Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  impact strength
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Mechanical Technology and Automation
EN The paper presents test results of ferritic ductile iron EN-GJS-400-15 Grade (according to PN¬EN 1563:2000 standard) manufactured within industrial environment. Properly prepared and performed physical-chemical processes enabled to obtain suitable structure and mechanical properties of castings to a[...]
2
100%
Polish Maritime Research
2018 nr 2 78--84
EN In the shipbuilding industry, the risk of brittle fracture of the structure is limited by using certified materials with specified impact strength, determined by the Charpy method (for a given design temperature) and by supervising the welding processes (technology qualification, production supervis[...]
3
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 463--469
EN The research described in this article is part of investigating impact strength in block adhesive joints. The authors checked experimentally the effect, on the test results, of the manner of surface preparation and compressive strength and Young’s modulus of an adhesive used to make the connection. [...]
4
88%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN An injection moulding machine was used to produce injection moulded parts from polypropylene under invariant injection moulding conditions. Part of the injection mouldings were shredded and re-processed up to fifteen times. The mouldings and the shredded plastic were tested for selected strength pro[...]
5
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 103--110
PL Celem pracy jest określenie wpływu niklu, manganu i chromu na mikrostrukturę, a tym samym na właściwości austenitycznego żeliwa sferoidalnego. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące właściwości żeliwa sferoidalnego austenitycznego z różnymi dodatkami niklu oraz manganu i chromu. W miarę zwięks[...]
EN The study shows the results of choices mechanical properties tests carried out on austenitic ductile iron with various additions of nickel (15%÷30%Ni) and 1.6% manganese and 1.5% chromium. By increasing the Ni content it was obtain ductile iron with degeneration of graphite nodules and so called “Ch[...]
6
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badania udarności ciśnieniowych odlewów kompozytów na osnowie stopu AK11 zawierających 10 i 20% objętościowo cząstek SiC. Porównawczo wykonano również badania udarności stopu osnowy. Odlewy próbek do badań udarności wykonano metodą odlewania ciśnieniowego na maszynie [...]
EN The work presents the examination results concerning the impact strength of pressure die cast composites with AK11 alloy matrix containing 10 or 20% by volume of SiC particles. For the purpose of comparison also the impact strength of the pure matrix alloy has been examined Specimens have been in th[...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 8 864-867
8
75%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 2 199--205
PL W artykule przedstawiono badania wpływu zawartości węgla, chromu, niklu, manganu i molibdenu na twardość, udarność i zużycie erozyjne staliwa chromowego.
EN In the paper presents influence percentage C, Cr, Mn and Mo on hardness, impact strength and erosion wear of chromium cast steel.
9
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Growing market demand, more and more efficient and cleaner vehicles create a challenge for automotive industry. Properties of aluminum, such as: high strength stiffness to weight ratio, high fluidity and castability, easy machinability and weldability and good corrosion resistance make them ideal ca[...]
10
75%
Budownictwo i Architektura
2017 Vol. 16, nr 3 155--166
PL Beton, jako uniwersalny, kompozytowy materiał, jest eksploatowany w konstrukcjach pod wpływem różnych, złożonych obciążeń statycznych, dynamicznych, wpływom środowiska zewnętrznego, np. nagłe uderzenia, temperatura, wilgotność. Zapewnienie konstrukcjom betonowym bezpiecznej eksploatacji i trwałości [...]
EN Concrete, as a universal, composite material, is used in structures under the influence of various static, dynamic loads, influences of the external environment, such as sudden impacts, temperature, humidity. Ensuring concrete constructions for safe operation and durability are tasks placed in the d[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1008--1011, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań udarnościowych oraz statycznej próby zginania kompozytu przekładkowego z rdzeniem typu plaster miodu wytwarzanego przez firmę Nidaplast oraz z kompozytu z przekładką Spherecore firmy Spheretex. Testy zginania wykazały, że kompozyt z przekładką Spherecore posiada[...]
EN Paper discussed the mechanical properties of two sandwich composites. Specimens were submitted to flexural and impact tests. Sandwich composite with Spherecore layer had the greatest value of flexural modulus even greater than laminate, but of course had minor flexural strength. The Spherecore sandw[...]
12
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 12 115--120
PL W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych oraz badań udarności żeliwa sferoidalnego austenitycznego z różnymi dodatkami niklu (15% do 30%) oraz manganu ok. 1.6%. W miarę zwiększania zawartości Ni pojawiają się obok grafitu kulkowego, zdegenerowane wydzielenia grafitu (grafit „chunky”). Wprow[...]
EN The study shows the results of impact strength tests carried out on austenitic ductile iron with various additions of nickel (15%÷30%Ni) and 1.6% manganese. By increasing the Ni content it was obtain ductile iron with degeneration of graphite nodules and so called “chunky” graphite. Introducing into[...]
13
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przeprowadzono eksperymenty starzenia krótkotrwałego stali maraging MS300 z zastosowaniem nagrzewania oporowego w symulatorze Gleeble, nagrzewania w złożu fl uidalnym oraz w komorowych piecach grzewczych. Wyznaczono parametry obróbki cieplnej starzenia krótkotrwałego, w wyniku której uzyskuje się wy[...]
EN Short-time ageing experiments of MS300 maraging steel using resistance heating in Gleeble simulator, fluidized bed and chamber furnaces were carried out. Short-time ageing heat treatment parameters to obtain required combination of strength and toughness were determined. In comparison with mechanica[...]
14
63%
Archives of Foundry Engineering
EN More and more stringent requirements concerning mechanical and technological properties, which are imposed on materials used to castings of heavy duty machinery components extort implementation of modern selection methods of alloying additives (synthesis of alloys), modifying agents and heat treatme[...]
15
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 8 592--594
PL Rozjazdy kolejowe wykonane z kształtowników szynowych ze stali gatunku R260 muszą wykazywać wysoką odporność na zużycie ścierne i zmęczeniowo-kontaktowe w warunkach obciążeń eksploatacyjnych. W pracy przedstawiono badania dotyczące właściwości i odporności na kruche pękanie materiału kształtowników [...]
EN Railway turnouts made of rail profiles manufactured from steel grade R260 must show high resistance to abrasive wear and contact fatigue wear under operational load conditions. The paper presents preliminary studies concerning the properties and resistance to brittle cracking of the material of hot-[...]
16
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W prezentowanym artykule dla blach o grubości 20 mm z niskowęglowej stali z mikrododatkiem wanadu przedstawiono badania strukturalne i własności mechanicznych dla zróżnicowanych szybkości chłodzenia. Po walcowaniu stosowano chłodzenie natryskiem wodnym, zastudzanie natryskiem wodnym do temperatury 6[...]
EN Investigations of microstructure and properties of 20 mm heavy plater made from low alloyed steel with vanadium microaddition were presented after different cooling rates. After rolling accelerated cooling with water mist, interrupted cooling with water till 600-650 degree C temperature and cooling [...]
17
63%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
1999 R. 7, nr 4 107-108
18
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 5/81 5-12
PL Referat przedstawia wartości udarności i faktografię pękania materiału Armox 500 T przy próbach temperaturowych z zakresu -30 do +20.C. Wytrzymałość udarowa jako kryterium wytrzymałośći w przypadku kruchiego pekania ma praktyczne znaczenie w postaci wykresu tranzytowego. Zmniejszanie experymentalnej[...]
EN The paper presents the values of notch toughness and fractography fracture surfaces of materials Armox 500 T at temperatures trials from -30 to +20 °C. The practical significance of impact strength as a criterion of resistance to fracture is transient (transit) curve. The impact strength suddenly fa[...]
19
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono przemiany strukturalne zachodzące w strukturze stali energetycznych eksploatowanych w podwyższonych temperaturach. Przemiany te prowadzą do spadku własności użytkowych, które warunkują okres bezawaryjnej pracy. Zamieszczono obserwowane struktury oraz wyniki badań [...]
EN The structure of Cr-Mo steels and phase transformations during exploitation were strongly influenced on the save their life time. Results of structure investigations more over tests on functional properties the chromium-molybdenum steel (13CrMo4-5 type) are shown.
20
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 11 798-802
PL W artykule przedstawiono charakterystykę zmodernizowanego młota rotacyjnego oraz nowego, opartego o czujniki tensometryczne, systemu rejestracji danych pomiarowych, który pozwolił na poprawę jakości uzyskiwanych wyników pomiarów. Na stanowisku możliwa jest realizacja prób dynamicznego rozciągania i [...]
EN Characteristics of a modernized flywheel machine has been presented in the paper. The laboratory stand enables to perform dynamic tensile tests and impact bending with a linear velocity of the enforcing element in the range of 5-50 m/s. A new data acquisition system, based on the tensometric sensors[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last