Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 116
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  induction motors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule rozważane są parametry ruchowe silnika indukcyjnego tarczowego z dwustronnym stojanem i podwójnym klatkowym wirnikiem. Stojan wyposażony jest w toroidalny rdzeń i uzwojenie typu Gramme'a. Uzwojenie to stanowią oddzielne cewki, które mogą być połączone w dowolny system. W artykule rozważan[...]
EN A performance of disc induction motor with a double-sided stator and twin cage rotors is considered. The stator possesses a toroidal iron core and the Gramme's type winding. This winding consists of separate coils which can be connected in different systems. In the paper the four pole, two-phase and[...]
2
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
EN In this paper, the impact damage to the motors on the course of zero-sequence voltage and its spectrum is presented. Detection signals results from detail analysis of the formula describing this voltage component is induced in the stator windings due to core magnetic saturation and the discrete disp[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN The work presented calculation results of a small power (1.5 kW) squirrel cage motor warm-up.Computation was realized with normal load. There is two models: one with non-damaged rotor and second one with three broken rotor bars. Calculation of coupling transient magneto-thermal field was realized wi[...]
4
80%
Archives of Electrical Engineering
PL Głównym celem pracy jest analiza zmian widma Fouriera prądów faz stojana silnika indukcyjnego w wyniku dowolnego uszkodzenia klatki silnika. W pracy zwrócono szczególną uwagę na efekty wywoływane przez wyższe harmoniczne przepływów magnetycznych uzwojeń silnika, badając możliwość ich wykorzystania w[...]
EN Main task of this paper is to analyse changes in the Fourier spectra of the stator phase currents due to arbitary faults of an induction motor cage. In the paper a special attention for the effects caused by higher MMF harmonics has been paid to looking for its application in cage fault diagnostics.[...]
5
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 1(94) 67-74
EN For railway vehicles with electric traction drives with induction motors, it is necessary to determine traction characteristic curves of such a vehicle. Such a traction characteristic curve is essential to calculate All the static and dynamic parameters of the vehicle, such as maximum acceleration, [...]
6
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 1(94) 49-53
EN The paper deals with the original methodics of the computation of the energy-saving traffic of tram vehicles with the modern field-oriented control of traction three-phase induction squirrel-cage motors. Possibility of occurrence of various traffic perturbations is here taken into account. After end[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 403-408
PL Referat przedstawia rozwiązania konstrukcyjne silników indukcyjnych o dwóch stopniach swobody, zastosowanie tego typu napędów w manipulatorze, model matematyczny silnika o takiej konstrukcji i koncepcję sterowania opartą na sterowaniu oddzielnie silnika liniowego i silnika obrotowego, a także wyniki[...]
EN The paper presents constructional solutions of induction motors with two degrees of freedom, application of this drives in manipulators the mathematical model of such a machine, the idea of control system based on the separate linear and rotary motors and the results of computer simulation for chose[...]
8
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2000 Z. 205 73-91
PL W artykule przedstawiono przegląd aktualnie stosowanych i zrealizowanych strategii sterowania trójfazowych silników klatkowych zasilanych z tranzystorowych przekształtników AC/DC/AC (prostownik/falownik) o modulowanej szerokości impulsów. Szczególną uwagę zwrócono na podobieństwo struktur sterowania[...]
EN The paper reviews the technology status and recently developed control strategies for PWM rectifier/inverter-fed induction motor drives with emphasis for its similarities. A review includes: new PWM techniques, field oriented and direct torque control of induction motor (FOC and DTC), voltage orient[...]
9
80%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN Optimizing the efficiency of modern asynchronous machines requires the knowledge of the particular loss components. In this contribution a method shall be presented, where by the transient FEM-calculation the copper losses in the rotor bars by harmonic field effects and the consequential originating[...]
10
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 85 447--457
EN The paper deals with new software ensuring the ride of some interdependent tram vehicles in accordance with the criterion of the minimum energy consumption. All trams have been driven by vectorially controlled and field oriented three-phase induction motors supplied from the modern inverters. First [...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN In the paper some results of design optimization calculations performed for induction motors with both the aluminum and copper cages, as well as for a line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) with ratings PN=0.75kW, UN=400V, fN=50Hz, 2p=4 are presented. Basing upon obtained optimal des[...]
12
80%
Archives of Electrical Engineering
2014 Vol. 63, nr 3 489--506
EN In this paper, the influence of impact damage to the induction motors on the zero-sequence voltage and its spectrum is presented. The signals detecting the damages result from a detailed analysis of the formula describing this voltage component which is induced in the stator windings due to core mag[...]
13
80%
Machine Dynamics Research
EN The aim of this contribution is to introduce the new concept for controlling a single wheelset with independently rotating wheels. The work concentrates on the drive control using a scalar control of three-phase induction motor. In the scalar control, the speed of particular wheels is controlled by [...]
14
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 167--171
PL W artykule przedstawiono propozycję modyfikacji wektorowego układu regulacji silnika indukcyjnego w celu zapewnienia wymaganego momentu obrotowego oraz utrzymania zadanych obrotów silnika podczas zapadu napięcia. Na podstawie symulacji oraz pomiarów w laboratorium stwierdzono poprawę odporności regu[...]
EN This paper presents a proposal to modify the induction motor vector control system in order to provide the required torque and the reference speed of drives during voltage sags. Based on the simulations and laboratory measurements of the induction motor, the immunity improvement of adjustable AC dri[...]
15
80%
Elektrotechnika i Elektronika
2006 T. 25, z. 2 197-201
PL W pracy przedstawiono mechanizm elektromagnetycznej generacji sił w maszynach elektrycznych, w ujęciu polowym. Zamieszczono wyniki obliczeń polowych numerycznych (MES) i analityczne rozważania, stanowiące teoretyczne uzasadnienie tych wyników. W szczególności celem badań było sprawdzenie, w jakich f[...]
EN The paper deals with the basic aspects of electromagnetic torque generation in electrical machines, being a sum of local impacts on gap elements of the yoke. The authors aimed at showing the applicability of the Amper’s law in the conditions of magnetostatic shielding of a current wire. They also fo[...]
16
70%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono wyniki badań skuteczności trzech algorytmów niedeterministycznych w optymalizacji silników indukcyjnych. Badano algorytmy: optymalizacji rojowej (PSO - Particie Swarm Optimization); bazujący na zachowaniach społeczeństw tworzących cywilizację (SBBOA -Social Behawiour Based Opti[...]
EN In the paper the application possibility of three non-deterministic algorithm for induction motors optimization have been tested. The following algorithms has been taken into consideration: the swarm optimization algorithm (PSO - Particle Swarm Optimization); the algorithm based on social behaviour [...]
17
70%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono algorytm optymalizacyjny wzorowany na działaniu systemu immunologicznego ssaków (CSA - Clonal Selection Algorithm). System ten wytwarza przeciwciała, które zwalczają szkodliwe organizmy- antygeny. Miarą skuteczności przeciwciał jest stopień ich podobieństwa do antygenów. W opty[...]
EN In the paper the immune algorithm, based on fundamental behavior of mammal immune system (CSA - Clonal Selection Algorithm) have been presented. That system created antibodies which eliminates harmful organisms - antigens. In optimization the hypothetical optimal solution is assumed as antigen, and [...]
18
70%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 8 127-130
PL W artykule przedstawiono optymalizację niskonapieciowego silnika indukcyjnego dużej mocy z wykorzystaniem algorytmu optymalizacji rojem cząstek PSO, przy wystepowaniu zarówno ciagłych jak i nieciągłych zmiennych decyzyjnych. Przebadano wpływ ograniczeń narzuconych na dolne i górne granice ciągłych z[...]
EN The paper presents the optimization calculation of the big power low voltage induction motor, using the selected algorithms of global optimization, i.e., particle swarm optimization PSO. The influence of the exploitation limitations and the influence of the extension of the lower and upper limits im[...]
19
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 1(94) 75-80
EN In this paper, the simulation model of a traction drive with induction motors is presented. This model may be used for selecting settings of controllers applied in such a drive. The model makes it possible to make use of the real values of the drive parameters that were obtained during the type test[...]
20
70%
Metrology and Measurement Systems
EN Additional motor vibrations are the result of a faulty bearing. They are reflected in the harmonic content of stator currents. The object of the investigation presented in the paper are measurements related to diagnostics of induction motors, especially damages caused to bearings. Due to the fact th[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last