Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hyperelastic material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The paper presents application of an energy-based finite element and a local relaxation method to computer calculation of deformation of a ring made of hyperelastic material. The present study considers a surface friction mechanism. This mechanism is a physical phenomenon counteracting the relative [...]
2
88%
Journal of KONES
EN Numerical analysis of selected type of the polyurethane rail pad is presented in the paper. A shaped pad with cylindrical-shaped elements in its working section was selected as a representative for the computational simulation. Analysis reflected the experimental test according to the valid standard[...]
3
88%
Journal of KONES
EN The results of numerical analysis of selected phenomena occurring in a rail fastening system were presented in the paper. The study is focused on assessment of the state of displacement and stresses in the rail pad subjected to a moving load. Two finite element models of the considered system were d[...]
4
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2015 Vol. 73, nr 2 151--156
EN Purpose: of this paper is a research on Vibratory Pile Hammer (VPH) efficiency improvement with the use of Magnetorheological Elastomer (MRE) controlled with external magnetic field. Design/methodology/approach: The analytical equations are made to describe physical dependence of MRE on VPH work. To[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2012 Z. 18 (168) 174--181
PL Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące materiałów hipersprężystych. Omówiono powierzchnię nieciągłości, podając wzór na prędkość propagacji powierzchni oraz omówiono falę słabej nieciągłości. Do analizy numerycznej przyjęto pręt o wolno zmieniającym się przekroju poprzecznym opisany potencjał[...]
EN The paper presents basic information about the hyperelastic materials. Discussed the surface of discontinuity, giving the formula for the speed of propagation of surface and also were discussed waves of weak discontinuities. For numerical analysis assumed rod with slowly changing cross-section, desc[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Celem niniejszej pracy jest omówienie przybliżonego zachowania propagacji fal nieciągłości w cienkim pręcie segmentowym o powoli zmieniającym się przekroju poprzecznym (Rys.1). Zagadnienie to w ośrodkach ciągłych stanowi bazę do prowadzenia badań mających na celu szersze poznanie nieliniowych materi[...]
EN The purpose of the present paper is to discuss the issue of discontinuity waves propagation in a segmental rod of slowly varying cross-section area. In the paper, in accordance with the assumptions, the wave of weak discontinuity or acceleration wave (incident, transmitted and reflected) propagating[...]
7
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Rozwój technologii informatycznych pozwolił na wprowadzenie do obliczeń inżynierskich na masową skalę programów wykorzystujących metodę elementów skończonych MES do symulowania zachowania się elementów maszyn, urządzeń mechanicznych oraz zjawisk fizycznych. Głównym problemem ich zastosowania w przyp[...]
EN The information technology development improved engineering calculations by global spread of finite element method FEM to simulate behaviour of machine elements, mechanical devices and physical phenomena. The main problem of using it in case of superficial friction phenomenon is that in most cases i[...]
8
63%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2016 nr 1(17) 61--66
PL Przedstawiono analizę numeryczną wpływu impulsu siły działającej na ścianę wykonaną z bloczków betonowych z gumowymi wkładkami. Bloczek betonowy ma zatopione w trakcie realizacji procesu technologicznego wkładki gumowe o odpowiednio dobranym kształcie. Dzięki temu ściana posiada właściwości umożliwi[...]
EN Paper presents numerical analysis considering the influence of dynamical force perpendicularly acting on the wall made of concrete blocks with rubber inserts. Concrete blocks during production technology process have rubber inserts with properly adapted shape. According to that, wall properties allo[...]
9
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: Approximately 5% of the adult population has one or more cerebral aneurysm. Aneurysms are one of the most dangerous cerebral vascular pathologies. Aneurysm rupture leads to a subarachnoid hemorrhage with a very high mortality rate of 45–50%. Despite the high importance of this disease there[...]
10
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of the study was an estimation of the possibility of using hyperelastic material models to fit experimental data obtained in the tensile test for the swine skin tissue. Methods: The uniaxial tensile tests of samples taken from the abdomen and back of a pig was carried out. The mechanical pro[...]
11
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2014 Vol. 16, nr 2 121--129
EN Purpose: This paper includes results of the first stage of research aimed at the development of recommendations for physicians in order to help them to choose a particular type of cerebral arteries aneurysms treatment. Methods: Recent studies show that the majority of aneurysms develop as a result o[...]
12
63%
Technical Transactions
PL Celem badań była ocena przydatności modeli materiałów hipersprężystych do dopasowania danych doświadczalnych uzyskanych w próbie rozciągania dla silikonowych linerów ortopedycznych stosowanych w protezach dolnych. Przeanalizowano trzy grupy: I – liner silikonowy, II – liner silikonowy z wewnętrznym [...]
EN The aim of the study was the estimation of the ability of hyperelastic material models for the fitting of experimental data obtained in the tensile testing of silicone liners used in lower-limb prosthetics. Three groups of liners were analysed: I – silicone liner, II – part of the liner in which the[...]
13
45%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2011 Z. 17 (167) 129-133
PL W pracy przeprowadzono obliczenia dla jednoosiowego rozciągania w hipersprężystym materiale Zahorskiego. Uzyskane wyniki porównano graficznie z wartościami dla powszechnie stosowanych materiałów Mooneya-Rivlina oraz neo-Hookeana.
EN In this paper there are calculations for the uniaxial stretch in the hyperelastic Zahorski material. Graphically the results obtained were compared with values for commonly used materials Mooney-Rivlin and neo-Hookean.
14
38%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2011 Z. 17 (167) 134-145
PL W niniejszej pracy dokonano przeglądu gumopochodnych materiałów hipersprężystych. Podano związki konstytutywne opisujące ich zachowanie oraz kryterium praktycznego zastosowania. Przedstawiono również wybrane programy numeryczne wykorzystujące modele materiałów hipersprężystych.
EN This paper presents the review of rubberlike hyperelastic materials, their constitutive relations describing their behaviour and the criterion of practical application. It also contains some numerical programs which use hyperelastic materials models.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last