Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hysteresis loop
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2009 Vol. 27, No. 3 891--897
EN The crystalline microstructure, surface morphology, and the dielectric properties of BaZr0.2Ti0.8O3 (BZT) ceramics are investigated. From the X-ray diffraction pattern, it is found that the c-axis lattice parameter of the BZT ceramics is greater than the a-axis one. The temperature dependence of the[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
EN The hysteresis loops of ferritic X10CrA124 were digitally recorded and analysed in order to separate the effective and internal. By means of the "Generalised statistical theory of the hysteresis loop" the average characteristics such as the effective elastic modulus Eeff, the saturated effective str[...]
3
100%
Materials Science
EN The micromagnetic formalism was used to study the magnetic behaviour of an assembly of single-domain ferromagnetic particles, with random easy axes of anisotropy, embedded in a weakly magnetic matrix. The results for various boundary conditions are compared.
4
100%
Machine Dynamics Research
2017 Vol. 41, No. 1 155--161
EN This experiment studies the cyclic stabilisation of plastic properties of EN AW-5251 aluminium alloy subjected to non-proportional cyclic loading. An influence of plane stress on plastic properties was analysed. The test results are presented in the form of graphs.
5
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 2 345--358
EN The paper presents theoretical and experimental studies of energy dissipation in a model of a conical sleeve-pivot joint. Energy dissipation between cooperating surfaces of a friction pair including structural friction, elastic and frictional effects between its elements and Lame’s problem are taken[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2018 Nr 59 149--152
PL W artykule opisano system pomiarowy REMACOMP® C-200 służący do wyznaczania dynamicznych pętli histerezy dla materiałów magnetycznie miękkich oraz zaproponowano metodę wyznaczania dokładności takich pomiarów. Oszacowano niepewność względną wyznaczania natężenia pola magnetycznego H i indukcji magnety[...]
EN In this paper an estimation of the uncertainty is presented for the Magnet-Physik REMACOMP® C-200 BH-loop tracer. Two configurations were treated for electrical steel in the form of strips: the Epstein frame and the so called MJC yoke. It was revealed that the dominating contribution to the uncertai[...]
7
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Magnetic properties of Fe nanowire arrays (NWs) electrodeposited in anodic alumina membranes have been studied. The influence of nanowire geometry (length, pore diameter) and an external magnetic field applied during electrodeposition process on the magnetic properties of nanowire arrays was investi[...]
8
100%
Archives of Electrical Engineering
2019 Vol. 68, nr 2 295--308
EN The ways of the improvement of the method for the determination of steel losses in the electrical devices of basic types are substantiated. The method is refined by taking into account the magnetic system properties at high saturation. The presence of the interrelation between the special features o[...]
9
88%
Materials Science Poland
2007 Vol. 25, No. 4 1289--1294
EN Magnetization reversal processes and magnetic domain structures have been studied in multilayered systems consisting of magnetostatically coupled cobalt layers separated by non-magnetic/soft-magnetic ones. Observations of the domain structures have been performed at room temperature using Kerr micro[...]
10
88%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 1 168--172
EN Microstructure and magnetic properties of nanocrystalline Fe82(Zr4Nb3)B10Cu1 and Fe80(Zr4Mn3)B12Cu1 alloys with different content of the crystalline phase have been investigated. Changes in the microstructure with progressing crystallization were observed by the room temperature Mössbauer spectrosco[...]
11
88%
Archives of Electrical Engineering
2013 Vol. 62, nr 3 425--437
EN The Goss texture is a characteristic feature of grain-oriented transformer steel sheets. Generator sheets, which are produced as non-oriented steel sheets, should have isotropic features. However, measurement results of generator sheets, confirmed by crystallographic studies, indicate that these she[...]
12
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 65-66
EN The paper presents courses of the hysteresis loop for S355N - the material applied for the base - a sub-assembly of the power roof support. The Ramberg- Osgood model was applied for determination of the hysteresis loop.
13
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2005 Vol. 43 nr 4 875--892
PL Artykuł przedstawia rozważania teoretyczne procesu tłumienia drgań nieliniowych w układzie napędowym o trzech stopniach swobody ze sprzęgłem ciernym włączanym elektromagnetycznie. Przedmiotem rozważań jest ruch ustalony układu poddanego wymuszeniu harmonicznemu. Zagadnienie rozpatrywane jest przy za[...]
EN This paper presents a theoretical study of the process of damping of non-linear vibrations in a three-mass model of a power transmission system with a multi-disc flexible friction clutch switched on and off electromagnetically. Steady-state motion of the system is subject to harmonic excitation. The[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 269-271
PL W artykule przedstawiono nową metodę modelowania transformatora z uwzględnieniem pętli histerezy Jules’a-Athertona. Program Micro-Cap pozwala na modelowanie cewek sprzężonych magnetycznie poprzez opis parametrów obwodu magnetycznego łączącego cewki oraz kształt histerezy ferromagnetyka. Przedstawion[...]
EN The paper presents a new method for modeling transformer with a hysteresis loop of Jules-Atherton. The Micro-Cap program allows the modeling of magnetically coupled coils by using description of the parameters of the magnetic circuit connecting the coil and the shape of ferromagnetic hysteresis. The[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 12 237-240
PL W pracy przedstawiono wyniki badań energii dyssypacji dla kompozytów na osnowie poliacetalu i polipropylenu z napełniaczem włóknistym i mineralnym. Właściwości mechaniczne kompozytów są powiązane z wartością energii dyssypacji oraz charakterystykami pętli histerezy. Poznanie tych zależności pozwoli [...]
EN There is a relationship beetwen the value of energy dissipation and characteristics of hyster loop during the first loading cycles and mechanical properties of composites. The ability to mr stand these relationships let us evaluate mechanical features of composites during exploitation can be helpful[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 409-415
PL Zastosowanie podejścia energetycznego do budowy kinetycznych wykresów pękania zmęczeniowego umożliwia wprowadzenie nowej metody tworzenia takich wykresów. Podstawą tej metody jest doświadczalne wyznaczenie pola pętli histerezy energii dla pełnego cyklu obciążenia - odciążenie próbki z uwzględnieniem[...]
EN The application of an energy method to the construction of kinetic fatigue fracture diagrams makes possible the introduction of a new kind of diagram. This approach is based on the experi,ental determination of the hysteresis loop area of energy for a full loading cycle with taking into account th[...]
17
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań stopu aluminium PA6 poddanego cyklicznemu skręcaniu w zakresie małej liczby cykli przy wymuszeniu naprężeniowym. Przedstawiono zależność energii dyssypowanej w funkcji amplitudy naprężenia dla różnych prędkości obciążenia. Określono charakter pękania elementów pod[...]
EN The paper presents experimental results of PA6 aluminium alloy subjected to cyclic torsion loading at a range of low numbers of cycles with stress control. Dependence of dissipated energy value on a stress amplitude and load rate is presented. Kinds of cracks in elements under cyclic torsion loading[...]
18
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 2 31--32
PL Opisano procedurę badania tiksotropii osadów ściekowych polegającą na wyznaczeniu wartości pola powierzchni histerezy (między górną i dolną krzywą płynięcia), która jest miarą wielkości tiksotropii osadów o różnej zawartości suchej masy. Przedstawiono przykładową analizę reologiczną osadów biologicz[...]
EN A procedure for testing biological sludge thixotropy based on the determination of hysteresis area (the upper and lower flow curve), which is a measure of thixotropy of sludge with varying dry matter content is described. The rheological analysis of biological sludge samples taken from wastewater tr[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 12 161--164
PL Oszacowanie poziomu naprężeń szczątkowych w drutach podczas procesu ich wytwarzania jest istotnym zagadnieniem we współczesnej metalurgii. W niniejszej pracy rozważono możliwość wykorzystania do tego celu metody nieniszczącej, opartej na pomiarach magnetycznych. Model Jilesa-Athertona-Sablika wykorz[...]
EN Estimation of residual stress in drawn wires is an important issue in contemporary metallurgy. The present paper considers the possibility to use a non-destructive method based on magnetic measurements for this purpose. The Jiles-Atherton-Sablik model is used for the description of hysteresis loop.
20
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Naprężenia własne istniejące w drutach po procesie ciągnienia mają wpływ na ich właściwości magnetyczne. W pracy przedstawiono koncepcję oszacowania poziomu naprężeń własnych drutów na podstawie pomiarów pętli histerezy. W celu jakościowego opisu zjawiska zaadaptowano model Jilesa-Athertona-Sablika.[...]
EN Residual stress present in wires after drawing process affects their magnetic properties. The paper presents a concept to estimate the level of residual stress on the basis of measurements of hysteresis loops. In order to describe the effect qualitatively the Jiles-Atherton-Sablik description is ada[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last