Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 107
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
PL W ostatnich kilkunastu latach złoża soli kamiennej w świecie stają się miejscem rozwoju specyficznego budownictwa górniczego. Jednym z tych trendów, oprócz budowy podziemnych magazynów ciekłych i gazowych nośników energii, jest podziemne składowanie odpadów zarówno uciążliwych, jak i odpadów niebezp[...]
EN In the last a dozen or so years the salt deposits in the world have been becoming a place of a specific underground construction development. One of those trends, beside construction of underground stores of the liquid and gas energy carriers, is underground storage of both noxious and dangerous was[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN In this study, laboratory-scale experiments were carried out to investigate the effects of microwave-assisted alkaline leaching on the treatment of electric arc furnace dusts to recover zinc and lead. Microwave treatment is a new innovative technology in waste treatment and now is an attractive adva[...]
3
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 253-267
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań pozyskanych w trakcie prowadzenia eksperymentów laboratoryjnych z zakresu termicznej destrukcji różnych grup odpadów (komunalnych i przemysłowych). Do badań procesu spalania, wyodrębniono następujące odpady: odpady farbiarskie, odpady gumowe (zużyte opon[...]
EN Industrial development and progress of civilization is a serious threat to the natural environment. Currently, the most important problem is the protection of the environment. Every year, around the world a continuous increase in the number of waste from various sectors of the economy and industry i[...]
4
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2008 Vol. 7 63-72
PL Z danych GUS wynika, że największe ilości odpadów, w stosunku do ilości wytworzonej w Polsce, powstają właśnie na terenie województwa śląskiego. Odpady przemysłowe powstające w sektorze gospodarczym stanowią dominujący strumień odpadów wytwarzanych w województwie śląskim, co wynika z wysokiego stopn[...]
EN According to the Statistical Year-book of the republic of Poland, most of industrial waste generated in Poland comes from the Silesia region. Branches which produce various amounts of waste in Silesia are presented in the paper. The condition of waste management system in this region is also discuss[...]
5
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2007 Vol. 5 25-32
PL W pracy przedstawiono jedna z możliwości postępowania z odpadami pochodzącymi z przemysłu mięsnego. Przedstawiono proces produkcji mączki mięsno-kostnej, składający się z trzech podstawowych etapów: wstępnej obróbki, czyli sterylizacji tkanek; suszenia materiału, podczas którego wydzielana jest też [...]
EN This work presents one of the possibilities of dealing with waste from meat industry. There is presented process of production of meat-bone meal, which includes three main stages: preliminary dealing (sterilization of material), drying of material (separation of part of the fat included in material)[...]
6
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 4 15-21
PL Artykuł podejmuje zagadnienia związane z problemem oczyszczania odpadów wiertniczych pochodzących ze starych dołów urobkowych, które charakteryzują się wysoką zawartością zanieczyszczeń ropopochodnych. Omówiono wyniki prac optymalizacyjnych prowadzonych w latach 2002 – 2005 na jednym z wytypowanych[...]
EN Undertaken in this article are the issues connected with the problem of treatment of drilling waste coming from old production pits which are characterised with a high content of oil-derived impurities. Discussed are the results of optimization works conducted in the years 2002-2005 on one of the pr[...]
7
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Gmina Trzebinia należy do obszarów w Małopolsce charakteryzujących się dużą koncentracją zakładów przemysłowych. W pracy przedstawiono aktualny stan istniejących i likwidowanych największych obiektów przemysłowych, uwzględniając gospodarkę aktualnymi odpadami i perspektywy zagospodarowania istniejąc[...]
EN The area of the local commune Trzebinia, situated in the province of Małopolska, is characterized by increased concentration of industrial plants. The authors present review of the situation in the Trzebinia region, taking into account current waste processing, as well as the outlook for waste dispo[...]
8
75%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The paper presents the results of investigations carried out on two experimental retaining structures constructed from industrial wastes. One of them was constructed from railway timber ties as facing units, colliery spoils were used as a fill and reinforcement was made from cut conveyor belts. Anot[...]
9
75%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 43 1--6
PL Przedstawiono wyniki badania wymywalności wybranych metali ciężkich (Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Cr) z odpadu przemysłowego. Przenalizowano wpływ rozdrobnienia odpadu na poziom wymywalności poszczególnych metali ciężkich. Zaobserwowano spadek uwalniania miedzi i cynku wraz ze zwiększeniem uziarnienia odpadu[...]
EN The paper presents the results of leaching research of selected heavy metals (Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Cr) from industrial waste. The impact of waste fragmentation on the level of heavy metals leaching was analyzed. The decrease of copper and zinc release and the increase of nickel leaching were observed[...]
10
75%
Forum Eksploatatora
2013 Nr 1 (64) 36-39
PL W niniejszym artykule przedstawiono wybrane metody oczyszczania ścieków ze składowisk komunalnych i przemysłowych. Opisano różnice w jakości ścieków oraz podano trzy technologie oczyszczania - biologiczną (MBBR), fizykochemiczne (odwrócona osmoza, wyparki). Szczegółowo opisano zasadę działania podcz[...]
EN In the paper selected methods of wastewater treatment from municipal and industrial storage yards were described. Different quality of wastewater and three process technologies - biological (MBBR), physical and chemical (reverse osmosis, evaporation) were described. In detail rules of WWTP operation[...]
11
75%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2016 Nr 1 65--70
PL Artykuł prezentuje możliwości zastosowania kruszyw naturalnych oraz przede wszystkim kruszyw alternatywnych w drogownictwie. Przedstawia zapotrzebowanie na kruszywa niezbędne do modernizacji i budowy nowoczesnej sieci dróg w Polsce, rodzaje odpadów przemysłowych wykorzystanych w drogownictwie oraz d[...]
12
75%
Environment Protection Engineering
2017 Vol. 43, nr 2 143--155
EN The content, mobility and phytotoxicity of heavy metals in industrial wastes (sewage sludge, car-bide residue, flotation tailings) have been determined by chemical characterization and biological test. Assessment of phytotoxicity and content of heavy metals in industrial wastes is important for scre[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1619-1625
PL Problematyka gospodarowania odpadami, a w szczególności odpadami przemysłowymi, stanowi istotne wyzwanie dla współczesnej gospodarki. Mając na uwadze uwzględnianie priorytetów zrównoważonego rozwoju organizacja procesów związanych z zarządzaniem przepływami odpadów przemysłowych musi uwzględniać w g[...]
EN The issue of waste management, and in particular industrial waste, represents a significant challenge for today's economy. Given the priorities of sustainable development taking into account the organization of the processes related to the management of industrial waste flows must take into account [...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1627-1634
PL Gospodarowanie odpadami przemysłowymi, realizowane w sposób poprawny i zgodny z regulacjami prawnymi w tym zakresie, uwzględnia procesy logistyczne związane z przepływami tych odpadów. Oprócz aspektów organizacyjnych w tym zakresie, równie istotne znaczenie mają koszty dotyczące tych procesów. Artyk[...]
EN Industrial waste management, carried out in a correct and compliant with legal regulations in this area includes logistics processes associated with the waste flow. In addition to the organizational aspects in this regard, just as important are the costs of these processes. This paper presents a mat[...]
15
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 4 489-491
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania odpadowych fosforanów sodowo potasowych z produkcji polialkilenoglikoli (Rokopoli), jako komponentów nawozów zawiesinowych. Stwierdzono, że badany odpad stanowi nie tylko źródło składników pokarmowych, ale wykazuje także właściwości czy[...]
EN Na and K phosphates-contg. wastes from com. prodn. Of polyalkylene glycols were added to aq. solns. of nitrates and urea in industrial scale expts. to produce suspension fertilizers. The addn. resulted not only in improvement of the fertilizers compn. but also in stabilizing the suspension.
16
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 267 33-40
PL W pracy scharakteryzowano zróżnicowanie chemiczno-mineralne popiołów zdeponowanych od wielu lat na składowisku. Stwierdzono, że odpady te wykazują nierównomierne uziarnienie, im głębiej, tym jest drobniejszy materiał. Odpady zawierają następujące składniki mineralne: kwarc, szkliwo, mullit, hematyt,[...]
EN The paper presents chemical and mineral diversification of fly ashes dcposited in environment for many years. It was found that these wastes show no-uniform grain-size distribution, the greater depth the smoller fraction of the material. The wastes contain quartz, glaze, mullite, hematite, magnetite[...]
17
75%
Inżynieria Ekologiczna
PL Celem pracy jest ocena oddziaływania wyłączonego z eksploatacji składowiska odpadów przemysłowych na środowisko. Przeprowadzono szczegółową analizę jakości wód podziemnych wokół składowiska w latach 1995–2016. Ocenę stanu wód podziemnych w rejonie składowiska wykonano na podstawie wyników badań moni[...]
EN The aim of the study is to assess the environmental impact of a shut down industrial waste landfill. A detailed analysis of the quality of groundwater around the landfill in the years 1995–2016 was conducted. Assessment of the status of groundwater in the landfill area was made based on the results [...]
18
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2012 Vol. 54, nr 2 159--167
EN Due to rapid industrialization the demand for heavy metals is ever increasing, but the reserves of high-grade ores are diminishing. Therefore there is a need to explore alternative sources of heavy metals. The rapid industrialization generates a variety of industrial wastes. These industrial wastes [...]
19
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 2(104) 323--336
PL W artykule przeprowadzono analizę stateczności nasypu kolejowego z wbudowaną warstwą odpadów. Analizie numerycznej poddano przykładowy nasyp kolejowy na linii CMK. Nasyp zmodernizowano, stosując wbudowaną warstwę z odpadów i przeprowadzono obliczenia uwzględniające aktualnie stawiane wymagania nasyp[...]
EN The stability of the embankment with integrated waste layer has been discussed in the paper. The selected railway embankment on the CMK line has been put to numerical analysis. Embankment was modernized, using a built-in layer of waste and the calculations were carried out taking into account requir[...]
20
75%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 9 1420--1422
PL Przedstawiono wyniki doświadczalne brykietowania mieszanek sypkich odpadów powstających ze skał metamorficznych z dodatkiem cementu CEM II/B-V 32,5 oraz wody w prasie walcowej z niesymetrycznym układem zagęszczania zasilanej grawitacyjnie. Określono jednostkowe zapotrzebowanie na energię procesu bry[...]
EN Powdery metamorphic rocks, cement and H2O-contg. mixts. were briquetted in a gravity-fed roll press with asymmetric compaction layout. The compressive strength of the briquettes depended on the cement (5–15% by mass) and water (3–15% by mass) content in the mixt. The water content in the briquetted [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last