Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hip joint
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Dynamics Research
EN The paper presents an analytic way of determining loads that occur in the hip joint, with regard for the kinematics of the joint as well as human anthropometric features. The loads were determined considering the system as static, accepting that they result mainly from the weight of the relevant bod[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1999 nr 3 455-479
PL Jednym z najważniejszych kierunków badań w dziedzinie biomechaniki inżynierskiej jest doświadczalna i numeryczna analiza stanu odkształceń i naprężeń w organach ludzkich poddanych znacznym obciążeniom, jak chociażby staw biodrowy i kolanowy. Badania kliniczne, doświadczalne i numeryczne poświęcone k[...]
EN One of the most important trends in engineering biomechanics is experimental and numerical analysis of the stress and strain state existing in organs subject to a heavy load; e.g., the knee and hip joints. Clinical tests experimental and numerical studies on design of implants replacing damaged orga[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 25-30
PL Analiza pracy stawów człowieka w aspekcie obserwacji klinicznych odnosi się do rozpatrywania różnych geometrii współpracujących powierzchni kostnych. Ten fakt oznacza stosowanie krzywoliniowych ortogonalnych układów współrzędnych w celu opisania problemu hydrodynamicznego smarowania stawów. Praca pr[...]
EN Analyse of the human joints, in clinical orthopaedic observations aspect, refers to the various geometry of the co-operating bone surfaces. This fact means using the curvilinear orthogonal co-ordinate systems in order to describe the hydrodynamic lubrication problem of the human joints. The estimati[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 nr 21 201-206
EN A lot of disorders of the hip, especially in young patients, can be treated with a suitable osteotomy, which is based on the improvement of mechanical conditions in the hip joint. The surface replacement has also been developed as an alternative to a total hip replacement for young and more active p[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 439-444
PL Niniejsza praca wyprowadza formuły analityczne dla składowych prędkości i dla ciśnienia w niesymetrycznym przepływie cieczy synowialnej w zmiennej, zależnej od czasu szczelinie stawu biodrowego smarowanego ruchem niestacjonarnym.
EN This paper shows analytical formulae for velocity components and pressure for synovial fluid unsymmetrical flow in hip joint time dependent variable gap lubricated in unsteady motion.
6
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 177-182
PL W pracy poszukiwano optymalnych sposobów modelowania -ŚWarwików fizjologicznych stawu biodrowego, uwzględniając również skutki Jcorekcji chirurgicznych, czy rekonstrukcji uszkodzonego stawu. Podstawą przeprowadzonej analizy była ocena stanu odkształceń w symulowanych gatunkach, ze szczególnym uwzglę[...]
EN The way of optimal modeling is found. Results of surgical intervention and reconstruction of damaged join are taken into account, too. Here, experimental testing and numerical analysis are performed. In numerical models, simple boundary conditions are assumed. On the ground of strain estimation, for[...]
7
100%
Machine Dynamics Research
EN The paper describes the biomechanics of the hip joint in the process of loa ing one limb under static conditions. The paper refers to data related to anthropometric features of men and women qualified to the 50th percentile [Skubiszak L., 2009, Trzaskoma Z., 2003]. Kinematics of the hip joint is ana[...]
8
100%
Inżynieria Biomateriałów
9
88%
Advances in Science and Technology Research Journal
2016 Vol. 10, nr 31 240--246
EN The paper presents the results of a preliminary study on the structural analysis of the hip joint, taking into account changes in the mechanical properties of the articular cartilage of the joint. Studies have been made due to the need to determine the tension distribution occurring in the cartilage[...]
10
88%
Advances in Materials Science
EN The key requirement for the modern endoprosthesis is high durability of the friction components, which results in long and trouble-free operation in the human body. The durability of currently used endoprosthesis is often limited by tribological wear processes of friction components (e.g. between th[...]
11
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2019 Vol. 57 nr 1 235--248
EN The subject of the article is the evaluation of the strength of revision implants made of titanium or tantalum alloy, used during bone reconstruction of a hip joint while potentially using additional stabilizing screws, necessary due to significant bone loss. The article provides a preliminary stren[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 19-24
PL Obserwacje kliniczne dotyczą pewnych parametrów pracy stawu biodrowego takich jak ciśnienie, siła tarcia, nośność, itp. Praca przedstawia analizę numeryczną ciśnienia hydrodynamicznego dla symetrycznego przepływu cieczy synowialnej w szczelinie biołożyska występującej pomiędzy dwiema eliptycznymi ob[...]
EN The clinical orthopaedic observations refer to some working parameters of the hip joints as a pressure, friction force, loading force, etc. The numerical analysis of hydrodynamic pressure in the biobearing gap occurring between two elliptical bone surfaces of human hip joint is shown in this paper f[...]
13
75%
Mechanik
2009 R. 82, nr 12 998-1000
PL W systemach nawigacji stosowanych w operacjach całkowitej wymiany stawów stosuje się znaczniki przyczepione w charakterystycznych punktach układu kostnego. Wybór tych punktów ma decydujący wpływ na dokładność ustawienia elementów i trwałość endoprotezy. W artykule zaproponowano stosowanie większej n[...]
EN The paper suggests increased number of the bone system reference points to be considered in examination of the bones position following replacement of a joint.
14
75%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 211-218
PL W pracy zamodelowano dynamiczne zmiany obciążenia działającego w panewce stawu biodrowego w trakcie wykonywania podstawowych ruchów związanych z przemieszczaniem się na płaszczyźnie poziomej. W pracy analizowano dwa podstawowe przypadki obciążenia: zmianę siły w czasie od zera do maksymalnej wartośc[...]
EN The numerical modelling makes it possible to prepare FE model of human pelvic bone after reconstruction. It is particular important when the THA operation is performed and the artificial acetabulum is fitted. In the paper the numerical model is prepared on the ground of the geometrical data from 3D [...]
15
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono opis zastosowania stanowiska stabilograficzego do oceny stanu zdrowia pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. W pierwszej części pracy przedstawiono konstrukcję platformy stabilograficznej oraz podstawowe jej parametry. Następnie, zdefiniowano współczynniki wykorz[...]
EN The paper describes the application of stabilographic stand in medical examinations of a patients after hip replacement surgery. The first part of the paper provides an overview of construction and basic parameters of the stabilographic platform. Then, the coefficients used for stabilographic trajec[...]
16
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The hydrodynamic lubrication of the human biobearing gap in the orthogonal curvilinear coordinate jystem is described. The axisymmetrical flow in the biobearing gap between two arbitrary rotational )ithogonal curvilinear surfaces with non-monotonic generating line in the longitudinal direction and c[...]
17
75%
Inżynieria Materiałowa
PL Stabilność przez długi okres czasu, czyli trwałość sztucznego stawu biodrowego, będącą warunkiem oczekiwanej jego biofunkcjonalności determinują cechy materiałowe, geometryczne i dynamiczne poszczególnych komponentów endoprotezy oraz ich sprzężenie z organizmem człowieka. W pracy na podstawie danych[...]
EN The long term stability or durability of the artificial hip joint determining its expected biofunctionality is determined by the material, geometric and dynamic features of the particular prosthesis components and its connection with the human organism. On the ground of the literature data the test[...]
18
75%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy omówiono wybrane czynniki biomechaniczne, określające relacje pomiędzy endoprotezą stawu biodrowego a tkanką kostną chorego oraz różnice w patogenezie obluzowania panewki i komponenty udowej sztucznego stawu. Przedstawiono uwarunkowania biofunkcjonalności implantów w zależności od budowy mod[...]
EN In the paper selected, biomechanical factors which specify relations between the hip endoprosthesis and patient's bone tissue and also differences in pathogenesis of a cup and femoral component of artificial joint loosening were disscused. The conditions of implants biofunction depending on the str[...]
19
75%
Engineering Transactions
EN This paper shows numerical comparisons between lubrication of human hip joint gap in unsteady impulsive and periodic motion. We assume that spherical bone head in human hip joint moves at least in two directions namely in circumference and meridian directions. Basic equations describing synovial flu[...]
20
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2016 T. 21, nr 1 49--53
PL W artykule przedstawiono wyniki badań obciążonego stawu biodrowego. Staw biodrowy obciążano cyklami ćwiczeń gimnastycznych. Temperaturę w okolicach stawu monitorowano przy użyciu kamery termowizyjnej. Określono zmiany temperatury powierzchni skóry w wybranych miejscach.
EN The article presents the results of the load of the hip. The hip joint is loaded cycle exercise. The temperature in the vicinity of the joint were monitored using a thermal imaging camera. Changes of skin surface temperature at selected locations are analyzed.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last