Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ignition system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych bateryjnego układu zapłonowego współpracującego z silnikami spalinowymi. Przedstawiono również model bezrozdzielaczowego systemu zapłonowego w aspekcie poprawnej pracy świecy zapłonowej. Dokonano porównania i weryfikacji wyników zdjętych na obiek[...]
EN Laboratory researches results of battery contactless ignition system co-operating with combustion engines has been presented in the paper. Aanalysis of ignition systems work is showed from aspect of correct work of sparking plug. Comparation and verification of real object results together with comp[...]
2
100%
Archives of Electrical Engineering
2016 Vol. 65, nr 2 349--360
EN The paper attempts to determine the impact of fuel impurities on the spark discharge energy and the wear of the spark plug electrode. Spark plugs were analyzed in two typical configurations of the ignition system. A number of tests were conducted to determine the wear of the spark plug electrode exp[...]
3
100%
Archives of Electrical Engineering
2019 Vol. 68, nr 2 227--235
EN The paper discusses the modelling of magnetic coupling in ignition coils by fractional differential equations. The use of fractional-order coupling allows us to consider the losses caused by the non-linearity of the ferromagnetic core of the ignition coil and obtain the waveform of the ignition coil[...]
4
88%
Journal of KONES
EN The paper presents results of measurements performed to determine thermal efficiency of spark ignition systems. Because of small pressure change after sparking process smali volume chamber has been proposed for measurements. A direct measurement method of pressure increment determination has been ch[...]
5
88%
Gospodarka Paliwami i Energią
2001 nr 7 4-9
6
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 5 397-400
PL Artykuł obejmuje swoim zakresem tematykę związaną z niezawodnością działania układów stabillzacyjno-zaplonowych i uwarunkowaniami wynikającymi z normy EN 60598 po jej aktualizacji. Stanowi równocześnie przegląd spotykanych konfiguracji układów w oświetleniu zewnętrznym wraz z opisem zastosowań najno[...]
EN Article provides information on various reliability aspects of lamp control gear and consequences raised from an updated version of EN 60598. The lamp circuits have to answer to numerous basic needs, including compliance with international safety standards. We also could find an overview of existing[...]
7
88%
Archives of Electrical Engineering
2019 Vol. 68, nr 3 667--675
EN The paper analyses the possibilities of treating the ignition cable in the internal combustion engine as a distributed parameter system. It presents the experimental verification of computer simulations of signal propagation generated by ignition systems in the ignition cables, modelled by the distr[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W tekście omówiono system zapłonowy reaktora plazmowego GlidArc wykorzystujący elektrodę zapłonową. Zwrócono uwagę na jego wady i zaproponowano modyfikację sposobu realizacji zapłonu. Realizacja zapłonu z użyciem dwóch elektrod zapłonowych istotnie zmniejsza ilość zaburzeń przewodzonych do obwodów z[...]
EN The text discusses the GlidArc plasma reactors ignition system that uses an ignition electrode. Attention was drawn to its defects and was proposed the modification of the ignition system. Implementation of the ignition with two electrodes significantly reduces the conducted disturbances to power ci[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 43 143-148
PL W artykule przedstawiono model matematyczny bateryjnego bezstykowego układu zapłonowego współpracującego z silnikami spalinowymi. Zaproponowany model wykorzystano do doboru parametrów konstrukcyjnych elementów układu zapłonowego. Do opracowania modelu matematycznego wykorzystano wyniki badań laborat[...]
EN Mathematical model of a battery contactless ignition system co-operating with combustion engines has been presented in the paper. The proposed model has been used for selection of construction parameters of the ignition system elements. Results of laboratory and exploitation experiments of the compo[...]
10
75%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 4 7-14
11
75%
Logistyka
2014 nr 3 5467--5476
PL W artykule przedstawiono model matematyczny bateryjnego układu zapłonowego współpracującego z silnikami spalinowymi. Zbudowany model wykorzystano do analizy wpływu zmiany parametrów napięcia zasilania akumulatora na wartości wyładowania iskrowego. Do opracowania modelu matematycznego wykorzystano wy[...]
EN Mathematical model of a battery ignition system co-operating with combustion engines has been presented in the paper. The proposed model has been used for analysis of influence of battery voltage changes on value of spark discharge energy. Results of laboratory and exploitation experiments of the co[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 167--170
PL W pracy przedstawiono problematykę badania układu zapłonowego sterowanego ze sterownika silnika. Celem prowadzonych badań diagnostycznych jest określenie stanu sprawności układu zapłonowego. Podstawowe badanie przy użyciu typowych metod i typowych narzędzi pomiarowych czy nawet diagnoskopów jest nie[...]
EN The paper presents the problem of testing the ignition system controlled by the engine controller. The aim of the diagnostic tests to determine the state of efficiency of the ignition system. The basic test using conventional methods and common tools of measurement is not sufficient. Fuller investig[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 4 30--33
PL W pracy podjęto próbę wprowadzenia elementów quasi-indukcyjnych, aby opisać równaniem ułamkowego rzędu układy zapłonowe. Dwa typowe systemy zostały zbadane, po czym przeprowadzono dla nich analizę numeryczną.
EN This paper attempts to introduce a quasi-inductive element into ignition system and describes it by fractional order equation. Two typical systems have been studied and numerical analysis has been conducted.
14
75%
Logistyka
2014 nr 6 9167--9172
PL W pracy przedstawiono krótką charakterystykę i rozwiązania bateryjnych układów zapłonowych współpracujących z silnikami spalinowymi. Dokonano badań wpływu parametrów konstrukcyjnych układów zapłonowych na wartość napięcia przeskoku, natężenia prądu wyładowania oraz poprawność pracy świecy zapłonowej[...]
EN Mathematical model of a battery contactless ignition system co-operating with combustion engines has been presented in the paper. The proposed model has been used for selection of construction parameters of the ignition system elements. Results of laboratory and exploitation experiments of the compo[...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 6 9173--9178
PL W pracy przedstawiono różne typy rozwiązań konstrukcyjnych układów zapłonowych i ich wpływ na wartość energii wyładowania iskrowego. Pokazano schematy różnych typów klasycznych oraz bezstykowych układów zapłonowych. Omówiono oraz przeprowadzono analizę porównawczą układów. Pokazano proces sterowania[...]
EN Various types of ignition systems solutions and their impact on the vale of spark ignition has been presented in the paper. Wiring diagram showing the operational model of spark discharge ignition systems together with discussion and comparative analisys of ignition systems has been presented. Ignit[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 265-266
PL W artykule omówiono nowe możliwości kształtowania charakterystyki zewnętrznej silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Przedstawiono możliwości zastosowaniu sterowanej cewki zapłonowej o zmiennych, sterowanych, parametrach elektrycznych.
EN Paper discussed the new possibilities of formation with sparkle ignition the external profile of combustion engine in article were have talked over. One introduced the possibility the use of steered ignition bobbin about variables the, steered, electric parameters.
17
75%
Logistyka
2014 nr 6 2869--2876
PL W artykule przedstawiono analizy wybranych, europejskich przepisów lotniczych oraz standardów międzynarodowych na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego. Przedstawiono podstawę prawną wymagań konstrukcyjnych i organizacyjnych wynikających z prawa lotniczego i pr[...]
EN The paper is an analysis of selected European regulations and international standards on the design of electronic ignition system of an aircraft piston engine. Applicable laws and regulations were listed. Then their basic requirements for aircraft ignition system design were analyzed with regard to [...]
18
75%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono krótką charakterystykę i rozwiązania bateryjnych układów zapłonowych współpracujących z silnikami spalinowymi. Dokonano badań wpływu parametrów konstrukcyjnych układów zapłonowych na wartość napięcia przeskoku, natężenia prądu wyładowania oraz poprawność pracy świecy zapłonowej[...]
EN Mathematical model of a battery contactless ignition system co-operating with combustion engines has been presented in the paper. The proposed model has been used for selection of construction parameters of the ignition system elements. Results of laboratory and exploitation experiments of the compo[...]
19
75%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono krótką charakterystykę metod diagnozowania bateryjnych układów zapłonowych współpracujących z silnikami spalinowymi. Samochody zbudowane są w oparciu o wiele mechanizmów i układów ze sobą współpracujących. Poszczególne obwody znajdujące się w pojeździe samochodowym są mniej lub[...]
EN Description of method of engine battery ignition systems diagnosing is presented in the article. Nowadays produced vehicles are complicated and constructed using multiple cooperating systems. Different levels of complication of systems used in production influences the degree of analysis and diagnos[...]
20
75%
Materiały Wysokoenergetyczne
2010 T. 2 88--93
PL Przedstawiono typowe pirolanty (mieszaniny zapłonowe) stosowane w zapłonnikach silników rakietowych. Z danych literaturowych wynika, że są to najczęściej mieszaniny typu B-KNO3, Alclo lub Mg/Teflon. Generalnie charakteryzują się one bardzo niskim wykładnikiem potęgowym szybkości spalania i niską pro[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last