Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydroxyl radicals
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 5 291-295
PL Spektrofotometryczne oznaczenia stężenia rodników hydroksylowych za pomocą N,N-dimetylo- 4-nitrozoaniliny (DMNA) umożliwiły ocenę zdolności stabilizującej tlenku i wodorotlenku sodu w stosunku do nadtlenku wodoru. Zbadano wpływ pH, obecności katalizatora (Cu+2) i krzemianu sodu na zużycie DMNA. Zwię[...]
EN Spectrophotometric method using N,N-dimethyl-4-nitrosoaniline (DMNA) as a hydroxyl radical trap has been applied to studies of the magnesium oxide and magnesium hydroxide influence on hydrogen peroxide stability. The effects of pH conditions, catalyst (Cu+2) and sodium silicate presence was evaluate[...]
2
100%
Chemik
PL Badano wpływ silnego stałego pola magnetycznego ma intensywność generowania rodników hydroksylowych w reakcji Fentona. Badania prowadzono przy użyciu wodnego roztworu siarczanu sodu. Pole magnetyczne generowano przy użyciu magnetzerów magnetycznych. Oznaczono wpływ pola magnetycznego na utlenianie s[...]
EN Influence of strong, constant, magnetic field on intensity of hydroxyl radicals generation in Fenton's reaction was investigated. The study was performed by the use of aqueous sodium sulphite solution. The magnetic field was generated with magnetic pile in magnetizers. The influence of the magnetic[...]
3
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
4
100%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 1 178--185
EN The occurrence of knocking combustion is one of the basic problems of dual-fuel compression-ignition engines supplied with diesel oil and gaseous fuel. In order to detect this phenomenon and evaluate its intensity, several methods are commonly used, including the analysis of pressure of working medi[...]
5
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 28-29
PL W pracy przestawiono wyniki badań nad fotodegradacją 4-tert-oktylofenolu (OP). Celem przeprowadzonych eksperymentów było porównanie efektywności metod unieszkodliwiania tego związku w homogenicznym roztworze wodnym. Degradację OP zbadano przy użyciu następujących metod: fotolizy bezpośredniej przy w[...]
EN Results of the study on photodegradation of 4-tert-octylphenol (OP) are presented with the aim to compare its removal efficiency from aqueous solution. Various methods of OP degradation were tested: direct photolysis with the use of three different radiation sources, H2O2 UV ad[...]
6
84%
Ekologia i Technika
EN Fundamental properties and reactions of ozone in the water environment have been discussed. Chances for practical application of the ozonization have been indicated along with the meaning of hydroxyl radicals in the waters and sewage technologies.
7
84%
Rocznik Ochrona Środowiska
2015 Tom 17, cz. 1 616--645
EN The removal of organic contaminants such as aliphatic and aromatic hydrocarbons, phenols and related compounds, halogenated compounds, polycyclic aromatic hydrocarbons, aldehydes, ketones, acids, detergents, fats, dyes etc. from water and sewage is still an interesting and significant problem in env[...]
8
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2005 Vol. 12, nr 12 1313-1324
PL Atmosfera Ziemi zawiera ogromną liczbę śladowych składników organicznych, które podlegają bardzo złożonym przemianom chemicznym. Reakcje związków organicznych w fazie gazowej badane są od wielu lat, natomiast reakcje w fazie ciekłej stały się przedmiotem zainteresowania dopiero od niedawna. Niniejsz[...]
EN The Earth atmosphere contains an enormous number of organic trace-compounds, which are involved in very complex chemical transformation. The gas-phase reactions of organic compounds have been studied for years, while recently growing attention bas been paid to the reactions proceeding in the aqueous[...]
9
67%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2005 T. 8, nr 2 225-235
PL Przebadano możliwość obniżenia wartości ChZT w ściekach z zastosowaniem technologii wykorzystującej stałe pole magnetyczne (SPM) oraz reakcję Fentona. Do eksperymentu użyto ścieków pochodzących z przemysłu drożdżowego, wstępnie podczyszczonych w beztlenowym reaktorze typu UASB. Charakteryzowały się [...]
EN The advanced oxidation processes (AOP) are efficient at contaminants removing during wastewater treatment. One of the most commonly applied AOP methods is based on the use of hydrogen peroxide (H2O2) · H2O2 may react with pollutants instantaneously or directly after preliminary ionisation or dissoci[...]
10
67%
Polimery
PL Ultradźwięki o dużym natężeniu mogą inicjować w roztworach wodnych reakcje chemiczne, które nie zachodzą z jednakową intensywnością w całej objętości układu. Strefą o największej reaktywności jest bezpośrednie otoczenie oscylujących pęcherzyków kawitacyjnych, powstających w wodzie pod wpływem ultrad[...]
EN Intense ultrasound may initiate chemical reactions in aqueous solutions. The reactivity is not uniform in the whole sonicated volume, but rather concentrated in the close vicinity of oscillating or collapsing gas bubbles formed by the action of ultrasound (cavitation bubbles). It has been shown that[...]
11
67%
Ochrona Środowiska
PL Mechanizm procesu Fentona pozwala na usuwanie trudno biodegradowalnych związków organicznych z wody, ścieków, gleby oraz osadów. Klasyczna reakcja Fentona zachodzi w środowisku kwasowym, które zapewnia skuteczne tworzenie rodników hydroksylowych. Temperatura i pH środowiska reakcji są najważniejszym[...]
EN The Fenton mechanism allows for removal of difficult-to-degrade organic compounds from water, wastewater, soil, and sediments. The classic Fenton reaction takes place in acidic pH, which ensures effective hydroxyl radicals formation. Temperature and pH of the reaction environment are the key paramet[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last