Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydroizolacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Grubowarstwowe powłoki hydroizolacyjne wykonywane z mas na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi dostępne są na rynku materiałów budowlanych już od ok. czterdziestu lat. Ich wprowadzenie miało ułatwić wykonywanie hydroizolacji na pionowych elementach budowli stykających się[...]
2
100%
Izolacje
PL Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w cza.sie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania i konstrukcji tarasu.
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2004 z. 36 [208] 159-168
PL W początkowej części artykułu przedstawiono ogólny podział hydroizolacji w zależności od pełnionych funkcji ochronnych w obiektach budowlanych, warunków wodno-gruntowych, rodzaju zastosowanego materiału. W dalszej jego części przedstawiono szczegółowe rozwiązania technologiczno-materiałowe.
EN First the paper presents the general division of hydroisolations depending on the protective functions in the structures, water-ground conditions and the type of used mate rial. The final part gives detailed technological-material solutions.
4
100%
Izolacje
2019 R. 24, nr 6 92--94, 96, 98
PL W artykule wymieniono przypadki, w których wykonanie wtórnej hydroizolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz nie jest możliwe. Opisano najważniejsze aspekty, na które trzeba zwracać uwagę podczas uszczelniania konstrukcji od wewnątrz. Podkreślono wagę uszczelniania przejść instalacyjnych w syst[...]
EN The article lists cases, in which the execution of secondary water insulation of the ground portion of a building cannot be done from the outside. Key aspects were described that must be taken note of during sealing of a structure from the inside. Stressed is the significance of installation passage[...]
5
100%
Nowoczesne Hale
2014 Nr 2 28--29
PL Płynne folie tworzywowe są produkowane na bazie żywic poliuretanowych lub polimerów akrylowych z wkładką z włókniny. Stosowane są jako uszczelnienia tzw. miejsc trudnych, takich jak przepusty, stopy klimatyzatorów, podstawy świetlików i inne elementy spotykane na dachach oraz jako całopowierzchniowe[...]
6
75%
Izolacje
PL Zagadnienia związane z wykonywaniem hydroizolacji fundamentów 53 trudne i skomplikowane. Świadczy o tym liczba problemów, które pojawiają się po oddaniu budynku do eksploatacji.
7
75%
Izolacje
PL Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O roz.miarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich górnych dopływów: największej Opawy i mniejszych Ostrawicy i Olzy. Opawa i Odra prowadzą wodę[...]
8
75%
Izolacje
PL Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wy.musza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego roz.wiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim [...]
9
75%
Izolacje
PL Trudno sobie wyobrazić konstrukcję tarasu, balkonu, basenu, pomieszczeń sa.nitarnych [pryszniców] czy niektórych użytkowych [np. kuchni w zakładach zbiorowego żywienia, warsztatów samochodowych] bez odpowiedniego za.bezpieczenia przeciwwodnego. Taką funkcję pełni uszczelnienie zespolone - jest to st[...]
10
75%
Izolacje
2019 R. 24, nr 2 68, 70--72, 74, 75--77
PL W artykule przedstawiono ogólny podział hydroizolacji, a także materiałów wodochronnych. Opisano materiały stosowane do wykonania hydroizolacji fundamentów. Przeanalizowano różne rozwiązania hydroizolacyjne.
EN The article presents a general subdivision of water insulation systems, including water protection materials. Materials are described that are used to execute water insulation of foundations. Analysed were various water insulation solutions.
11
75%
Izolacje
2020 R. 25, nr 1 80, 82, 84--86
PL Przedmiotem artykułu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących hydroizolacji rolowych. Poruszane są w nim kwestie związane z błędami izolacji na poziomie projektowania i prowadzenia robót z zastosowaniem materiałów rolowych. Po nich następuje charakterystyka folii wykorzystywanych do hydroizola[...]
EN The purpose of the paper is to present selected issues concerning continuous waterproof insulation materials. It describes the problems related with insulation faults occurring at the design and execution stage when using reeled materials. A part of the paper contains the characteristics of waterpro[...]
12
63%
Izolacje
PL Bezpośrednio po przekazaniu wysokiego budynku do eksploatacji stwierdzono liczne przecieki w ścianie oddzielającej trójkondygnacyjny parking podziemny od zbiornika przeciwpożarowego. W ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji różni wykonawcy podejmowali kolejne próby naprawy ściany [iniekcje rys i d[...]
13
63%
Izolacje
PL Czynności związane z naprawą i renowacją budynków zalanych podczas po.wodzi najczęściej ogranicza się do usunięcia wody oraz prac związanych z fizycznym osuszeniem murów, naprawą, odnowieniem lub wymianą posadzek, a także odnowieniem ścian. To jednak nie wystarczy.
14
63%
Izolacje
PL Dachy zielone stanowią rozwiązanie stropodachu w systemie odwróconym i są wykonywane w rejonach zurbanizowanych, gdzie dają możliwość kształtowania i zagospodarowania powierzchni dachu zróżnicowaną roślinnością. Spełniają one taką samą funkcję jak dachy konwencjonalne, jednak różnią się od nich kons[...]
15
63%
Izolacje
2015 R. 20, nr 9 54--58
PL W artykule omówiono właściwości i zastosowanie mat bentonitowych. Przedstawiono wyniki badań zależności między średnicą i liczbą otworów w macie, wysokością słupa wody a natężeniem przepływu. Określono, jaki wpływ na skuteczność bentomaty mogą mieć uszkodzenia spowodowane przebiciem.
EN The article discusses the features and areas of application of clay geosynthetic barriers. It presents the results of studies on the relationship between the diameter and number of openings in the barrier, height of water column and flow rates. The effect of punch damage on GBR-C efficiency was dete[...]
16
63%
Izolacje
2014 R. 19, nr 5 61--64
PL W artykule opisano sposób działania, możliwości zastosowania i właściwości krystalicznych zapraw uszczelniających. Przedstawiono również metody aplikacji i przykładowe sposoby uszczelnień krystalicznych.
EN The article describes the action, possible applications and properties of crystalline sealing mortar. It also presents the method of applying it and exemplary methods of performing the crystalline sealing.
17
63%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2014 Nr 4 (26) 10--21
18
63%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2014 Nr 6 (28) 10--17
19
63%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2016 Nr 11 (52) 30--33
PL 23 listopada 2016 roku odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne - „Hydroizolacje, nawierzchnio-izolacje i nawierzchnie jezdni na mostach - NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016”, będące spotkaniem otwierającym III KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2016. Było to IXX wydarzenie z organizowanego przez Media[...]
20
63%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono często spotykane problemy i błędy popełniane przy projektowaniu i wykonywaniu izolacji podziemnych części budynków oraz prawidłowe rozwiązania, zgodne z zasadami logiki i wiedzy technicznej.
EN The article presents frequent problems and errors during the design process and execution of insulation of underground parts of buildings. The correct solutions in accordance with logical and engineering principles are presented as well.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last