Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  implementacja strategii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano proces wdrożenia koncepcji Balanced Score-card (BSC) w Kole Naukowym Lo gistyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Scharakteryzowano po szczególne fazy wdrożenia BSC obejmujące: audyt strategiczny, opracowanie koncepcji biznesowej BSC oraz integrację stra[...]
EN The paper presents practical issues of BSC implementation based on the case of KNL Warsaw Life Science. Fir stly the implementation of BSC is analyzed step-by-step. Methodology, organization and all phases of the project are described. This description is illustrated by graphs and documents generate[...]
2
88%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule omówiono zmiany w systemie nauki i edukacji w okresie transformacji. Przeanalizowano także proces budowy tzw. gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Zwrócono uwagę na zmienioną rolę szkół wyższych w tak pojmowanej gospodarce. W końcowej części referatu przedstawiono specyfikę procesu form[...]
EN The paper describes the changes at education system during transition. Author raised also the process of building the Knowledge Based Economy at Poland, The importance of high school sector at that economy was mentioned. At the end of the work the specify of strategy formulating process was discusse[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 63 375--391
PL W artykule przeprowadzono badania literaturowe w zakresie planowania strategicznego w jednostkach samorzdu terytorialnego (jst), jak rwnie zarzdzania projektami, programami i portfelami. Pozwolio to na opracowanie wstpnej propozycji oglnego modelu zarzdzania portfelem projektw w jst, dla zapewnienia[...]
EN The author conducted literature research in the area of strategic planning in local government units and in the area of projects, programs and portfolios management. The paper discussed the preliminary proposal of the general model of portfolio management in the local government units to ensure an e[...]
4
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 74 557--568
PL W artykule przedstawione zostaną najważniejsze aspekty strategii wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie, począwszy od generacji strategii, przez analizę strategiczną, aż po implementację strategii. Pokazany zostanie autorski model generacji strategii przez nadawania sensu danym, informacji oraz wie[...]
EN In this paper, the most important aspects of the implementation strategy of innovation in the enterprise, from the generation strategies through strategic analysis to the implementation of the strategy. Will be presented original model generation strategy by giving meaning to data, information and k[...]
5
51%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 86--89
PL Literatura przedmiotu wyraźnie akcentuje znaczenie zarządzania strategicznego dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Kadra menedżerska spółek górniczych aktywnie doskonali wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania. W artykule zarysowano ogólne problemy realiza[...]
EN The literature of the subject clearly emphasizes the importance of strategic management for the growth of competitiveness of hard coal mining companies. The mining companies’ managers continuously improve their knowledge and skills in the field of management. The article outlines the general probl[...]
6
51%
Logistyka
PL W publikacji omówiono problem wykorzystania koncepcji strategicznej karty wyników (ang. Balanced Scorecard, BSC) jako metody pozwalającej na skuteczną implementację strategii wyższej uczelni. Szczególną uwagę zwrócono na proces kaskadowania, czyli przełożenia karty na niższe szczeble zarządzania, co[...]
EN This article presents the problems of strategy implementation. The authors talk over the making use of Balanced Scorecard as a modern concept of university management. The paper also shows the necessity of cascading the strategy into the lower organization's levels.
7
51%
Przegląd Górniczy
2010 T. 66, nr 9 151-154
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania rozwiązań IT w procesie wdrażania koncepcji Balanced Scorecard (BSC). Szczególną uwagę zwrócono na oprogramowanie ARIS firmy IDS Scheer wykorzystywane w zarządzaniu procesami biznesowymi przez wiele przedsiębiorstw na całym świecie. Omówiono moduł AR[...]
EN Possibilities of solutions IT using in the process of putting into practice of conception Balanced Scorecard (BSC) are presented. Particular attention is invited to the software ARIS of IDS Scheer company used in business processes management by many enterprises all over the world. Module ARIS BSC, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last