Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial floor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Podłogi przemysłowe często decydują o spełnianiu zakładanych przez inwestora funkcji użytkowych elementów konstrukcyjnych oraz o ich trwałości. Z tych powodów podłogi muszą spełniać określone wymagania techniczno-użytkowe.
2
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 16--17
PL Artykuł przedstawia wymagania, jakie obecnie są stawiane przy wykonywaniu posadzek przemysłowych oraz wybrane wyniki badań wierzchnich warstw posadzek przemysłowych w aspekcie ich trwałości. Badania polegały na porównaniu górnych warstw posadzek przemysłowych pod względem ścieralności, wodoprzepuszc[...]
EN This article presents the requirements that are currently placed on the performance of industrial flooring and selected results of the research on upper layers of industrial floors in terms of their sustainability. The study involved comparing the upper layers of the industrial flooring in terms of [...]
3
51%
Przegląd Budowlany
PL Poprawnie wykonana podłoga przemysłowa musi zapewniać wymaganą przepisami równość, rysoodporność, długotrwałą odporność na działanie obciążeń, wpływ czynników chemicznych i mechanicznych. Niestety, jest to najczęściej naprawiany element budowlany. Z tego powodu szczególną uwagę należy poświęcić na z[...]
EN A properly prepared floor has to be level, scratch resistant, loadable, as well as resistant to chemical and mechanical factors. Unfortunately, it also has to be repaired way more frequently than other structural elements. That is why, it is important to prevent floor damages. The present article de[...]
4
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 9 4--6
PL W artykule omówiono metody badania odporności na ścieranie posadzek betonowych. Wyjaśniono również podstawowe mechanizmy zużycia ściernego obserwowane w przypadku przemysłowych posadzek betonowych oraz scharakteryzowano główne czynniki materiałowe i technologiczne wpływające na odporność na ścierani[...]
EN In the presented paper methods of abrasion testing of the concrete floors have been discussed. Also the basic mechanisms of wear phenomenon have been explained in relation to the industrial concrete floors. The main material and technological factors that have influence on the wear resistance of the[...]
5
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 10 40--42
PL W artykule opisano powstanie uszkodzenia posadzki beznacięciowej wykonanej w obiekcie przemysłowym wyposażonym w suwnicę. Przypadek ten stanowi cenną wskazówkę dotyczącą prawidłowego wykonawstwa coraz powszechniej stosowanych posadzek przemysłowych bez nacinanych szczelin skurczowych.
EN The article describes the study of defects occurring in the jointless concrete floor laid in the industrial facility equipped with a crane. The discussed case presents valuable instructions concerning the proper installation of increasingly more widely used concrete floors without notched contractio[...]
6
51%
Izolacje
2016 R. 21, nr 6 52--55
PL W artykule opisano naprawę oraz szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej. Przedstawiono uszkodzenia posadzki eksploatowanej w trudnych warunkach środowiskowych oraz sposób naprawy poprzez wymianę.
EN The article describes the repair and specific technical solutions applied during renovation of a production building floor that had been strongly contaminated with oil. Floor damage is presented, caused by heavy duty usage, along with the method of repair through replacement.
7
51%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 4 22--24
8
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 10 47--48
PL W artykule omówiono problem posadowienia żurawi słupowych na fibrobetonowych posadzkach przemysłowych pozbawionych zbrojenia konwencjonalnego. Ponadto scharakteryzowano właściwości i podstawowe parametry posadzek fibrobetonowych oraz przedstawiono metodę sprawdzania ich nośności z uwzględnieniem kor[...]
EN The paper discusses the problem of mounting jib cranes into fiber reinforced concrete industrial floors without conventional reinforcement. The characteristics and basic parameters of fiber reinforced concrete floors were presented in the paper, as well as the method of control of load-bearing capac[...]
9
51%
Builder
2017 R.21, nr 1 74--75
PL Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne posadzek specjalnego przeznaczenia (posadzki w przemyśle chemicznym, w chłodniach, w pomieszczeniach mokrych, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem), a także podłóg podniesionych. Uwzględniono klasyfikację posadzek żywicznych.
EN The article presents the construction solutions for the floors of special purpose (floors in the chemical industry, in the cold stores, in wet areas, in areas with explosion hazard). The raised floors are also discussed. The classification of the resin floor is also included in the article.
10
51%
Przegląd Budowlany
PL Podłogi przemysłowe należą do najbardziej narażonych na uszkodzenia elementów budownictwa przemysłowego. Właściwe i bezawaryjne ich użytkowanie zależy, w dużej mierze, od wybranego systemu dylatacji. Stosowanie szczelin dylatacyjnych ma na celu przeciwdziałanie pękaniu płyty spowodowanemu skurczem b[...]
EN Industrial floors are one of the elements of industrial construction most susceptible to damage. The ability to use such floors properly and without malfunctions depends to a large extent on the selected system of expansion joints. These are used to prevent the cracking of slabs as a result of concr[...]
11
51%
Przegląd Budowlany
PL Artykuł porusza problematykę związaną z posadzkami przemysłowymi. Podjęto w nim próbę techniczno-kosztowego porównania trzech rodzajów posadzek z grupy: betonowych i żywicznych. Wybrane posadzki poddano ocenie, porównując materiały stosowane na polskim rynku budowlanym. Do kalkulacji przyjęto powier[...]
EN This article addresses issues relating to industrial flooring. It presents a technical and cost comparison of three types of concrete and resin floors. The selected floors were evaluated by comparing materials used in the Polish construction industry, with calculations based on an area of 1 m2. Thes[...]
12
51%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono współczesne wymagania dotyczące wykonania betonowych podkładów posadzek przemysłowych. Omówiono różne rodzaje konstrukcji i szczelin dylatacyjnych. Podano tolerancje wymiarowe.
EN The paper presents the contemporary requirements for execution of concrete underlayment of industrial flooring. The discussion covered the various types of structures and expansion joints. Dimension tolerances are given.
13
51%
Materiały Budowlane
2018 nr 2 56--59
14
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 1 209--217
PL W artykule przedstawiono wytyczne zawarte w aktualnej literaturze technicznej dotyczące wymagań odnośnie ścieralności betonowych posadzek przemysłowych. Skupiono się na posadzkach wykonywanych w technologii DST. Scharakteryzowano najczęściej stosowane metody badań ścieralności cementowych podkładów [...]
EN The following paper presents the most important guidelines featured in the current technical literature about requirements on abrasion resistance of concrete industrial DST floors. The most popular abrasion test methods and abrasion resistance classes for cementitious floor screeds were described. T[...]
15
51%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 4 40--45
PL Podłogi przemysłowe należą do najbardziej narażonych na uszkodzenia elementów budownictwa przemysłowego. Ich jakość ma bardzo duży wpływ na przebieg produkcji i sposób składowania materiałów. Choć zniszczenie podłogi rzadko powoduje zagrożenia awaryjne, wszelkie uszkodzenia zmuszają do ponoszenia ba[...]
EN Industrial floors are one of the elements of the industrial buildings, which is most prone to damage. Quality of the floors has a great impact on production and the way that the materials are stored. Even though destruction of the floor is rarely a cause for emergency, any damage means that costs ar[...]
16
51%
Materiały Budowlane
2018 nr 10 26--29
PL W artykule zaproponowano dodatek naturalnej pucolany do betonów przeznaczonych na posadzki przemysłowe w postaci zeolitu o zróżnicowanym uziarnieniu. Kompozycję mieszanki betonowej oraz metodę badawczą przyjęto zgodnie z normą NO-17-A204:2015, dotyczącą nawierzchni lotniskowych. Przedstawiono porówn[...]
EN In article proposed the addition of natural pozzolana to concretes intended for industrial floors in the form of zeolite of varied grain size. The composition of the concrete mix and the research methodology was adopted based on the standard NO-17-A204:2015 for airport pavements. A comparative compa[...]
17
51%
Materiały Budowlane
2018 nr 9 34--36
PL W artykule omówiono wybrane problemy związane z wykonywaniem posadzek epoksydowych. Usystematyzowano błędy możliwe do popełnienia na każdym etapie realizacji oraz scharakteryzowano przyczyny uszkodzeń posadzek żywicznych.
EN The following paper discusses selected problems related to the performance of epoxy industrial floors. Possible mistakes at every stage of performing epoxy industrial floors were described. Their reasons were also described.
18
41%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 11 611-615
PL Opisano rozwiązanie konstrukcyjne i wykonanie płyty z betonu sprężonego na gruncie, spełniającej funkcję podłogi przemysłowej w hangarze. Przedstawiono program badań doświadczalnych przyjęty do realizacji podczas wykonywania czynności związanych z betonowaniem i sprężaniem płyt betonowych we wczesny[...]
EN The paper describes structure solution and construction of prestressed concrete slab-on-ground which fulfilled the function of industrial floor in hangar at the airport in Pyrzowice. Also the program of experimental investigation which were assumed to realization during construction connected with c[...]
19
41%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 2, 4--6
20
41%
Materiały Budowlane
2014 nr 9 12--14
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last