Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 111
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 193-205
PL W artykule przypomniano w zwięzły sposób koncepcję systemu SOUT, jego genezę i ewolucję. Przedstawiono również nową realizację tego systemu dla środowiska DOS. Zamieszczono także dokładny opis obsługi programu, jak również sposób interpretacji uzyskiwanych wyników.
EN Conception, evolution and genesis of the SOUT program has been presented in this article. The new realisation of this system for the DOS environment has been presented in this article too.
2
80%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 10 36-39
PL Opis odcinków badawczych(progi zwalniające i akustyczne, fotoradary, małe ronda, ograniczenie prędkości) i metod pomiarowych. Wyniki badań i ich analiza.
EN Description of survey section (speed and acoustic bumps, photoradars, small traffic circles, speed limits) and measurements methods. Survey results and analysis.
3
80%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2012 Nr 9 (9) 40-47
PL Przedstawiamy projekt przebudowy układu drogowego w podmiejskiej dzielnicy lewobrzeżnego Szczecina. Propozycja zakłada zamianę istniejącego zwykłego skrzyżowania trzywlotowego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym.
EN The article presents the proposition of redesigning the intersection in Szczecin. Proposed solution is the roundabout with a curviiinear central island.
4
80%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 5 2-6
PL Analiza przyczyn niskiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskich miastach. Czynniki i zjawiska wpływające na poziom brd. Stówa kluczowe: inżynieria mchu, bezpieczeństwo ruchu drogowego.
EN Analysis of the reasons of poor safety of the road traffic in Polish cities. Factors and occurrences influencing road traffic safety. Key words: traffic engineering, road traffic safety.
5
80%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 4 14-21
PL Badanie wpływu kilku zmiennych na poziom ruchu drogowego w konurbacji górnośląsko-zagtębiowskiej (ceny paliw i gazu, wskaźnik motoryzacji, dochody ludności, wskaźnik ruchliwości). Badanie hipotez o korelacji zmiennych z natężeniem ruchu drogowego. Wyniki obliczeń dla fragmentu Drogowej Trasy Średnic[...]
EN Researches on impact of few variables on the level road traffic in the Górny Śląsk-Zagtębie conurbation (prices of fuels and gas, motorisation indicator, income of population, mobility indicator). Studies on variables correlation and intensity of road traffic. Results of calculation for fragment of [...]
6
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 5 100-107
PL W niniejszej pracy autorzy zajmują się problemem odstępów czasu pomiędzy pojazdami. Skupiają się na rondach, w przypadku których znajomość tej wartości jest niezbędna przy obliczaniu przepustowości wlotów podporządkowanych.
EN In this paper, the authors deal with the problems of maintaining proper time intervals between vehicles. They focus on roundabouts, in which knowledge of this value is necessary when calculating the capacity of sub-inlets.
7
80%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
PL Referat przedstawia problematykę modelowania pracy przewozowej dotyczącej ruchu drogowego dla dużych obszarów. Jako przykład posłuży tutaj stan Indiana, dla którego opracowano podejście pozwalające oszacować pracę przewozową wyrażoną w pojazdo-milach.
EN This paper presents a method of estimating the travel demand and vehicle miles traveled in large regions including local roads. The model calibration and evaluation is presented for example parts of Indiana. In the traditional approach, a network demand model includes properly calibrated traffic gen[...]
8
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 5 228-232
9
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 7 72-73
PL Co roku odbywają się liczne imprezy, spotkania i targi poświęcone drogownictwu i inżynierii ruchu. Bezsprzecznie jednak dwie największe tego typu imprezy w Europie to Intertraffic w Amsterdamie i Traffex w Birmingham, odbywające się naprzemiennie co dwa lata. Targi w Amsterdamie (w latach parzystych[...]
10
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Wobec faktu uzależnienia funkcjonowania miast od ruchu samochodowego w artykule przedstawiono potencjalne możliwości inżynierii ruchu jako narzędzia do zmniejszania uciążliwości transportu na obszarze miast. Metody tej gałęzi wiedzy pozwalają m. in. na: - wykorzystanie technik symulacyjnych do poszu[...]
EN Traffic engineering as a tool to abate the nuisance of transportation in the cities. Due to the fact that the functioning of the cities has become dependant from the motor traffic, the article presents potential capabilities of traffic engineering as a tool to abate the nuisance caused by transporta[...]
11
80%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 12 38--44
PL Prędkość pojazdów ma podstawowe znaczenie w ocenie jakości ruchu. Lepsze poznanie tej cechy ruchu jest bardzo istotne dla właściwego kształtowania i urządzania infrastruktury drogowej. Jednak w celu pełnego opisu zachowań kierowców konieczne jest określenie pełnych charakterystyk rozkładów prędkości[...]
EN The speed of vehicles is of crucial importance when it comes to evaluation of traffic quality. Better knowledge on this traffic feature is vital for proper forming and arranging road infrastructure. However, in order to fully describe drivers’ behaviours, it is necessary to determine full characteri[...]
12
80%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 1-2 18--24
PL W niniejszym artykule na podstawie badań przeprowadzonych na wybranych małych rondach dokonano próby opisu potoku ruchu poruszającego się po ich obwiedniach. Uzyskanie tego typu danych pozwala na budowę modelu ruchu pojazdów na małych rondach, opartego na teorii akceptacji odstępów czasowych. Wiaryg[...]
EN The article is an attempt to describe the volume of traffic which is to be found moving on small roundabouts. It is based on research and facilitates a series of selected model schedules. Obtaining such data allows for the construction of model vehicles on small roundabouts which, in turn, is based [...]
13
80%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 4 50--55
PL Znaki drogowe widzimy na co dzień na drogach i nie zastanawiamy się, na ile są zasadne, a w praktyce nie uwzględniamy ich wpływu na wypadkowe statystyki. W rezultacie w staraniach o zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego nie docenia się potrzeby przeobrażania samych znaków, które są ważnym eleme[...]
14
80%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 9 32-37
PL Definicja i misja inżynierii ruchu. Rozkład ruchu jako przedmiot optymalizacji. Misja inżynierii ruchu w transporcie publicznym. Podstawowe pola działania inżynierii ruchu w transporcie publicznym.
EN Definition and mission of traffic engineering. Modal split as a subject of optimisation. Traffic engineering mission in public transport. Basic scopes of activity for traffic engineering in public transport.
15
80%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 12 52-58
PL Wybrane, istotne zagadnienia związane z budową i eksploatacją nawierzchniami dla ruchu autobusów. Kilka z przytoczonych przykładów dotyczy miasta Krakowa, pozostałe najczęściej miejscowości w Europie Zachodniej.
EN Selected, essential problems relating to building and exploitation of pavements for bus traffic. Some mentioned examples refer to Cracow and the rest of them to other towns in Western Europe.
16
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1739-1749
PL W artykule przedstawiono analizę i ocenę ryzyka zawodowego w pionie inżynierii ruchu w przedsiębiorstwie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Z uwagi na duże zróżnicowanie pracy dyżurnego ruchu i postęp w dziedzinie kolejnictwa, analizę i ocenę ryzyka zawodowego opracowano w oparciu o trzy posterunki ruc[...]
EN The article presents analysis and occupational risk assessment in the traffic engineering department of the company PKP Polish Railway Lines. Due to the wide variety of duties involved with the position of train dispatcher and progress in the field of railways, the analysis and occupational risk ass[...]
17
70%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 154-156
PL W pierwszej części artykułu ("Magazyn Autostrady", nr 3/12) autorzy opisali w ogólnym zarysie problem bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu, w zależności do warunków panujących na drodze. W niniejszej publikacji przeprowadzono analizę zdarzeń drogowych na wybranych ulicach Lublina, które [...]
EN In a previous article, the authors described in general the problem of traffic safety for vulnerable users, depending on road conditions. This paper presents the analysis of road accidents on selected streets of Lublin, which according to police statistics, constitute interesting examples of "how to[...]
18
70%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 12 28--34
PL Oznakowanie dróg nie jest postrzegane jako istotny, współodpowiedzialny czynnik wypadków drogowych, mimo iż jest to bardzo ważny element sprawności ruchu drogowego. Zdaniem autora polski system znaków drogowych wymaga radykalnych zmian, i to zarówno w kompleksowym rozumieniu problematyki, jak i w sa[...]
EN Road signs are not perceived as important factor contributing to road accidents, even despite the fact that they are vital element of traffic efficiency. According to the Author, the Polish system of road signs is in urgent need to undergo radical changes. The changes should pertain not only to the [...]
19
70%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 160-163
PL Zarządzanie ruchem miejskim wiąże się z coraz większymi wyzwaniami wynikającymi ze wzrostu natężenia ruchu. Rośnie ruch pojazdów, coraz większym problemem stają się zanieczyszczenia związane z nadmierną emisją CO2, coraz częściej zauważa się negatywny wpływ problemów komunikacyjnych na ek[...]
EN Urban traffic management associates with growing challenges arising from increasig traffic in the cities. A growing movement of vehicles, increasing pollution associated with excessive emissions of CO2, negative impact of congestion on the economic situation of cities, regions or even the[...]
20
70%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 10 29-34
PL Ogólny opis koncepcji oraz programów poprawy Brd w nawiązaniu do programu GAMBIT 2000. Opis wojewódzkiej bazy danych o zdarzeniach drogowych. Diagnoza stanu brd oraz określenie krótko i długoterminowych celów ilościowych i jakościowych.
EN Draft description of conception and programmes for road traffic safety improvement referring to programme GAMBIT 2000. Description of province road accidents database. Diagnosis of road traffic stage and determination of short and long term qualitative and quantitative aims.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last