Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  historical parks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2016 Nr 2 (3) 51--65
PL Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak gospodarowanie parkami dworskimi w okresie PRL wpłynęło na ich obecny wygląd. Autorki na początku prac określiły tezę badawczą: ideologiczne podstawy PRL i zmiany społeczno-gospodarcze przyczyniły się do zatarcia pozostałych po drugiej wojnie reliktów swo[...]
EN The article is an attempt to answer the question how the management of manor parks in the communist period affected their present appearance. At the beginning of the research authors defined research thesis: the ideological base of the communism and consequently social changes have contributed to fu[...]
2
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Położony po obu stronach Nysy Łużyckiej Park Mużakowski, stał się symbolem pojednania Polski i Niemiec oraz współpracy konserwatorskiej - ochrony krajobrazu. Te wspólne działania wyprzedziły o ponad 10 lat zjednoczenie Europy. Stały się przedmiotem transgranicznego projektu rewaloryzacji, rozpoczęte[...]
EN Located at both sides of the Lusatian Neisse, the Muskauer Park became a symbol of reconciliation between Poland and by more than 10 years. The Park became the subject of a transborder Germany and of cooperation in conservation - landscape protection. Those joint efforts have anticipated the unifica[...]
3
84%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2017 T. 45 233--244
PL Programy GIS służą do gromadzenia i przetwarzania danych geograficznych, jednak są przydatne również w badaniach historycznych założeń zieleni. Ich zastosowanie pozwala pełniej wykorzystywać materiały kartograficzne, gromadzić dane dotyczące poszczególnych obiektów, dokonywać precyzyjnych pomiarów p[...]
EN GIS programs are used for the collection and processing of geographic data, however, they are also useful in the study of historical greenery. GIS allows better use of the archival and contemporary cartographic materials, collect data on individual objects, make precise measurements of the areas, tr[...]
4
84%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2017 T. 45 497--518
PL W artykule przedstawiono przegląd 6 wybranych historycznych parków publicznych (m.in. dawne ogrody rezydencjonalne i botaniczne) położonych w Polsce, Anglii i Niemczech, w kontekście ich wzbogacania o nowe elementy programowe, służące edukacji i nauce. Wprowadzanie nowoczesnych obiektów (budynków, k[...]
EN This article presents 6 historical public parks (including former residential and botanical gardens) located in Poland, England and Germany exploring ways in which they have been expanded with new didactic and scientific program elements. Introduction of modern facilities (buildings, structures) int[...]
5
67%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono przykłady zidentyfikowanych zagrożeń w stosunku do zieleni zabytkowej oraz program ratunkowo-naprawczy, zastosowany dla zagrożonego zabytku i efekty jego wdrażania.
EN This paper presents examples of the risks identified in relation to the historical greenery and program of rescue – repair treatments used for endangered trees and the effects of its implementation.
6
67%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2014 nr 25 57--69
PL Parki miejskie są postrzegane, jako wartość kulturowa miasta realizująca różne potrzeby mieszkańców. Jednocześnie mówi się o nich w kontekście kształtowania środowiska przyrodniczego miasta, w związku z pełnieniem funkcji biologicznej, hydrologicznej i klimatycznej. Podział ten ukazuje dwa odrębne p[...]
EN Urban parks are considered as cultural value of the city executing the different needs. At the same time there are disscusions about parks in the context of the natural environment development of the city, in connection with its climate, biological and hydrological function. This division shows two [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last