Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  in vitro
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2008 Nr 4 (58) 47--65
PL Prezentowana praca jest przeglądem badań eksperymentalnych nad wpływem pól elektromagnetycznych na procesy biologiczne przebiegające w organizmach żywych. Przedstawiono metody stosowane do oceny oddziaływania pól elektromagnetycznych na poziomie komórkowym oraz dokonano analizy otrzymanych za ich po[...]
EN The paper is a review of experimental studies on the effects of electromagnetic fields on biological processes in living organisms. It presents the methods used and analyses the results obtained with different experimental approaches.
2
100%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1178-1180
PL Przedstawiono wyniki badań aktywności antyproliferacyjnej lipoaminokwasów otrzymanych w reakcji kwasów tłuszczowych: nasyconych, mono-, di- i trienowych, w tym izomerów CLnA (conjugated linolenic acid), z argininą, tyrozyną, seryną, asparaginą i tryptofanem. Aktywność cytotoksyczną oznaczano w stosu[...]
EN Llipoamino acids were synthesizd in reactions of satd. mono-, di- and trienoic fatty acids as well as conjugated linolenic acid isomers with arginine, tyrosine, serine, asparagine and tryptophan and then studied for antiproliferative properties on cells of human leukemia, lung, breast, colon and ova[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 6 40-44
PL W pracy przedstawiono wybrane wskaźniki oceny struktury kości wykorzystywane w ocenie ich wytrzymałości in vivo, których wartości ustalane są w badaniach in vivo lub in vitro. Celem pracy była także ocena możliwości wykorzystania i przydatności pomiaru równomierności rozkładu gęstości (a więc i równ[...]
EN Selected indicators of bone structure evaluation have been presented. These indicators are used in bone strength evaluation in vivo (values of indicators are established in vitro or in vivo). The aim of the work was also estimation of utilization possibility and suitability of uniformity of density [...]
4
100%
Engineering of Biomaterials
PL Celem pracy była ocena cytozgodnościin vitro tworzyw ceramicznych, opracowanych jako materiał do wypełnienia ubytków kostnych. Określono wpływ warunków hodowli na efekt testów cytozgodnościin vitro.Badania przeprowadzono namateriałach oznaczonych jako:SH, SPR (komercyjne preparaty handlowe), TC-C or[...]
EN Analysis of biocompatibility in vitro of ceramic materials, projected as substitutes for bone tissue was the aim of the work. Influence of culture conditions on the materials cytocompatibility was also examined. Tests were performed on the materials descripted as: SH, SPR (commercial materials), TC-[...]
5
94%
Engineering of Biomaterials
EN The aim of this study was to prepare and evaluate the properties of a new membrane dedicated for the treatment of bone defects in periodontology according to guided tissue regeneration (GTR) technique. The first part of this study was to prepare the membrane from resorbable poly(L-lactide-co-glycoli[...]
6
84%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1157-1160
PL Przeprowadzono badania przyswajalności jonów Zn²⁺ z biologicznych komponentów nawozowych zawierających cynk w roztworze azotanu(V) potasu w warunkach in vitro. Wyznaczono frakcję mobilną jonów Zn²⁺ oraz udowodniono stopniowe uwalnianie jonów Zn²⁺. Pokazano również, że biologiczne komponenty nawozowe[...]
EN Zn ions were adsorbed from aq. solns. on peat, compost, pine bark, spent mushroom substrate, Fucus sp., baltic seaweeds and a residue from their supercrit. CO₂ extn. In the next step the adsorbents were extd. with distd. water, NH₄ citrate and KNO₃ solns. to recover soluble, bioavailable and mobile [...]
7
84%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
EN Nowadays, the use of bisphosphonates are the gold standard of treatment of bone diseases. Due to the high utility of these compounds, scientists still search for better and better structures, with a variety of substituents at carbon’s atom and create new libraries or improve methods of their synthes[...]
8
84%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
PL Nowoczesne nawozy biologiczne oraz biologiczne dodatki nawozowe posiadają zdolność kontrolowanego uwalniania składników odżywczych. Szybka ocena biodostępności składników odżywczych, istotna w ocenie jakości nawozów, możliwa jest dzięki testom ekstrakcyjnym in vitro (konwencjonalnym, mikrofalowym, u[...]
EN Modern biological fertilizers and biological fertilizers components can release nutrients in bioavailable forms in a controlled manner. Quick evaluation of nutrient bioavailability, essential in the evaluation of quality of fertilizers, is possible to use in vitro extraction tests (conventional, mic[...]
9
84%
Environmental Biotechnology
EN Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are widely spread environmental pollutants mainly originating from anthropogenic sources such as fossil fuel combustion, industries, and others. Although a large body of literature exists on the toxicity and carcinogenicity of PAHs, primarily benzo[a]pyrene, t[...]
10
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 169--172
PL W artykule przedstawiono wyniki badań in vitro przeprowadzone na stanowisku badawczym zaprojektowanym i zbudowanym na Politechnice Wrocławskiej w Laboratorium Badania Zagrożeń Elektromagnetycznych i Bioelektromagnetyzmu mające na celu ustalenie wpływu stałego pola magnetycznego na poziom apoptozy ko[...]
EN This article provides the outcomes of in vitro tests which were aimed at finding the impact of constant magnetic field on apoptosis of human leukemia cell line HL60. The tests were carried out with the use of a test bed that was designed and built in the Laboratory for Research of EMF Hazards and Bi[...]
11
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 1 109--112
PL Artykuł prezentuje wyniki badań in vitro których przeprowadzenie miało na celu ustalenie wpływu stałego pola magnetycznego (SMF – ang. Static Magnetic Field) oraz związku chemicznego o nazwie Busulfan na poziom apoptozy komórek białaczki ludzkiej HL-60 w badanych populacjach. Stwierdzono wzrost śmie[...]
EN The article presents the results of the in vitro studies which were carried out to determine the effect of constant magnetic field (SMF - static magnetic field) and organic chemical called Busulfan on the level of apoptosis of human leukemia cells HL-60 in the study populations. The mortality increa[...]
12
84%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 1074-1077
13
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 12 182--185
PL Artykuł przedstawia wyniki badań in vitro przeprowadzone na stanowisku badawczym zaprojektowanym i zbudowanym na Politechnice Wrocławskiej w Laboratorium Badania Zagrożeń Elektromagnetycznych i Bioelektromagnetyzmu mające na celu ustalenie wpływu poszczególnych biegunów N i S stałego pola magnetyczn[...]
EN The paper presents the results of in vitro tests carried out on a testing stand designed and built at the Wrocław University of Technology in the Laboratory for Electromagnetic Hazards and Bioelectromagnetism in order to determine the influence of particular poles of N and S of fixed magnetic field [...]
14
84%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2017 nr 19-20 28--29
PL Artykuł przybliża zagadnienie linii komórkowych – jednej z obecnie najpopularniejszych metod badań toksykologicznych in vitro. Omówione zostały najważniejsze cechy powszechnie wykorzystywanych linii komórkowych oraz przykłady ich zastosowania. Artykuł przedstawia również zalety i wady stosowania lin[...]
EN The following article describes cell lines – currently one of the most popular in vitro methods in toxicology. It specifies main properties of commercially used cell lines and examples of their application. Moreover, advantages and drawbacks of cell line use are described.
15
84%
Rocznik Ochrona Środowiska
2018 Tom 20, cz. 2 1026--1034
PL Oceniano wpływ czterech biopaliw otrzymanych w reakcji transestryfikacji tłuszczów odpadowych: przeterminowanego oleju rzepakowego (BP I), tłuszczu zwierzęcego (BP II), posmażalniczego oleju roślinnego (BP III) oraz surowego oleju rzepakowego (BP IV) na zdolność komórek jajnika chomika chińskiego (C[...]
EN The four types of biofuels obtained by methanol transesterification of: rapeseed expired oil (BP I), waste animal fats (BP II), frying vegetable oils (BP III), and rapeseed oil (BP IV) were studied on the Chinese hamster ovary (CHO-9) cells using the clonogenic assay. Colony test results showed that[...]
16
84%
Engineering of Biomaterials
PL Zbadany został wpływ simwastatyny na degradację terpolimerów LL-laktydu, glikolidu i węglanu trimetylenu z pamięcią kształtu. Badano mechanizm degradacji in vitro, w izotonicznym roztworze chlorku sodu buforowanym fosforanami (PBS), matryc polimerowych wykonanych z dwóch materiałów z różną zawartośc[...]
EN The influence of simvastatin on degradation of terpolymers synthesized from L-lactide, glycolide, and trimethylene carbonate has been analyzed. The in vitro degradation of the matrices, obtained from two terpolymers with various chain structure and amount of simvastatin, was carried out in phosphate[...]
17
83%
Advances in Materials Science
EN The aim of this work was the analysis of the modifying phase effect (hydroxyapatite particles and carbon fibres) and environment role (in vitro and in vivo) on mechanism and velocity of the resorption process of polylactide-co-glycolide (PGLA). Resorption time of samples incubated in simulated biolo[...]
18
71%
Engineering of Biomaterials
EN Biomedical application of biodegradable shape memory terpolymers obtained from L-lactide, glycolide, trimethylene carbonate (TMC) have been intensively investigated in recent years. All applicable biomedical materials must be biocompatible, which means that they cannot cause toxic, cytotoxic, allerg[...]
19
71%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W warunkach in vitro oddziaływanie nawozu PRP SOL na wzrost liniowy kolonii badanych grzybów fitopatogennych zależał przede wszystkim od gatunku grzyba oraz zastosowanej koncentracji nawozu w podłożu hodowlanym. Niezależnie od zastosowanego stężenia stwierdzono najsilniejsze fungistatyczne oddziaływ[...]
EN Under conditions in vitro the effect of PRP SOL fertilizer on linear growth of the investigated phytopathogenic fungi colony in the first place depended on the fungus species and concentration of the fertilizer applied in the culture medium. Independently of the applied concentration, the strongest [...]
20
67%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 4 312-316
PL Zbadano wpływ modyfikatorów w postaci włókien i cząstek na właściwości mechaniczne kopolimeru laktydu z glikolidem, określono szybkość utraty wytrzymałości kompozytów w wyniku oddziaływania symulowanego środowiska biologicznego oraz wpływ stosowanych dodatków na szybkość degradacji. W tym celu wykon[...]
EN The most important functions of implants for bone surgery are providing the correct stabilization of broken bone fragments and proper osteointegration. These requirements can be fulfilled through the appropriate mechanical (high strength and low Young's modulus) and biological (bioactivity) paramete[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last