Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydraulic systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 201-208
PL Artykuł prezentuje symulację pracy układu hydraulicznego gdzie w procesie modelowania wykorzystano zastępcze elementy (w formie bloków) odpowiadające poszczególnym elementom rzeczywistego układu hydraulicznego.
EN The article presents the simulation of work of hydraulic system. The modellings in process were used the supplementary elements in form of blocks. Elements these have in real hydraulic system their equivalent.
2
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 6 23-27
3
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 3 43-45
4
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 3 9-11
PL Opisano układy hydrauliczne w obudowach zmechanizowanych stosowanych w kopalniach węgla kamiennego. Wskazano na konsekwencje zwiększania podporności obudów hydraulicznych, a co za tym idzie wzrost średnic i ciśnień w siłownikach hydraulicznych. Przedstawiono kierunki rozwoju konstrukcji obudów.
EN The paper presents hydraulic systems in the roof supports for a coal mining. More important implications of increasing of support capacity and parallel increasing diameters of cylinder and pressure in the cylinder are shown. Author presented research and development directions.
5
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 2 5-9
PL Omówiono jeden ze sposobów projektowania układów hydraulicznych, należący do metod systematycznych - metodę morfologiczną. Wyodrębniono ważniejsze podzespoły funkcjonalne układów hydraulicznych. Metodę bloków funkcjonalnych przedstawiono w dwóch wariantach; pierwszy z wykorzystaniem sześciu podzespo[...]
EN The morphologic method - one of hydraulic system design methods belonging to systematic methods is described in this paper. Hydraulic systems have been divided into several functional subassemblies. In turn, the functional block method is presented in two variants. One of them uses six functional su[...]
6
80%
Journal of KONES
EN Combustion processes of liquid fuels are more complicated than gases fuels ones. With reference to liquid fuels appear additionally fuel vaporization processes and e.g. with reference to solid fuels - decomposition of the solid phase with processes melting, vaporization, pyrolysis, or gasification. [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Praca dotyczy układu hydraulicznego automatycznej czyszczarki krat zapory wodnej Myczkowce. Część hydrauliczna, mechaniczna i elektryczna została zaprojektowana i wykonana przez przedsiębiorstwo Famak S.A. Kluczbork. Punkt 1 przedstawia zabudowę urządzenia na obiekcie zapory i jego podstawowe elemen[...]
EN The thesis refers to hydraulic system of automatic hydro power plant grate cleaner on Myczkowce dam. Hydraulic, mechanical and electric part has been designed and manufactured by Famak S.A. Kluczbork. Point 1 presents development of equipment on dam and basic elements. Point 2 describes structure of[...]
8
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2010 nr 5 24-30
PL Podano klasyfikację kolei linowych. Opisano hydrauliczne układy napinania liny podając ich najważniejsze cechy konstrukcyjne. Podano przykłady autorskich rozwiązań zastosowanych w napowietrznych kolejach jednolinowych.
EN The article presents classification of cable railway, as well as cable tightening systems with the main indicating factors. Furthermore, some examples of the author solutions for aerial cable railway are given.
9
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 3 45-48
PL Opisano wyniki badań laboratoryjnych serwomechanizmu elektrohydraulicznego pracującego w warunkach intensywnych dynamicznych stanów pracy. Zwrócono uwagę na czasowe przebiegi ciśnienia w kanale wyjściowym zasilacza i kanale wejściowym serwomechanizmu, połączonych przewodem zasilającym.
EN There are presented results of laboratory researches carried out on electrohydraulic servomechanism which is working under intensive occurring of dynamic operation states in the paper. The researches aimed to characterize mutual interaction between a servomechanism and a hydraulic power supply.
10
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2006 nr 3 5-8
PL Opisano badania dotyczące wpływu zewnętrznych drgań mechanicznych na zmiany w pulsacji ciśnienia w układzie hydraulicznym. Wskazano na znaczenie np. tłumików stosowanych do zmniejszania pulsacji ciśnienia w układzie hydraulicznym, także w zakresie niskich częstotliwości.
EN The influence of mechanical vibration of the base on the pulsation in hydraulic system. Researches on the influence of external mechanical drive on the pressure pulsation in a hydraulic system are discussed. The significance of the application of dampers in order to reduce the pressure puls ation al[...]
11
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 3 5-9
PL Przedstawiono kierunki modernizacji krajowych elektrowni wodnych i wskazano na pozytywne skutki takich działań. Wymieniono elementy hydrauliczne i elektrohydrauliczne stosowane w nowych układach regulacji turbin wodnych i opisano sposoby ich instalowania.
EN The directions of changes in the domestic hydroelectric plants and the positive effects have been presented. The paper describes the hydraulic and electro-hydraulic components used in new control systems, as well as the applying methods.
12
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 2 10-12
PL Opisano nowoczesną konstrukcję wkładów filtracyjnych typu BetamicronŽ4. Wskazano na ich funkcjonalność i zalety, zwłaszcza niezawodność filtracji, co decyduje o wydłużeniu okresu eksploatacji układu hydraulicznego oraz obniżeniu kosztów użytkowania.
EN The innovative filter element technology BetamicronŽ4 has been presented. It has width functionality and many advantages, like the operational reliability, what improves protection of hydraulic components and reduces operational cost.
13
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 2 23-28
PL Opisano trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HFA, HFC i ulepszoną wersję HFC-E, zawierające wodę. Wskazano na konieczność kontrolowania i badania tego typu cieczy podczas eksploatacji. Określono warunki ich pielęgnacji. Omówiono zalety eksploatacyjne i zakres stosowania.
EN Fire resistance and water contain fluids HFA, HFC and improved HFC-E has been described. Condition monitoring of these fluids has been recommended. Requirements of the fluid maintance have been mentioned. The operation advantages and application range have been discussed.
14
80%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2008 Vol. 19 17-31
PL W artykule przedstawiono problematykę zwalczania hałasu pochodzącego z hydraulicznych układów centralnego zasilania dużej mocy, montowanych na pokładach współczesnych produktowców i chemikaliowców. Opisano strukturę hydraulicznego układu centralnego zasilania oraz pomp ładunkowych. Scharakteryzowano[...]
EN The problems of the noise proceeding from big power hydraulic central loading systems, installed on board of modern product and chemical tankers are presented in the paper. One described the structure of the hydraulic central loading system and cargo pumps as main hydraulic energy receivers. Main so[...]
15
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 5 5-11
PL Opisano układy hydrauliczne stosowane w ładowarkach kopalnianych. Przedstawiono dokładnie układ skrętu i układ hamulcowy. Wskazano na zalety takich rozwiązań, zwłaszcza w ładowarkach eksploatowanych w bardzo trudnych warunkach kopalnianych.
EN The authors described the hydraulic systems used in the mining loader. The steering and braking systems are presented accurately. The advantages of such solutions, especially in the loader operating in very difficult mining conditions, have been pointed out.
16
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 2 15-18
PL Przedstawiono układ hydrauliczny automatycznej czyszczarki krat zapory wodnej. Opisano także zabudowę urządzenia na obiekcie zapory, podając ogólną zasadę działania i cykle pracy czyszczarki. Wyróżniono mechanizmy hydrauliczne: opuszczania i podnoszenia zgarniacza, jazdy czyszczarki oraz otwierania [...]
EN The thesis refers to hydraulic system of automatic grate cleaner on dam. Development of equipment on dam and basic elements, as well as general principles of operation and cleaner work cycles has been presented. There are marked out the hydraulic mechanisms: opening and closing of scraper, cleancr t[...]
17
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 1 18-23
PL Opisano zjawiska związane z eksploatacją kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. Wymieniono przyczyny uszkodzeń elementów układów hydraulicznych stosowanych górniczych obudowach.
EN The article describes phenomena occurred by extraction of coal from long wall in coal mine. Authors presented reasons of faults of hydraulic elements in roof supports and the prevention methods.
18
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 1 11-14
PL Zwrócono uwagę na liczne zastosowania algorytmów ewolucyjnych (w tej grupie także genetycznych), jako bardzo wydajnych generatorów rozwiązań zadań projektowych i ich optymalizacji. Wskazano na wykorzystanie tych algorytmów w technice, np. do tworzenia planów montażu, projektowania ścieżek do obwodów[...]
EN Evolutionary algorithms, including genetic ones, have more and more applications as very effective generators for solving and optimizing the design problems. Some technical applications such as developing assembly plan, designing pathways in printed circuit boards, specific robots, a low-pass filter[...]
19
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 4 19-26
PL Artykuł poświęcono teoretycznej analizie zjawisk towarzyszących przepływom oleju i emulsji oleju w wodzie typu HFA-E w kanałach wewnętrznych hydraulicznych silników satelitowych. Opisano wyniki badań eksperymentalnych tych przepływów.
EN In article theoretical analysis of phenomena during flow of oil and oil-in-water emulsion type HFA-E in internal channels in hydraulics satellite motors have been presented. Results of laboratory research of influence oil and emulsion on flow characteristics in throttle elements were described.
20
80%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2002 nr 110 115-124
EN The paper presents functional and exploitation characteristics of hydraulic system elements of working machines orientated on fault detection. Identification of diagnostic model of hydraulic system orientated on the fault detection models has been carried out.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last