Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W referacie przedstawiono wyniki oceny jakości wewnętrznej oraz uzupełnienie do projektu badawczego VEGA 1/2562/05 .Ocena warunków cieplnych, wilgotnościowych oraz oświetleniowych w budynkach przemysłowych., wspieranego przez Słowacką Fundację Badań Naukowych. Artykuł dotyczy analizy parametrów fizy[...]
EN This contribution presents some results from evaluation of indoor quality and also supplement to the research project VEGA 1/2562/05 "Evaluation of thermal, humidity and lighting conditions of the industrial building", supported by Slovak Fund for Scientific Research. The article deals with physical[...]
2
88%
Materiały Budowlane
2002 nr 1 102-103
PL W artykule poddano analizie najczęstsze wady projektowe i wykonawcze w budownictwie przemysłowym.
3
88%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2006 z. 44 273-280
PL Rewolucja przemysłowa końca XVIII wieku zapoczątkowała rozwój architektury przemysłowej. Zasady dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i formalnych kształtowały się stopniowo już od początku okresu industrializacji i w większości wypracowane wzorce są aktualne do dzisiaj. Lecz musiało minąć prawie 150 [...]
EN The industrial revolution of the end of XVIII century has begun the development of the industrial architecture. Almost all rules in constructing and forming which are actual nowadays were formed gradually since the beginning of industrialization. But it had taken about 150 years to develop the chara[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 741-748
PL W artykule zaprezentowano wielokryterialną ocenę wybranych rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych dla obiektów przemysłowych przy zastosowaniu metody punktu idealnego. Zaproponowana metoda umożliwia uporządkowanie analizowanych wariantów oraz wybór optymalnego rozwiązania, dzięki wykorzystaniu kon[...]
EN Paper presents multicriteria assessment of logistic centres' structure with use of ideal point method. Authors have used questionnaire to select a basic criteria group for assessment to define an importance rank of industrial buildings structure variants. The analysis model illustrates an example of[...]
5
75%
Ceramika Budowlana
2011 nr 4 36-39
6
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 102 99-106
PL W referacie zawarto analizę wielkości drgań przeprowadzoną w oparciu o prace związane z instalacją ścianek szczelinowych w nowo wznoszonej hali przemysłowej. Przedstawiono propozycje interpretacji wyników badań drgań w odniesieniu do normy niemieckiej DIN 4150 Erschutterungen im Bauwesen.
EN The paper presents an analysis of vibration level on the basis work connected with installation of sheet pile walls in newly constructed industrial building. An interpretation of vibration results has been suggested, with respect to German standard DIN 4150 Erschutterungen im Bauwesen.
7
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2010 z. 10 9--12
EN The following paper presents the concept of using the load test and “foundation loading – subsoil settlement” characteristic in design to establish correctly the real bearing capacity subsoil under fundations of revitalized old industry building.
8
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2007 z. 7 31--38
EN Current desolate and dilapidation building what are unsatisfactory of present high demands of users constitute problem not only for ground with increasing industrial activity. However there are more socials problems in these grounds, especially problems resulting from restructuralization and inhibit[...]
9
75%
Przegląd Prac Badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych
2005 Z. 6 25--31
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 7 375-378
PL Wybuch pieca elektrycznego spowodował lokalne uszkodzenie szedowego dachu stalowej hali przemysłowej, ze strunobetonowymi płytami dachowymi rozpiętości 12,62 m. W wyniku eksplozji zostały zniszczone żebra płyt strunobetonowych, które są ich głównymi elementami nośnymi. Stan techniczny strunobetonowy[...]
EN An explosion of electric furnace caused a local damage of the roof in steel industrial building. This building has a saw-tooth roof covering, constructed from pre-stressed plates with the span length of 12,62 m. The explosion caused a local damage of plate pre-stressed ribs, which are the roof main [...]
11
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 3 150-152
PL Przedstawiono problemy związane z adaptacją obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji. Podano przykład wzmocnienia ścian osłonowych znajdująacych się w stanie awaryjnym. Wskazano na zagrożenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz fakt nieprzestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów [...]
EN The problems connected with renovation processes of out of exploitation building structures were presented. The conceptions of modernizing works which make it possible to exploit the exemplifying building were presented. Authors described the reinforcement of external walls, existing in the failure [...]
12
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 1 78
PL Nadchodzące inwestycje w sektorze energetycznym, gazowniczym oraz produkcyjnym sprawią, że po słabszych dla branży latach 2009-2010 rynek budownictwa przemysłowego w Polsce powróci na ścieżkę długotrwałych wzrostów i będzie mógł z powodzeniem zastąpić segment budownictwa drogowego jako główny motor [...]
13
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2015 Nr 1 18--21
PL W styczniu 2015 r. ok. 800 informatyków firmy Ericpol Sp. z o.o. rozpoczęło pracę w nowej siedzibie firmy – Centrum Rozwoju Oprogramowania przy ul. Sienkiewicza 175 w Łodzi. Jeszcze w 2013 r. stał w tym miejscu nieczynny ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania basen Olimpia. Dzięki pomysłowi Er[...]
EN In January 2015, about 800 IT specialists from Ericpol Sp. z o.o. started working in the new company office - Software Development Centre at ul. Sienkiewicza 175 in Łódź. Until 2013 that location was occupied by the Olimpia swimming pool which was out of operation due to excessive maintenance costs.[...]
14
63%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2010 z. 10 25--30
EN The article presents basic problems concerning durability and degradation of old brick walls in monumental and industrial building. The work contains the impact of quality of brick and lime mortar on degradation rate. It also includes problems of masonry resistance to factors like moisture, soluble [...]
15
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 64--65
PL Na początku 1946 r. UNRRA (Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy) zaoferowała Polsce i kilku innym krajom pomoc w uruchomieniu produkcji penicyliny. Początkowo polska fabryka miała być zlokalizowana w zaadaptowanym budynku szpitalnym w Krakowie, ale zdaniem rzeczoznawców bud[...]
EN In early 1946, UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) offered to help several European countries, including Poland, to establish production of penicillin. Initially, Poland’s first penicillin plant was to be set up in an old hospital building in Kraków, but experts at the Mi[...]
16
63%
Przestrzeń i Forma
2018 nr 35 157--174
PL W artykule opisano architektoniczne obiekty, zbudowane we Lwowie w ciągu powojennej dekady 1945 – 1955 oraz transformacje urbanistyczne. Pokazano wpływ planu zagospodarowania przestrzennego Lwowa na rozwój urbanistycznych transformacji, zabudowy przemysłowej i mieszkaniowej, budownictwa obiektów ośw[...]
EN The article describes the urban and architectural objects built in Lviv during the postwar decade of 1945 - 1955. The influence of the general plan of Lviv (1946) on the development of urban transformations, industrial and residential development, the construction of special and university education[...]
17
63%
Przegląd Budowlany
PL Zasoby dziedzictwa budowlanego w Polsce stanowią istotny potencjał zrównoważonego rozwoju. Projekty rehabilitacji i rewitalizacji dawnej substancji budowlanej mogą dobrze służyć zaspokojeniu palących potrzeb społeczeństwa, oferując nowe potrzebne funkcje. Konstrukcje starych budowli przemysłowych, w[...]
EN Poland's building heritage provides a significant potential for sustainable development. Projects involving the rehabilitation and revitalization of former building stock may help to satisfy society's keenly felt needs, providing new and needed functions. The structures of old industrial buildings, [...]
18
63%
Ceramika Budowlana i Silikaty
19
51%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 11 579--581
PL Omówiono wynikający z przeprowadzonych badań stan ścian zewnętrznych wykonanych z zawieszanych żelbetowych płyt prefabrykowanych. Szczególną uwagę zwrócono na połączenia płyt z konstrukcją wsporczą. Stwierdzono, że bezpośrednimi przyczynami procesów destrukcyjnych płyt osłonowych są błędy wykonawcze[...]
EN The results of the tests of the condition of the outside walls, where as outside partitions were used hanged reinforced concrete prefabricated panels, was discussed. Particular attention was paid to the connections between the panels and the supporting construction. Was stated that the faults in the[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Research of the structural and physical problems of envelope structures and physical components of internal environment and their mutual interaction in industrial buildings mostly of a hall type is the subject of the investigation of this article. The research was solved in close touch with the gran[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last