Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria ruchu drogowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 1-2 60--63
PL W ostatnich kilku dekadach obserwowane jest znaczne pogorszenie warunków ruchu w sieciach drogowych. Niejednokrotnie obraz ruchu drogowego przybiera drastyczne formy, zwłaszcza w centrach dużych miast i aglomeracjach (5). Stosowane dotychczas formy organizacji i zarządzania ruchem drogowym okazują s[...]
EN In the last several decades a significant worsening of traffic conditions in road networks has been observed. Traffic often takes drastic forms, particularly in the centres of large cities and agglomerations. The forms of traffic organization and management used so far turn out to be insufficient.
2
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono najczęściej rekomendowane i stosowane w praktyce modele służące do obliczania współczynników ekwiwalentnych dla pojazdów ciężkich. Do tych modeli zaliczono modele stosowane w aktualnie obowiązujących w Polsce metodach obliczania przepustowości skrzyżowań, modele proponowane [...]
EN Computational models for passenger car equivalents often recommended and often used in engineering practice have been presented in this article. This recommended and often used in practice models are: model presently used in polish intersections capacity manual, models used in the next editions of U[...]
3
100%
Drogownictwo
2003 nr 1 5-13
PL W powyższym opracowaniu przedstawiono główne uwarunkowania rozwojowe w poszczególnych dziedzinach inżynierii komunikacyjnej i określono kierunki tematów badawczych, które powinny być kontynuowane lub podjęte.
4
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 7 42--47
PL Wyprzedzanie na łuku drogi, wywrócenie się pojazdu z powodu działania sił odśrodkowych czy wpadnięcie w poślizg na łuku i wypadnięcie z drogi – to określenia, które niejednokrotnie słyszy się przy omawianiu przyczyn wypadku. Nasuwa się pytanie, czy znaki ostrzegające o zakrętach są adekwatne do potr[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 1-2 26--31
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz wartości strat czasu na wlocie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w sytuacji istniejącej kolejki początkowej. Przedstawiono dwa modele strat czasu. Pierwszy jest stosowany standardowo (zgodnie z wytycznymi publikacji Metody obliczania przepustowości skrzyżowa[...]
EN The article presents the results of the analysis of the losses at the inlet of the junction with traffic lights in the initial queue situation. We have a total of two models which time-loss. The first one – standard – is used (in accordance with the guidelines in [4]) when assessing traffic conditio[...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 3 72--79
PL Czynnikami niezbędnymi do realizowania zadań transportowych są środki techniczne, energia i informacja. W kategoriach teorii sterowania zadanie transportowe można określić jako wielokryteriowe zadanie optymalizacyjne, tj. zadanie dotyczące rozstrzygnięcia tego co, gdzie i jak należy przetransportowa[...]
EN All intelligent transport systems are based on the intensive exploitation of information. For this reason, modern information technology holds a very crucial meaning for the effective implementation of transport processes. Aside from this, proper organisation of all the area of intelligent transport[...]
7
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 3 80--84
PL W ciągu ostatnich lat w Polsce zaobserwowaliśmy otwarcie południowych i zachodnich granic, szybki rozwój gospodarczy kraju, przyrost PKB, a także przyrost liczby samochodów na drogach. Wszystko to w naturalny sposób przyspiesza rozwój motoryzacji. Wzrostowi wskaźnika motoryzacji naszego kraju nieste[...]
EN The opening of the southern and western borders, the rapid economic development of the country, the growth of the GDP, as well as an increase in the number of cars on the road – all these things naturally accelerate the development of the automotive industry. The growth rate of motorisation in Polan[...]
8
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 4 20--27
PL Współczesny trend informatyzacyjny objawił się w dziedzinie transportu w formie oferty wielu różnorodnych aplikacji, określanych zbiorczo mianem usług. Oferta ta jest już bardzo bogata, a jednak nadal rozwija się bardzo dynamicznie. Wynika to z faktu, że z jednej strony rośnie upowszechnienie wykorz[...]
EN A modern IT trend has appeared in the field of transport in a form of the offer of different applications, which are collectively known as services. Despite the fact that the offer is already very abundant, it is still being dynamically developed. This results from the rising popularization of the i[...]
9
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 5 66--72
PL Systemy inteligentnego transportu są obecnie na zaawansowanym poziomie, lecz dalekim jeszcze od wyobrażalnego, dojrzałego stanu ich rozwoju. Stąd w obszarze tym trwają intensywne prace badawcze i rozwojowe zmierzające do doskonalenia systemów już istniejących i konstruowania nowych, inspirowanych ws[...]
EN Intelligent transport systems are now at an advanced level. However, they are still far from the mature state of their development. Hence, intensive research has been carried out, aimed at improving the already existing systems and developing new ones, taking the inspiration from contemporary trends[...]
10
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 5 78--80
PL Systemy sterowania i zarządzania ruchem są instalowane w największych miastach na świecie. Zostały wdrożone m.in. w dynamicznie rozwijającym się Hongkongu, Melbourne czy Sydney. Z powodu ciągłego rozwoju cywilizacyjnego, a także coraz większej liczby samochodów problemy komunikacyjne są również bolą[...]
EN The Control and Traffic Management Systems are installed in all major cities in the world. They have been implemented, for e.g. in booming Hong Kong, Melbourne and Sydney. Due to the permanent development of civilization, as well as an increasing number of cars, also many Polish cities face traffic [...]
11
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 6 36--38
PL Automonitoring to pozornie prosty zestaw: pozycjoner i serwery, jednak starannie zaprojektowane rozwiązania czynią z niego wszechstronny system – łatwy w obsłudze dla użytkownika, trudny do oszukania − zarówno dla nieuczciwego pracownika, jak i dla profesjonalnego złodzieja. Zainteresowanym można je[...]
EN Automonitoring is a seemingly uncomplicated device: actuator and servers. However, a carefully designed solutions make it a versatile system – easy to use, but at the same time difficult to trick by both a dishonest employee and professional thief. Nonetheless, some of the systemic details can be re[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 79 19--29
PL Województwo śląskie należy do najbardziej zurbanizowanych części Polski. Wysoki wskaźnik motoryzacji stanowi wyzwanie dla gęstej sieci drogowo-ulicznej tego obszaru. W artykule przedstawiono statystyki dotyczące wypadków w ruchu drogowym oraz liczby zabitych w województwie śląskim po 2003 roku. Ukaz[...]
EN Silesia province is a one of the most urbanized part of the Poland. The high rate of motorization is a challenge for a dense network of roads and streets in this area. The statistics on the road traffic accidents and the number of people killed in Silesia province after 2003 have been presented in t[...]
13
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 1-2 42--47
PL Właściwe oznakowanie dróg stanowi dla kierowcy formę podania pomocnej dłoni w postaci dostarczenia niezbędnej i zasadnej informacji w zakresie korzystania z sieci drogowej. Przekaz ten to przykład realizacji celowego i ciągłego procesu organizowania ruchu drogowego i zarządzania nim. Komunikat może [...]
14
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 10 22--26
PL W rozrastającej się sieci autostrad i dróg ekspresowych istotne znaczenie ma zachowanie równowagi pomiędzy technicznymi aspektami budowy dróg a systemami zarządzania ruchem. Systemy zarządzania ruchem na autostradach są źródłem ważnych informacji zarówno dla kierowców, jak i dla zarządców dróg. Rozw[...]
EN In the ever growing network of expressways and motorways, the balance between technical aspects of road construction and traffic management systems is of crucial importance. The traffic management systems on motorways are the source of important information for both the drivers and road administrato[...]
15
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 10 30--43
PL W artykule omówione zostały podstawy teoretyczne dotyczące inteligentnych systemów transportowych (ITS). Wyjaśniono termin „telematyka transportu” oraz jego odpowiednik – ITS. Przedstawiono rozwój ITS oraz ogólne założenia dotyczące implementacji ITS. Ponadto scharakteryzowano problem dotyczący euro[...]
EN The paper refers to theoretical basis of Intelligent Transport Systems. The definition of transport telematics and its synonymous term – ITS was described. The development of ITS and general procedures of ITS implementation was presented. Furthermore the problem of European Electronic Tolling Servic[...]
16
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 10 50--55
PL Poprawa efektywności szeroko rozumianego transportu – w tym także transportu samochodowego – jest jednym z priorytetów wśród strategicznych działań Komisji Europejskiej. Istotnym środkiem osiągnięcia tego celu jest budowa paneuropejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo, o większej dokładnośc[...]
EN Better transport efficiency is one of the priorities in strategic actions taken by the European Commission. The essential way to achieve this goal is the construction of Pan-European Galileo navigation system, of better accuracy and infallibility in comparison with the already existing systems GPS a[...]
17
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 10 56--59
PL Naturalnym efektem rozwoju telematyki transportu jest również doskonalenie tymi środkami utrzymania i eksploatacji infrastruktury drogowej poprzez m.in. ulepszoną bieżącą analizę jej stanu, a wskutek tego możliwość podejmowania szybkich działań naprawczych, korekcyjnych i modernizacyjnych. Jednocześ[...]
EN The natural consequence of transport telematics development is, among others, an improved current analysis of the state of road infrastructure, which as a result leads to undertaking quick restoring, correcting and modernizing actions. The article focuses on important, for the road branch, telematic[...]
18
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 10 64--69
PL Nowoczesne systemy zarządzania i sterowania ruchem drogowym wykorzystują coraz częściej rozwiązania technologiczne umożliwiające automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Identyfikacja konkretnych pojazdów, gromadzenie danych w centralnych bazach danych bądź przetwarzanie rejestrowanych dan[...]
EN Modern management and steering traffic systems take advantage from technical solutions of automatic license plate recognition. Identification of a specific vehicle, data collection in central databases or data processing in real time enable new systems construction with specific functionality for ap[...]
19
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 5 98--107
PL Niniejszy artykuł przedstawia stan prawny w zakresie sygnalizacji świetlnej obowiązujący od 1 stycznia 2009 r. oraz uwagi dotyczące wdrażania przepisów załącznika nr 3 do rozporządzenia (1), które zostały poczynione na podstawie zmian na skrzyżowaniu omawianym w (7-9) dokonanych pod koniec 2009 r. i[...]
EN Several articles presented in „Magazyn Autostrady” and other magazines described the need of changes and adjustments in road traffic schemes to apply road markings, traffic signals and road safety devices in compliance with provisions of the decree of Minister of Infrastructure on technical standard[...]
20
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 5 114--119
PL Rola informacji w transporcie jest kluczowa. W epoce rozwoju technik informacyjnych obserwuje się w dostarczaniu informacji efekty nadmiarowości, ale i zagrożenia informacją błędną, niezrozumiałą lub fałszywą. Biorąc to pod uwagę, naturalne wydaje się poszukiwanie racjonalizacji w wymianie informacj[...]
EN In transport information plays a crucial role. Especially nowadays, in the era of IT development, which greatly facilitates the exchange of information, it is observed that there is exaggeration in information and danger of misleading or even faulty pieces of information. All things considered, it s[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last