Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydraulic leg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL Korzystając z wyników pomiarów przeprowadzonych na stanowisku badawczym oraz wyników obliczeń numerycznych wykonanych z wykorzystaniem modelu MES stojaka hydraulicznego z akumulatorem gazowym przeanalizowano wielkości odchyłek wartości wielkości wyznaczonych doświadczalnie od odpowiadających im wart[...]
EN Deviations of the amounts determined experimentally from the corresponding amounts determined numerically were analyzed using the results of measurements made at the stand test and results of numerical calculations made with the use of FEM model of hydraulic leg with gas accumulator. The following p[...]
2
80%
Maszyny Górnicze
PL Na przykładzie stojaka hydraulicznego obciążonego dynamicznie przedstawiono celowość stosowania uproszczeń geometrycznych modeli obliczeniowych, co w efekcie prowadzi do skrócenia czasu wykonywanych obliczeń numerycznych. W publikacji przedstawiono również doświadczalną weryfikację modelu stojaka, k[...]
EN Purposefulness of use of geometrical simplifications of computational models, which shortens the time of numerical calculations, was presented on the basis of dynamically loaded hydraulic leg. Experimental verification of leg model, geometry of which was significantly simplified, was also presented [...]
3
70%
Mining Science
EN The article presents an optimization of Ø0.21/0.16 hydraulic leg system operating in a powered roof support Glinik 13/25 Pp type, working at longwall 6, seam 501, KWK Bobrek – Centrum - in hazard conditions of mining tremors. The process included numerical modelling and computer software, ANSYS CFX.[...]
4
61%
Maszyny Górnicze
PL Omówiono metodykę określania trwałości elementów wykonawczych, stosowanych w układzie hydraulicznym sekcji obudowy zmechanizowanej, poprzez wyznaczenie wskaźnika wymian elementu. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń wskaźnika wymian, uzyskane na podstawie uszkodzeń zarejestrowanych dla 1100 sek[...]
EN Methodology for determination of life of actuating components used in hydraulic system of powered-roof support, by determination of exchange rate of the component, is discussed. Exemplary results of calculations of exchange rate, obtained on the basis of damages recorded for 1100 powered-roof suppor[...]
5
61%
Maszyny Górnicze
PL Bezpieczeństwo wyrobu to kluczowe zagadnienie mające swoje odzwierciedlenie w przepisach i zastowanych rozwiązaniach praktycznych. Istotnym narzędziem spełnienia wymagań technicznych w odniesieniu do bezpiecznych konstrukcji maszyn i urządzeń są normy. W przypadku braku norm europejskich, zasadnicze[...]
EN Safety of the product is a key issue and it is included in legal regulations and in practical operations. The standards are the important tool to meet technical requirements as regards safe design of machines and equipment. In the case of lack of European standards, the main requirements for the ce[...]
6
51%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 7 57--62
PL W artykule przedstawiono przypadek przystosowania zmechanizowanej obudowy do warunków zagrożenia wstrząsami górotworu, wprowadzonej na rynek wyłącznie według zharmonizowanych polskich norm. Obudowa została przeniesiona z KWK Murcki-Staszic Ruch ,,Boże Dary” (warunki niezagrożenia wstrząsami górotwor[...]
EN This paper presents a case study of a powered roof support adapted to mining tremors hazard and launched on the market only on the basis of harmonised Polish standards. The powered roof support described herein, was moved from Murcki- Staszic Ruch Boże Dary Mine (no mining tremors hazard) to a longw[...]
7
51%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki realizacji wyszczególnionych zadań projektu pt. „Rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach celem prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów”, realizowanego w ramach projektu 1.3 „Transfer technologii i innowacji” Regional[...]
EN Results of specified tasks of the project entitled “Extension of laboratories of the KOMAG Institute of Mining Technology in Gliwice to carry out the tests aiming at increasing the safe use of products”, realized within the project 1.3 entitled “Transfer of technology and innovation” of the Regional[...]
8
51%
Maszyny Górnicze
PL Analizowano wpływ modyfikacji postaci konstrukcyjnej tłoka stojaka hydraulicznego, polegającej na zwiększeniu objętości przestrzeni podtłokowej, na przebieg czasowy ciśnienia cieczy roboczej oraz współczynnik sprężystości układu. W przypadku niewielkiego wysunięcia rdzennika modyfikacja postaci kons[...]
EN Impact of design modification of the piston of hydraulic leg, consisting in enlarging of annular area of the leg, on time curve of working medium pressure and the coefficient of elasticity of the mechanical system, were analyzed. In case of small advance of upper prop, the design modification of the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last