Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hot water
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2013 nr 11 28--33
PL Brak jest metody kompleksowej diagnostyki instalacji ciepłej wody, ze względu na efektywność energetyczną, bezpieczeństwo i niezawodność pracy. W artykule przedstawiono etapy, zadania i procedury przeprowadzenia inspekcji i diagnostyki instalacji c.w. oraz materiały pomocnicze do ich wykonania.
EN There is no method of complex diagnostics of domestic hot water installation, on account of energy efficiency, safety and work reliability. The paper presents stages, tasks and procedures of conducting inspections and diagnostics of domestic hot water installations and subsidiary materials for their[...]
2
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono rezultaty obliczeń teoretycznych i pomiarów rzeczywistego zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym. Dane te uzupełniono o wartość ciepła dostarczonego z instalacji solarnej. Badania prowadzone są od kilku lat, co pozwala na obserwację sezonowości i trendów zużycia. Założenia p[...]
EN The article presents the results of theoretical calculations and measurements of actual domestic hot water consumptionin the school building. The data have been complemented by the heat value obtained from a solar system. The research has been conducted for several years allowing the observation of [...]
3
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 9 375-378
PL Przeanalizowano możliwość wykorzystania energii słonecznej do podgrzania c.w.u. Obiektem badań był WSS im. NMP w Częstochowie. Przedstawiono wyniki badań instalacji kolektorów słonecznych będących wyposażeniem szpitala. Instalacja ta wspomaga przygotowanie c.w.u. Badania dotyczyły wpływu zmienności [...]
EN The possibility of using solar energy for heating of usable hot water (uhw) has been analysed. The object under test was Our Lady Specialist Hospital in Częstochowa. The results of investigations of solar installations in the hospital have been presented. The installation supports the preparation of[...]
4
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 205-208
PL Przedstawiono analizę zużycia ciepłej wody użytkowej i zużycia ciepła niezbędnego do jej podgrzania na przykładzie istniejącego budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego. Do analizy wykorzystano informacje oraz dane pochodzące z pomiarów wykonanych w spółdzielniach mieszkaniowych. Analizą objęto 10 w[...]
EN An analysis of hot water and heat consumption for heating purposes is presented on example of an existing multi-family residential building industry. For the analysis, information and data have been used from measurements made in housing cooperatives. The analysis included 10 selected multi-family [...]
5
80%
Instal
2015 nr 6 45--48
PL W artykule przedstawiono metodykę określania przepływów obliczeniowych do doboru średnic przewodów instalacji wodociągowych budynków mieszkalnych zawartą w normie DIN 1988-300, wydanej w maju 2012 roku. Dla przykładowej instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dokonano porównania[...]
EN The paper presents the methodology of analytical flows determination for the selection of water pipe diameters in flat buildings that is contained in DIN 1988-300 released in May 2012. The comparison of analytical flows, pipe diameters, losses of pressure as well as costs of pipes for exemplary hot [...]
6
80%
Instal
2017 nr 7/8 27--30
PL W artykule przedstawiono metodykę określania przepływów obliczeniowych do doboru średnic przewodów instalacji wodociągowych budynków mieszkalnych zawartą w normie DIN 1988-300 wydanej w maju 2012 roku. Dla przykładowej instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dokonano porównania[...]
EN The paper presents the methodology of analytical flows determination for the selection of water pipe diameters in flat buildings that is contained in DIN 1988-300 released in May 2012. The comparison of analytical flows, pipe diameters, losses of pressure as well as costs of pipes for exemplary hot [...]
7
80%
Instal
2019 nr 4 13--15
PL W artykule zamieszczono analizę efektywności przygotowywania ciepłej wody różnymi metodami. Wykorzystywane wartości teoretyczne zweryfikowano pomiarami po wykonaniu wybranego ulepszenia.
EN The article presents an analysis of the efficiency of preparing hot water by various methods. The theoretical values used were verified by measurements after the selected improvement was made.
8
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przedstawiono potencjalne zagrożenia powodowane przez obecność bakterii Legionella w c.w.u.. Omówiono zalecenia do projektowania instalacji c.w.u. mające na celu zminimalizowanie niebezpieczeństwa rozwoju tej grupy bakterii w instalacjach c.w.u.. W przykładzie obliczeniowym pokazano, że t[...]
EN The article presentsthe potential risks caused by the presence of Legionella bacteria in the usable hot water. Recommen-dations for the design of hot water systems are discussed to minimize the risk of developing this group of bacteria. An ex-ample calculation shows that the traditional way of desig[...]
9
61%
Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2010 nr 4 44-45
10
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono podstawowe schematy kotłowni na potrzeby grzewcze i ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych. Pokazano i omówiono rozwiązania współpracy ogrzewania konwekcyjnego i podłogowego.
EN Basic schemes of boiler plants are presented for heating and usable hot water purposes in single- family buildings. Solutions of co-operation of radiator and floor heating systems are shown and discussed.
11
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki analizy efektów zewnętrznych modernizacji sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Proponowane przedsięwzięcie modernizacyjne polega na likwidacji dotychczas używanych indywidualnych podgrzewaczy gazowych użytkowanych w lokalach mieszkal[...]
EN Analysis results of external effects are presented connected with the modernisation of a method of preparation of usable hot water in a multi-family residential building. The modernization project proposed involves elimination of individual gas boilers used in dwellings up to now and assumes the sup[...]
12
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty stosowania pomp ciepła: Orientacyjne koszty instalacji i urządzeń do ogrzewania budynku jednorodzinnego o zapotrzebowaniu na moc cieplną 15 ÷30 kW. Porównanie rocznych kosztów ogrzewania wolnostojącego budynku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej ok[...]
13
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
14
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W pracy przedstawiono wybrane ważniejsze wnioski i przykładowe wyniki analizy techniczno-ekonomicznej pozwalającej na ocenę energochłonności procesu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w centralnych instalacjach przy zastosowaniu różnych rozwiązaniach technicznych. Oceniono między innymi układy przy[...]
EN The paper present the results of measurements and analysis of heat consumption as interior hot water instalation of multifamily residential buildings and didactic - administrative buildings. From analysises results among other things, that average efficiencies of heat supply system with and without [...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W pracy przedstawiono założenia i wnioski z analizy techniczno-ekonomicznej wyboru układu przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku dydaktyczno-administracyjnego. Rozpatrzono pięć różnych wariantów spośród których wybrano wariant charakteryzujący się niskimi kosztami inwestycyjnymi oraz niski[...]
EN The paper describes the results of technical and economical analysis for choise of hot water interior instalation dedicated for didactic and administration buildings. Examined the five different variants from among of which one chose variant being characterized low investment costs - and with low co[...]
16
61%
Instal
2003 nr 10 20--23
PL Scharakteryzowano układ instalacji centralnej ciepłej wody w budynku mieszkalnym, ze zbiorczymi pionami i systemem cyrkulacji obejmującym poziome przewody doprowadzające wodę do punktów czerpalnych w poszczególnych lokalach. W wielu przypadkach jest to układ zgodny z wymaganiami obecnie obowiązujący[...]
EN A domestic hot water system in a multifamily residential building, with main risers and a circulation system containing horizontal pipes supplying water to draw-off points in particular flats, was described. In many cases this system is conformable with the requirements of current obligatory regulat[...]
17
61%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2015 z. 15 11--16
EN This paper is focused on an analysis of thermal energy performance of storage vessel[4]. This storage system consists of two concentric cylindrical containers made of concrete, between these two layers there is a thermal insulation layer – the vacuum-like one. The inner container is filled by water [...]
18
61%
Technologia Wody
PL Zużycie wody na jednego pacjenta w szpitalach wynosi około siedmiuset litrów na dobę, a więc kilka razy przekracza zużycie na mieszkańca w gospodarstwach domowych. Duża część ciepłej wody jest używana w prysznicach i w zabiegach hydroterapeutycznych, podczas których tworzą się aerozole wodne w powie[...]
EN In hospitals water consumption per patient is about seven hundreds of liters per day, which is several times higher than the consumption in households. Moreover, hot water is intensively used for showering and hydrotherapy when water aerosols are formed in air. This creates a high risk of spreading [...]
19
61%
Instal
2019 nr 6 34--36
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przepływów maksymalnych chwilowych ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych za pomocą złożonego rozkładu Bernoulliego. Parametry rozkładu określono na podstawie wyników długotrwałych pomiarów poborów chwilowych ciepłej wody w ośmiu budynkach mies[...]
EN The paper presents the calculation results of maximum temporary flows of domestic hot water in apartment blocks using the complex Bernoulli distribution. The parameters of distribution were determined on the basis of long-lasting measurements of hot water temporary intakes results. The measurements [...]
20
61%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2014 nr 2(14) 53--59
PL W artykule porównano temperaturę ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach zlokalizowanych na różnych kondygnacjach w dwóch budynkach mieszkalnych wzniesionych w tym samym systemie konstrukcyjnym. W artykule opisano koszty dla indywidualnych gospodarstw domowych związane z zużyciem ciepłej wody w zależn[...]
EN The paper compares temperature of domestic hot water in households with various ascending pipes located on different floors in two residential buildings of the same structural system. It describes household expenses for the consumption of hot water depending on its temperature. The article also cont[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last