Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  imperfekcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 11 607-609
PL Omówiono imperfekcje kształtu spowodowane złą geometrią blach, spawaniem i nierównomiernym osiadaniem fundamentu oraz imperfekcje materiałowe (rozwarstwienie blach) występujące podczas budowy cienkościennych zbiorników stalowych o dużej pojemności (50000-100000 m3).
EN Imperfections in shape of steel cylindrical tanks caused by wrong geometry of plates non precized welding and non-uniform settlement of foundations as well as by material imperfections (non-metalic inclusions) in plates occuring in course of erection of thin walled steel tanks with capacities 50 00[...]
2
100%
Engineering Transactions
EN The paper discusses the fiber orientations imperfections effect on the optimum design of a laminate plate to compressive load. It is assumed that fibers angular imperfection for each design variable can not exceed maiximum allowable deviation form variable's nominal value. These maximal accepted dev[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
1998 Z. 250 3-95
PL Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza stanu zakrytycznego i fazy zgniatania cienkościennych słupów poddanych osiowemu ściskaniu pracujących w obszarze sprężysto-plastycznym. W rozważaniach wzięto pod uwagę: współpracę sąsiednich ścian słupa, ugięcia wstępne ścian, naprężenia resztkowe w płytach [...]
EN In this work the analysis of the post-buckling state and crushing process of a box-columns subjected to uniform compression in the elasto-plastic range is presented. Different material stress-strain curves and the interaction between buckling behaviour of flanges and initial imperfections such as: o[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 299-306
PL W referacie przedstawiono porównanie wyników badań eksperymentalnych łukowej blachy fałdowej przeprowadzonych na modelach w skali naturalnej z obliczeniami numerycznymi i powłoki z pomierzoną imperfekcją, która we wszystkich modelach miała postać asymetryczną. Otrzymane w ten sposób ścieżki równowa[...]
EN Results of laboratory tests of corrugated arch sheets have been compared with another one coming from numerical calculations. Analysis have been carried out for the shell imperfections, measured before test. According to this measurements geometrical imperfections shape are asymmetrical in all sheet[...]
5
75%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 11 623-629
PL Przedstawiono zagadnienia związane z modelowaniem zachowania się stalowych węzłów podatnych ze spawanymi blachami czołowymi. Przeprowadzono syntezę aktualnego stanu wiedzy w zakresie modelowania zachowania się węzłów. Szczególną uwagę zwrócono na sposoby uwzględnienia imperfekcji materiałowych i geo[...]
EN Problems associated with modelling of the behaviour of steel semi-rigid joints composed of welded end plates are discussed. The state-of-the-art in the field of joint modelling is presented. The focus is made on the ways at which the geometric and material imperfections, remaining after the technolo[...]
6
75%
Archives of Civil Engineering
PL Postęp możliwości obliczeniowych pozwala obecnie na określenie nośności stalowych konstrukcji powłokowych stosując geometrycznie i materiałowo nieliniową analizę z uwzględnieniem niedoskonałości (imperfekcji), co jest wymagane w Eurokodzie — analiza typu GMNIA. Eurokod zaleca zastosowanie tzw. równo[...]
EN The progress of the computationally possibilities allows it nowadays to determine the load bearing capacity of steel shell structures by a geometrically and materially non-linear analysis with imperfections included, which is specified in the Eurocode, type of analysis GMNIA. The Eurocode recommends[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Praca poświęcona jest analizie numerycznej i badaniom doświadczalnym aluminiowego pręta dwugałęziowego z przewiązkami, poddanego działaniu siły ściskającej. Pręt został podparty wykratowaniem w celu uzyskania wyboczenia z płaszczyzny konstrukcji. W badaniach analizowano wpływ przewiązek na nośność i[...]
EN The present research shows the results of experimental and numerical analyses of builtup cross section bar made of aluminium. The stability analyses and non-linear static analyses are investigated for the shell model of structure. For structures with a different number of battens, critical load and [...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono analizę numeryczną konstrukcji rusztowania o skomplikowanym kształcie, które zostało wykonane z systemu modułowego ROTAX firmy Altrad Mostostal. W odniesieniu do tego rusztowania przeanalizowano dwanaście przypadków obliczeniowych, na podstawie których zbadano wpływ stosowany[...]
EN The paper deals with a numerical analysis of a scaffold structure of complex form. The structure was erected with the ROTAX modular system of Altrad Mostostal. Twelve cases were analyzed and on the basis of their results the research on the effect of the applied joints and imperfections on the buckl[...]
9
63%
Konstrukcje Stalowe
2007 nr 4 27-29
10
63%
Konstrukcje Stalowe
2007 nr 3 42-44
11
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL Podczas sprężania technologicznego istotnym problemem jest zachowanie się imperfekcji blach środników. Blachy te o stosunkowo dużych rozmiarach (wysokość około 2 m) wykazują znaczne imperfekcje płaskości i kształtu - wstępne ugięcia mają wartości równe kilku grubości blachy środnika. W czasie prosto[...]
EN The essential problem in the process of technological prestressing is the imperfection of web sheets. These elements made of relatively large sheets (about 2 meters high) show significant imperfection of the shape and flatness. Initial deflections have the value equal several times the web thickness[...]
12
63%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 6 31--37
PL W artykule podjęto tematykę oceny niezawodności konstrukcji stalowych w metodzie współczynników obciążenia i nośności przyjętej w normalizacji europejskiej CEN. Zakres badań i analiz został ograniczony do specyfikacji współczynników nośności przekrojów stalowych wykonanych z krajowych wyrobów hutnic[...]
EN The article deals with the analysis of the structural reliability of the steel structures, with the use of the methodology utilizing the coefficients of load and capacity, in line with the CEN European normalization. Scope of the research and analysis was limited down to the specification of the cap[...]
13
63%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 11 611-616
PL Przedstawiono zagadnienia modelowania i analizy prętowych konstrukcji stalowych (płaskich kratownic i ram) z uwzględnieniem cech mechanicznych węzłów. Omówiono modele obliczeniowe w nawiązaniu do Eurokodu 3. Sformułowano wnioski i kierunki badań w zakresie opracowania alternatywnych metod zaawansowa[...]
EN Problems concerned with modelling and analysis methods of steel frameworks (trusses and frames) with joint mechanical properties taken into account are presented. Computational models in relation to Eurocode 3 are summarized. Conclusions and future directions in the development of alternative method[...]
14
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2017 nr 2 27--32
EN The article presents a comparative assessment of USTER CLASSIMAT 5 apparatus set produced by USTER TECHNOLOGIES A.G. firm and CLASSIFAULT model CFT TRI CHORD Flex’s apparatus set produced by KEISOKKI firm designed to measure, analyze and classify rare errors of yarns. The analysis compared the infor[...]
15
63%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 2 325--332
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń statycznych nieliniowych w odniesieniu do typowego rusztowania budowlanego w przypadku, gdy jest ono eksploatowane. W badaniach analizowano wpływ wielkości imperfekcji oraz ich lokalizacji. Stwierdzono, że niedoskonałości geometryczne powodują wzrost sił wewnętr[...]
EN This paper describes the results of static non-linear calculations in reference to a typical building scaffolding, in the case when the scaffolding is operated. The influence of the value and localization of imperfections was analyzed in the researches. It was found that the geometrical imperfection[...]
16
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono zastosowanie tomografu ultradźwiękowego do lokalizacji imperfekcji w płycie betonowej dostępnej jednostronnie. Wykorzystano w tym celu opracowaną metodykę nieniszczącego badania elementów z betonu z wykorzystaniem najnowszej nieniszczącej metody akustycznej tomografii ultrad[...]
EN The article describes the use of an ultrasound tomography to locate the place of imperfections in the concrete slab. For this purpose developed methodology for non-destructive testing of concrete elements using the latest non-destructive method of acoustic ultrasonic tomography was used and study wa[...]
17
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Podczas pracy hamulców wielotarczowych może występować znaczna nierównomierność nacisków pomiędzy dociśniętymi tarczami. W artykule przedstawiono analizę tego zagadnienia z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych. Rozpatrzono wpływ warunków brzegowych tarcia oraz imperfekcji kontaktujących się po[...]
EN The paper presents the Finite Element Method approach to analyze the problem of unevennes of pressure between brake discs. The boundary conditions, friction and imperfections affects the pressure distributions and they were taken into consideration, as well as mesh-refirement influences on calculati[...]
18
51%
Archives of Civil Engineering
PL W ciągu ostatnich kilkunastu lat przeprowadzono szereg badań doświadczalnych podatnych węzłów stalowych z blachami czołowymi, uwzględniając zmienność parametrów geometrycznych blach czołowych, zróżnicowane wymiary oraz konfiguracje belek i słupów, a także różne średnice śrub, ich liczbę i rozmieszcz[...]
EN The purpose of this paper is to establish three dimensional (3D) finite element (FE) models capable of predicting the behaviour of steel end-plate beam-to-column joints. Extensive experimental investigations were conducted using the variation of geometric parameters of end-plates, differentiating th[...]
19
51%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki analizy wpływu odkształceń ścian cienkiej stalowej powłoki walcowej na bezpieczną eksploatację silosów. Stwierdzono, że w zdeformowanej strefie ścian powłoki nie są spełnione warunki graniczne nośności i użytkowalności rozciąganego i jednocześnie zginanego przekroju pierścieniow[...]
EN The paper presents analysis of the influence of deformation of thin walled cylindrical shell on safe exploitation of steel tanks. Steel elements of the investigated tank were tensioned and bended simultaneously. It was proved that in the permanent deformed part of walls the limit states conditions w[...]
20
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 6 8--12
PL W artykule scharakteryzowano konstrukcję nośną zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie, system statyczny i przyjęte rozwiązania konstrukcyjne. Przedstawiono poziom wytężenia kluczowych elementów oraz wytyczne dotyczące wzmocnienia. Analizy przeprowadzono w ramach audytu dokumentacji projektowej wy[...]
EN The paper describes the roof supporting structure of the Silesian Stadium in Chorzow, static system and adapted structural solutions. The paper presents critical stress-strain state of key elements of structure and guidelines concerning the strengthening of structure. Analyses were carried out as a [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last