Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  indukcja magnetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Mechanica et Automatica
PL Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki pomiarów indukcji magnetycznej w otoczeniu czół wysokoenergetycznych magnesów oraz wyniki pomiarów sił oddziaływania między dwoma magnesami. Wykazano, że rozkład wektora indukcji zależy od błędów kształtu magnesów i dokładności ich montażu. Znajomość rozkła[...]
EN The study presents the results of magnetic induction measurements in the vicinity of front ends of high-energy magnets as well as the results of forces between two magnets measurements. It has been proved that the distribution of the induction vector is influenced by accuracy of magnets execution an[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono wyniki badań maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi o konfiguracji tarczowej oraz cylindrycznej. Zaproponowano sposoby budowy i warianty układów magnetycznych z segmentami magnesów trwałych oraz ferromagnetycznymi koncentratorami. Zastosowanie złożonych układów wzbudzenia powoduje z[...]
EN The research results in magnetic systems of brushless electrical machines with cylindrical or disc geometry have been discussed. Various approaches to combined magnetic system design with permanent magnet segments and ferromagnetic field concentrators have been proposed. The application of combined [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 178 119-129
PL W pracy przedstawiono koncepcję algorytmu do pomiaru i odtwarzania kształtu krzywej indukcji pola magnetycznego okresowego o dowolnym kształcie. Głowica pomiarowa przetwornika wykorzystująca ten algorytm jest zbudowana z trzech cewek prostopadłych względem siebie i oddzielnie wyprowadzonych. Chwilow[...]
EN The paper deals with the algorithm concept for the measurement and reconstruction of the curve shape of distorted periodical magnetic induction. Most important sources of the circuit uncertainty added by separate blocks of the transducer are analyzed. Special attention is paid to the errors born in [...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN Induce of the molecular currents and generate additionally magnetic field is combined with formation of the couple stress in materials. General knowledge on magnetism and his quantum property is applied during analysis.
5
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 2/111 37--44
PL Artykuł dotyczy zmian mierzonej indukcji magnetycznej kół samochodowych w polu geomagnetycznym. Przedstawiono zmiany wartości indukcji w kierunku wzdłużnym i poprzecznym do bieżnika i mierzonej w pewnej odległości nad bieżnikiem koła. Stwierdzono,że przebiegi różnią się od siebie. Przypuszczenie o z[...]
EN The article involves changes in the measured magnetic induction of car wheels in the geomagnetic field. Present values of changes magnetic induction in the longitudinal and transverse tread and measured at a distance above the wheel tread. The authors verified that the waveforms differ from each [...]
6
100%
Problemy Kolejnictwa
2018 Z. 181 25--32
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów pól magnetycznych AC i DC, generowanych przez urządzenia elektroniczne, instalowane w taborze kolejowym. Opisano metody pomiarów pól magnetycznych według normy EN 50500. Zaprezentowano stosowane w badaniach wyposażenie pomiarowe Laboratorium Automatyki i Tele[...]
7
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL W pracy przedstawiono system pomiarowy oraz metodę wyznaczania przestrzennego rozkładu indukcji w szczelinie silnika indukcyjnego liniowego. Opisano sposób rejestracji czasowo-przestrzennego rozkładu indukcji. Zaprezentowano metodę przekształcenia sygnałów pomiarowych i ich analizę w celu wyznaczeni[...]
EN In this work a measurement system and method for calculating the spatial air gap field distribution in linear induction motor is presented. Way of recording the instantaneous air gap flux density distribution is described. Method of converting the measured signals to obtain the spatial air gap flux [...]
8
100%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowany został trójwymiarowy model szyny kolejowej wykonany w programie Flux 3D. Model ten pozwala na wykonanie obliczeń rozkładu indukcji magnetycznej i natężenia pola magnetycznego w szynie i jej otoczenia. Prezentowany model odwzorowuje rzeczywistą niejednorodną strukturę szyny.
EN The article presents a three - dimensional model of railway rail carried in Flux 3D program. This model lets to make calculations of magnetic induction distribution and a magnetic field intensity in a rail and in its environment. Presented model maps a real non-homogeneous structure of rail.
9
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 85 167-171
EN In the paper it is shown that material's magnetic parameters largely depends on mechanical stresses. The paper discusses these problem and the example of frame of electrical motor and the stator sheet is given. The stress from the interference joint between frame and stator sheet influence on parame[...]
10
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 75 189-194
EN The problem of aucoustic or audible noise, as often referred to, in electric machines is partly magnetic, partly mechanical and partly areodynamic. The so called magnetic noise is the part of acoustic noise that originates from the action of magnetic forses in the magnetic circuit of an electrical m[...]
11
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 77 161-166
EN The paper presents construction and principles of operation of coreless axial flux PM machine. In its construction new solution of stator windings' mounting was used, that allowed to exploit active parts of machine more efficiently. Electric disc motors have small axial dimensions and can be install[...]
12
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono relacje matematyczne na niezależne od czasu rozkłady przestrzenne kwadratów wartości maksymalnych indukcji w szczelinie powietrznej maszyn prądu przemiennego, bazując na rozkładach przestrzenno-czasowych indukcji. Otrzymane równania, funkcyjnie powiązane z poszczególnymi skł[...]
EN The paper presents mathematical relationships describing time independent spatial distributions of the magnitudes of the squares of the magnetic flux density in the air gap of alternating current machines, based on space-temporal distributions of magnetic flux density. Obtained equations, functional[...]
13
88%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
1998 z. 47 155-166
PL W artykule obliczono wartości indukcji magnetycznej szyny wiodącej prąd stały. Otrzymane w wyniku zastosowania metody MES wartości porównano z zależnościami otrzymanymi metoda analityczną. Przedstawiono wpływ rozmiaru i kształtu obszaru obliczeniowego na błędy obliczeń.
EN In this paper values of the magnetic field density for a bus-bar with direct current has been calculated. For comparative analysis, the calculations have been carried out both on a basis of an analitical solutions and using FEM method. The influence of size and shape of the calculation area on calcu[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł dotyczy analizy numerycznej momentu zaczepowego obrotowego przetwornika elektromechanicznego w stanie ustalonym. Przedstawiono wyprowadzenie wzoru na moment zaczepowy, budowę przetwornika i wyniki obliczeń indukcji magnetycznej, siły elektromotorycznej, momentu zaczepowego przetwornika oraz [...]
EN The numerical study investigates the cogging torque in an electromechanical transducer with rotary motion in steady state. The formula for cogging torque calculation is provided, the structure of the transducer and results of numerical calculations of magnetic flux density, electromotive force, cogg[...]
15
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Tematyka artykułu odnosi się do aktualnych zagadnień z zakresu skanin-gowej mikroskopii elektronowej. Odkształcenia obrazu struktury badanego obiektu spowodowane wpływem zewnętrznych pól magnetycznych lub elektromagnetycznych są jednym z najczęstszej spotykanych niepożądanych efektów w mikroskopii. [...]
EN In the paper some tasks deal with Scanning Electron Microscope (SEM) are presented. Image deformation caused by electromagnetic interference (EMI) is one of the most frequent undesirable effects in practical scanning electron microscopy. They usually appear as a constant or periodic deformation of v[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł dotyczy analizy siły zaczepowej w elektromechanicznym przetworniku drgań o ruchu liniowym. Przedstawiono wyprowadzenie wzoru na siłę zaczepową, budowę przetwornika oraz wyniki obliczeń numerycznych indukcji magnetycznej, siły elektromotorycznej, siły zaczepowej w przetworniku oraz napięcia i[...]
EN The study investigates the cogging force in an electromechanical vibration transducer with linear motion. The formula for cogging force calculation is provided, the structure of the transducer and results of numerical calculations of magnetic flux density, electromotive force, cogging force, voltage[...]
17
75%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule podjęto próbę oceny wpływu zmiennych pól magnetycznych wytwarzanych przez przejeżdżające pojazdy szynowe nad obwodami torowymi wykorzystującymi toki szynowe i pracującymi z prądami sygnałowymi własnymi w zakresie od 20 do 40 kHz. Przykłady takich obwodów spotykane są w praktyce. Wyprowadz[...]
EN An attempt has been made in this paper to estimate the influence of alternating magnetic field generated by traction vehicles passing over track circuits, which use rails and work with own signal currents in frequency range from 20 kHz to 40 kHz. Examples of that kind of circuits are met practice. P[...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 132-134
PL W artykule przedstawiono wyniki badań i pomiarów pól magnetycznych w otoczeniu linii wielotorowych przy różnych wartościach i kierunkach przepływu prądu. Uzyskane wyniki badań umożliwiają w sposób precyzyjny ocenę tych pól według obowiązujących przepisów.
EN The paper presents results of tests and measurements of magnetic fields in vicinity of high voltage overhead power lines at different current values and directions of current flow. The obtained results allow for precise assessment of these fields under the regulations being in effect at present.
19
75%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów indukcji magnetycznej w otoczeniu czół wysokoenergetycznych magnesów. Przedstawiono charakter zmian wartości wektora indukcji w funkcji odległości od czoła magnesu oraz w funkcji średnicy magnesu i względnej jego długości. Wykazano, iż na rozkład wektora indukcj[...]
EN The study presents the results of magnetic induction measurements in the vicinity of front ends of high-energy magnets. The character of the induction vector value changes as the function of the distance from the magnet front end, and as the function of the magnet diameter and its relative length, i[...]
20
75%
Tribologia
2007 nr 2 93-103
PL W pracy przedstawiono wyniki badań rozkładów indukcji magnetycznej w otoczeniu wysokoenergetycznych magnesów. Wykazano, że błędy wykonania magnesów mają istotny wpływ na rozkłady indukcji. Podjęto próbę oszacowania zmienności nośności pary magnesów odpychających się w funkcji omówionych błędów. Prze[...]
EN The study presents the results of magnetic induction measurements in the vicinity of front ends of high-energy magnets. It has been proved that the distribution of the induction vector influenced by shape and mounting errors of magnets. The knowledge of the course of the induction vector variations [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last