Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  indicator diagram
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 307--314
EN The paper presents the results of research of the influence of clogged injector nozzles in fuel injection system on the shape of heat release characteristics. The study was conducted on a laboratory four-stroke marine engine, type Sulzer 3Al 25/30, with nominal power Ne = 408 kW at nominal rotatio[...]
2
100%
Journal of KONES
EN The paper aims to present the results of investigations into the engine with Common Rail system that performs multi-phase injection. The scope of investigations included measurements and assessment of fast-changing quantities. The paper provides the research stand description and a block diagram o f[...]
3
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 327--332
EN This article applies to searching for symptoms and diagnostic parameters pointing in a deterioration in the quality of the combustion process in marine diesel engines. It was assumed that diagnostic parameters should give clear information regardless of engine load or with respect to the mean indica[...]
4
100%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 4 173--180
EN In this paper, the authors present an introduction to the new method of evaluating the indicator diagram of internal combustion engine. For several years, it was observed that analyses of combustion processes have been hardly changed since they were conducted for the first time. At the moment, the d[...]
5
100%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 1 215--221
EN The paper presents the results research related to the possibility of fuel injection pump diagnosis on the basis of indicator diagram. The study was conducted on a laboratory four-stroke marine engine, type Sulzer 3Al 25/30, with nominal power Nen = 408 kW at nominal rotational speed n = 750 rpm. Th[...]
6
88%
Journal of KONES
EN An object of the paper is a novel method of effective heat release coefficient appointing during combustion process of the based on the real indicator diagram. The process quality of the heat release during process of combustion is evaluated by value of the effective heat release coefficient. Accept[...]
7
88%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 2 293--298
EN The article analyses the possibility of using the electronic type indicators, in the diagnosis of marine engines. The analysis of indicated parameters read from the indicator diagram is now widely use on ships in the diagnosis of marine engines. To make this possible, measuring indicated systems sho[...]
8
88%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 1 429--436
EN The article discusses the problem of determining the characteristics of heat release based on experimental indicator diagram for diagnostic purposes. The importance of the operational diagnosis of marine engines is the analysis of indicator diagrams was identified. In addition to analysing changes i[...]
9
88%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 323--330
EN The article describes the test results of the uniqueness of the work cycle of two-cylinder internal combustion piston FIAT 0.9 TwinAir engine, while being powered by 95 octane petrol fuel and LPG gas. The engine was working according to load characteristics. The engine mounted on the test bench was [...]
10
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule dokonano analizy przebiegu wydzielania się ciepła w cylindrze silnika wysokoprężnego z wtryskiem bezpośrednim. Badania prowadzono dla dwu różnych strategii wtrysku, tj. konwencjonalnego wtrysku jednokrotnego potrójnego wtrysku realizowanego za pomocą systemu common rail. Przedstawiono rów[...]
EN In the paper the rate of heat release analysis in direct injection diesel engine has been presented and discussed. The research has been carried out for two different injection strategies, i.e. for conventional single-phase injection and for triple-phase injection executed by a Common Rail injection[...]
11
75%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 141-144
PL Tematem publikacji jest określenie możliwości diagnozowania uszkodzeń aparatury wtryskowej silnika okrętowego w oparciu o przebieg wykresu indykatorowego. Algorytm wykrywania uszkodzeń został zbudowany z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Zastosowano sieci neuronowe perceptronowe z algoryt[...]
EN The paper presents the possibility of diagnosing the fuel injection system of a marine diesel engine basing on a indicator diagram. The algorithm of the faults detection was built with the use of neural networks. The experience data has been collected during the test at the Sulzer 3Al 25/30 engine.[...]
12
75%
Diagnostyka
2004 Vol. 32 15-18
PL W artykule przedstawiono ocenę wrażliwości diagnostycznej przebiegu ciśnienie indykowanego na wybrane uszkodzenia aparatury wtryskowej średnioobrotowego okrętowego silnika spalinowego. Wykorzystano wyniki badań silnika typu Sulzer 3Al 25/30. Przebiegi ciśnienia rejestrowano za pomocą indykatora elek[...]
EN The paper presents estimation of diagnostic sensivity of indication diagram for fuel injection system faults of marine medium speed diesel engine. The experience data has been collected during the test at the Sulzer 3Al 25/30 engine. The indication diagram has been collected by electronic indicator[...]
13
75%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 319--323
PL Jednym z głównych problemów diagnostycznego wykorzystania wykresów indykatorowych jest miejsce umieszczenia czujnika ciśnienia. Kanały oraz zawory indykatorowe są źródłem istotnych zakłóceń pomiarowych. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących miejsca zamocowania czujnika ciśnienia spalania[...]
EN A major problem for the diagnostic use of the indicator diagram is the pressure sensor location. Indicator channel and valve may bring in significant distortions in the resulting pressure. The paper presents results of research conducted on the medium speed laboratory engine Al 25/30. Indication was[...]
14
75%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 314--318
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych uszkodzeń układu wtryskowego silnika okrętowego na przebieg charakterystyk wydzielania ciepła. Badania przeprowadzono na laboratoryjnym silniku Sulzer typu Al25/30. Doświadczenie zrealizowano zgodnie z planem eksperymentu czynnego, podczas które[...]
EN The paper presents the results of research of the influence of chosen marine diesel engine fuel injection system faults on the shape of heat release characteristics. The study was conducted on a laboratory engine Sulzer Al25/30. The study was carried out according to active experiment plan, during w[...]
15
63%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 14 18-30
PL W artykule przedstawiono porównawcze cykle pracy silnika 1.3 Multijet, który wyposażony jest w wtryskowy układ zasilania common rail umożliwiający podział dawki paliwa na 3 części i ich wtrysk do cylindra pod maksymalnym ciśnieniem 160 MPa. Ponadto w artykule przedstawiono równania umożliwiające obl[...]
EN The paper presents comparative working cycles of 1.3 Multijet engine equipped with the common rail injection system, which makes it possible to divide the fuel charge into three portions and to inject it into the cylinder at the maximum pressure of 160 MPa. The equations for computing thermodynamic [...]
16
63%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono metodykę aproksymacji uśrednionych według 50-ciu realizacji rzeczywistych wykresów indykatorowych za pomocą funkcji sklejanych, analitycznie opisujących postać tych wykresów. Współczynniki funkcji aproksymujących mogą by wykorzystane do diagnostyki i sterowania przebiegiem p[...]
EN The paper presents methodology for the approximation of real indicator diagrams, averaged over 50 runs, with the use of glued functions, which analytically describe the form of those diagrams. Coefficients of approximating functions can apply to the diagnostics and control of the combustion process [...]
17
63%
Journal of KONES
PL Wprowadzanie dla tłokowych silników spalinowych coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin, wymusza na ich producentach i użytkownikach poszukiwanie i stosowanie różnych środków zapewniających spełnienie tych norm. W artykule przedstawiono wypływ rodzaju paliwa na przebiegi wielkości szybkozm[...]
EN Increasingly strict standards for exhaust emissions in piston combustion engines force manufacturers and users to seek and apply different means to meet those standards. The effect of the type of fuel on the pattern of engine fast-changing quantities such as the pressure of the working medium in the[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Na podstawie transformacji wykresów indykatorowych wyznaczono przebiegi zmian temperatury w komorze spalania, prędkości i skumulowanej ilości wydzielanego ciepła oraz sprawności spalania. Porównano ilość wydzielonego ciepła z ilością ciepła dostarczonego oraz przedstawiono wyniki pomiarów emisji tok[...]
EN Transformation of indicator diagrams provided grounds to determine trajectories of temperature changes in combustion chamber, speed and cumulated volume of released heat, and combustion efficiency. The researchers compared released heat volume with supplied heat volume, and presented measurement res[...]
19
63%
Journal of KONES
PL Wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej, węgla oraz gazu ziemnego wymusza intensywne badania nad zasilaniem tłokowych silników spalinowych paliwami alternatywnymi. Ze względu na nieograniczone zasoby oraz korzystne własności energetyczne jednym z przyszłościowych paliw alternatywnych jest wodór. W r[...]
EN The depletion of crude oil, coal and natural gas stimulates intensive research in feeding piston internal combustion engines with alternative fuels. Owing to its unlimited resources and advantageous properties as energy source, hydrogen makes one of future alternative fuels. The paper presents the [...]
20
63%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 9-12
PL W artykule podjęto próbę zastosowania prostych równań analizy falkowej do oceny wskaźników cyklu pracy silnika o zapłonie samoczynnym. Analizie poddano wykresy indykatorowe silnika AD3.152 pracującego wg zewnętrznej charakterystyki prędkościowej dla prędkości obrotowej odpowiadającej maksymalnemu mo[...]
EN The paper makes an attempt at applying simple equations of wavelet analysis to the assessment of self-ignition engine working cycle indicators. AD3.152 engine indicator diagrams are analysed. The engine operated in external speed characteristics regime for the rotational speed corresponding to the m[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last