Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  implantacja jonowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Mechaniczne niszczenie zgorzeliny poprzez jej pękanie i odpryskiwanie prowadzi do przyspieszonej degradacji materiałów grupy 'alumina formers', szeroko stosowanych w wysokich temperaturach. Ten proces badano dla stopów typu FeCrAl utlenianych w powietrzu w warunkach cyklicznie zmiennych temperatur w[...]
EN Failure of the oxide scale via cracking and/or spallation leads to the accelerated degradation of high temperature alumina-forming materials. This process is studied for FeCrAl-based alloys oxidized in air under thermal cycling conditions at temperatures ranging from 1373 to 1623 K. The effect of th[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W niniejszej pracy przedstawiono metodę kształtowania modyfikowanej warstwy wierzchniej stopu Ti-6A1-4V poprzez zastosowanie podwójnej obróbki powierzchni: nasycania termodyfuzyjnego i implantacji jonowej. Przed implantacją, za pomocą technologii azotowania dyfuzyjnego na powierzchni badanego stopu,[...]
EN In present paper the aspects of complex nitriding of titanium alloys by two methods (thermodiffusion saturation and implantation with nitrogen) were examined. Before implantation both thin oxynitride and thick nitride layers have been formed on the Ti-6A1-4V alloy surface (Fig.l). It was shown that [...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Stopy z osnową NiTi należą do grupy najlepszych materiałów z pamięcią kształtu. Szeroki zakres zastosowań w medycynie i technice powoduje zwiększenie roli stanu ich powierzchni. Zagadnienia modyfikacji powierzchni stopu NiTi w kontekście polepszenia jej charakterystyk - z jednej strony i zachowania [...]
EN It is well known that the NiTi alloys exhibit extraordinary shape memory and superelastic properties. These properties result from reversible martensitic transformation [1]. The problem of constituting a protective surface coating for the shape memory alloys (SMA) is the most acute for potential app[...]
4
88%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Prace podzielić można na dwa zagadnienia. Pierwsze zawiera analizę literaturową, na podstawie której autorzy przedstawili historię endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz przygotowali podział i charakterystykę stosowanych w praktyce lekarskiej endoprotez stawu biodrowego. Druga cześć pracy przedst[...]
EN The paper consists of two parts. The first is a literature analysis basing on which the authors have presented the history of hip endoprosthesis making and a characteristics of the hip endoprostheses used in medical practice. The other part of the work presents the results of the Institute's own [...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 193-195
PL W artykule zaprezentowano nowy typ źródła jonów, szczególnie użyteczny w razie potrzeby uzyskania wiązek jonów pierwiastków metalicznych, także trudnotopliwych. Opisano także model numeryczny pozwalający na obliczenia wydajności jonizacji w zależności od parametrów pracy źródła. Przedstawiono wyniki[...]
EN A new type of ion source is presented that is especially useful for metalic ion beams, also in the case of refractory metals. A numerical model enabling ion source efficiency calculations is described and some simulation results are discussed. Ion source characteristics measured for iron and aluminu[...]
6
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiony jest fenomenologiczny model opisujący powstawanie jonów molekularnych w plazmowym źródle jonów. Przedstawiono także analizę danych eksperymentalnych w ramach zaprezentowanego modelu.
EN A phenomenological model describing the generation of molecular ions in a plasma ion source is proposed. An analysis of experimental data within the framework of the proposed model is carried out.
7
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy ustalono, że w GaAs podlegającym polienergetycznej implantacji jonów H⁺ przy temperaturach wygrzewania Ta ≥ 523K w obszarach niskich i wysokich częstotliwości konduktywność σ = const., a w obszarze przejściowym aσ ∼ fa. Z danych doświadczalnych ustalono, że na wykresach Arrheniusa dla czas[...]
EN The article presents briefly results of the research conducted on gallium arsenide samples. It has been established that in GaAs exposed on polyenergy implantationof H&# 8314; ions and annealed in temperatures Ta ≥ 523K electric conductivity fulfils an equation σ = const. for both low and high freq[...]
8
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano nową konstrukcję źródła jonów pierwiastków metalicznych. Podstawowym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest umieszczenie molibdenowego parownika wewnątrz komory plazmowej źródła. Parownik jest nagrzewany przez spiralną katodę oraz przez wyładowanie łukowe. Wytworzone pary trafiają wprost do[...]
EN A new construction of the metalic ion source is presented. The clue of the design is an evaporator made of molybdenum and placed inside a discharge chamber. The evaporator is heated by a spiral cathode as well as by an arc discharge. Vapors are ionized in the arc discharge by electron impact. The so[...]
9
75%
Ochrona przed Korozją
2015 nr 11 437--440
PL W pracy porównana została efektywność działania halogenów w zakresie poprawy żaroodporności stopu Ti-48Al-2Cr, przy zastosowaniu trzech różnych metod modyfikacji powierzchniowej: nanoszenia MnCl2 z roztworu wodnego, implantacji jonowej chloru oraz powlekania żywicą zawierającą fluorosilan. Badania u[...]
EN The paper compares the effectiveness of three different methods of surface modification with halogens with regard to the heat resistance of the Ti-48Al-2Cr alloy. The investigated methods included the deposition of MnCl2 from an aqueous solution, implantation of chlorine ions, and coating with a res[...]
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono nową metodę modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów stykowych z zastosowaniem dynamicznego mieszania jonowego. Metoda ta pozwala nanosić na powierzchnie styków miedzianych warstwy ochronne ze złota, niklu, molibdenu, wolframu i srebra. Przedstawiono również wyniki badań n[...]
EN The article presents a new method to modify surface layers of contact materials with the application of dynamic ion mixing. The method makes possible to cover surfaces of copper contacts with protecting layers of gold, nickel, molybdenum, tungsten, and silver. The deposited layers have been tested a[...]
11
75%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 6 352-354
PL W pracy przedstawione zostały badania wpływu implantowanego itru na utlenianie stali ferrytycznej Crofer 22 APU przeznaczonej na interkonektory do ogniw paliwowych SOFC. Utlenianie prowadzono w warunkach izotermicznych i cyklicznie zmiennej temperatury przy temperaturze 900°C w atmosferze powietrza.[...]
EN In this paper the influence of implanted yttrium on the oxidation behavior of ferritic steel Crofer 22 APU for interconnectors for SOFC are presented. The oxidation experiments were carried out under isothermal and thermal cycling conditions at 900°C in air. It has been found that implanted yttrium [...]
12
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W badaniach kontrolowanego domieszkowania i jednorodności strukturalnej warstw epitaksjalnych CdHgTe wykorzystano metody dyfrakcji rentgenowskiej oraz mikroskopię sił atomowych i spektroskopię masową jonów wtórnych. Warstwy otrzymano metodą parowanie – kondensacja – dyfuzja w procesie wzrostu izoter[...]
EN X-ray diffraction methods as well as atomic force microscopy (AFM) and secondary ion mass spectroscopy (SIMS) were used to study the controlled doping and structural homogeneity of HgCdTe epitaxial layers. The investigated layers were obtained by the evaporation-condensation-diffusion (ECD) method i[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono wytwarzanie wiązek jonów podwójnych (As2+, Al2+, Bi2+, Sb2+,Be2+, Mn2+ oraz Ga2+) przy użyciu źródła jonów z parownikiem ogrzewanym wyładowaniem łukowym. Zaprezentowano podstawowe charakterystyki pracy: zależności natężenia prądu jonowego i napięcia anodowego od natężenia prądu w[...]
EN The paper describes the production o doubly charged ions (As2+, Al2+, Bi2+, Sb2+, Be2+, Mn2+ and Ga2+) using an arc discharge ion source with an evaporator. Basic characteristics of the ion source are presented, namely the dependences of ion current and anode voltage on the discharge and cathode cur[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 8 158--161
PL W atykule opisana jest metoda wytwarzania wiązek jonów pierwiastków ziem rzadkich wykorzystująca ich tlenki i pary czterochlorku węgla (CCl4). Zaproponowano także wyjaśnienie mechanizmu wewnętrznej syntezy chlorków ziem rzadkich. Celem znalezienia optymalnych parametrów pracy rozpatrywanane są chara[...]
EN Production of rare earth’s ions from using their oxides and carbon tetrachloride (CCl4) vapor is described. Mechanism of internal chemical synthesis of rare earth’s chlorides is proposed. Working characteristics like dependences of ion currents on discharge and filament current, magnetic flux densit[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 937--940, CD
PL Silnik spalinowy jest obecnie jednym z najpowszechniej stosowanych jednostek napędowych w pojazdach samochodowych. Nieustanny rozwój konstrukcji silników spalinowych wymaga stosowania coraz bardziej wytrzymałych materiałów. Spośród wielu dostępnych metod oddziaływania na właściwości wytrzymałościowe[...]
EN The combustion engine is currently one of the most commonly used propulsion units in vehicles. The continuous development of internal combustion engines requires more and more durable materials. Among the many available methods of influence on the strength properties of the materials surface layer, [...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 7 157--161
PL Artykuł prezentuje wyniki badań termodesorpcji Xe zaimplantowanego do krzemu (energie 80 keV, 100 keV oraz 150 keV). Zaobserwowano gwałtowne emisje Xe w temperaturach od 1060 K do ~1600 K, pochodzące najprawdopodobniej od uwalniania gazu zgromadzonego w aglomeratach we wnękach w matrycy Si. Oszacowa[...]
EN Studies of the thermal desorption of Xe implanted into Si (wih energies 80 keV, 100 keV and 150 keV) are presented Sudden Xe emission at temperatures ranging from 1060 K up to ~1600 K, probably due to releases of gas bubles agglomerated in Si matrix cavities are observed.Values of deorption activati[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 270-271
PL Badano strukturę, elektronowy rezonans spinowy oraz współczynnik odbicia cienkich powłok fotorezystu implantowanego jonami antymonu o energii 60 keV dawkami w zakresie 1x1015 – 5x1015 cm-2. Przy dawce krytycznej 5x1015 cm-2 zaobserwowano powstawanie warstwy osadu węgłowego. Określono grubość warstwy[...]
EN Structure, electron spin resonance and reflection coefficient in thin films (1.8 �Ęm) of photoresist implanted by 60 keV antimony ions have been investigated in the fluence range 1x1015 . 5x1016 cm-2. Formation carbonized layer at critical fluence 5x1016 cm-2 have been observed. Thickness of implant[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7a 305-308
PL Przeprowadzono badania mechanizmu przenoszenia ładunków i magnetoprzewodzenia w nanostrukturach n-Si/SiO2/Ni z ziarnistymi nanocząstkami Ni rozmieszczonymi w porach SiO2 w zakresie temperatur 2 - 300 K oraz przy indukcji magnetycznej do 8 T. W nanostrukturach n-Si/SiO2/Ni w temperaturze około 25 K z[...]
EN The study of the carrier transport and magnetotransport in n-Si/SiO2/Ni nanostructures with granular Ni nanorods embedded into the pores in SiO2 was performed over the temperature range 2 – 300 K and at the magnetic field induction up to 8 T. In n-Si/SiO2/Ni nanostructures at temperatures of about 2[...]
19
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy zastosowano metodę implantacji jonowej (jako techniki konstytuowania warstw wierzchnich) do modyfikacji własności stopu z pamięcią kształtu (SMA - Shape Memory Alloy) NiTi w postaci martenzytycznej. Przedmiotem badań było określenie zmian własności układu "warstwa implantowana + rdzeń" (rys.[...]
EN Extraordinary shape memory and superelastic properties of Shape Memory Alloy (SMA) are a result of the reversible martensitic transformation effect. Problem of improving of the surface protective properties and maintenance of functional properties of SMAs is the most acute for potential applications[...]
20
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Nanostruktury InN wytworzono w warstwach Si₃ N₄ poprzez implantację jonami In i milisekundowe wygrzewanie błyskowe. W widmie mikroramanowskim obserwuje się wierzchołki 495 oraz 592 cm&8315;¹, odpowiadające fononom Eh₂ oraz A₁ w InN. Wąskie pasmo w widmie fotoluminescencyjnym skupione wokół 1.35 µm p[...]
EN The InN quantum structures were formed in Si₃ N₄ films by indium ion implantation and subsequent thermal annealing. The µ - Raman spectrum shows peaks at 495 and 592 cm&8315;¹ corresponding to the transverse optical (Eh₂) and longitudinal optical (A₁) phonon modes in InN, respectively. The narrow P[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last