Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  historical building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Celem opracowania jest opis technologii i sposobów rozwiązania dociepleń ścian zewnętrznych oraz podłóg budynku zabytkowego. Praca zawierać będzie również analizę cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych, opis instalacji ogrzewania i wentylacji dla sali widowiskowej oraz dla zaplecza socjalnego [...]
EN The aim of this paper is to present technology and methods of thermo-insulation of walls and floors in a historical building. The work presents an analysis of heat and vapour flow in external barriers and a description of heating and ventilation of the performance hall and social parts of the buildi[...]
2
100%
Budownictwo i Architektura
PL Niniejszy artykuł opisuje koncepcję wykorzystania Szpitala-Przytułku w Sawinie jako obiektu zabytkowego o charakterze użyteczności publicznej na współczesną funkcję użytkową. We wstępie autor ukazuje rys historyczny obiektu stworzony na podstawie zarówno opracowań, jak i dokumentów i ekspertyz uzysk[...]
EN This article describes the concept of the use of Hospital-almshouse in Sawin, considered a historic object of public utility, for contemporary occupancy function. In the introduction the author presents the history of the object created on the basis of both studies as well as documents and expert op[...]
3
75%
Logistyka
2014 nr 5 1576-1585
PL Wszystkie budynki zabytkowe, podobnie ja inne budynki wznoszone współcześnie powinny spełniać wymagania podstawowe, techniczno-budowlane, do których należy wymaganie bezpieczeństwa pożarowego. budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie poż[...]
EN All historical buildings, like other buildings erected in our times should meet the basic requirements, which include fire safety requirements. The building itself and all devices connected to it must be designed and constructed in such way that in case of fire provide : loading capabilities through[...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Stosowanie betonu monolitycznego w renowacji obiektów zabytkowych jest dość powszechna praktyką w wielu krajach z uwagi na korzystne właściwości tego materiału: możliwość formowania dowolnych kształtów, relatywnie wysoką wytrzymałość, trwałość i odporność na korozję w porównaniu z innymi materiałami[...]
EN Application of monolithical reinforced concrete for renovation of historical objects is quite common in many countries due to favorable characteristic of this material: possibility to form into different shapes, relatively high strength and durability, resistance to corrosion and compatibility with [...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 6 9162--9166
PL Praca przedstawia główne zagadnienia dotyczące iluminacji obiektów. Wskazano elementy, które powinno się wyeksponować podczas ustawiania naświetlaczy. Część pierwsza opracowania dotyczy podstaw teoretycznych na temat sposobu ustawienia naświetlaczy. W drugiej części przedstawiono sposób iluminacji k[...]
EN Key issues of illumination of buildings objects has been presented in the paper. Areas that should be exposed while setting the floodlights has been identified and described. Theoretical basis has been in the first part described. Illumination method of the church has been in the second part showed.[...]
6
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2016 Nr 46 100--109
PL W artykule poruszono problematykę wprowadzania zmian konstrukcyjnych w obiekcie zabytkowym na przykładzie robót prowadzonych w kamienicy przy ul. Staromiejskiej 6 w Olsztynie. Prace wykonane w danym obiekcie polegały na kompleksowym remoncie. Wśród omówionych w artykule działań znalazły się podbicie[...]
EN The paper discusses the issue of introducing structural changes into a historical building referring to the example of conservation work carried out in the tenement house at 6 Staromiejska in Olsztyn. Building work involved a general renovation. The paper reviews actions carried out in the restorati[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2012 z. 51 37--51
PL W artykule przedstawiono zmiany programowe i funkcjonalne w zabytkowych strukturach średniowiecznych zamków obronnych, które na przestrzeni 600 lat ulegały różnorodnym przekształceniom, a obecnie znakomicie pełnią funkcje muzealne. Analiza kilku wybranych zamków średniowiecznych wskazuje na znaczną [...]
EN This essay presents program and functional changes in monumental medieval structures of defensive castles that for last 600 years underwent various transformations, and now splendidly fulfill the role of museums. The analysis of several selected medieval castles shows a large variety of programs and[...]
8
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 10 48--50
9
63%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 6 319--322
PL Opisano poszczególne etapy procesu inwestycyjnego w ramach wzmacniania fundamentów budynków zabytkowych z zastosowaniem iniekcji strumieniowej. Dodatkowo przedstawiono problemy występujące podczas tworzenia dokumentacji projektowej, trudności techniczne spotykane w trakcie realizacji oraz przykłady [...]
EN The different stages of the investment process in the framework of reinforcement the foundations of historic, monument buildings using jet-grouting technology were described. A number of problems occured while creating the project, technical difficulties encountered during the implementation of thes[...]
10
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2015 nr 14 174--179
EN The article distinguishes the main historical stages of the Ukrainian diplomacy development and conducts the analysis of diplomatic legations architecture in Ukraine starting from the Cossacks era and up till present days.
11
63%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2010 z. 10 25--30
EN The article presents basic problems concerning durability and degradation of old brick walls in monumental and industrial building. The work contains the impact of quality of brick and lime mortar on degradation rate. It also includes problems of masonry resistance to factors like moisture, soluble [...]
12
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 65--67
PL Obecnie, ze względu na rozwój branży turystycznej, coraz częściej adaptuje się budynki historyczne na hotele. Związane jest to z reguły z ich atrakcyjną lokalizacją w ścisłych centrach miast. Przebudowy te są jednak często bardzo skomplikowane pod względem konstrukcyjnym, gdyż wiążą się z wprowadzen[...]
EN Currently, due to the growing demand of the tourism industry, historic buildings are increasingly being adapted for hotel purposes. This is usually related to their attractive location in the very center of cities. These reconstructions, however, are often very complex in terms of construction, as t[...]
13
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 93--94
PL Rewitalizacja budynku zabytkowego jest złożonym procesem interdyscyplinarnym, którego częścią jest rehabilitacja konstrukcji. Zdolność rehabilitacyjna budynku wraz z wartością zrównoważenia stanowi o zdolności rewitalizacyjnej budynku zabytkowego. Artykuł omawia zagadnienie zdolności rehabilitacyjne[...]
EN Revitalization of a historical building is a multidisciplinary and complex process that includes structural rehabilitation. The rehabilitation capacity of a building together with a value of sustainability forms a revitalization capacity of historical building. Article describes a topic of historica[...]
14
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 114--115
PL Konieczność adaptacji budynków zabytkowych, wynikająca z procesu rewitalizacji, a także złego stanu technicznego istniejących elementów konstrukcyjnych, tworzących układ nośny, wymusza ich rehabilitację lub wymianę. Takie działania inżynierskie mogą wpłynąć na zmniejszenie sztywności przestrzennej b[...]
EN Historical buildings adaptation, as a result of revitalization process or poor structural condition of existing structural elements, forces a necessity for their rehabilitation or replacement. Related engineering interventions can lead to the reduction of overall rigidity of a structure and failure [...]
15
63%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 9 482--485
PL Rewitalizacja budynku zabytkowego wymaga interdyscyplinarnej metody diagnostyki, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju. W artykule ukazana jest metodologia oceny zdolności rewitalizacyjnej budynku zabytkowego, wykorzystana w kalkulatorze oceny zdolności rewitalizacyjnej, który jest narzędziem p[...]
EN Revitalization of historical buildings requires a multidisciplinary diagnostic approach based on the rules of sustainable development. This paper presents methodology for an evaluation of the revitalization capacity of a historical building. It is applied in the revitalization capacity calculator, w[...]
16
63%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 9 93--94
PL Chcąc ingerować nawet w niewielkim zakresie w obiekt znajdujący się na obszarach rewitalizowanych, wchodzimy na ścieżkę normalnej procedury administracyjnej mającej na celu wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy. Niniejszy artykuł przybliży na konkretny[...]
EN In order to interfere even to a small extent with an object located in revitalized areas, we enter the path of normal administrative procedure to issue a construction permit decision for rebuilding, extension or superstructure. This article will address concrete problems in the context of design act[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 52--53
PL Podczas naprawy obiektów zabytkowych należy brać pod uwagę nie tylko aspekty ekonomiczno-techniczne, ale również efekt poznawczy i kulturotwórczy. Częstym problemem przy tego typu realizacjach jest brak ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących kształtu rekonstruowanej struktury bądź rozwiązań szczegół[...]
EN During the process of reconstruction of historic buildings one should take into account not only the economic and technical aspects, but also the holistic effect of cognitive and culture impact of the object. A common problem with this type of realizations is the lack of definitive solutions concern[...]
18
63%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 4 188--190
PL Przeprowadzono badania skuteczności tradycyjnej opaski betonowej w postaci płyty monolitycznej i nawierzchni brukowej jako zabezpieczenia przed zawilgoceniem wodami opadowymi ścian przyziemia budynków. Wykonano badania zawilgocenia próbek gruntu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie ścian fund[...]
EN The aim of the study is to assess the effectiveness of the traditional concrete ties as the protection against damp basement walls run-off rain. The research results of the three objects haven’t demonstrated the insulation effectiveness of concrete ties. It can be concluded that the bands cause the [...]
19
63%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 5 19--23
PL W artykule opisano wybrane problemy związane z zastosowaniem szklanych ścian kurtynowych i dachów w zabytkowym budynku zlokalizowanym na starym mieście. Autorzy przedstawiają niektóre problemy wynikające z ich zastosowania oraz wskazują na przestrzeń krytyczną z punktu widzenia użytkownika takiego o[...]
EN The selected problems associated with the use of glass curtain walls and roofs in the historic building located in the old city was presented in the paper. Some problems related to use have been shown. The critical space was indicated, from the point of view of the user of such a facility. The concl[...]
20
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej przepływu strumienia powietrza przez szczeliny wentylacyjne ścian zewnętrznych. W sposób szczegółowy opisano model komputerowy analizowanego fragmentu ściany, sposób rozwiązania zadania oraz warunki brzegowe. Uzyskane wyniki mają na celu znalezienie [...]
EN The paper presents numerical result of air flow through the gap. The vertical, air gap is located in a modernized wooden walls of historical building, between old wooden part and thermal insulation from, inside. Based on the analysis it will be possible to find the best solutions of wall with gap an[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last