Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 110
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydraulic system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 5 18-21
PL Opisano koncepcje wizualizacji pracy typowego układu hydrostatycznego, wykorzystując jako przykład zbudowany system do diagnozowania i monitoringu stacjonarnych oraz mobilnych układów hydraulicznych. Przedstawiona koncepcja wizualizacji procesu stanowi rozbudowany graficznie projekt, zawierający wsz[...]
EN This paper shows the concept of visualization of a typical hydraulic system's work in the aspect of a system built for the diagnosis and monitoring of stationary and mobile hydraulic systems. Conception of process visualization is a complex graphic project which contains all regulations, controls an[...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 5 58-67
PL W artykule opisano dorobek dr hab. inż. Edwarda Tomasiaka profesora Politechniki Śląskiej oraz jego zespołu z dziedziny napędów i sterowań hydraulicznych. Opisano nowe rozwiązania zaworów sterujących ciśnieniem oraz modernizacje zaworu sterującego natężeniem przepływu, które wpłynęły na poprawę ich [...]
EN The paper presents achievements of Prof. Edward Tomasiak (Silesian University of Technology) and his research team in the area of drives and controls hydraulic systems. New solu-tions of pressure control valves were described. Moderniza-tion flow rate control valve improved their static and dynamic [...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 10 28-36
PL W artykule przedstawiono metodę, która pozwala znacznie uprościć proces modelowania pracy układów hydraulicznych. Model jest budowany przez symboliczne łączenie bloków wybieranych z wcześniej opracowanej biblioteki elementów. Modyfikacja i rozbudowa układu polega na wymianie lub wstawieniu nowych bl[...]
EN The method presented in the paper considerable allows on simplification of modelling process of hydraulic systems work. The model is constructed as a symboloc joining of blocks, chosen earlier from element library. Modification and development of the system consist in replacement or putting new bloc[...]
4
80%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 5 194-197
PL W artykule podano analityczno-graficzny sposób rozwiązania równań opisujących zachowanie układu hydraulicznego zbiornik - sztolnia - prosta komora wyrównawcza. Przedstawiono nomogramy służące wyznaczaniu parametrów kolejnych kulminacji zwierciadła wody w komorze oraz przykłady obliczeń z ich wykorzy[...]
EN The article presents an analytical and graphical method of solving equations describing the behaviour of hydraulic system reservoir - drift -simple compensatory chamber. It presents monograms serving to determine parameters of subsequent culminations of water table in the chamber and examples of cal[...]
5
80%
Pompy, Pompownie
6
80%
Napędy i Sterowanie
PL W referacie przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących określenia wartości ciśnienia wydzielania się powietrza z oleju w zależności od temperatury. W tym celu przeprowadzono pomiary na dwóch urządzeniach. Pierwszym było specjalnie wykonane ze szkła naczynie próżniowe. Sposób pomiaru był [...]
7
80%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN This paper presents a fuzzy logic algorithm applied to control position of heavy-loaded platform. The work was realized for PAnDa project and refers to development of anti-proton detector in Darmstadt, Germany. Electromagnet of the detector has total mass of about 360 tons. It is placed on a mobile [...]
8
80%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 9 188-192
PL W hydraulicznych układach wciągarki, składającej się z silnika hydraulicznego, bębna, bardzo poważnym problemem wpływającym bezpośrednio na płynną, a przede wszystkim bezpieczną pracę wciągarki jest jej stabilna praca podczas opuszczania ładunku. W takiej sytuacji silnik hydrauliczny ma tendencję do[...]
EN In the course of a conferment procedure for a degree, namely the one of the student Michał Gronert, concluded in 2008 at the Department of Hydraulics and Pneumatics of the Gdansk Institute of Technology, a review was presented regarding brake valves in the drive systems of hoisting winches used in d[...]
9
80%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 11 18-24
PL Analiza stabilności układu hydraulicznego wspomagania sterowania samolotem Przedstawiona w pracy analiza stabilności metodami liniowymi rozwiniętymi została wykorzystana do oceny stanu technicznego układu hydraulicznego wspomagania sterowania samolotów Su-22 w czasie ich badań resursowych (określaj[...]
EN Analysis of stability using linear evolute methods have been employed to evaluation of technological condition of hydrodynamic power-assisted control of Su-22 during the service life survey (defined time to major repair). Theoretical results have been confirmed in service life survey of hydraulic sy[...]
10
80%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 19 18-20
EN Discussion of advisability of the braking of piston in servos. A review of applied methods and practical solutions. Examples of design solutions used by world leading manufacturers of hydraulic servos.
11
80%
Mechanik
PL W przypadku układów hydraulicznych takich jak układy wrzecionowe oraz prowadnicowe istotnym parametrem decydującym o ich właściwościach jest charakterystyka przepływowa zastosowanego dławika. W pracy przedstawiono możliwe zarówno teoretyczne jak i eksperymentalne metody wyznaczania charakterystyk dł[...]
EN In the case hydraulic systems such as spindle and guiding an important parameter which affect properties is dependences of flow rate versus pressure drop on restrictor. The paper presents possible both theoretical and experimental methods of determining flow characteristics of restrictors with fixed[...]
12
70%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2008 Nr 2 50--53
PL Pracująca maszyna robocza jest źródłem drgań mechanicznych o szerokim spektrum częstotliwości. Drgania te oddziałują na operatora znajdującego się w maszynie, wszystkie podzespoły i podukłady maszyny oraz pośrednio na otaczające środowisko. Z punktu widzenia zaworów hydraulicznych, w które wyposażon[...]
EN In the paper own and literature vibrations results of machines equipped with hydraulic components were presented. The attention was focused on vibrations below 100 Hz. The analysis of these vibrations on specified hydraulic valves was presented. One stage relief vаlvе, directional control vаlvе and [...]
13
70%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 3 14-19
PL Przedstawiono historię układów hydraulicznych stosowanych w ładowarkach, a także podjęto próbę przedstawienia aktualnych kierunków ich rozwoju, analizując najnowsze modele maszyn znanych producentów oraz propozycję firmy Mannesmann Rexroth - znanego w świecie producenta układów hydraulicznych.
EN The autors report on the history of advance in hydraulic systems on wheeled loaders and also attempt to present the current directions in designs of hydraulic systems of earth movers. Basing on the latest models of machines of the leading manufactures and also on the proposition of the world's famou[...]
14
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
1998 Z. 6 151-160
PL W pracy przedstawiono budowę stanowiska laboratoryjnego do badania własności napędu hydraulicznego. Określono wpływ rodzaju oraz wartości obciążeń, a także intensywności dławienia oleju na prędkość tłoka siłownika. Pokazano możliwy do realizacji zakres badania napędu hydrau-licznego.
EN In the paper it is shown the structure of laboratory station to survey of features hydraulic power. It is determined the influence of kind and value of loads. It is shown also the intensity of throttling the oil on the speed of motor piston. We also present the range of survey hydraulic power, which[...]
15
70%
Mining Science
EN The article presents an optimization of Ø0.21/0.16 hydraulic leg system operating in a powered roof support Glinik 13/25 Pp type, working at longwall 6, seam 501, KWK Bobrek – Centrum - in hazard conditions of mining tremors. The process included numerical modelling and computer software, ANSYS CFX.[...]
16
70%
Polish Maritime Research
2017 nr 3 68--77
EN Hydraulic equipment on board ships is common. It assists in the work of: steering gear, pitch propellers, watertight doors, cargo hatch covers, cargo and mooring winches, deck cranes, stern ramps etc. The damage caused by transient flows (which include among others water hammer) are often impossible[...]
17
70%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 2 21-24
18
61%
Diagnostyka
2007 nr 2(42) 57-62
PL W pracy zaproponowano metodę identyfikacji stanu technicznego układu hydraulicznego na podstawie analizy charakterystyk dynamicznych pozyskanych w kanale tłocznym pompy oleju. Jako uogólniony parametr stanu technicznego badanego układu hydraulicznego przyjęto zmianę: ciśnień i jego amplitud zarejest[...]
EN The method of identification of the technical state of the hydraulic system on the base of the analysis of dynamic characteristics acquired in the pumping conduit of the oil pump was presented in the paper. As a generalized parameter of the technical state of the investigated hydraulic system there[...]
19
61%
Napędy i Sterowanie
PL W maszynach roboczych jednym z głównych źródeł dźwiękotwórczych obok silnika spalinowego jest napęd hydrauliczny. W układzie hydraulicznym przyczyny hałaśliwości można podzielić na mechaniczne i hydrauliczne. W grupie przyczyn hydraulicznych powstawania hałasu, a to często jako hałasu wtórnego jest [...]
20
61%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 50--53
PL Firma HYDAC powstała w 1963 roku i w tym roku obchodzi 50-lecie swojego istnienia. W ciągu tych lat przekształciła się z producenta hydroakumulatorów, filtrów, zaworów w Partnera oferującego komponenty, podzespoły i systemy zarówno w hydraulice stacjonarnej, jak i mobilnej. W Polsce, jako samodzieln[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last