Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 182
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  housing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 3 42-43
PL Potrzeby rekreacyjne mieszkańców osiedli czesto rozmijają się z tym, co mają im one do zaoferowania - niezależnie, od tego czy są to osiedla juz istniejące, czy też nowe inwestycje. Gdzie zatem należy szukac powodów, które sprawaiaja, że osiedlowe miejsca rekreacji nie spełniaja swojej funkcji.
2
100%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule przedstawiono konstrukcję i wyniki badań stanowiskowych nowej obudowy o kształcie eliptycznym, wykonanej z ciężkich kształtowników korytkowych, todowa o kształcie eliptycznym (OLE) jest złożona z sześciu elementów łukowych wykonanych z kształtownika V36, skręconych strzemionami. Prowa[...]
EN The paper presents the design and results of bench test of new elliptical shape support made of heavy trough section. Support with elliptical shape is composed of the 6 arch elemnts made of section V36 screwed by clamps. Tests ware conducted separately for yielded and rigid support. Paper presents r[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2011 Z. 21 7-22
PL Główne problemy stojące przed zarządzającymi miastami XXI w. to przeciwdziałanie nierównościom społecznym i przestrzennym oraz niekontrolowanemu rozrostowi miast. W artykule omówiono rodzaje działań społeczno-ekonomicznych i przestrzennych uwzględnionych w strategiach rozwoju polskich miast w kontek[...]
EN Main problems standing before managers of cities in the XXI century are activities against social and spatial unevennesses as well as against uncontrolled growth of cities. In the article kinds of the socio - economical and spatial activities considered in the strategies of Polish cities development[...]
4
100%
Izolacje
PL Szacuje się, że w Polsce znajduje się ok. 11,5 min mieszkań, z czego 6,4 min wzniesiono w latach 1961-1991 w energochłonnych technologiach syste.mowych, w tym ponad 80% jako budynki wielkopłytowe [10]. Do problemu poszanowania energii nie przywiązywano wówczas wagi, ponieważ dostęp do nośników energ[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2008 Nr 8 69-79
PL W artykule przedstawiono wybrane przykłady konstrukcji skrzyń - korpusów reduktorów zębatych w aspekcie problemów konstrukcyjno-technicznych związanych z ich wytwarzaniem. Jednym z zasadniczych czynników technologicznych występujących w rozpatrywanych konstrukcjach reduktorów jest ułożenie płaszczyz[...]
EN In the paper, the chosen examples of the reducer housing construction have been presented. The aim of analysis was to examine the flow of the materials in the manufacturing process. One of the basic technological factors in typical reducer's housing is the positioning of the dividing planes in the h[...]
6
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Cohousing to jedna z koncepcji wspólnotowego kształtowania środowiska mieszkaniowego, praktykowana z powodzeniem od kilkudziesięciu lat w Danii, a z czasem i w wielu innych krajach Europy Zachodniej i Ameryki. Z architektonicznego punktu widzenia oznacza przede wszystkim partycypację przyszłych użyt[...]
EN Cohousing, one of the attempts to create housing community, has been successfully practised for many years in Denmark, and subsequently in many other countries in Western Europe and America. For architects it means active participation of users in designing. It seems that also in Poland this idea ma[...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule omówiono sposoby promocji rozwiązań zrównoważonych w architekturze mieszkaniowej w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Uwagę skierowano w szczególności na rolę systemów oceny cech inwestycji wykorzystywanych do rozpowszechniania tendencji wprowadzania cech zrówno[...]
EN The article discusses the manners of promoting sustainable solutions in housing architecture in the United States, the European Union and Great Britain. A considerable amount of thought was given to the role of systems assessing the features of investments used for disseminating the tendencies of in[...]
8
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Stopniowe zagęszczanie zabudowy w aglomeracjach miejskich skłania do poszukiwania nowych form atrakcyjnego zamieszkiwania. Interesującym przykładem takiej lokalizacji jest "lokalizacja na krawędzi", na granicy pomiędzy różnymi przestrzeniami, lokalizacja wykorzystująca przestrzeń stykową oraz walory[...]
EN The gradually rising density of urbanized areas triggers the search for new forms of attractive dwelling. "Location on the edge" is an interesting example of an attractive location. This applies to a location taking advantage of the borderline space and landscape values on the edge between different[...]
9
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W Kolonii jest obecnie realizowane jedno z największych przedsięwzięć architektoniczno-urbanistycznych (2003-2009). Polega ono na rewitalizacji przestrzeni nabrzeża portowego (ponad 15 ha), modernizacji niektórych obiektów i uzupełnienia struktury o nowe powierzchnie: biurowe, handlowe, usługowe i m[...]
EN In Cologne one of the greatest architectural and urban enterprises is being realized. It consists of revitalizing the space of the berth (over 15 ha), modernizing some of the objects and supplementing the structure with some new office, trade, service and residential areas. The areas are located at [...]
10
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono kwestię kształtowania środowiska mieszkaniowego w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju. Zwrócono uwagę szczególnie na problematykę społeczną związaną z jej postrzeganiem w rozwiązaniach urbanistycznych. Odniesiono się także do podmiotów (działających na różnych poziomach) od[...]
EN The article presents the question of shaping a housing environment in the aspect of the idea of sustainable development. Special attention is drawn to some social problems related to its reception in urban solutions. There is also some reference to the entities (working at various levels) responsibl[...]
11
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2005 nr 1 26-28
PL Zagadnienie energooszczędności w budownictwie mieszkalnym jest dziś często podejmowane. Świadczą o tym liczne konferencje krajowe, na których poszukuje sie optymalnych rozwiązań. A optymalne rozwiązanie to takie, przy którym zużywa się najmniej energii ogrzewczej, przy zachowaniu pełnego komfortu za[...]
12
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 75-77
PL Z wstępnych danych GUS wynika, że ogólna liczba mieszkań w I kwartale 2004 r. była na poziomie I kwartału 2003 r. Odnotowano jednak pewne zróżnicowanie dynamiki budownictwa mieszkaniowego w różnych grupach inwestorów.
13
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 78-79
PL W artykule przeanalizowano rynek budownictwa mieszkaniowego w krajach Europy Środkowej. W Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji, Litwie, na Węgrzech oraz w Niemczech i Austrii, rynek budownictwa mierzony wartością produkcji, wynosił 132 mld euro, z czego nakłady na nowe budynki mieszkalne w pięciu kr[...]
14
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 2 2-4
15
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 2 40-42
16
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 17-17
PL W wielu ekspertyzach budunków mieszkalnych, jakie wykonuje się w Zakładzie Fizyki Cieplnej ITB, autorzy spotykają się z wadami przegród zewnętrznych wynikającymi z błędów projektu. Są to najczęściej wady polegające na braku izolacji w newralgicznym miejscu lub jej złym usytuowaniu. Zdarzają się też[...]
17
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 2 72-74
PL W artykule poddano analizie efekty budownictwa mieszkaniowego w 2001 r. Stwierdzono, że dobre w porównaniu z poprzednimi latami wyniki budownictwa mieszkaniowego są efektem działań rozpoczętych kilka lat wcześniej. Od 2000 r. odnotowuje się spadek liczby nowo rozpoczynanych mieszkań i wydawanych po[...]
18
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 9 138-140
19
88%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W większości zachodnich europejskich krajów ważnym tematem są zagadnienia odnowy miasta. Powojenne dzielnice mieszkaniowe już nie zaspokajają potrzeb mieszkańców i stwarzają problemy. Wielu decydentów jest zgodnych, że ta miejska regeneracja powinna nie tylko ulepszyć fizyczną jakość miejsc zamieszk[...]
EN In most western European countries urban regeneration policies are an important topic. Post-war neighborhoods no longer satisfy the housing needs of the residents and there are problems. Many policy-makers agree that urban regeneration should not only improve the physical quality of the neighborhood[...]
20
88%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2003 nr 2 14-16
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last