Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 113
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 5 228-232
PL W pracy ukazano możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych (SSN) jako alternatywy dla typowych modeli matematycznych. Jest to narzędzie za pomocą, którego można w szybki oraz dokładny sposób przewidzieć i zaprognozować wiele zmiennych parametrów. Cechy sieci neuronowych sprawiają, że możliw[...]
EN In this paper the possibilities of using artifical neural networks (ANN) as an alternative to conventional methematical models are displayed. It is a tool which can be a quick and accurate way to predict and forecast the number of variables. Features of neural networks (make) it possible to analyze [...]
2
100%
Instal
2009 nr 12 41-43
PL Charakter procesów technologicznych oraz dostępność powietrza stwarzają szerokie możliwości wykorzystania sprężonego powietrza w technice sanitarnej. W artykule przedstawiono charakterystykę dziedzin inżynierii środowiska wykorzystujących sprężone powietrze oraz zaproponowano metody obliczania zapot[...]
EN Kind of processes engineering and the availability of air poses a wide use of compressed air in sanitary technique. The article presents the characteristics of environmental engineering disciplines employing compressed air and they proposed methods for determining calculated requirement of compresse[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
1998 nr 4 28-29
PL W dniach 19 - 21 marca br. odbyła się w Kołobrzegu I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: WODA - CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO. Konferencja, która w planach i nadziejach organizatorów otwiera nowy cykl spotkań poświęconych problemom INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINACH NADBAŁTYCKICH.
4
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 593-595
5
100%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W pracy przedstawiono definicję, cel i zadania stojące przed inżynierią środowiska jako techniczną dyscypliną naukową. Na tym tle wskazano na znaczenie procesów przenoszenia pędu, ciepła i masy w dalszym rozwoju tej dyscypliny naukowej.
EN The definition of environmental engineering and its goals as a technical scientific discipline are given in the study. Against this background the importance of momentum, heat and mass transfer processes in further development of this scientific field is mentioned.
6
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 3 94-98
PL Podejmowanie decyzji jest jednoznacznie atrybutem człowieka jako istoty myślącej, która zdolna jest przewidywać i oceniać przyszłe skutki podejmowanych działań.
7
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 6 54-55
PL Do oczyszczalni ścieków Eisbiegel, na terenach przemysłowych Neckar w Heilbronn, trafia w ciągu roku ok. 21 mln m3 ścieków. Ich transport odbywa się siecią ogólnospławną o łącznej długości ponad 500 km. Oczyszczalnia, jako część przedsiębiorstwa Heilbronner Versorgung GmbH (HVG) jest odpowiedzialna [...]
8
100%
Pneumatyka
2014 Nr 1-2 32--36
PL Charakter procesów technologicznych oraz dostępność powietrza stwarza szerokie perspektywy wykorzystania sprężonego powietrza. W artykule przedstawiono charakterystykę możliwości zastosowania sprężonego powietrza w różnych sektorach gospodarki, w szczególności w inżynierii środowiska. Zdefiniowano p[...]
9
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 4 92--95
PL W artykule o kryteriach oceny jakości pakietów oprogramowań: ich użyteczności i funkcjonalności, walorach pomocy, dokładności obliczeniowej, odporności na błędy użytkownika. Tekst ubogacony został o ocenę testowanego oprogramowania, na podstawie której zaprezentowano ranking.
10
75%
Research in Logistics & Production
PL Podstawowymi czynnikami wpływającymi na współczesne kształtowanie miast są globalizacja i ponowoczesność. Domeną globalizacji są aspekty cywilizacyjne, „baza", wartości materialne i mierzalne: demokracja, liberalizm, równe prawa człowieka, tolerancja, postęp w transporcie i korespondencji/komunikacj[...]
EN Globalization and Postmodernity are the two fundaments of changes in Cities. The domain of Globalization is Civilization - the "base" - material/measurable values. 1) Democracy. 2) Liberalism. 3) Equal Human Rights. 4) Tolerance. 5) Progress of transportation and the electronic communication. 6) The[...]
11
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 4 149-152
PL Zagadnienia związane z tworzeniem tzw. laboratoriów wirtualnych, służących do symulacji rzeczywistych procesów i zjawisk, które wspomagają i wzbogacają proces przekazywania wiedzy technicznej studentom specjalności Inżynieria Środowiska. Przykłady interaktywnych animacji stosowanych w kształceniu [...]
EN Issues related to the creation of so-called virtual labs, used for simulation of real processes and phenomena that support and enrich the process of transferring technical knowledge to students of technical specialties Environmental Engineering. Examples of interactive animations for use in distance[...]
12
75%
Management and Production Engineering Review
EN The article concerns including of environmental aspects during design phase of households appliances. The assessment criteria for this kind of products from EU regulations have been characterized. Based on them additional set of indicators have been proposed. The indicators have been implemented int[...]
13
75%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 2 108-113
PL Większość urządzeń mechanicznych pracujących na rzecz inżynierii i ochrony środowiska to urządzenia wolnoobrotowe, tzn. wymagają redukcji prędkości obrotowej pomiędzy źródłem napędu a napędzaną maszyną. Związane jest to z jednoczesnym znaczącym wzrostem momentu obrotowego na wale napędowym reduktora[...]
14
75%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 2 120-123
PL Konferencja w cyklu "Monitoring, automatyzacja, eksploatacja w inżynierii środowiska 2008" stała się wydarzeniem tworzącym płaszczyznę dyskusji między naukowcami i praktykami zajmującymi się gospodarką wodno-ściekową. Patronat honorowy Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Zakładu Wodociągów i Kanali[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 3 137-139
PL We wspomaganych elektrycznie technologiach przemysłowych a także w przemysłowych i naukowych badaniach materiałów oraz zjawisk ma zastosowanie wysokie napięcie. W artykule autor zaprezentował najnowsze swoje konstrukcje zasilaczy wysokiego napięcia obsługujących technologie aktywacji włóknin i elekt[...]
EN High voltage is applied in the electrically aided industrial technologies, as well as in the industrial and scientific material and phenomena research. In this article the author has presented his most recent designs of high voltage power suppliers, which support both non-woven activation and electr[...]
16
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 4 10-12
EN Knowledge of precipitation data essential for rational designing and exploitation of precipitation and general fluming treatment systems in urbanised areas. Precipitation measurements in RTC systems. Measurement range: precipitation particles" diameter and their settling speed. Registration of diffe[...]
17
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 3 15-16
PL Przyszłość zaopatrzenia w wodę na świecie. Procesy separacji w ochronie środowiska, strategie wykorzystania technik separacyjnych.
18
75%
Environment Protection Engineering
PL Artykuł powstał z okazji 50 rocznicy utworzenia Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. Wskazano w nim na znaczenie separacji, a szczególnie procesów membranowych, w inżynierii środowiska. Przedstawiono również pewne najbardziej interesujące dane dotyczące rozwoju inżynierii środow[...]
EN The paper commemorates the 50th anniversary of Sanitary/Environmental Engineering Faculty of Wroclaw University of Technology. showing the importance of separation, especially. membrane processes, for environmental engineering. Some highlights of environmental engineering recent development were pre[...]
19
75%
Polityka Energetyczna
PL Utylizacja odpadów powstających we wszystkich obszarach działalności ludzkiej jest jednym z najtrudniejszych zadań stojących przed inżynierią środowiska. Pomimo opracowanych i wdrożonych metod ich unieszkodliwiania, takich jak: spalanie, kompostowanie i składowanie, nadal poszukuje się nowych rozwią[...]
EN Wastes resulting from all human activities pose one of the most crucial problems of the environmental protection and one of the most difficult tasks facing environmental engineering. In spite of the existing proved methods of their neutralization such as burning, composting and storage, new solution[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 141-149
PL Podkreslono rolę geotechniki w kształceniu inzyniera budowlanego ze zwrócenienm szczególnej uwagi na kierunki Budownictwo, Architektura oraz Inżynieria Środowiska. Wprowadzenie w ostatnich latach nowych metod badań i interpretacji podłoża gruntowego, wykorzystywania realistycznych metod obliczeniowy[...]
EN The role of geotechnics i the education of the engineerrs with architectural, civil and environmental engineering specializations was discusweed and pointed out. The increase of the role in recent years has been caused by the introduction of new mwthods for investigation and recognition of a subsoil[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last