle and angular velocity observed in ankle, knee and hip joints. Therefore, the authors attempted to answer the question of whe[...]
9
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1a 127-131
PL Zaproponowano technologię interfejsu dostosowaną do możliwości użytkowników niepełnosprawnych. Zastosowano czujniki w obudowie okularów umożliwiające śledzenie ruchu oczu. System może być pomocny przy używaniu wózków inwalidzkich, ale także w obsłudze komputera.
EN This paper presents EyeSEC, a project being conducted in DEE/ISEC in the area of Assistive Technology, which aims to create alternative technologies to compensate for functional limitations and facilitate the independence of elderly and impaired users. The main goal is to merge the data from eye-tra[...]
10
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 8 127--130
PL W artykule przedstawiono prototyp urządzenia umożliwiającego śródoperacyjny pomiar zmiany długości kończyny podczas zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Zaproponowany system to miniaturowe, siedmio-członowe ramię pomiarowe, mierzące przemieszczenie kości udowej względem kości miednicznej p[...]
EN The article presents a prototype of a device for intraoperative measurements of limb length changes during total hip arthroplasty (THA). The proposed system is a miniature, seven-element measuring arm designed for measurements of relative femur – plevic bone displacements. Measurements take place in[...]
11
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 8 131--134
PL Celem badań opisanych w niniejszym komunikacie jest wykorzystanie specjalnego interfejsu dla osoby niewidomej umożliwiającego sterowanie menu urządzenia nawigacyjnego za pomocą ruchów głowy. Zastosowano czujniki inercyjne wbudowane w układ stereowizyjny umieszczony na głowie użytkownika systemu. Dla[...]
EN The purpose of the study described in this communication is to apply a special interface for the blind person to control the menu of the navigation device using head movements. Inertial sensors built into the stereovision system positioned on the user's head are used. For two-second time windows of [...]
12
72%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2016 Vol. 22, nr 4 273--280
PL Starzenie się społeczeństw rozwiniętych stawia nowe wyzwania w zakresie opieki nad seniorami. Monitorowanie codziennej aktywności, w tym parametrów chodu, daje istotne informacje o kondycji. Praca prezentuje pilotażowe pomiary aktywności seniorów Domu Pomocy Społecznej Św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej[...]
EN Aging of the developed societies creates new challenges for medical care of the elderly. Monitoring of daily activities provides useful information about patient's condition. This paper presents a pilot study of activity monitoring of seniors living in the residential home St. Elisabeth in Ruda Śląs[...]
13
72%
Logistyka
2014 nr 3 3049--3058
PL Artykuł ten dotyczy inercyjnych urządzeń do pomiarów i rejestracji ruchu obiektów nieożywionych oraz ciała ludzkiego. Systemy tego typu omówione w artykule produkowane są przez firmę Xsens. Wykorzystują one zintegrowane czujniki typu MEMS, które w celu pomiaru montuje się na badanym obiekcie. Każdy [...]
EN This article concerns the inertial measurement devices for motion recording of inanimate objects and the human body. Systems of this type discussed in the article are manufactured by Xsens. They use integrated MEMS sensors which are mounted on the test object for measurement of its motion. Each sens[...]
14
72%
Journal of Computer Sciences Institute
2019 Vol. 10 12--17
PL Artykuł dotyczy dokładności pomiaru kątów z wykorzystaniem czujników inercyjnych w trójwymiarowym układzie współrzędnych. Jako system odniesienia wykorzystano system akwizycji ruchu firmy Vicon. W artykule opisano przebieg badania, aplikację, która posłużyła do zbierania danych ze smartfona. W artyk[...]
EN This article discusses angle measurement accuracy assessment using inertial sensors in three-dimensional coordinate system. Vicon's acquisition system was used as a reference system. The article describes conduct of the study and application that was used for collecting data from the smartphone. The[...]
15
58%
Studia Informatica
PL W artykule opisano projekt licznika okrążeń przeznaczonego do użycia podczas amatorskich wyścigów samochodowych. Urządzenie pozwala także na pomiar czasu okrążenia oraz zapis parametrów trasy, takich jak kierunek jazdy i przeciążenia działające na samochód. W komputerze zastosowano odbiornik GPS ora[...]
EN This article presents the design of a lap counter and timer that can be used in amateur car racing. Main functions of this computer to count laps, measure lap time, vehicle speed and accelerations. The system uses a GPS module, accelerometer and magnetometer sensors.
16
58%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 9 345--349
PL W artykule przedstawione zostały wyniki badań dotyczących synchronizacji danych pozyskanych z dwóch systemów akwizycji ruchu na potrzeby analizy chodu człowieka. Oba systemy to zestawy czujników inercyjnych firmy Xsens: MT Awinda i Xbus Kit. W artykule omówiony zostanie format pliku do zapisu danych[...]
EN The article talks about results of data synchronization measurements sourced from two recording gait systems for human gait analyses. Two systems are Xsens sensor kits: MT Awinda, Xbus Kit. The article cover file format used to save data and synchronization method for sensor measurement from above m[...]
17
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono prosty algorytm sterowania platformą latającą złożoną z czterech silników i śmigieł o stałym skoku. Stanowi to dużą zaletę w porównaniu do helikopterów gdzie wymagane są skomplikowane i drogie śmigła o zmiennym skoku. W algorytmie sterowania platformy zastosowano kontroler PID. D[...]
EN The article presents a simple algorithm for controlling a quadcopter composed of four engines an constant pitch propellers. The algorithm is based on a PID controller. The posture of the quadcopter is estimated on the base of an accelerometer and a gyroscope. The data is integrated by a Kalman filte[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last