Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  impedancja wejściowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 325-330
PL Zagadnienie impedancji wejściowej linii długiej ma ogromne znaczenie w analizie obwodów o parametrach rozłożonych. Impedancja wejściowa linii jest impedancją skupioną zespoloną taką, że od strony zacisków wejściowych można nią zastąpić linię długą wraz z dowolnym obciążeniem. Analiza częstotliwościo[...]
EN The question of input impedance of a long line has great significance for the analysis of circuits with distributed parameters. Input impedance of a line is the impedance concentrated, combined and such, that from the input terminals it’s possible to replace with it the long line along with any load[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 69 95--102
PL W artykule przedstawiono wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję wejściową kabla współosiowego w stanie jałowym z miejscowym osłabieniem izolacji z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Uwzględniono przy tym jakościowy i ilościowy wpływ tego zjawiska na [...]
EN The article presents the influence of the skin effect on input impedance of a coaxial cable in a no-load state with local isolation weakening after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical insulation. Taken[...]
3
88%
Elektro Info
2011 nr 3 100-102
PL W artykule przedstawiono specyfikę pomiaru napięć odkształconych, tj. napięć o kształtach innych, niż sinusoidalne, oraz opisano stosowane w tych pomiarach przyrządy pomiarowe.
4
88%
Elektro Info
2011 nr 4 54-56
PL W celu scharakteryzowania napięcia odkształconego można przeprowadzić pomiary następujących wielkości, które były zdefiniowane w pierwszej części artykułu: wartości skutecznej („całkowitej”), wartości skutecznej składowych harmonicznych, wartości średniej, wartości międzyszczytowej, częstotliwości s[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 8 266-271
PL Przedstawiono anteny umieszczone w ośrodku półprzewodzącym, zmianę ich parametrów pod wpływem zmian parametrów elektrycznych otaczającego ośrodka. Przedstawiono taką konstrukcję anteny (antena izolowana), której parametry zmieniają się w niewielkim stopniu przy zmianie parametrów otaczającego ją ośr[...]
EN Antennas presented in the paper were placed in a semi-conducting medium and the change in their parameters as effected by the changes in electrical parameters of the medium were investigated. An antenna of special (insulated) construction was developed, such that its parameters are only slightly inf[...]
6
75%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
2009 R. 106, z. 1-E 211--219
PL Pojazdy trakcyjne z przetwornicami statycznymi wyposażone są w filtr wejściowy. W artykule przedstawiono kilka filtrów wejściowych dla wybranych pojazdów trakcyjnych. Obliczono impedancję wejściową dla obciążenia silnikami szeregowymi i asynchronicznymi oraz impedancję wejściową dla biegu jajowego. [...]
EN Modern traction vehicles with static inverters are furnished with input filter. A few input filters of chosen traction vehicles are considered in this paper. The following were calculated: input impedance for load with series and asynchronous motors, impedance for idle operation. These impedances we[...]
7
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2011 Z. 252 5-18
PL W artykule przedstawiono wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję wejściową kabla współosiowego w stanie jałowym i zwarcia, przy uwzględnieniu jakościowego i ilościowego wpływu tego zjawiska na całkowitą impedancję jednostkową kabla współosiowego,czyli na rezystancje, indukcyjności własne żyły i e[...]
EN The article presents the influence of the skin effect on input impedance of a coaxial cable in a no-load state and a short circuit state, when taking into account qualitative and quantitative influence of this effect on total unit impedance of a coaxial cable, that is resistance, self inductance of [...]
8
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 4 323--325
PL Scharakteryzowano dwurdzeniowy aktywny napięciowy transformator izolujący. Przedstawiono i porównano wyniki pomiarów impedancji wejściowej transformatorów o takiej samej konstrukcji z rdzeniami nanokrystalicznymi i permalojowymi. Przedstawiono charakterystyki częstotliwościowe błędów modułu fazy prz[...]
EN In the paper the characteristic of an isolating instrument transformer is presented. The transformer is intended for use in a measurement system to calibrate low-value alternating-current standard resistors at audio frequencies. In the developed system a resistor RX is directly compared with a stand[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy impedancji wejściowej elektrycznych pojazdów trakcyjnych napędzanych silnikami asynchronicznymi, zasilanych z systemu trakcji 3 kV napięcia stałego. Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego jest parametrem określonym odpowiednimi normami mającym [...]
EN The paper presents the results of an analysis of input impedance of electric traction vehicles powered by asynchronous motors, supplied by 3kV DC system. Input impedance of a traction vehicle is a parameter defined by appropriate norms affecting the insurance of compatibility between a traction vehi[...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule wyznaczono wejściową impedancję anteny dipolowej horyzontalnej w bliskim sąsiedztwie powierzchni stratnej półprzestrzeni. Rozwiązano w tym celu całki Sommerfelda oraz układ równań całkowych Hallena. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w formie graficznej i porównane z otrzymanymi w inn[...]
EN Input impedance of a horizontal dipole antenna in close proximity of a lossy half-space is determined in this paper. Integrals of Sommerfeld’s type are approximately solved applying a simple model for the spectral reflection coefficient that is a part of their integrand. The system of integral equat[...]
11
63%
Elektro Info
2015 nr 1-2 46--51
PL W referacie przedstawiono zagadnienie dotyczące metod pomiarów impedancji wejściowej pojazdu trakcyjnego wyposażonego w przekształtniki energoelektroniczne, której charakterystyka w funkcji częstotliwości może służyć do oceny spełniania określonych wymagań w celu ograniczenia możliwości wystąpienia [...]
EN The paper presents the problem of measurements of an input impedance of a traction vehicle equipped with power electronic converters, whose frequency characteristic may be applied to assess the level of fulfilling certain requirements, so to limit the possibility of disturbances in the proper func[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 6 85--88
PL Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego Zin jest ważnym parametrem z punktu widzenia kompatybilności w trakcji elektrycznej. W artykule przedstawiono symulacyjną analizę i porównanie impedancji wejściowej dwóch trakcyjnych układów napędowych: układu z pojedynczym falownikiem oraz ukła[...]
EN The tractions vehicle's input impedance Zin is an important parameter from the point of view of compatibility in electric traction system. The article presents a simulation analysis and comparison of input impedance of two types of traction drive systems: a drive system with a single inverter and a [...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W części wstępnej referatu uzasadniono wykonanie cyklu badan symulacyjnych impedancji wejściowej obwodów torowych o podwyższonej częstotliwości zasilania. Następnie przyjęto najważniejsze założenia dla badania impedancji wejściowej obwodów. Zmodyfikowane modele matematyczne obwodów torowych wyższych[...]
EN In the introductory part of the paper, the carrying out of the series of the railway circuits' input impedance with increased frequency voltage supply simulation tests was substantiated. Next, important assumptions for the circuits' input impedance testing were made. Modified mathematical models of [...]
14
63%
Pojazdy Szynowe
2011 Nr 3 95-100
PL Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego jest parametrem decydującym o stopniu przenoszenia się zakłóceń elektrycznych z sieci jezdnej do obwodu powrotnego. W celu ograniczenia wpływu tych zakłóceń na obwody torowe, parametr ten powinien być utrzymany na odpowiednio wysokim poziomie. N[...]
EN The input impedance of an electric traction vehicle determines level of electric disturbances propagation from a catenary to a return circuit. This parameter should be kept at appropriate level to decrease the influence of disturbances - current harmonics on track circuits. Computer simulation is a [...]
15
38%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2017 z. 73 37--65
PL Praca doktorska składa się z części teoretycznej, eksperymentalnej oraz wniosków. Cześć eksperymentalna rozprawy doktorskiej składa się z trzech części. W pracy wytworzono anteny tekstylne trzema różnymi metodami: fizycznego osadzania z fazy gazowej, drukowania ink-jet oraz haftowania. Wszystkie te [...]
EN The research and analysis of this work are divides into three parts, textile antennas were produced using three different methods: PVD (Physical Vapour Deposition), ink-jet printing and embroidery. For all of these methods the same antenna’s geometry (Vee antenna) was made. That kind of textile ante[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last