Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial installation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 3 178-181
PL Artykuł opisuje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji elektrycznej w warunkach przemysłowych oraz sposoby redukcji zagrożeń przez zastosowanie właściwych kabli zasilających i sterowniczych oraz systemów ochrony kabli.
2
100%
Instal
2006 nr 10 42-46
PL Podano zasady projektowania instalacji sprężonego powietrza wykonanych z rur stalowych zwykłych i ocynkowanych. Wyznaczano wzory do obliczeń średnic i spadków ciśnienia w rurach. Opracowano nomogram dla powietrza o parametrach normalnych Pn i Tn, umożliwiających określania spadków ciśnienia w instal[...]
EN Paper provides principles for designing compressed air installations made of both regular and galvanized iron tubes. Equations are provided for calculating the pipe diameter and pressure drop. New chart has been developed for compressed air at normal conditions enabling determination of pressure dro[...]
3
88%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Technologia jednoczesnego usuwania SO2 i NOx z gazów odlotowych przy użyciu wiązki elektronów z akceleratora pomyślnie przeszła stadium badań w skali pilotowej. Aktualnie w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie budowana jest przemysłowa demonstracyjna instalacja, w której SO2 i NOx usuwane będzie ze str[...]
EN Technology of simultaneous removal of SO2 and NOx from flue gases using electron beam accelerator successfully passed pilot plants investigations. At present, industrial demonstration installation is under construclian in Electric Power Station Pomorzany - Szczecin. The SO2 and NOx will be removed f[...]
4
75%
Napędy i Sterowanie
PL Możliwość realizacji bezpiecznego wyłączenia napędów elektrycznych pracujących w instalacjach przemysłowych nabiera w ostatnim czasie coraz większego znaczenia. Przyczyną powstania tego trendu są obecnie obowiązujące na świecie normy i przepisy. Spełnienie zawartych w nich wymagań często wiąże się z[...]
5
75%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono specyfikę sprawdzania właściwości użytkowych wyrobów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Opisano wymagania norm związane z określaniem proponowanej krzywej współczynnika przewodzenia ciepła i procedurę jej weryfikacji, a także budowę i sposó[...]
EN The article presents the specificity of evaluating the performance of products intended for thermal insulation of fixtures and fittings, as well as installations for industrial plants. It describes the requirements of standards, related to the determination of proposed thermal conductivity coefficie[...]
6
75%
Napędy i Sterowanie
PL W ostatnich latach można zauważyć coraz większy udział rozwiązań komunikacyjnych w instalacjach przemysłowych nn. Producenci rozdzielnic elektrycznych oraz integratorzy systemów automatyki muszą coraz częściej ze sobą współpracować i wymieniać informacje, zarówno na etapie projektowania, jak i wykon[...]
7
75%
Instal
2006 nr 10 23-25
PL W artykule opisano zamkniety, cisnieniowy system powrotu skroplin w procesach technologicznych i przemysłowych. W oparciu o wyniki uzyskane przy modernizacji procesu wytwarzania tektury dokonano porównania systemu otwartego i zamkniętego.
EN In the article a closed (under pressure) condensate return system in industrial processes have been described.On the basis the results draught from modernization of card board machine, open and closed systems were compared.
8
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN Making virtual model of a project is becoming much more easier due to continuous technology and project instruments development. By locating objects in specified area we can’t be sure that they are in the right place. Free objects operating capability is an advantage of virtual reality. It is possib[...]
9
75%
Instal
2006 nr 10 27-30
PL Dla wybranego zakładu przemysłowego przedstawiono propozycje zastąpienia obecnego układu technologicznego opartego na pracy kotłów parowych i wodnych zasilanych ciekłym gazem oraz wspieranym energią elektryczną zakupywaną z krajowego systemu elektroenergetycznego, przez wprowadzenie skojarzonej gosp[...]
EN In the paper for chosen industrial works the proposal of replacing the present technological system on union of heat-electric management is described. The first system is based on operation of two steam and water boilers supplied by liquid gas and supported by electric energy buying from national po[...]
10
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Omówiono najważniejsze tworzywa termoplastyczne oraz metody ich spajania stosowane przy wykonywaniu instalacji przemysłowych i systemów rorociągowych. Podano podstawowe informacje dotyczące systemu jakości przy wykonywaniu instalacji i systemów rorociągowych.
EN It has been presented the most popular thermoplastics and methods of joining them in manufacture and industrial installation and pipeline systems. It has been also given the most important information on quality system applicable to plastic pipeline systems.
11
75%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 4 7-12
12
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 12 1352-1358
13
75%
Dozór Techniczny
2017 z. 3 20--26
14
75%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 11 24--29
PL W artykule omówiono różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych. Przedstawiono propozycję ujednolicenia niespójności. Bazując na wymaganiach w odniesieniu do grubości izolacji z przepisów prawnych sprawdzono speł[...]
EN The article discusses the differences in legal requirements in the determination of a minimum thickness of insulation for technical and industrial installations. A proposal to harmonize inconsistencies was shown. Taking into account the insulation thickness from the legal requirements, the fulfillme[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2015 z. 105 101-104
EN The priority of the European Union is a low carbon economy. Thermal energy saving is a goal that can be achieved by changing the design standards of thermal insulation. Thermal insulation has an impact on result of heat loss in industrial installations. The result of proper selection of thermal insu[...]
16
75%
Przemysł Chemiczny
2020 T. 99, nr 1 127--131
PL Przeprowadzono badania otrzymywania syntetycznego fluorku wapnia o małej zawartości krzemionki (poniżej 2% mas.) z wykorzystaniem kwasu heksafluorokrzemowego z zatężania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. Proces prowadzono w instalacji przemysłowej w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. Zbadano [...]
EN H₂SiF₆·2H₂O was sepd. from H₃PO₄ prodn. mixt. and treated with chalk to obtain CaF₂ by pptn. F ions at 20°C in presence of 2 com. flocculants. The product of the high purity (94% by mass CaF₂) and low SiO₂ content (1.79% by mass) was obtained at Ca-to-F molar ratio 0.5 and liq. phase mass to a suspe[...]
17
75%
Przemysł Chemiczny
2020 T. 99, nr 6 892--896
PL Dokonano oceny korozyjności atmosfery przemysłowej w otoczeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA na podstawie warunków meteorologicznych oraz poziomu zanieczyszczenia powietrza ditlenkiem siarki. Dane wejściowe do obliczeń ubytków korozyjnych stali węglowej określono metodą modelowania rozpr[...]
EN Corrosivity of the atm. in an industrial area of a chem. prodn. plant was assessed on the basis of meteorol. data (av. air temp. and humidity) and SO₂ pollution level. The input data for corrosion rate calculation were detd. by using the Gauss cloud model. The C steel corrosion rate detd. under cond[...]
18
63%
Ochrona przed Korozją
2001 nr 10 266-273
PL Omówiono rodzaje oddziaływania wodoru, nawodorowania i korozji wodorowej metalu instalacji i urządzeń, ze zwróceniem szczególnej uwagi na korozję wodorową stali węglowych i stopowych. Wskazano czynniki technologiczne, wpływające na wzrost zagrożenia wodorowego, przedstawiono metody pomiaru stopnia [...]
EN The kind of hydrogen effects, hydrogen charging and hydrogen degradation of metal of installation and equipment, expecially the hydrogen degradation of carbon and alloy steels have been discused. Technological factors promoting the hydrogen degradation have been indicated and the methods to measure [...]
19
63%
Mechanik
20
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL W artykule przedstawiono metodę i przyrząd do zdalnej kontroli natężenia pola elektrycznego w instalacjach przemysłowych i elektroenergetycznych sieciach zasilania. Przyrząd jest wielofunkcyjny i pozwala na zdalną kontrolę instalacji prądu stałego i przemiennego pod napięciem oraz na rozpoznawanie k[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last