Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  identyfikacja uszkodzeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W pracy rozpatrzono problem identyfikacji uszkodzeń w konstrukcjach mechanicznych w oparciu o analizę rozkładu pola temperatury wywołanego zmiennym w czasie obciążeniem cieplnym. Analizę zachowania konstrukcji przeprowadzono z wykorzystaniem metody elementów skończonych a do realizacji procesu minim[...]
EN In the paper the problem of defect identification in structural materials, using the analysis of time varying temperature caused by constant and variable heat loads, is considered. The behavior of the structure was analyzed using the finite element method and to the implementation of the minimizatio[...]
2
100%
Engineering Transactions
EN This paper describes the application of a structural reanalysis technique called the Virtual Distortion Method, coupled with an optimisation technique called the Gradient Projection Method, to the damage identification problem for the case of the static structural analysis. The outline of the Virtua[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 242 119-130
PL W artykule omówiono Komputerowy System Identyfikacji uszkodzeń zespopłów zmechanizowanych kompleksów ścianowych. Omówiono metodykę systemu kodowania, bazę danych oraz wstępną analizę zniszczeń elementów hydrayliki siłowej z uwzględnieniem udoskonalenia i poszerzenia Komputerowego Systemu Identyfikac[...]
EN The paper present a Computer Identification System for the detection of failures in mechanized units of longwall complexes. Also the methodology of coding system was discussed as well as data base and preliminary analysis of failures in force hydraulics, taking into consideration also the improvemen[...]
4
75%
Silniki Spalinowe
PL Celem niniejszego artykułu jest wykazanie szczególnej wrażliwości części przepływowej turbinowego silnika spalinowego zabudowanego w siłowni okrętowej na obecność zanieczyszczeń zawartych w powietrzu dolotowym. Tworzą one w kanałach międzyłopatkowych sprężarek i turbin trudno usuwalne osady, które z[...]
EN The aim of this paper is to show particular sensitivity of the flow part of the marine turbine engine to the presence of contaminants in the intake air. The contaminants form hard-to-remove deposits in the intervane channels that result in a reduced efficiency and performance of the engine. The pape[...]
5
75%
Diagnostyka
2007 nr 2(42) 57-62
PL W pracy zaproponowano metodę identyfikacji stanu technicznego układu hydraulicznego na podstawie analizy charakterystyk dynamicznych pozyskanych w kanale tłocznym pompy oleju. Jako uogólniony parametr stanu technicznego badanego układu hydraulicznego przyjęto zmianę: ciśnień i jego amplitud zarejest[...]
EN The method of identification of the technical state of the hydraulic system on the base of the analysis of dynamic characteristics acquired in the pumping conduit of the oil pump was presented in the paper. As a generalized parameter of the technical state of the investigated hydraulic system there[...]
6
75%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 97--102
EN The wavelet transform seems to be effective tool for signal processing of modal data in the problems of structural damage detection and identification. However, the application of wavelet transform is connected with the occurrence of boundary effect, which may cause wrong conclusion about damage loc[...]
7
75%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W pracy przedstawiono metodę identyfikacji pęknięć wielopołożeniowych opartą o dyskretną transformację falkową. Analiza została przeprowadzona na belkach z laminatu polimerowego. Wyznaczenie lokalizacji pęknięć polegało na ocenie postaci własnych drgań belek z pęknięciami. Postacie własne były otrzy[...]
EN A method for the identification of multiple cracks based on Discrete Wavelet Transform is presented. The analysis is provided on beams made of polymeric laminate. The estimation of the crack locations is based on the evaluation of natural modal shapes of precracked beams. The modal shapes were estim[...]
8
75%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL Wzrastające wymagania do stanu technicznego maszyn powodują rozwój nowych metod diagnostycznych dla detekcji i identyfikacji uszkodzeń w możliwie wczesnej fazie. Większość z tych metod bazuje na analizie sygnałów drganiowych. Klasyczne metody często nie dają pełnej informacji o aktualnym stanie masz[...]
EN Increasing requirements for the technical condition of machines induce the development of novel diagnostic methods for possible fault detection and identification in an early phase. Most of these methods are based on the processing of vibration signals. The classical methods often do not give full i[...]
9
75%
Vibrations in Physical Systems
2008 Vol. 23 47--58
EN The paper id devoted to applications of evolutionary algorithms to optimization of dynamical physical systems. Identification of internal defects are also considered. Several numerical examples of shape and topology optimization for various criteria and crack or void detection are presented.
10
75%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN The wavelet transform is one of the most effective tools for many tasks concerning signal and image processing, however it is difficult to obtain all of the necessary properties in one scalar wavelet. This leads to the development of new types of transforms such as a multiwavelet transform, which po[...]
11
75%
Rynek Energii
2019 Nr 3 36--42
PL Artykuł zawiera opis elementów wchodzących w skład procesu eksploatacji obiektów technicznych. Biorąc pod uwagę rolę jaką spełnia elektrofiltr w całym procesie oczyszczania spalin, obiekt można przypisać do grupy maszyn krytycznych. Eksploatacja maszyn krytycznych powinna być realizowana w oparciu o[...]
EN The article contains a description of elements that are part of the process of operation of technical facilities. Taking into account the role of the electrostatic precipitator in the whole exhaust treatment process, the facility can be assigned to a group of critical machines. The operation of crit[...]
12
75%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2016 z. 2 (14) 278--286
PL W publikacji przedstawiono uszkodzenia ścianowych kombajnów węglowych KSW 475/2BP oraz KSW-460/NZ pracujących w porównywalnych warunkach górniczo-geologicznych. Podjęto problematykę związaną z uszkodzeniami mechanicznymi oraz awariami układu hydraulicznego, najciekawsze z nich zostały przeanalizowan[...]
EN This article presents damages of longwall coal shearers: KSW 475/2BP and KSW-460/NZ working in comparable geological and mining conditions. The following paper reports issue of mechanical failures and hydraulic system problems, the most interesting of them were elaborated. What was also analyzed wer[...]
13
75%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2016 z. 1 (13) 506--516
PL W publikacji przedstawiono rodzaje uszkodzeń ścianowego kombajnu węglowych KSW-460/NZ. Podjęto problematykę związaną z awariami układu mechanicznego oraz hydraulicznego w aspekcie wpływu na czas dyspozycyjny. Najciekawsze z nich zostały przeanalizowane szczegółowo. Analizie poddano również sposoby d[...]
EN The following paper presents wide range of different failures of the coal shearer KSW-460NZ. The article reports issue of mechanical failures and hydraulic system problems and its influence on available time. The most interesting of them were elaborated. What was also analyzed were methods of diagno[...]
14
63%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 3 69-78
PL W pracy przedstawiono wskaźniki niezawodności urządzeń systemu diagnostyki tribologicznej (SDT) i metody wyznaczania ich wartości. Szczegółowo omówione zostały roczne liczbowe wskaźniki niezawodności systemu diagnostyki tribologicznej charakteryzujące ich eksploatację w warunkach środowiskowych pan[...]
EN The paper presents the reliability indicators of tribological diagnostics system devices (STD) and the methods of determining their value. The paper discusses in detail the annual numerical indicators of reliability characterising their tribological operation in environmental conditions prevailing o[...]
15
63%
Diagnostyka
2007 nr 4(44) 69-72
PL Celem pracy jest prezentacja nowego podejścia metodologicznego w procesie budowy systemów monitorujących stan maszyn. Wiąże się on z próba powiązania zadania monitorowania zmian stanu kontrolowanego obiektu, z zadaniem badania jego zachowań (dynamiki) po upływie pewnego czasu od wybranego punktu sta[...]
EN The aim of the paper is the presentation of new methodological approach in the machine state monitoring system building process. It is related to the attempt of state change monitoring task affiliation to the behavior (dynamics) testing task after some time from certain starting point. The works dra[...]
16
63%
Diagnostyka
2008 nr 2(46) 41-44
PL Przedstawiono metodę identyfikacji uszkodzeń z wykorzystaniem residuów w postaci wewnętrznej. Założono występowanie uszkodzeń pojedynczych. Identyfikacja bazuje na wykorzystaniu unormowanych sygnatur kierunkowych poszczególnych uszkodzeń. Zamieszczono przykład obliczeniowy.
EN A method of identification of faults based on residuals in the inner form has been presented. Assumption about occurrence of single faults has been undertaken. Fault identification makes use from the normalized directional signatures of particular faults. An appropriate calculation example has been [...]
17
63%
Diagnostyka
2008 nr 4(48) 139-144
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji do identyfikacji uszkodzeń wtryskiwaczy silników okrętowych. W tym celu zastosowano sieci neuronowe, pakiet analityczny wykorzystujący współczesną technologię. Na podstawie symulowanych komputerowo, stopniowanych relacji cechy s[...]
EN In article have been presented of usability artificial intelligence to identification of damages of the marine diesel engines injectors. To his end have been application neural networks, analytic packet that utilized of present processes engineering. On the base computer simulated, stopped relations[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy opisano wyniki eksperymentu numerycznego, w którym testowano metodę lokalnych wzorców binarnych (LBP) do identyfikacji uszkodzeń powierzchni jezdni bitumicznych utrwalonych na ortogonalnych obrazach cyfrowych. Wyniki analiz potwierdziły możliwość wykorzystania tej metody, dla analizowanej po[...]
EN The paper presents the results of a numerical experiment that was adopted to test the local binary pattern method (LBP) for bituminous pavement distress identification on orthogonal digital images. In the case of investigated images population, the analysis of results confirm the possibility of usin[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W pracy przedstawiono ważny z praktycznego punktu widzenia problem identyfikacji uszkodzeń konstrukcji mechanicznych. Zaprezentowane metody identyfikacji bazują na mechanizmach korelujących wybrane parametry konstrukcji modelowej i rzeczywistej. Na etapie analizy wybranych cech modelu wykorzystano m[...]
EN The paper deals with problem of damage identification in mechanical structures. The presented methods are based on correlational mechanisms for chosen parameters of real and model structure. To determine proper parameters of structure behaviour the finite element method was chosen. On this stage of [...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 260 467-476
PL W pracy przedstawiono wstępne koncepcje struktur rozproszonej bazy danych dla strategii magazynowej z możliwością analiz uszkodzeń elementów maszyn i urządzeń górniczych w przedsiębiorstwach o "federacyjnym" schemacie organizacyjnym. Przedstawione propozycje obejmują: niejednorodne, jednorodne oraz [...]
EN Preliminary conceptions of structures of a scattered database for the storage oriented strategy allowing the damage of elements of mining machines and equipment to be analyzed and suitable for enterprises characterized by a " federate" organization chart have been described in the paper. The present[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last