Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  in situ test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering Transactions
EN Selected results of the static analysis of composite sandwich footbridge with the corresponding in situ measured values are compared in the paper. The analysed bridge is a research object, which was built in 2015 and is currently located at the Gdańsk University of Technology campus. Since it is a n[...]
2
86%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 11 731--736
PL Rozpatrywane stopy Mg zostały opracowane w celu wytworzenia resorbowalnych bio implantów. Ich skład chemiczny cechuje się dodatkami takimi jak Ca i Li (MgCa0,8, A×30, LA63). Te dodatki zwiększają biozgodność stopu, optymalizują intensywność korozji, ale obniżają technologiczną plastyczność przy prze[...]
EN Magnesium alloys with high biocompatibility containing Ca, Li and rare earths are the alternative for nowadays used materials for implants and surgical threads. The main advantage of those alloys are properties similar to properties of human bones. However the low ductility in cold deformation of th[...]
3
86%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule przedstawiono analizę zmian wartości wskaźnika prekonsolidacji (OCR) gruntu, w zależności od geologicznych warunków występowania. Zastosowanie w badaniach nowoczesnych technik in-situ, sondowania statycznego CPTU i badania dylatometrem płaskim (DMT), umożliwiło niemal ciągłą identyfikację[...]
EN The changes in overconsolidation ratio OCR under different geological conditions are analyzed in the paper. The application of modern subsoil testing methods, dilatometer tests (DMT) and cone penetration test (CPTU), made possible almost continuous observation of changes in overconsolidation ratio w[...]
4
72%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2015 nr 3 193--199
PL Wyniki geotechnicznych badań in situ lessów z rejonu Łańcuta: sondowania statyczne (CPTU) oraz badania dylatometrem sejsmicznym (SDMT). Określenie wybranych parametrów odkształcalności podłoża. Zależności pomiędzy modułem G0 z badania sejsmicznego, naprężeniem prekonsolidacji oraz modułem ściśliwośc[...]
EN The results of geotechnical in situ tests of loesses in the area of Łańcut: Static penetration tests (CPTU) and seismic dilatometer tests (SDMT) The determination of deformation parameters of subsoil. Relationships between shear modulus G0 from the seismic test, overconsolidation stress, and constra[...]
5
72%
Civil and Environmental Engineering Reports
2017 No. 26(3) 179--190
PL W pracy są analizowane właściwości interakcji pomiędzy wielopoziomowymi murami oporowymi, a gruntem. Analiza polega na sterowaniu parametrami geometrycznymi i lokalizacją ścian oporowych. Przy głębokich wykopach ważny jest wybór odpowiedniego rodzaju konstrukcji zabezpieczającej przed wpływem sił po[...]
EN The interaction features of multi-level retaining walls with soil base were researched by changing their geometric parameters and locality at the plan. During excavation of deep foundation pits it is important to choose the type of constructions which influences on the horizontal displacements. The [...]
6
72%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2009 T. 25, z. 3 289-301
PL W artykule przedstawiono wyniki badań podłoża gruntowego dla celów posadowienia obiektów infrastruktury związanych z podziemnym magazynowaniem gazu. Do roku 2012 planuje się zwiększyć pojemność magazynów Strachocina ponad dwukrotnie, o 150 mln m3. Niezbędne jest w tym celu posadowienie sprężarek, ch[...]
EN In the paper results of soil investigations for design of underground gas storage infrastructure foundations are presented. By the year 2012 Polish Oil and Gas Company will increase storage capacity of 150 mln m3, over two times. It will be necessary to make foundation of compressors, gas cold stora[...]
7
72%
Engineering Transactions
EN The subject of the study is to assess the state of soil in the area of a former shallow underground mining site which presents a potential hazard of sinkholes. Two kinds of tests were performed i.e. noninvasive seismic tests MASW and invasive seismic dilatometer tests SDMT. The test procedures and t[...]
8
72%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 7 360--363
PL Omówiono metodę oceny przy użyciu poduszek ciśnieniowych stanu naprężenia i odkształcalności murów w konstrukcjach istniejących. Przedstawiono wyniki badań własnych. Wyniki te i zalecenia z nich wynikające odniesiono do wytycznych podanych w normach amerykańskich (ASTM) oraz dokumentach RILEM, a tak[...]
EN In the article, a method for testing of masonry structures using flat-jacks was presented. The Flat-Jack method is used to assess the state of stresses and deformability of the masonry in existing structures. The results of our own tests were presented. The results and conclusions arising therefrom,[...]
9
72%
Technical Transactions
2017 Vol. 7(114) 199--207
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz pękania izolacji żywicznej wypełnionej kwarcem. Analizy numeryczne przeprowadzone były dla obiektu w pełnej skali, jak i dla próbki reprezentatywnej (RVE) w mikroskali. Weryfikacja eksperymentalna zawierała obserwacje produktów po testach C2, testy in-situ oraz[...]
EN The paper summarizes the study of cracking phenomena in silica filled epoxy material. Numerical analyses of cracking phenomena were performed using Extended Finite Element Method (XFEM) for a full scale element as well as in a microscale, for the Representative Volume Element (RVE). Experimental ver[...]
10
58%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 57--58
EN A major problem in the design of silos for storage of biomass is the lack of code data, related to their properties. Any kind of biomass is a waste material that has a changeable properties during transportation and storage. The results and conclusions of laboratory tests of chosen properties for so[...]
11
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono wyniki analizy obliczeniowej i badań doświadczalnych podwieszonej kładki dla pieszych. Obliczenia wykonano, przyjmując trzy modele obliczeniowe i stosując kilkanaście schematów obciążeniowych. Wśród schematów były zarówno obciążenia użytkowe (przejście pieszego, grupy pieszych), jak i [...]
EN The theoretical and experimental investigation of a cable-stayed footbridge is described. Dynamic characteristics and specificity of vibration influence on people on footbridge are presented. Characteristics were determined on the basis of dynamic in-situ tests carried out on footbridge in Rzeszow. [...]
12
58%
Przegląd Budowlany
2012 R. 83, nr 4 100-104
PL W pracy przedstawiono badania przepływu materiałów sypkich w silosach wyposażonych w rurowe urządzenia odciążające. Opisane badania przeprowadzono na modelach i w skali naturalnej. Badania pozwoliły na prawidłowe zaprojektowanie i zrealizowanie urządzeń odciążających w silosach na rzepak minimalizuj[...]
EN This paper describes tests carried out on the flow of loose materials in silos containing tubular load-reducing devices. The described tests were performed on models and on a natural scale. They enabled the correct design and construction of load-reducing devices in rapeseed silos, minimizing the co[...]
13
58%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 595--602
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych lekkiej przegrody zawierającej warstwę z dodatkiem materiału fazowo zmiennego. Dla tradycyjnych materiałów budowlanych wartość ciepła właściwego nie przekracza 2 kJ/kgK. Materiały zmienno fazowe charakteryzują się znacznie większą efektywną poj[...]
EN The article presents the results of examination of a wall barrier containing phase change material layer. Specific heat of the traditional construction materials does not exceed 2 kJ/kgK. Phase change materials are characterised by a higher effective heat capacity which in a given temperature range [...]
14
58%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 92--93
PL Artykuł zawiera diagnostykę, analizę obliczeniową i monitorowanie osadnika wstępnego, stanowiącego zblokowany zespół żelbetowych komór, kanałów i pomieszczeń funkcyjnych. W komorach zgarniaczy osadnika wstępnego, które zostały objęte badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB[...]
EN The paper includes diagnostics, computational analysis and monitoring of pre-settler tank, which is an interlocked compound of reinforced concrete bins, channels, and function chambers. In the initial settling chambers, which were examined by ITB in 2008 occurred cracks. It was found that permissibl[...]
15
58%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 82--83
PL Artykuł dotyczy diagnostyki i monitorowania silosu częściowo sprężonego przeznaczonego do magazynowania klinkieru znajdującego się na terenie kombinatu cementowo-wapienniczego. Silos wykonano w 1998 r. Obserwacje stanu technicznego silosu wykazały, że na powierzchni zewnętrznej ściany żelbetowej u d[...]
EN The subject of this paper is a diagnostics and monitoring of partially prestressed concrete silo for storing clinker, located at the cement and lime works. The silo was erected in 1998. The observations of the technical state of the silo showed that the outer surface of external wall has a row of ve[...]
16
58%
Materiały Budowlane
2016 nr 12 56--58
PL W artykule zamieszczono możliwości oceny nośności oraz naprawy niejednorodnych ścian murowych budynków zabytkowych. Przeanalizowano problemy związane z oceną nośności różnymi metodami badawczymi wraz z oceną współpracy warstwy wewnętrznej i licowej muru. Następnie zaproponowano metody naprawy konstr[...]
EN The article presents the possibility of assessing the capacity and the ability to repair heterogeneous wall masonry of historic buildings. Assessment of the capacity of the various research methods was analyzed, including an assessment of the cooperation of the inner layer and the grain of the wall.[...]
17
58%
Materiały Budowlane
2014 nr 12 31--33
PL Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE) Politechniki Krakowskiej zapewnia możliwość wykonywania szerokiego wachlarza badań naukowych dotyczących m.in. poprawy efektywności zużycia energii, przeprowadzanych przez interdyscyplinarny zespół pracowników naukowych. W artykule zaprez[...]
EN Malopolska Laboratory of Energy Efficiency Buildings (MLBE) of Cracow University of Technology provides the ability to performa wide range of research in the area i.a.: improving the efficiency of energy consumption, carried out by an interdisciplinary teamof researchers. In this paper the basic ins[...]
18
58%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 2 139--148
PL Jednym z największych problemów ochrony przed hałasem, którego źródłami są pojazdy samochodowe jest prawidłowe zaprojektowanie ekranów akustycznych, ich wysokości, długości oraz zapewnienie możliwości wjazdu na posesję tak by nie obniżał on skuteczności projektowanego ekranu. W niniejszym artykule p[...]
EN One of the biggest problems of traffic noise protection is the proper design of noise barriers, their location, length, height and entry gate in such a way so as not lowered efficiency of acoustic screen. An experimental and analytical efficiency method of traffic noise protection against traffic no[...]
19
58%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/II 109--120
PL Praca jest kontynuacją badań Autorów nad modelem krzywej Meyera Kowalowa[8] opisującej zachowanie pala pod obciążeniem. W artykule podano propozycję opisu parametrów modelu krzywej MK w nawiązaniu do wyników sondowania CPT. W części obliczeniowej przedstawiono analizę zachowania pali przemieszczenio[...]
EN Paper presents the proposal of modelling the shaft of pile resistance, by using of Meyer Kowalow method. Meyer Kowalow method is known as a method of static pile load test interpretation. It was well presented in literature by Meyer and Kowalow[8], Meyer and Szmechel (2011), Meyer (2013), Szmechel[1[...]
20
58%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 3 25--30
PL W drugiej części publikacji przedstawiono współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] w interpretacji fizycznej, zaprezentowano definicję normową podbudowaną ilustracjami, podano wartości tegoż parametru wynikające z uaktualnionego przepisu prawnego i ostatecznie opisano algorytmy (metody wartości śre[...]
EN The second part of the paper was devoted to the presentation of the heat transfer coefficient U [W/m2K] in physical interpretation, its standard definition supported by illustrations was presented, values of the parameter arising from the updated legal provision and finally, the algorithms (mean val[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last