Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hoisting machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2008 nr 10 29-31
2
100%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2018 R. 56, nr 4 19--25
EN This article applies to a one-of-its-kind case of the cracking of the main shaft of a hoisting machine that occurred in the southern section of the R-II shaft of KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG “Rudna” in 2011. The mining shaft hoists installed in the R-II shaft are not only the basic extraction e[...]
3
88%
Napędy i Sterowanie
2007 R. 9, nr 4 128-134
PL Wprowadzone w 1994 r. znowelizowane wymagania przepisów wraz z późniejszymi zmianami odnoszącymi się m.in. do budowy i struktury układów sterowania hamulców maszyn wyciągowych wymusiły podjęcie prac nad nowymi urządzeniami podnoszącymi niezawodność działania hamulców, a tym samym bezpieczeństwo prow[...]
4
75%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 4 74--77
PL W referacie przedstawiono przekształtnikowe układy sterowania stosowane w napędach głównych maszyn wyciągowych prądu stałego. Zaprezentowano układ sterowania układu przekształtnikowego oraz przedstawiono zalety i możliwości sterowania mikroprocesorowego tych napędów w zastosowaniu do maszyn wyciągow[...]
5
75%
Napędy i Sterowanie
2000 R. 2, nr 10 15--19
PL Zasadnicze znaczenie dla każdej kopalni mają urządzenia szybowe. Z elektroenergetycznego punktu widzenia znaczącym odbiornikiem energii jest układ napędowy maszyny wyciągowej. W większości rozwiązań do niedawna stosowano do tych celów silniki prądu stałego ze względu na bardzo dobre właściwości regu[...]
6
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 3 17-26
PL Dotychczas nie wykonywano badań pozwalających na określenie wpływu stanu prowadzenia naczyń na zmianę obciążenia lin wyciągowych. Badania takie rozpoczęto w 2000 roku w Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych GIG. W artykule przedstawiono uzyskane wyniki badań w szybach górniczych. Jednak z uwagi na i[...]
EN So far it do not execute the research allowing on influence determination of state of utensil conduct on change of rope load lines. It start such research in 2000 year in laboratory of rope and shaft lines fix-ups. In article it presented received results of research in mining shafts. However, due t[...]
7
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2012 Nr 4 (103) 41--42
PL W artykule przedstawiono elektryczną maszynę wyciągową pracującą od stu lat w kopalni "Wujek".
EN The article presents the electrical mining hoisting machine working in coal-mine "Wujek" from 100 years.
8
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL W artykule opisano rozwój napędów maszyn wyciągowych od początku ich powstania, do czasów współczesnych. Uwzględniono w sposób szczególny rozwój napędu elektrycznego maszyn wyciągowych w kopalniach na terenie Polski. Przedstawiono najnowsze osiągnięcia i tendencje w konstrukcji napędu elektrycznego [...]
EN The evolution of winder's drives from the beginning of its use to nowadays was described in the article. Especially the development of electric drive of hoisting devices in coal mines in Poland was analized. The paper presents the state-of-art modernisation and important development directions for e[...]
9
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2003 nr 4 29-42
PL W praktyce kontrola i diagnostyka wyciągów szybowych polega przede wszystkim na badaniu prostoliniowości torów prowadzenia naczyń, w celu określenia miejsc w szybach, w których występują nierówności tych torów. Badania zmian obciążeń lin wyciągowych prowadzone są w ograniczony sposób z uwagi na brak[...]
EN In practice, the control and diagnosis of mine hoists relies, first of all, on checking me rectilinearity of conveyance guiding tracks, with the aim to find the locations in the shafts, in which the irregularities of these tracks are present. The examination of changes of hoisting rope loading is pe[...]
10
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 2 67--69
PL Trwałość maszyny wyciągowej zależy w znacznym stopniu od konstrukcji, wykonania i eksploatacji układów łożyskowych wału głównego maszyny oraz zestawów kół linowych. Przeprowadzono analizę dynamicznego i statycznego obciążenia łożysk zestawów kół linowych górniczego urządzenia wyciągowego. W oparciu [...]
EN Durability of hoisting devices in the coalmines depends largely on the design, manufacturing and exploitation of the bearing systems of hoisting machine main shaft and the bearings of rope wheel sets. Static and dynamic analysis of the load applied to the sets of rope wheels was carried out. The lif[...]
11
63%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2015 nr 3 211--220
PL Obecnie w zdecydowanej większości maszyn wyciągowych stosuje się silniki obcowzbudne prądu stałego produkcji krajowej. Jednak nie jest to napęd, który byłby dobrym rozwiązaniem, szczególnie ze względu na odziaływanie napędu na sieć zasilającą, jak również z uwagi na energochłonność układu. W artykul[...]
EN Currently, the majority of hoisting machines based on separately excited DC motors. However, there is a drive that would be a good option, particularly in terms of impacts in the supply network drive as well as due to the energy consumption of the drive. The paper will be presented new opportunities[...]
12
63%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono przekształtnikowe układy sterowania napędów opracowane w Instytucie EMAG, ich podstawowe parametry oraz możliwości zastosowań w instalacjach przemysłowych. Zaprezentowano układ sterowania napędu przekształtnikowego oraz przedstawiono zalety i możliwości sterowania mikroproce[...]
EN The article presents converter drive control system developed at the EMAG Institute, its basic parameters and possible application in the industrial installations. The paper outlines converter drive control system and advantages and possibilities of microprocessor control of those drives applied in [...]
13
63%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 6 42--48
PL W pracy zaprezentowano analizę rzeczywistego ruchu koła pędnego maszyny wyciągowej oraz zmienność sił dynamicznych występujących w elementach górniczego wyciągu szybowego (liny) podczas hamowania bezpieczeństwa. Skoncentrowano się na przeprowadzanych okresowo badaniach (półrocznych, rocznych) oraz r[...]
EN This paper presents an analysis of the real traffic circle propellant hoisting machine and the variability of dynamic forces occurring in components of the mining shaft hoist (ropes) during emergency braking. The focus is on the results of research work carried out periodically (half-yearly, annuall[...]
14
63%
Archives of Mining Sciences
2015 Vol. 60, no. 1 239--251
PL Przedstawiono analizę celowości wprowadzania, napędów zintegrowanych oraz napędów hybrydowych, do układów napędowych maszyn wyciągowych. Zamieszczono przegląd rozwiązań konstrukcyjnych wybranych hybrydowych oraz zintegrowanych napędów maszyn wyciągowych z silnikami DC i AC. Opisano koncepcję nowocze[...]
EN In the paper present’s an analysis of suitableness an application of compact and hybrid drive system in hoisting machine. In the paper presented the review of constructional solutions of hoisting machines drive system, driving with AC and DC motor. In the paper presented conception of modern, energy[...]
15
63%
Archives of Mining Sciences
PL Eksploatacja maszyn transportu poziomego i pionowego stosowanych w podziemnych zakładach górniczych wymaga spełnienia warunków: energooszczędności, niezawodności oraz bezpieczeństwa pracy. W napędach górniczych wyraźną poprawę wskaźników energetycznych i ekonomicznych uzyskuje się przez: zastosowani[...]
EN The paper present's an analysis of the possibility an application of chosen artificial intelligence methods in control, automatics and diagnostics systems of hoisting-machines The analysis is limited to: fuzzy logic control, genetic algorithms, and modern neural networks II and III generation method[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 8 33-36
PL W pracy przedstawiono koncepcję układu napędowego górniczego układu wyciągowego oraz model silnika prądu stałego obcowzbudnego. Przyjęto elektromechaniczny model układu złożony z modelu silnika napędowego sprzężonego z modelem układu mechanicznego.
EN Modelling of power transmission system of hoisting machine and electrical d.c. motor are presented in the paper. The system is considered as an electromechanical one with feedback between electrical and mechanical parts.
17
63%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL W chwili obecnej eksploatowana jest jeszcze pewna ilość górniczych urządzeń wyciągowych z bębnami pędnymi, w których konstrukcji zastosowano sztywne połączenie tarcz bocznych z przeponami w kształcie litery " U". W bębnach takich okresowo, po wykonaniu kolejnych napraw, wykrywane są pęknięcia o char[...]
EN Still in use today there are some hoisting mining machines with motion wheels, the construction of which uses rigid "U" shaped diaphragms to connect side disks. In such wheels periodically, after servicing, fatigue cracks are being found. The authors performed strength analysis done by the finite el[...]
18
51%
Napędy i Sterowanie
PL W górniczych wyciągach szybowych w kraju, jak i za granicą stosowane są maszyny wyciągowe wyposażone w hamulce pneumatyczne oraz hydrauliczne. Maszyny wyciągowe z hamulcami pneumatycznymi produkowane były od początku lat 40. do końca lat 80. XX w. Od początku lat 90. w polskim górnictwie zaczęły poj[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 74 [258] 403-410
EN Dimensioning rules of a mining hoist drive wheel that are actually in use, do not give a possibility to determine properly the stress and strain condition in the most afforded area of the structure, and the estimation of its fatigue life on that base is not possible. It seems necessary to undertake [...]
20
51%
Archives of Mining Sciences
2019 Vol. 64, no. 4 709--723
PL Badania opisane w niniejszym artykule dotyczą określania i identyfikacji wydajności pracy instalacji transportu pionowego w ramach całościowego procesu wydobycia kopalin przy wykorzystaniu obliczeń matematycznych i weryfikacji wyników obliczeń poprzez symulacje. Wśród parametrów wejściowych wykorzys[...]
EN Scientific research discussed in the present article is focused on the determination of the vertical conveyance capacity in the process of mining minerals, while applying a mathematical calculation and verification of the calculation results by simulation. Input parameters for the capacity calculati[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last