Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 91
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  indoor air quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 11 479--485
PL Przedstawiono wyniki badań pilotażowych dotyczących subiektywnych ocen użytkowników pomieszczeń biurowych odnośnie do warunków panujących na stanowiska pracy, a szczególnie środowiska cieplnego i jakości powietrza wewnętrznego.
EN The paper presents the results of pilot studies on subjective assessment of office area users regarding conditions in the workplace, in particular - thermal environment and indoor air quality.
2
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2010 Vol. 16, No. 4 465--476
EN The microbial quality of the working environment was assessed in winter in air-conditioned office buildings in Warsaw. The average indoor concentrations of bacterial and fungal aerosols were low (<103 cfu∙m–3), below Polish proposals for threshold limit values in public service buildings. Even durin[...]
3
100%
Instal
2007 nr 6 41-48
PL Domy jednorodzinne oraz budynki mieszkalne należą do obiektów, w których człowiek przebywa najczęściej. Z tego względu konieczne jest zapewnienie właściwego stanu powietrza wewnętrznego. Jest to możliwe tylko poprzez zastosowanie efektywnie działającej wentylacji. Sprawność wymiany powietrza, stopie[...]
EN Detached houses and blocks of flats belong to the buildings where we spend most of our time. Therefore it is necessary to provide them with proper indoor air quality. This is only possible by using effectively operating ventilation. The air exchange effectiveness, satisfaction level of the obtained [...]
4
100%
Instal
2010 nr 11 4-9
PL W artykule zaproponowano metodykę wyznaczania zintegrowanego wskaźnika oceny jakości klimatu wewnętrznego pomieszczeń opartą o linearyzację ocen trzech parametrów powszechnie mierzonych w pomieszczeniach: temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza oraz stężenia dwutlenku węgla. Zapropono[...]
EN The article presets methodology of integrated factor of indoor climate quality evaluation. The methodology is based on linearization of three easily measured indoor air parameters: temperature, relative humidity and concentration of carbon dioxide. Proposed methodology can be used for optimization o[...]
5
100%
Instal
2010 nr 4 38-45
PL Artykuł podsumowuje bieżący stan wiedzy dotyczący normatywów higienicznych dla bioaerozoli. Omówiono w nim rolę normatywów w ochronie powietrza wewnętrznego oraz przedstawiono wartości normatywów i dopuszczalnych stężeń dla szkodliwych czynników mikrobiologicznych dostępne w światowym piśmiennictwie[...]
EN This paper summarizes the current state of knowledge regarding hygienic standards for bioaerosols. The role of standards in indoor air protection is discussed and the existing worldwide standards and limit values for airborne microbial agents are presented. The biological agents responsible for indo[...]
6
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 5 181--184
In this paper we attempt to apply differential-algebraic systems to predict changes of indoor air quality (IAQ). So far, differential-algebraic equations (DAEs) have not been used in this way. The indicators of the indoor air quality, which were examined are temperature, relative humidity and carbon[...]
PL W pracy podjęto próbę zastosowania układów równań różniczkowo-algebraicznych DAEs niestosowanych dotychczas do predykcji zmian parametrów określających jakość powietrza wewnętrznego. Za wskaźniki charakteryzujące jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych uważa się temperaturę, stężenie ditlenku[...]
7
100%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 3 180--186
EN Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are additive flame retardants which have found applications in polymers for many consumer plastic and electronic goods. Wide use of these chemicals has led to their extremely high concentrations in the indor environments. This paper presents an exploratory stud[...]
8
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 305-314
EN The paper describes part of the results of the Polish/Norwegian scientific cooperation within the project SUREBUILD, funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. The whole project is devoted to sustainable redevelopment of buildings in Poland, but special attention was paid to Polish schools[...]
9
89%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Oceny jakości powietrza wewnętrznego dokonano dla 26 pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Trójmiasta. Na etapie pobierania próbek zastosowano dwie różne techniki izolacji i wzbogacania analitów z fazy gazowej; metodę pasywną wykorzystującą permeacyjny dozymetr pasywny własnej konstruk[...]
EN Evaluation of the quality of indoor air was carried out for 26 flats, in the Tricity area in terms of concentrations of selected volatile organic compounds (VOCs), such as benzene, toluene, butyl acetate, ethylbenzene, m-xylene, styrene and m-dichlorobenzene. Two different techniques were used for t[...]
10
75%
Instal
2009 nr 3 18-22
PL Warunki, jakim powinny odpowiadać gabinety lekarskie bez względu na to, czy są to jednoosobowe gabinety, czy przychodnie z dużą liczbą personelu, reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 180 poz. 1325) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiada[...]
EN No matter whether they are individual offices or outpatient clinics with a lot of staff, the Directive of the Minister of Health dated on 21st August 2006 (Journal of Laws of 2006, No. 180, pos. 1325) regulates the conditions, which should prevail in all kinds of doctor’s offices with regard to prof[...]
11
75%
Instal
2011 nr 11 26-28
PL Dyrektywy unijne i normy europejskie stawiają wysokie wymagania w aspekcie „higieny” zdrowia i środowiska wewnętrznego, jak również energooszczędności budynków. Jednakże wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach wykazują, że systematycznie rośnie na świecie liczba osób, które doświadczają pogorsz[...]
EN This article describes the methodology and final results of the EU Project "HOPE" (Health Optimisation Protocol for Energy- Efficient Buildings). It shows that conflict between health and comfort on the one hand and energy use on the other hand need not, in fact, exist.
12
75%
Instal
2008 nr 4 35-40
PL W artykule zawarto informacje na temat zmian w systemach wentylacji i klimatyzacji, które wynikają z wprowadzenia dyrektywy 2002/91/WE. Opisano szczegółowo metodykę obliczania strumienia objętości świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczenia oraz przedstawiono praktyczny przykład prowadzenia ob[...]
EN The paper presents the outline of modification concerning air conditioning and ventilation derived from implementation 2002/91/WE directive. Method of air flow estimation was described in detail. Practical example of calculation for office space was presented.
13
75%
Instal
2008 nr 6 4-12
PL Przegląd teorii i technologii pomiaru zapachów przy ustalonej emisji odpowiadającej warunkom środowiska we wnętrzach pomieszczeń. Omówiono miary odczuwanego zapachu i ustalone w ostatnich latach zasady olfaktometrii (pomiary przy wykorzystaniu do detekcji zapachu węchu człowieka) jako precyzyjnej dz[...]
EN A review of the theory and technology of Odour Measurement to be applied in case of invariable emission rates responding to indoor air environment conditions. Measurable parameters of odour's perceived intensity and a specified lately olfactometry principle (measurements with usage of human sense of[...]
14
75%
Instal
2008 nr 4 32-34
15
75%
Instal
2008 nr 6 24-25
16
75%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2008 z. 47 57-70
PL Jakość powietrza wewnętrznego jest jednym z czynników, które wpływają na tempo przyswajania wiedzy. Z tego powodu w wielu krajach wymagany jest wysoki poziom jakości powietrza w salach lekcyjnych. Stan taki możliwy jest do uzyskania jedynie drogą wzmożonej wentylacji. W artykule przeanalizowano wpły[...]
EN The indoor air quality is a factor which influences children's efficiency of learning. This is the reason why high level of indoor air quality in classrooms is required in many countries. It can be obtained only by sufficient enough ventilation. The paper presents the results of the analysis of the [...]
17
75%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Celem badań była ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego pod względem mikrobiologicznym w salach dydaktycznych szkoły wyższej w zależności od pory roku i typu pomieszczenia. Próbki pobierano w trzech pomieszczeniach - auli wykładowej, sali ćwiczeniowej i holu oraz na zewnątrz budynku w[...]
EN Most of our life is spent indoors and therefore indoor air may present a greater risk to human health than exposure to atmospheric air contaminants. Among microorganisms present in indoor air there are bacteria, fungi and viruses which can be allergic, pathogenic and/or cause immunotoxic effects. Th[...]
18
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2016 Vol. 23, nr 2 139--145
PL W obecnych czasach motoryzacja stanowi jedną z głównych gałęzi przemysłowych. Dynamiczny rozwój motoryzacji, poza wieloma walorami społecznymi i cywilizacyjnymi, jest powodem licznych problemów, przekładających się w mniejszym lub większym stopniu na zdrowie i życie ludzi. Transport jest jednym z gł[...]
EN Nowadays the motorization is one of the basic branch of industry. Dynamic development of the – transportation sector has very positive impact on the social and civilization benefits, but on the other side, it generates also a lot of problems, especially related to the people health and life. The roa[...]
19
75%
Structure and Environment
EN The paper presents the issue of thermal comfort conditions with regard to intelligent buildings. First the principles of thermal comfort are discussed, namely the parameters affecting the human perception of the best indoor air conditions. Among the mentioned parameters indoor temperature seems to b[...]
20
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przeprowadzono badania zawartości lotnych składników zmywaczy do paznokci dostępnych na rynku krajowym. W badanych produktach zidentyfikowano i oznaczono ilościowo: aceton, metanol, etanol, izopropanol i octan etylu. Określono teoretyczne stężenia lotnych związków organicznych wydzielających się ze [...]
EN The volatile organic compounds (VOCs) content in nail polish removers available on the home market was determined. Qualitative and quantitative analyses of acetone, methanol, ethanol, isopropanol and ethyl acetate were performed. Theoretical VOCs concentrations in the standard room and time for redu[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last