Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria ruchu morskiego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1998 nr 5 270-276
PL W żegludze morskiej funkcjonuje termin 'statek maksymalny'. W praktyce termin ten jest rozumiany intuicyjnie i nie jest dokładnie definiowany. W prowadzonych badaniach inżynierii ruchu morskiego, bardzo mocno związanych z praktyką, termin ten jest stosowany również. W pracy opisano parametry określa[...]
EN The expression 'shipmax' is used in navigation. This term is understood rather intuitively and is not precisly defined. In sea traffic engineering research, linked with practice, the expression is also used. In the paper parameters describing the size of a ship are presented and the definition of th[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono metody określenia parametrów bezpiecznego akwenu manewrowego. Metody te są zbudowane w oparciu o modele deterministyczne i probabilistyczne ruchu statków na akwenach ograniczonych. Określono poziomy ufności metod, w których zastosowano deterministyczny i probabilistyczny mod[...]
EN In the following article the methods for establishing parametres of safe manoeuvring area are presented. The methods are constructed on the basis of deterministic and probabilistic models of ships' manoeuvring in restricted areas. The reliance level has been established for these methods in which de[...]
3
80%
Journal of KONBiN
2013 No. 2 (26) 51--60
PL Streszczenie: W artykule zdefiniowano system morskich dróg wodnych oraz przedstawiono ogólne zasady jego modelowania. Określono warunki bezpiecznej eksploatacji systemu morskich dróg wodnych oraz zbudowano model optymalizacji jego parametrów. Opisany model optymalizacji zastosowano przy projektowani[...]
EN The article defines a system of sea waterways and discusses general principles of modeling such systems. Conditions for safe operation of marine waterway systems are specified. The author's model of waterway parameter optimization herein presented was used in designing a system of approach channels [...]
4
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule opisano podstawowe zadania realizowane w procesie projektowania terminali LNG oraz przedstawiono możliwości zastosowania różnych modeli symulacji komputerowej do ich realizacji. Zaprezentowano specjalnie opracowane metody wyboru lokalizacji terminali oraz określenia parametrów torów podej[...]
EN This article describes basic tasks to be done in the process of designing LNG terminals. In this connection various possible applications of computer simulation models are discussed. Dedicated methods for the selection of terminal site and the determination of parameters of approach channels, port a[...]
5
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule wyznaczono optymalne parametry systemu podejściowych dróg wodnych do portu zewnętrznego w Świnoujściu zapewniających bezpieczną nawigację gazowców LNG typu Q-flex. Zastosowano specjalnie opracowaną metodę optymalnego projektowania systemów dróg wodnych. Określono warunki bezpiecznej ekspl[...]
EN The article describes the method of the determination of optimal parameters of the approach channels leading to the outer port in Świnoujście assuring safe navigation of LNG tankers of Q-flex type. The method used was specially developed for optimized design of waterway systems. Conditions of safe v[...]
6
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 3 (75) 163-175
PL Optymalizacja parametrów dróg wodnych polega na określeniu najlepszych wzajemnych relacji statku i akwenu w konkretnych warunkach hydrometeorologicznych. Jednak budowa, modernizacja czy remont danego elementu drogi wodnej wymaga weryfikacji już na etapie projektowania. Weryfikacji takiej można dokon[...]
EN Waterways' parameters optimisation consists in determining the best relationships between the vessel and the body of water in specific hydro-meteorological conditions. But building, modernisation or repair of a given waterway's element requires verification already on the design level. Such verific[...]
7
61%
Journal of KONBiN
2012 No. 3 (23) 133--144
PL W artykule zostaną przedstawione wybrane problemy projektowania systemu morskich dróg wodnych, takie jak: wzajemna zależność parametrów dróg wodnych, statków i stosowanych systemów pozycjonowania; dobór systemów pozycjonowania w zależności od warunków eksploatacji statków na morskich drogach wodnych[...]
EN The article deals with some problems that designers of sea waterways encounter, i.e.: interrelations between parameters of waterway, ships and positioning systems used, selection of position determination systems depending on ship's operating conditions on sea waterways, and the optimization of wate[...]
8
61%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 177-186
PL W artykule zostaną zaprezentowane modele probabilistyczne i deterministyczne określenia bezpiecznej szerokości dróg wodnych. Modele te zastosowano do określenia bezpiecznej szerokości dróg wodnych różnego typu. W oparciu o przeprowadzone badania zostanie przeprowadzona analiza możliwości zastosowani[...]
EN This article presents probabilistic and deterministic methods of safe waterway width assessment. The models were used to obtain optimal parameters of different type waterways. An analysis of results will be conducted to determine possible applications of the proposed methods.
9
61%
Journal of KONBiN
2015 No. 2 (34) 25--38
PL W artykule opisano wektor stanu bezpiecznej eksploatacji statków na morskich drogach wodnych. Określono zależności pomiędzy wektorem stanu bezpiecznej eksploatacji statków a parametrami elementów systemu morskich dróg wodnych. Elementami tego systemu są podsystemy: akwenu, nawigacyjny i regulacji ru[...]
EN This paper describes the state vector of safe ship operation on sea waterways. The author determines relationships between the state vector of safe ship operation and parameters of sea waterway system elements. These include three subsystems: area, navigation and traffic control. These relationships[...]
10
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 127--138
PL W artykule przedstawiono algorytmy optymalizacji parametrów systemu morskich dróg wodnych dla modeli ruchu jednokierunkowego i dwukierunkowego oraz określono i przeanalizowano ich różne kryteria optymalizacji. Nowoopracowaną metodę (algorytm) optymalizacji parametrów systemu dwukierunkowej morskiej [...]
EN The article presents optimization algorithms for parameters of a sea waterway system for a one-way and a two-way ship's traffic model. Different optimization criteria have been determined and analysed. The novel method (algorithm) of optimization of a two-way sea waterway parameters was applied to d[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 3 (75) 91-102
PL W referacie przedstawiono szczegółową analizę błędów metody rzeczywistej wyznaczania bezpiecznego akwenu manewrowego statku w płaszczyźnie poziomej opartej na pomiarach wykonanych dalmierzami laserowymi oraz propozycje pewnych rozwiązań mające na celu zwiększenie ich dokładności.
EN The article presents the error analysis of the method of determination the horizontal dimensions of safety maneuvering area for vessels, based on laser measurements. Some solutions of reducing these errors have been suggested as well.
12
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 95 157--166
PL W artykule zdefiniowano system morskich dróg wodnych oraz przedstawiono ogólne zasady jego modelowania. Określono warunki bezpiecznej eksploatacji systemu morskich dróg wodnych oraz zbudowano model optymalizacji jego parametrów. Opisany model optymalizacji zastosowano przy projektowaniu systemu pode[...]
EN The article defines a system of sea waterways and discusses general principles of modeling such systems. Conditions for safe operation of marine waterway systems are specified. The author's model of waterway parameter optimization herein presented was used in designing a system of approach channels [...]
13
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1937-1944
PL Bezpieczeństwo manewrów wyprzedzania statków morskich jest istotnym elementem podczas realizacji nawigacji na akwenach ograniczonych. Specyfika akwenu ograniczonego redukuje dostępną przestrzeń manewrową, zwiększając ryzyko przerwania elementu systemu logistycznego poprzez kolizję statków podczas ma[...]
EN Safety of overtaking maneuvers is an essential point of navigation carried out in restricted areas. The specificity of such areas causes reduce of manoeuvering available space. One of the elements determining no collision overtaking manoeuvre is the correct evaluation of the lateral distance between[...]
14
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2009 [nr] 3 (12) 78--85
PL Wyznaczanie intensywności ruchu statków z zaburzoną losowością wymaga zastosowania innego sposobu niż w przypadku zwykłego procesu zgłoszeń. Skuteczna okazuje się metoda wykorzystująca splot funkcji gęstości.
15
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 6 (78) 303-312
PL Przedstawiono metody modelowania matematycznego służące do wyznaczenia położenia kadłuba statku oraz szerokości pasa ruchu promu m/f "Jan Śniadecki" w rejonie główek wejściowych do portu w Świnoujściu, na podstawie naprzemiennie wykonywanych pomiarów bezpryzmatowym dalmierzem laserowym.
EN The paper presents mathematical modeling for the positioning of the ship's hull and determination of the ship's path width. The above are achieved by two non-simultaneous measurements with a pulsed laser rangefinder. The investigated area is the entrance to the port of Świnoujście.
16
41%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 11 (83) 395-404
PL W artykule przedstawiono dwie metody, opracowane w Instytucie Inżynierii Ruchu Morskiego, oparte na badaniach rzeczywistych, umożliwiające wyznaczenie akwenu manewrowego statku na akwenie ograniczonym.
EN The article presents two methods of determining safe waterway parameters in confined waters, based on real experiments. The methods have been developed at the Institute of Marine Traffic Engineering.
17
41%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 11 (83) 319-329
PL W artykule przedstawiono metodę budowy stochastycznego modelu błędu pozycji GNSS. Zaprezentowano również wstępne wyniki symulacji błędu DGPS, omówiono algorytm działania programu symulacyjnego i jego zastosowania w badaniach inżynierii ruchu morskiego.
EN The article presents a method of stochastic modeling of a GNSS position error. Preliminary results of DGPS error simulation are presented, a simulation algorithm is described as well as its application in sea traffic engineering research.
18
36%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Przeanalizowano różne kryteria oceny bezpieczeństwa statku na torze wodnym przy oddziaływaniu silnego prądu poprzecznego. Zjawisko okazało się złożone ale możliwe do ujęcia matematycznego. Modelowanie zjawiska i symulacja zachowania się statku w różnych warunkach otoczenia powinno dać wskazania dla [...]
EN One analyzed different evaluation criteria of the safety of the ship on the fairway at the influence of the transversal strong current. The occurrence proved composite but possible to the mathematical seizure. The modeling of the occurrence and the simulation of the comportment of the ship in differ[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last