Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 477
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  identyfikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Badania Operacyjne i Decyzje
2000 Nr 3-4 83-89
PL Zaproponowano sposób identyfikacji funkcji dyskryminacyjnej , której nie można zidentyfikować klasycznymi metodami statystycznymi. Sposób ten zilustrowano następnie na przykładzie. Uzyskana funkcja dyskryminacyjna stanowi instrument uwzględniający wagi poszczególnych czynników biorących udział w dys[...]
EN The paper presents a method of identification of generalization diagnostic function of synthetic variable. Generalization of the model is based on rejecting the assumption that each component of the model is always equally treated being in the power of one. The identification of synthetic variable m[...]
2
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono metodę identyfikacji form wyładowań generowanych przez lokalne ich źródła w postaci defektów, występujących na powierzchni przewodów linii przesyłowych i osprzętu, w obecności ulotu elektrycznego, przy zastosowaniu metody rejestracji obrazów fazowo-rozdzielczych. Sygnały ulo[...]
EN In this paper, the detection of a corona effect is studied based on the phase - resolved images. Advanced method for localisation and identification of defects occuring in high voltage (HV) overhead lines and substation power equipment is presented. The corona is an electrical partial discharge ini[...]
3
100%
Logistyka
PL Sieci neuronowe są narzędziem o wielu różnych zastosowaniach. Wykorzystuje się je w zadaniach aproksymacji, sterowania, kompresji oraz identyfikacji. Identyfikacja obiektów może być realizowana przez wiele różnych sieci neuronowych. Jedną z nich jest sieć Kohonena. Jest to sieć ucząca się poprzez sa[...]
EN Artificial Neural Networks constitute a sub-domain of artificial intelligence that is broadly used to solve various problems in different fields (e.g. identification, function approximation, optimization, image compression, associative memories, robot control problems etc.). The identification can p[...]
4
100%
Logistyka
PL System produkcyjny huty surowcowej stali jest układem o niezwykłej wprost złożoności. Z jednej strony mamy agregaty technologiczne o bardzo zróżnicowanych czasach operacji i ściśle określonych parametrach podawanego materiału, z drugiej strony mamy rozbudowany system transportu, w którym niestety wy[...]
EN Production system of a steelworks is a highly complex. On the one hand there are technological units which have deferent operation time and determined parameters of feeding material, but on the other hand there is a developed transport system in which there appears machines conflict. It is very oner[...]
5
80%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL Przedstawiono koncepcję procedur identyfikacji i weryfikacji mówców oraz ich implementację w środowisku programowo-sprzętowym MATLAB-dSPACE. Przytoczono wyniki przeprowadzonego eksperymentu.
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono graficzną metodę identyfikacji parametrów układu dwumasowego bazującą na analizie czasowych przebiegów prędkości silnika. Szczegółowo opisano algorytm procedury identyfikacji. Opisana metoda umożliwia wyznaczenie parametrów układu dwumasowego zarówno liniowego jak i z luzem mec[...]
EN In the paper the identification procedure based on the extraction of characteristic features of the two-mass system was presented. The identification procedure was described in detail. The proposed method makes possible to distinguish linear and nonlinear systems and to determine their parameters. T[...]
7
80%
Polish Hyperbaric Research
2006 Nr 3(16) 27-37
PL W artykule przedstawiono praktyczne aspekty prowadzenia poszukiwań i identyfikacji obiektów dennych za pomocą ogólnie dostępnego sprzętu. Omówiono metody hydroakustyczne (echosonda, sonar), magnetyczne (magnetometr) oraz wizualne (kamera, nurek).
EN Selected practical aspects of bottom objects search are presented considering application of homebrew or cheap, widespread equipment. Applications of ultrasound (depth sounder, simple sonar), magnetic (magnetometer) and visual (camera, diver) methods are discussed.
8
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 12 168-172
PL Artykuł przedstawia przykład identyfikacji parametrów manipulatora o trzech stopniach swobody. W identyfikacji wykorzystano opracowane filtry różniczkujące. Zastosowano metodę identyfikacji, która nie wymaga rozwiązywania układu równań różniczkowych tylko użycia zróżniczkowanych sygnałów. Metoda ide[...]
EN The paper presents an example of solving the parameter identification problem in case of robot with three degrees of freedom has been also presented. The identification has been performed with the use of elaborated differential filters. The applied identification method does not require differential[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy opisano program IDENT realizujący metodę identyfikacji obiektów dynamicznych w warunkach zakłóceń losowych, z zastosowaniem analizy korelacyjnej sygnałów pomiarowych i metody najmniejszych kwadratów. Szczególny nacisk położono na praktyczne zastosowanie omawianej metody. Referat zawiera wy[...]
EN This paper describes the IDENT program, which realises a method of identification of dynamic objects with random disturbances. This is made possible by using correlation analysis of measured signals and the least square method. We present results of identification researches of superheating process [...]
10
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9a 208-212
PL W pracy rozważono model dynamiki manipulatora o dwóch stopniach swobody napędzanego silnikami elektrycznymi prądu stałego. Zaprojektowano algorytm identyfikacji parametrów modelu wykorzystujący metodę najmniejszych kwadratów. Pochodne sygnałów mierzonych wyznaczono za pomocą opracowanych filtrów róż[...]
EN In the paper the model of two degree of freedom robot manipulator driven by DC electric motors is analyzed. The parameter identification algorithm based on linear parametrization of the manipulator model and the least square criteria is developed. The desired derivatives of measured signals are esti[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 5 63-70
PL Niniejszy artykuł przedstawia opis oprogramowania stanowiska badawczego wykorzystywanego do identyfikacji parametrów dynamicznych oraz do precyzyjnej regulacji temperatury wielosekcyjnego pieca oporowego do dyfuzji półprzewodników. Opracowane oprogramowanie umożliwia identyfikację parametrów dynamic[...]
EN This paper describes a research stand used to identification of dynamic properties and precise temperature control of multi-section resistance diffusion furnace. Worked out software made possibility of MBS identification of dynamics parameters and temperature control with usage different control str[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 317-330
PL Analizowano problemy modelowania matematycznego i sterowania położeniem oraz synchronizacją przemieszczeń dwóch siłowników układu elektrohydraulicznego z zaworem proporcjonalnym. Przedstawiono nieliniowy i liniowy model matematyczny układu elektrohydraulicznego. Do identyfikacji parametrycznej model[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 331-340
PL W pracy analizowano problemy wrażliwości elektrohydraulicznego układu regulacji położenia z zaworem proporcjonalnym na zmiany wartości parametrów obiektu sterowania. Wrażliwość oceniano w stanie nieustalonym oraz ustalonym przemieszczenia tłoczyska siłownika. W układzie regulacji zastosowano klasycz[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 341-350
PL W pracy analizowano problemy dokładności pozycjonowania i wrażliwości układu elektrohydraulicznego z zaworem proporcjonalnym na zmiany wartości siły obciążenia. W analizie wrażliwości uwzględniono układ regulacji położenia z klasycznym algorytmem typu PI, z algorytmem regulatora rozmytego, stanu ora[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 155-164
PL Budowa serwonapędów pneumatycznych oraz symulacja i optymalizacja napędów typowych wymuszają poszukiwanie szybkich modeli komputerowych. Jednym z kierunków badań jest linearyzacja modelu napędu. W pracy pokazano model liniowy napędu pneumatycznego, uzyskany na drodze modelowania energetycznego. Wyko[...]
16
80%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono problemy identyfikacji częstotliwości własnych, współczynników tłumienia oraz postaci drgań na podstawie pomiarów drgań wywołanych wymuszeniami eksploatacyjnymi. Eksperyment idetyfikacyjny w zaproponowanej metodzie polega na pomiarze odpowiedzi układu na niemierzalne, w większo[...]
EN In the paper problems of identification of modal model of civil structures based on in-operation vibration measurements is considered. Experiments in presented identification methodology contain acceleration measurements of the structures excited by not known excitation under operation conditions. T[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kierując się potrzebą aktualizacji banku danych o geotechnicznych charakterystykach materiałowych podane zostały informacje dotyczące cech wytrzymałościowych, wybranych utworów spoistych, pochodzących z trzech rejonów Polski. Wzięto pod uwagę: głębokość zalegania gruntu, jego spoistość, plastyczność[...]
EN One of the very significant task of Polish soil mechanics is enrich knowledge about main types of cohesive soils strength properties. Having that in view authoresses decided to looked throw owns date collections and elaborate them. The study affected different types of soil originated from three dif[...]
18
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2003 R. 3, nr 5 159-166
PL Era społeczeństwa informacyjnego generuje potrzebę efektywnej ochrony systemu informatycznego, w którym jednym z najważniejszych czynników jest bezpieczeństwo poprawnej identyfikacji i uwierzytelniania. Artykuł ten opisuje rolę polityki bezpieczeństwa w zapewnieniu bezpieczeństwa rozpoznawania i uwi[...]
19
80%
Drogownictwo
2004 nr 2 45-47
PL Autor uważa, że jest możliwa identyfikacja modułów warstw i podłoża konstrukcji nawierzchni na podstawie pomiarów czaszy ugięć za pomocą ugięciomierza FWD.
20
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Wydział Mechaniczny
PL Niniejsza monografia stanowi podsumowanie wieloletnich, kompleksowych prac naukowo-badawczych, prowadzonych w Instytucie Technologii Mechanicznej przy współudziale autora oraz w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Szczecińskiej, w zakresie identyfikacji parametrów modeli ukł[...]
EN This monograph is the summarization of many years', complex research and development works that have been carried out in the Institute of Manufacturing Engineering of Technical University of Szczecin with the author's participation and in the Mechanical Engineering Faculty. The investigations concer[...]
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last