Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial chimney
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 6 282-284
PL W referacie przedstawiono badania związane z trwałością cegły ceramicznej w kominach energetycznych. Zamieszczono wyniki badań dotyczące określenia mechanizmów i procesów prowadzących do zniszczenia cegły ceramicznej, narażonej na ciągłe działanie agresywnych składników odprowadzanych gazów spalinow[...]
EN The paper deals withtest results of mechanism of corrosion ceramic bricks in industrial chimneys. The corrosion of brick is caused by sulfate, chloride, nitrate ions as well as carbon dioxide, which they are present in exhaust.
2
75%
Budownictwo i Architektura
2017 Vol. 16, nr 2 119--129
PL W pracy zestawiono procedury obliczeniowe dotyczące projektowania żelbetowych kominów przemysłowych według normy polskiej PN-88/B-03004 i normy europejskiej PN-EN 13084. Skoncentrowano się na omówieniu tych procedur, które różnią się w obu normach. Przedstawiono rezultaty obliczeń uzyskanych po prze[...]
EN In the paper, the rules of dimensioning reinforced concrete chimneys according to the Polish code PN-88/B-03004 and the European code PN-EN 13084 were presented. In particular, the rules which are different were described. The example of the reinforced concrete chimney was designed on the basis of t[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Celem niniejszej pracy było zbadanie, w jakim stopniu warunki termiczne w istniejących przemysłowych kominach wieloprzewodowych są zgodne z nowymi wymagamaml normowymi dotyczącymi przebywania ludzi w strefie przestrzeni wentylowanej. W tym celu przeprowadzono pomiary rozkładu temperatury w przestrze[...]
EN The aim of this paper is to investigate how the thermal conditions in the ventilated space of existing chimneys comply with new building code regulations. Full-scale investigation has been performed on three chimneys, one 250 m high six-flue and two 300 m high six-flue. The measurements of the air t[...]
4
63%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 3 378-386
PL W typowych przemysłowych kominach żelbetowych między trzonem, a wymurówką ceramiczną znajduje się przestrzeń przeznaczona na izolację termiczną. W artykule przedstawiono ocenę zagrożenia tego typu kominów w wyniku oddziaływania gromadzących się tam produktów korozji. Przeprowadzone przez autorów bad[...]
EN In typical industrial ferroconcrete chimneys, there is the space between a shank and a lining assigned for the thermal insulation. In the paper, the assessment of menaces coming from corrosion products accumulated within that space to the ferroconcrete chimneys is shown. The studies of materials tak[...]
5
63%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2001 T. 6, z. 1 131-144
PL W artykule przedstawiono miejsca wbudowania i rodzaj wyrobów azbestowych występujących w kominach przemysłowych. Omówiono także najczęściej spotykane uszkodzenia i nieprawidłowości kominów oraz sposoby ich rekonstrukcji w aspekcie zagrożenia azbestem. Zwrócono też uwagę na problem zagrożenia azbeste[...]
EN In this paper different types of asbestos materials built up in industrial chimneys are presented. The most frequently occurring damages and irregularities in their work, as well as the way of their repair are discussed in terms of asbestos hazard. The problem of asbestos release on demolition using[...]
6
63%
Przegląd Budowlany
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przemieszczeń komina przemysłowego nr 1 znajdującego się na terenie Elektrowni Bełchatów pod wpływem wiatru i dobowej zmiany temperatury w czasie sesji pomiarowej trwającej dwie doby z zastosowaniem czterech anten GPS.
EN This article presents the results of a study of the displacements of industrial chimney no. 1 at Bełchatów power plant under the action of the wind and daily temperature changes, over a measuring session lasting for two days using four GPS antennas.
7
63%
Przegląd Budowlany
PL W konstrukcjach żelbetowych występuje silny związek pomiędzy korozją betonu a korozją stali zbrojeniowej. Jak wiadomo, współpraca betonu i stali zbrojeniowej opiera się w głównej mierze na wzajemnej przyczepności mechanicznej obu materiałów opartej na siłach spójności i tarcia. W diagnostyce korozji[...]
EN In reinforced concrete, there is a strong relationship between corrosion concrete and reinforcing steel corrosion. As you know, the cooperation of concrete and reinforcing steel is based primarily on the mutual adhesion of both materials, the mechanical strength of cohesion based on and friction. Th[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Na etapie remontu, modernizacji czy też rozbiórki obiektu budowlanego wiele materiałów, z których są wykonane, staje się odpadami niosącymi realne zagrożenia dla środowiska. Jest to związane z procesem akumulacji w drugiej fazie LCA substancji zagrażających środowisku. W artykule wykazano, że w osta[...]
EN The properties of ceramic construction materials used in industrial facilities are constantly changing during the second Life Cycle Assessment (LCA) phase which relates to the accumulation of harmful substances. These materials are scrapped during subsequent maintenance, upgrade or demolition of the[...]
9
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 5 40--41
PL W artykule przedstawiono wyniki modelowania procesu kondensacji gazu w przewodzie kominowym. Analiza dotyczyła dwóch modeli geometrycznych połączenia czopucha z przewodem kominowym. Omówiono wyniki analizy charakteru przepływu oraz porównano intensywność wydzielania się kondensatu.
EN The paper contains numerical analysis of the condensation process in industrial stack. The analysis was carried out for two models which differ by flue inlet geometry. The results show the character of flow and condensate quantity comparison.
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 3 126--127
PL Omówiono zabezpieczenie elektrofiltra elektrowni w Kolonii zagrożonego zawaleniem. W celu zapobieżenia katastrofie wykorzystano pobliski komin przemysłowy, do którego uszkodzona konstrukcja została podwieszona. Dzięki temu umożliwiono bezpieczną naprawę elektrofiltra. Omówiono konstrukcję podwieszen[...]
EN The unique method of saving of a large, collapse endangered electric filter in a Cologne power plant is presented in this paper. To prevent catastrophe a nearby industrial chimney was used to which the collapsing structure had been hooked up. This state of affairs enabled a safe repair of the filter[...]
11
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 4 74--75
PL W artykule opisano oddziaływania termiczne w eksploatowanym kominie Elektrociepłowni Białystok, z uwzględnieniem warunków klimatycznych i parametrów technicznych związanych z odprowadzaniem spalin z kotłów energetycznych. Rozpatrzono przypadki obciążenia temperaturą, jakie mogą wystąpić w okresie zi[...]
EN In the article there were determined the impact of the thermal in the operated chimney Combined Heat and Power Plant Bialystok, taking into account the climatic conditions and technical specifications related to the evacuation of flue gas from boilers. Temperature load cases that may occur in the wi[...]
12
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 4 69--70
PL Odsiarczanie spalin w elektrowniach metodą mokrą powoduje znaczne obniżenie temperatury spalin i zwiększenie ich wilgotności. Występuje wówczas intensywne wykraplanie się kondensatu spalin w przewodach kominowych. Z tego powodu kominy do odprowadzania spalin z mokrego odsiarczania nazywa się kominam[...]
EN Wet flue gas desulphurization (WFGD) in power plants causes significant decrease of flue gas temperature and increase of their humidity. It results in intensive condensation of flue gas in chimneys’ ducts. For this reason chimneys that carry out the flue gases from WFGD are called wet chimneys. The [...]
13
63%
Przegląd Budowlany
14
63%
Przegląd Budowlany
15
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 5 26--27
PL W artykule przedstawiono wpływ wymagań inżynierii środowiska na rozwiązania konstrukcyjne kominów przemysłowych. Pierwszym etapem tego problemu była dyspersja spalin i związana z tym dominująca rola wysokości kominów. Drugi etap w kształtowaniu konstrukcji kominów, realizowany współcześnie, to odpro[...]
EN The problem of the influence of environmental engineering on constructional solutions of industrial chimneys is presented. The first point of this topic was the dominating role of the height of chimneys associated with the dispersion of flue gases. The second point related to the construction of chi[...]
16
63%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 9 523--528
PL Przedstawiono wyniki obliczeń liczby tłumienia drgań wysokiego komina przemysłowego na podstawie pomiarów przemieszczeń w płaszczyźnie poziomej spowodowanych słabymi podmuchami wiatru. Pomiary wykonano techniką satelitarną GPS, a obliczenia – metodą losowego dekrementu. Omówiono podstawy teoretyczne[...]
EN In this paper, the calculation results of the vibrations damping ratio of the tall industrial chimney based on the measurements of horizontal displacements due to weak wind are presented. The measurements are made by using GPS technology. The calculations are made by Random Decrement Method. The the[...]
17
63%
Inżynieria i Budownictwo
2019 R. 75, nr 1 15--17
PL Przedstawiono przykład nieuzasadnionych odstępstw wykonawczych w realizacji konstrukcji budowlanych w stosunku do opracowań projektowych. Stwierdzono, że w praktyce budowlanej każde odstępstwo od założeń projektowych, a w szczególności zmiana parametrów geometrycznych konstrukcji komina, może doprow[...]
EN An example of unjustified executive deviations in building constructions in relation to design studies is presented. It was found that in construction practice any deviation from the design assumptions, and in particular a change in the geometrical parameters of the chimney construction, could lead [...]
18
63%
Materiały Budowlane
2019 nr 2 2--5
PL W artykule zaprezentowano problematykę obliczeń obciążenia wiatrem kominów przemysłowych, modelowanych jako konstrukcje powłokowe, zgodnie z dwiema normami projektowania CICIND Model Code for Concrete Chimneys oraz Eurokodem 1. Omówiono m.in. podstawy wyznaczania obciążenia wiatrem oraz problemy zwi[...]
EN Paper shows problematic of calculation of wind loading on chimneys modeled as shell structures, on example of two different design codes CICIND Model Code for Chimneys and Eurocode 1. Basics of determination of wind loads and some problematic related to modeling of wind on shells are presented.
19
63%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 2 173--181
PL Celem badań było porównanie wyników obliczeń postaci i częstości drgań własnych komina przemysłowego nr 1 Elektrowni Bełchatów, z uwzględnieniem i bez uwzględnienia podatności podłoża gruntowego, z wynikami badań eksperymentalnych tych wielkości wykonanych w czasie dwóch sesji pomiarowych w dniach 1[...]
EN In the paper, the theoretical natural vibration frequencies and mode shapes of the chimney with and without the flexibility of soil were compared with the experimental results of two field tests carried out in December 2008 and in May 2011 by using GPS technology. Three GPS rover receivers were inst[...]
20
51%
Architecture Civil Engineering Environment
EN Numerous large concrete chimneys were built in many different countries in the seventies and eighties last century. Unfortunately, the professional scene had to realize that those structures were very different in their forms, wall thicknesses and reinforcements. In addition to this many of them had[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last