Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial plants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
2004 Vol.9,Sp. 2/2 1078-1086
PL Elektrociepłownie przemysłowe charakteryzują się specyficzną problematyką, wynikającą przede wszystkim z rodzaju zakładów przemysłowych, które obsługują. Część z nich jest wyposażona w kotły wielo paliwowe, przystosowane do wykorzystania chemicznej energii odpadowej. W charakterystykach kotłów wielo[...]
EN Industrial CHP's are characterised by specific problems resulting mainly from kind of industrial plants which they have to servo. In some of theme there are multifuel boilers adapted to the utilization of chemical waste energy. The energy characteristics of this boilers ought to take additionally in[...]
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 11 435-438
EN Gas supply systems in industrial plants (overground and underground gas pipings). Accumulative capacity of industrial installations. Example of gas distribution in industrial rooms. Supply scheme for gas devices equipped with injector burners.
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono strukturę, etapy wdrożeń i zakres tematyczny systemów geoinformacyjnych dla zakładów przemysłowych (zakłady górnicze, huty, przemysł samochodowy itp.). Podstawą tych systemów są zintegrowane bazy danych, których organizacja ma zapewnić kontrolowany dostęp i wymianę informacji wewnątrz [...]
EN Structures, stages of implementation and subject areas (mining, metalurgical plants, car industry etc.) of geoinformatic systems are presented. The base of this systems is integrated databases, for which property organization provides a control access and an information exchange inside of the enterp[...]
4
100%
Problemy Ekologii
2005 R. 9, nr 4 205-210
PL Rośliny przemysłowe spełniają ważną rolę w produkcji rolniczej. W Polsce są uprawiane na powierzchni 775 tys. ha i zajmują 7,2% w strukturze zasiewów. Stanowią ważną produkcję towarową (7,0% produkcji rolniczej ogółem i 18 % produkcji roślinnej). Dostarczają surowca wielu gałęziom przemysłu, ich upr[...]
EN Economical importance of industrial crops. Industrial crops play greate importance in agricultural production. In Poland they are cultivated on area of 775 th. ha and ocupy 7,2 % of cultivated lands. They are important marketable products (7,0 % of total agricultural production and 18 % of plant's p[...]
5
100%
Research in Logistics & Production
2016 Vol. 6, No. 5 465--476
EN The objective of the paper is to evaluate the energy efficiency performance of industrial plants based on energy audit measures using dynamic Data Envelopment Analysis. The paper demonstrates a three-stage DEA based on slacks-based measure approach to evaluate the energy efficiency of U.S. industria[...]
6
88%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono układy zasilania zakładów przemysłowych w aspekcie niezawodności i pewności dostawy energii elektrycznej. Przedstawiono zasady zasilania zakładów przemysłowych oraz przeanalizowano wybrane układy zasilania o wysokiej niezawodności oraz oceniono rozwiązania układów w aspekcie[...]
EN The article presents power supply systems for industrial plants with respect to the reliability of electrical energy supply. The author described the principles of industrial plants power supply, analyzed the selected high-reliability power supply systems, and evaluated the systems in their technolo[...]
7
75%
Elektro Info
2007 nr 5 60-62
PL Jednym z podstawowych zadań podczas opracowywania projektu zakładu przemysłowego jest dobranie odpowiedniego układu zasilania i sposobu rozdziału energii. Aby ułatwić projektantom wybór odpowiedniego rozwiązania, w artykule na przykładach przedstawimy zestaw podstawowych, najczęściej stosowanych, uk[...]
8
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Obecnie w warunkach różnorodnych zagrożeń coraz większe znaczenie zyskują systemy bezpieczeństwa obiektów budowlanych, w tym obiektów przemysłowych, których zadaniem jest wykrywanie i sygnalizowanie zagrożeń oraz podejmowanie działania w celu zapobiegania skutkom tych zagrożeń. Systemy takie muszą b[...]
EN The safety systems for buildings including the industrial plants acquire nowadays more and more importance under conditions of occurring of various hazards. A task of these systems is detection and signalling of hazards as well as taking action in order to prevent effects of the hazards. Such system[...]
9
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 12 2256-2260
10
75%
Ekonomia i Środowisko
2005 nr 2 174--180
PL Upowszechnianie zrównoważonego rozwoju (sustainable development) w skali globalnej determinuje poszukiwanie uwarunkowań i możliwości wdrożenia tej koncepcji również w rolnictwie. Jedną z istotnych barier jej wdrożenia w rolnictwie są niższe wydajności jednostkowe (w przeliczeniu na hektar upraw roln[...]
EN The paper presents the results of field experiments on productivity of arable crops in different fanning systems (traditional, integrated and ecological) in crop rotation for five years (in 1997-2001). The results have shown that the traditional and integrated production systems have a certain advan[...]
11
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2005 Nr 4 (61) 8--11
PL Artykuł wprowadza pojecie zarządzania energią w zakładzie przemysłowym jako kierunku obniżki zużycia energii oraz jej kosztów. Proces zarządzania energią składa się z szeregu etapów: wyznaczenia osoby tub zespołu ds. zarządzania energią, wykonania mapy zużycia nośników energii, tworzenia tzw. budżet[...]
EN Paper introduces the term of energy management at the industrial facility as the means for reducing both the energy consumption and its costs. Process of energy management consists of several stages: assigning the task of energy management either to the person or to the selected group of persons, ma[...]
12
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2007 Nr 4 (73) 33--40
PL W artykule omówiono zadania i podstawowe wymagania stawiane elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej, kryterium nadprądowe jako podstawę do wykrywania zwarć wielkoprądowych, uproszczone - oparte na zasadzie logiki dwustanowej - zabezpieczenie szyn zbiorczych. Przedstawione zagadnienie istot[...]
EN The paper describes assignments and fundamental requirements for power protection system, overcurrent criterion as the base for detection of high-current short-circuits, simplified- based on the principle binary logic - protection of bus bars. The article discusses problem of essence and role of ada[...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 11 1806--1810
PL W sześcioletnich badaniach lizymetrycznych nie wykazano nadmiernego wymywania makroskładników z gleby lekkiej nawożonej osadem ściekowym. Stężenia tych składników w odciekach z gleby mieściły się w granicach dopuszczalnych dla I i II klasy jakości wód podziemnych. Wyjątkiem było stężenie azotanów w [...]
EN A content of the main plant nutrients (N, P, K, Mg, Ca) in leachates from marginal light soil not fertilized and fertilized with sewage sludge from municipal boil. treatment plant from rural areas was detd. in 2008-2013. The concns. of macronutrients in the effluents from the soil were within the li[...]
14
63%
Elektro Info
2005 nr 9 127-130
15
63%
Elektro Info
2005 nr 12 78-80
16
63%
Elektro Info
2010 nr 10 76-82
PL Oświetlenie terenu zakładu przemysłowego lub innego obiektu o podobnym charakterze stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa. W grudniu 2008 r. została opublikowana norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz. Norma ta jest przeznacz[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Środkowe Nadodrze to jeden z rejonów Polski, które będąc w znacznym stopniu zalesionymi, nadal posiadają dużą powierzchnię ugorów i odłogów, także na glebach dobrych klas. Te z kolei są częściowo wadliwe z punktu widzenia chemizmu (zanieczyszczenie, głównie metalami ciężkimi i rzadziej pochodnymi ro[...]
EN Middle Odra Land this one of Polish regions, which being in considerable degree afforesed, they possess still the large surface of fallows and the fallow lands, also on soils the good classes. These in turn are partly defective with point of sight of chemism (the dirt, mainly with heavy metals and [...]
18
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 255--268
PL W artykule prezentowano analizę zanieczyszczenia wód powierzchniowych różnymi największymi zakładami przemysłowymi, jakie pracują na terenie województwa podkarpackiego. Pokazano, że głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód powierzchniowych jest zawartość w nich specyficznych zanieczyszczeń pochodze[...]
EN The article has presented the analysis of surfaces waters contamination by industrial wastes produced by the major industrial plants operating in the Podkarpackie Voivodeship. It has been indicated that the main reason for the contamination of surface waters is the fact that they contain specific ch[...]
19
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 139--149
PL W artykule prezentowano analizę problematyki, związanej z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, jakie mają pochodzenie od zakładów przemysłowych na terenie województwa podkarpackiego. Największym problemem gospodarki wodnej jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych, g[...]
EN In this article presents analysis of the issues associated with the protection of surface water and groundwater against pollution, to the origin of industrial establishments in the Carpathian province. The biggest is water pollution of surface water, mainly rivers. The reason for this is mainly indu[...]
20
51%
Rynek Energii
2013 Nr 3 87--92
PL Gaz ziemny na duże odległości przesyłany jest głównie w postaci skroplonej, czyli LNG (Liquid Natural Gas). Przemysłowe procesy skraplania gazu ziemnego opierają się na typowych układach chłodniczych połączonych ze sobą kaskadowo lub budowane są w postaci autokaskad. W pracy zaprezentowano nową meto[...]
EN Natural gas over long distances is transported mainly in liquefied form (LNG). Industrial liquefaction processes are based on typical cooling systems connected in cascade or are constructed in the form of autocascade. This paper will present a new method for liquefying natural gas using thermoacoust[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last