Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria bezwykopowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2013 Nr 1 (64) 48-52
PL W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, stosowano w XX wieku do budowy kanalizacji głównie rury kamionkowe i betonowe. A artykule przedstawiono wyniki wieloletnich badań CCTV przewodów kanalizacyjnych kamionkowych długo eksploatowanych, wykonanych przez Politechnikę Swiętokrzyską [10, [...]
2
100%
Instal
2012 nr 4 72-74
3
100%
Instal
2012 nr 4 62-66
4
100%
Instal
2011 nr 12 39-42
PL W artykule przedstawiono pierwszy etap tworzenia modelu matematycznego optymalnego doboru technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych z zastosowaniem rozmytych metod modelowania. Określono zmienne lingwistyczne modelu oraz ich przestrzenie zarówno lingwistyczne jak i numeryczne. Przedstawi[...]
EN The first stage of elaborating the mathematical model of trenchless pipe laying technologies optimum choice with the use of fuzzy logic has been presented. The linguistic variables of the model as well as their linguistic and numerical spaces have been defined. The attachment function and its grades[...]
5
100%
Instal
2009 nr 11 74-81
6
100%
Instal
2009 nr 7/8 36-40
PL Metody bezwykopowe charakteryzują się szeregiem zalet w porównaniu z tradycyjnymi metodami budowy i modernizacji sieci uzbrojenia podziemnego. Do najważniejszych zalet należy zaliczyć mniejszą dezorganizację ruchu drogowego, mniejszy wpływ na środowisko oraz mniejszą uciążliwość dla mieszkańców. Obe[...]
EN Trenchless technologies offer many benefits in comparison with replacement or repair using the open-cut and cover methods during water main rehabilitation including less traffic disruption, less disturbance to the environment, and less disruption for the public. Several trenchless technologies are u[...]
7
100%
Instal
2010 nr 6 33-36
PL Omówiono technologie bezwykopowych napraw przewodów z zastosowaniem robotów kanalizacyjnych. Pokazano przykłady możliwych czynności na podstawie robota firmy KA-TE. Przedstawiono kilka robotów różnych firm.
EN The trenchless technologies of sewers local repairs using sewers robots are presented. The examples of possible actions were shown on the basis of the KA-TE company robot. Some robots of other companies are presented.
8
100%
Instal
2010 nr 12 61-63
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę projektów i produktów nagrodzonych statuetkami EXPERT 2010. Zwrócono szczególną uwagę na innowacyjność produktów i zastosowane ciekawe rozwiązania w nowych technologiach bezwykopowych. Podkreślono liczne zalety stosowania technologii bezwykopowych. Prz[...]
EN In the paper short description of the projects and products awarded by EXPERT 2010 statuettes is presented. The special attention was paid to innovatory solutions of the awarded products, as well as to pioneering and interesting investments in new trenchless technologies. Numerous advantages of tren[...]
9
100%
Instal
2011 nr 1 49-51
PL W artykule przedstawiono najnowsze technologie bezwykopowej budowy przewodów podziemnych należące do grupy przecisków hydraulicznych. Omówiono technologię Front Steer, dwuetapowe przeciski hydrauliczne z laserowym systemem sterowania i kontroli oraz przeciski hydrauliczne z napędem bezpośrednim głow[...]
EN The latest trenchless pipe laying technologies belongs to pipejacking have been presented in the paper. A detailed description of Front Steer technology, two phases guided boring with laser steering system and guided boring with the direct drive of a reamer has been given. The advantages and disadva[...]
10
100%
Instal
2010 nr 3 54-57
PL Przedstawiono technologie bezwykopowych miejscowych napraw przewodów krótkimi utwardzanymi powłokami żywicznymi. Omówiono kolejne etapy naprawy oraz czynniki różniące poszczególne technologie, a także wskazano na możliwości ich zastosowań.
EN The trenchless technologies of sewers local repair using short resin lines are presented. The repair stages and the factors which differ the technologies from each other are discussed as well as the possibilities of their application.
11
100%
Instal
2007 nr 4 71-72
PL W artykule przedstawiono analizę kosztów wykonania rurociągów metodą HDD i wykopową. Przy założonych głębokościach ułożenia i średnicy określono długości, przy których wykonanie rurociągu metodą HDD jest opłacalne w porównaniu z metodą wykopową.
EN The cost analysis of pipelines construction with the usage of HDD and excavation methods was presented in the article. The assumed arrangement width and diameter led to determine the pioeline length in which pipeline construction with the usage of HDD method is cost-effective in comparison wits exca[...]
12
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 2 60--61
PL Technologie bezwykopowe od wielu lat stanowią wyjątkowo dynamicznie rozwijającą się dziedzinę. Pojawiają się coraz to nowsze produkty, a istniejące technologie są udoskonalane. Obszar stosowania tych technologii ciągle się poszerza i obecnie obejmuje praktycznie pełny zakres sieci infrastruktury pod[...]
13
75%
Instal
2012 nr 12 88-92
PL W artykule przedstawiono wybrane polskie realizacje bezwykopowej budowy rurociągów z zastosowaniem technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD) z ostatnich lat. Realizacje tych inwestycji opisano zwracając szczególną uwagę na trudności napotkane podczas procesu instalacji oraz działania,[...]
EN This paper studies Polish latest achievements in pipe laying using Horizontal Directional Drilling (HDD). Chosen challenging HDD installations, which were carried out in Poland in recent years, were described with the emphasis on challenges encountered in each particular installation and actions whi[...]
14
75%
Instal
2012 nr 6 55-59
PL W artykule omówiono różnice między niepewnością a ryzkiem w technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD). Różne typy niepewności w technologii HDD zostały przedstawione na wybranych przykładach. Omówiono również różnego rodzaju ryzyko oraz hierarchię czynników ryzyka związanych z realiza[...]
EN Differences between uncertainty and risk in horizontal directional drilling (HDD) technology were described in this article. Different types of uncertainty in HDD technology were shown on chosen examples. Various types of risks and hierarchy of identified risk factors connected with carrying out HDD[...]
15
75%
Instal
2011 nr 3 36-39
PL W artykule omówiono sposoby badania szczelności utwardzanych powłok żywicznych (CIPP) stosowanych w bezwykopowej odnowie przewodów kanalizacyjnych. Opisano procedury zawarte w PN-EN 1610 oraz wytycznych APS. Przedstawiono przykłady nieszczelnych powłok oraz konsekwencje występowania braku ich szczel[...]
EN The paper discusses the methods for water tightness testing of cured in situ resin liners (CIPP) used for trenchless rehabilitation of sewage systems. In the paper below the procedures provided in PN-EN 1610 and APS guidelines were presented. The paper also depicts the examples of liners which do no[...]
16
75%
Instal
2011 nr 11 44-48
PL Opisano wybrane czynniki ryzyka związane z wykopową i bezwykopową budową podziemnych rurociągów i kanałów, które powinno się analizować przy podejmowaniu decyzji projektowo-planistycznych. Nieuwzględnienie tych czynników w fazie przygotowania inwestycji jest błędem, gdyż realizacja inwestycji budowy[...]
EN Chosen risk factors connected with installing underground utilities by means of open cut and using trenchless technology, that should be taken into consideration in project planning phase, were described. It is a mistake not to analyze those factors, as pipe laying is always carried out in risk cond[...]
17
75%
Instal
2008 nr 10 53-56
PL W artykule przeanalizowano zagadnienia techniczne, z jakimi można spotkać się podczas budowy przewodów podziemnych w technologii bezwykopowej, z wykorzystaniem hydraulicznego przewiertu mechanicznego. Na przykładzie wybranej inwestycji (budowa fragmentu kanalizacji w Olkuszu), zrealizowanej w tej te[...]
EN This paper discusses the technical issues of trenchless underground pipes construction with the use of the hydromechanical drilling (HMD) technology. The experiences gained during the construction of a fragment of sewer system for the city of Olkusz was used to specify the HMD related technical issu[...]
18
75%
Instal
2011 nr 2 50-53
PL Opisano wybrane problemy związane z wykopową budową przewodów infrastruktury podziemnej. Zidentyfikowano również wybrane zagrożenia związane z bezwykopową budową rurociągów i kanałów w technologii mikrotunelowania, przecisków hydraulicznych oraz horyzontalnych przewiertów sterowanych. Znajomość tej [...]
EN Chosen problems connected with installing underground utilities by means of open cut were described. Some hazards connected with installing underground utilities using trenchless technology, such as microtunnelling, Pipe Jacking and Horizontal Directional Drilling, were identified. Awareness of thes[...]
19
75%
Instal
2010 nr 7/8 33-35
PL Przedstawiono bezwykopowe naprawy niewłaściwych podłączeń przykanalików do przewodów. Omówiono technologie iniekcyjne oraz technologie z zastosowaniem profili kapeluszowych.
EN The trenchless technologies of repairs of defective connections are presented. The injection technologies and technologies with applying hat profiles are discussed.
20
75%
Instal
2010 nr 2 11-14
PL W referacie przedstawiono analizę warunków w odniesieniu do możliwości i potrzeb w zakresie odnowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce. Opisano również zakres wdrożenia technik bezwykopowych w Polsce na tle innych krajów. Podano także kryteria doboru technik bezwykopowych jak również zasa[...]
EN The analysis of Polish conditions regarding the physical condition and the needs for rehabilitation of water and sewer systems was conducted. The application of trenchless technologies in Poland in comparison with other countries was also described. The criteria for the selection of trenchless techn[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last