Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 174
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria materiałowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 7 5-6
2
63%
Inżynieria Materiałowa
3
63%
Inżynieria Materiałowa
4
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Zawarty w referacie materiał opracowano opierając się na informacjach zdobytych w czasie bezpośredniego udziału autora w konferencjach naukowych i spotkaniach, przeglądzie literatury, w tym programach licznych konferencji i kongresów, (EUROMAT, E-MRS, MRS), analizach programów badawczych Unii Europe[...]
EN The paper has been written on the basis of author's knowledge taken during personal participation in scientific conferences and symposia, review of selected publications, congress and conference proceedings (EUROMAT, E-MRS, MRS), as well as analysis of UE, Polish Ministry for Science and High Educat[...]
5
63%
Journal of Technical Physics
EN The problem of the initial phase of backward launching of the concentrated masses M[sub 1] and M[sub 2] by the compressed products of detonation, was solved in a closed form. It was found that the application of the Gurney formulae to estimate the initial velocity of the explosively driven elements [...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 167-170
7
51%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2011 R. 40, z. 117 177--185
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej procesu penetracji pancerzy warstwowych 12,7 mm pociskiem przeciwpancerno-zapalającym (API) typu B-32. Pancerze te zawierały 5 wariantów płytek ze stali bainitycznych (BSPs) o różnych właściwościach wytrzymałościowych, uzyskanych w wyniku zasto[...]
EN The results of computer simulation of penetration of the 12.7 mm armour piercing incendiary (API) projectile of the B-32 type into layered armours are presented in this paper. The armours consisted of five variants of the bainitic steel plates (BSPs) with different mechanical properties, obtained a[...]
8
51%
Archives of Mechanics
2000 Vol. 52, nr 3 429--442
EN Effect of fiber treatment on the bending strength of the aramid short fiber composite is studied in this paper. Interfacial shear strength and fiber strength are determined for different fiber treatments by performing single-fiber pull-out test. Effect of the fiber treatments on the property of the [...]
9
51%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 77-79
EN New original system for fatigue and static testing of microobjects (MFS) designed and developed for determination of material and object mechanical properties with the use of very small specimens and the nanoscale accuracy was presented in the paper. The MFS system consist of fatigue and static nano[...]
10
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Unikalne właściwości poliacetali powodują, że stosowane są jako materiał antykorozyjny, antyadhezyjny. antyfrykcyjny i jako dielektryk w najtrudniejszych warunkach. Celem pracy będzie ocena wpływu krotności przetwórstwa na przykładzie często stosowanych w przemyśle samochodowym i AGD kompozytów acet[...]
EN Because of their unique proprieties poliacetales are used as anticorrosive, antiadhesive, and antifrictional material as well as dielectric in the most difficult conditions. The purpose of the work will be to evaluate the influence of the multiplicity of processing on the example of acetal composite[...]
11
51%
Inżynieria Materiałowa
12
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Artykuł jest adresowany do kadry nauczającej w polskich uczelniach, wykorzystujących akredytowane programy nauczania materiałowego. Składa się z czterech części: - wprowadzenie, koncentrujące się na stanie kształcenia materiałowego w latach 50. XX wieku, kiedy powstawała w Stanach Zjednoczonych konc[...]
EN The paper is addressed to the faculty members of Polish universities, using accredited programmes in materials education; it consists of four parts: - introduction focused on the condition of materials education in 1950's when a conception of the new field was born in the United States, - the gene[...]
13
51%
Inżynieria Materiałowa
14
51%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 5 194-196
15
51%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 2 360-364
PL Koncepcja probabilistycznej wrażliwości stanów granicznych konstrukcji ze względu na wybrane zmienne projektowe. Metoda oparta jest na problemowo zorientowanej procedurze symulacyjnej Monte Carlo. Rezultatem procedury jest estymator funkcji gęstości prawdopodobieństwa stanu granicznego konstrukcji. [...]
EN The concept of probabilistic sensitivity of structurallimit states with respect to selected design variabIes. The method is based on the problem-oriented Monte Carlo simulation procedure, resulting in the estimator of probability density function of a limit state. The proposed definition is based on[...]
16
51%
Inżynieria Materiałowa
17
51%
Inżynieria Materiałowa
18
51%
Informatyka w Technologii Materiałów
19
51%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 10 33-42
PL W pracy przedstawiono wyniki badania odporności wybranych materiałów na niszczące działanie erozji. Badano próbki materiałów stosowanych na elementy konstrukcji lotniczych oraz próbki powłok ochronnych nanoszonych metodą gazotermiczno-impulsową.
20
51%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 10 43-50
PL W pracy przedstawiono wyniki badania odporności wybranych materiałów na niszczące działanie erozji przy zastosowaniu szybkiej metody, polegającej na działaniu opadającego ścierniwa na badaną powierzchnię próbki. Badano próbki materiałów stosowanych na elementy konstrukcji lotniczych oraz próbki powł[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last