Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydraulic cylinder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 11 130-133
PL W pracy przedstawiono urządzenie podnoszenia sterowane hydraulicznie, powstałe w wyniku modernizacji wózka jezdniowego podnośnikowego widłowego z napędem diesla. Mechaniczne urządzenie podnoszenia zbudowane jest z masztu i ruchomej karetki z zawieszonymi widłami. Układ hydrauliczny zawiera siłownik [...]
EN The paper deals with hydraulically operated lifting device arise since in result of modernization of diesel engine forklift truck. A mechanical lifting device is from mast and moving carriage with hanged forks constructed. The hydraulic system includes mast tilt cylinder and a forklift cylinder. Hyd[...]
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 219-223
PL W niniejszej pracy przeprowadzono badania teoretyczne i numeryczne dotyczące stateczności i drgań własnych smukłego układu w postaci siłownika hydraulicznego, który poddano obciążeniu Eulera. Rozpatrywano sześć możliwości zamocowania siłownika. Na podstawie zagadnienia brzegowego przeprowadzono szer[...]
EN Theoretical and numerical research concerned to stability and free vibrations of slender system inform of hydraulic cylinder which was subjected to Euler load were made in this work. Six possibility offbced of hydraulic cylinder were considered in the paper. On the basis of the boundary problem a lo[...]
3
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 1 16-20
PL Opisano konstrukcję specjalnych siłowników, stosowanych do napędu mechanizmów pracujących w trudnych warunkach (duża wilgoć, wysoka temperatura). Analizowano wpływ środowiska na eksploatację omawianych siłowników. Wskazano na konieczność uzyskania szczelności w podzespole tłoka i dławnicy.
EN A structure of special cylinder applied to the drive mechanisms operating at difficult conditions (the great damp, the high temperature) were described. An influence of the environment on the using of discussed cylinder has been analyzed. A need to get the tightness in the subassembly piston and gla[...]
4
100%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
EN Hydraulic actuators that commonly used in machine work systems are not equipped with protection features preventing the autonomous insertion and extension of a piston rod because of the influence of external forces. Consequently, a spontaneous fall of working circuits in the event of the loss of tig[...]
5
100%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 277--280
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę siłowników hydraulicznych o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka. Następnie omówiono przyczyny występowania nierównomierności ruchu tłoka w siłownikach.
EN In this paper there is a short characteristic of hydraulic cylinders presented. Next there are causes of piston motion irregularity discussed.
6
75%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 6 196-201
PL Opisano zintegrowaną technologię tulei cylindrów hydraulicznych polegającej na obróbce skrawaniem i powierzchniowej obróbce plastycznej przez nagniatanie. Przedstawiono konstrukcję specjalnych głowic roztacząjąco-nagniatających, stanowisko obróbkowe i rezultaty obróbki tulei o średnicy otworu 100H7 [...]
EN The integrated technology of sleeves of hydraulic cylinders presented in this article is based on the machining process combined with plastic processing of burnishing. There is the construction of special chambering–burnishing heads the scribed and analyzed together with the process on machining sta[...]
7
75%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 371-376
PL W pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie tłumionych drgań poprzecznych siłownika hydraulicznego. W zbudowanym modelu fizycznym uwzględniono rozproszenie energii w drgającym siłowniku na skutek tłumienia wewnętrznego materiału lepkosprężystego siłownika (model reologiczny Kelvina-Voigta). Oblicz[...]
EN In the work the problem of transverse vibrations of a hydraulic cylinder set with the consideration of the internal damping is formulated and solved. In the physical model of hydraulic cylinder the dissipation of vibration energy as the result of internal viscous damping (a visco-elastic Kelvin-Voig[...]
8
75%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 9 38-42
PL W pracy przedstawiono sformułowanie i rozwiązanie zagadnienia poprzecznych drgań tłumionych siłownika hydraulicznego. Przyjęto, że rozproszenie energii drgań wynika z uwzględnienia oporów ruchu w miejscach mocowania siłownika. Opory te zamodelowano wiskotycznymi tłumikami rotacyjnymi. Zbadano wpływ [...]
EN In the work the problem of transverse damping vibrations of a hydraulic cylinder was formulated and solved. It was accepted that dissipation of vibration energy is a result from regard of motion resistances into the supports of cylinder. These resistances were modeled as rotational viscous dampers. [...]
9
75%
Diagnostyka
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań nierównomierności ruchu siłownika hydraulicznego przy uwzględnieniu wpływu zużycia tłoczyska siłownika, wielkości obciążenia oraz niewspółosiowości oddziaływania obciążenia zewnętrznego.
EN The results of laboratory reaserch irregularity of move piston of hydraulic cylinder, take into consideration wear of piston rod, external loading and misalignment external loading.
10
75%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 2 21-24
PL Opisano funkcje obliczeniowe, pozwalające na określenie skuteczności działania siłownika hydraulicznego w aspekcie technicznym i ekonomicznym. Podano wzory umożliwiające obliczenie każdego parametru eksploatacyjnego. Przedstawiono nomogramy do określania niezawodności eksploatacyjnej i skuteczności [...]
EN In the article, calculating functions have been presented, allowing to define the effectiveness of the hydraulic cylinder work In technical and economical aspects. The formula for calculating each operating parameter have been presented as well as nomograms for determining the operational reliabilit[...]
11
75%
Napędy i Sterowanie
2007 R. 9, nr 2 114-120
PL W niektórych maszynach i urządzeniach napęd poszczególnych mechanizmów jest realizowany od kilku (minimum dwóch), równolegle działających silników hydrostatycznych. Pojawia się wówczas problem synchronizacji realizowanych przez nie ruchów. Można go rozwiązać poprzez: - sztywne, mechaniczne połączeni[...]
12
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł dotyczy zagadnienia drgań swobodnych układu wysięgnik teleskopowy - siłownik zmiany wysięgu w płaszczyźnie obrotu. Sformułowano przy zastosowaniu metody mnożników Lagrange'a równania i zależności w odniesieniu do rozważanych układów, w których wysięgnik jest reprezentowany przez różną liczbę[...]
EN The problem of free vibrations in rotary plane of the telescopic booms with consideration of the hydraulic cylinder of crane radius changes has been presented. The proposed procedure has been based on the Lagrange'a multiplier formalism. The systems contained of different number of the members of te[...]
13
75%
Machine Dynamics Research
EN In the paper the identification of the discrete-continuous model of the laboratory truck crane has been presented. In the theoretical model, the laboratory truck crane has been represented by three member type telescopic boom, hydraulic cylinder of crane radius change and the elastic support system.[...]
14
75%
Napędy i Sterowanie
PL Wydawać by się mogło, że w tak prostych i szczegółowo określonych przez normy produktach, jakimi są cylindry hydrauliczne, trudno jest wprowadzić nowe jakościowo funkcje i cechy. Tymczasem jest bardzo nowatorskie rozwiązanie cylindra z pomiarem przemieszczenia, odbiegające od standardowych konstrukc[...]
15
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Praca dotyczy opracowania modelu dyskretnego drgań układu dwuczłonowy wysięgnik teleskopowy - siłownik zmiany wysięgu. Model dyskretny składa się z połączonych sprężyście belek reprezentujących wysięgnik oraz połączonych elementami sprężystymi prętów modelujących siłownik. Do sformułowania i rozwiąz[...]
EN The discrete model of vibration of the system: two member type telescopic boom - hydraulic cylinder of crane radius change is presented. The model consist of elastically connected beams representing the boom and elastically connected rods representing the cylinder. The Langrange multiplier method ha[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 308--311
PL W artykule przedstawiono analizę rozwiązań konstrukcyjnych wózków kanałowych wykorzystywanych w warsztatach samochodowych. Pozwoliła ona na określenie zespołu najkorzystniejszych ich cech użytkowych. Dzięki temu zaproponowano model podnośnika, który w założeniu zrealizował powyższe wymagania.
EN The paper presents the analysis of construction solutions of canal trolleys used in car workshops. It allowed to determine the most advantageous features of their features. Thanks to this, a lifting model was proposed, which assumed the above requirements.
17
75%
Dozór Techniczny
2017 z. 1 12--15
PL W dzwigach hydraulicznych stosowane sa siłowniki wielostopniowe z mechaniczną synchronizacją. Siłowniki są obliczane na wyboczenie. W normach zharmonizowanych przedstawiona jest tylko metoda obliczania dla siłowników wielostopniowych synchronizowanych hydraulicznie. Producent siłowników zaleca stoso[...]
EN Hydraulic lifts use telescopic hydraulic cylinders with mechanical synchronization. These hydraulic cylinders are calculated against buckling. Method for calculating buckling contained in harmonized standards applies only to telescopic hydraulic cylinders with hydraulic synchronization. The manufact[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
EN The analysis of the intense-deformed condition of the hydrocylinder allows to establish directions of its modernization with objective of increase of bearing capacity of lengthy elements and increases of a between-repairs cycle.
RU Анализ напряженно-деформированного состояния гидроцилиндра позволяет установить направления его модернизации с целью повышения несущей способности длинномерных элементов и увеличения ресурса машины.
19
75%
Archive of Mechanical Engineering
2003 Vol. L, nr 3 283-301
PL W pracy przedstawiono model procesu uszczelniania w węzłach uszczelniających siłowników hydraulicznych z uszczelnieniami elastycznymi oraz postać analityczną tego modelu opracowaną na podstawie wyników badań autora. W opracowanym modelu wyróżnia sie parametry o charakterze reologicznym , które pozwa[...]
EN The paper presents a model of the sealing process in kinematic pairs of hydraulic cylinders with elastic seals and an analytical form of this model based on the results obtained by the author. The prepared model distinguishes, rheological paramterers, allowing one to determine the criteria of a corr[...]
20
75%
Journal of KONES
EN Hydrostatic drive systems with linear actuators are commonly used in variety of mobile machines and vehicles. One of important aspect of its operation is cylinder velocity control in variable operating conditions, such as different load, pump pressure and engine rotational velocity. The aim of this [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last