Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 152
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  higher education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2009 nr 2 58-61
2
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy przedstawiono próbę interpretacji procesu rozwoju szkolnictwa wyższego jako układu dynamicznego z opóźnieniem. W pierwszej części przypomniano podstawowe własności układów dynamicznych opisywanych równaniami różniczkowymi z opóźnieniem, koncentrując się na własności asymptotycznej (wykładnic[...]
EN The paper presents an interpretation attempt of evolution of a system of higher education, as a delay dynamical system. In the first part a fundamental properties of a dynamical systems described by a delay differential equations were reminded. The property of a asymptotical (exponential) stability [...]
3
80%
Problemy Jakości
EN The market of academic services has been transformed many times lately as far as subjective and objective structures are concerned. This development is also related to higher schools operating in Poland. The following article deals with the comparision of different interpretations and definitions of[...]
4
80%
Problemy Jakości
EN In teaching on-distance the relations of a teacher and students are restricted. It causes the following questions: on what base should marks be given to a student's documents; what is the way of preventing the compilation of knowledge; what are the ways of implementation of education system changes [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
1999 Z.4 285-295
PL Kluczowym zagadnieniem w poprawie jakości zarządzania każdą jednostką orga-nizacyjną jest precyzyjne zidentyfikowanie osoby odbiorcy jej produktów lub usług (klienta). Satysfakcja klienta jest bowiem synonimem jakości produktu lub usługi, gdyż jakość jest często definiowana jako spełnienie lub prz[...]
EN In order to successfully implement quality in every organisation the true customer must be determined. Customer satisfaction is often used synonymously with quality, and quality is frequently defined as meeting and exceeding customer expactations. Misidentification results in wasted efforts and can [...]
6
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2000 Nr 3 3-6
PL Przedstawiono możliwości wprowadzenia Komputerowej Inżynierii Procesowej (KIP) do programów nauczania na wyższych uczelniach. Podano i przedyskutowano wyniki ankietyzacji dotyczącej wykorzystania narzędzi i metod KIP, przeprowadzonej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Słowa kluczowe: CAPE, szkoln[...]
EN An introduction of CAPE to the syllabi of universities has been presented. Questionnaire results dealing with the use of CAPE methods and tools, performed for Central and East Europe countries have been discussed.
7
80%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN Student satisfaction barometers are of vita! importance for the universities because they promote their internal re-organization, strengthen their image and emphasize on meeting the expectations and needs of students. Measuring student satisfaction by emphasizing on components of service quality del[...]
8
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 13 267-281
PL Przedmiotem artykułu jest identyfikacja oraz analiza luk jakości w typowej jednostce akademickiej świadczącej usługi edukacyjne. Dla trafnego zdiagnozowania luk przeprowadzono analizę dorobku literatury w zakresie luk jakości oraz w zakresie jakości usług szkolnictwa wyższego. Zidentyfikowano jedena[...]
EN This paper aims to the quality gaps identification and analyses in the field of higher education services. For better results the careful literature outcome review was conducted regarding the quality gaps and high education services quality. The eleven quality gaps were identified. These are the ele[...]
9
70%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The amount and profoundness of market reforms convincingly testify to extensive qualitative transformation in the field of higher education of Ukraine. Effectiveness of promotion along the way of reforms has provided the necessity for determining the coordinates of the state of Ukrainian higher scho[...]
10
70%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2001 z. 6 53-70
PL Artykuł przedstawia specyficzną dla Polski rolę inteligencji traktowanej jako grupa osób z wykształceniem wyższym akademickim. Na tej podstawie Autorka proponuje zwrócenie uwagi na to, by w programie kształcenia studentów szkół wyższych oprócz zagadnień ściśle specjalistycznych znajdowały się także [...]
EN Te article presents the specific role of inteligentsia in Poland. Considering this fact, the author suggests that university educational programmes should include not only the specialist issues but also the general ones which are crucial for any person of higher education. Such approach to education[...]
11
70%
Operations Research and Decisions
EN The subject of replenishment of infrastructure in Nigerian public universities has been of great concern to stakeholders in the educational system. How to obtain an appropriate replenishment plan that would give the desired infrastructure for a university after a certain period of time is a long-sta[...]
12
70%
Logistyka
PL Projektowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmiany systemowe powinny zapewnić polskim studentom kształcenie wysokiej jakości. Podejmowane są próby określenia warunków podnoszenia na wyższy poziom szeroko rozumianych usług edukacyjnych w uczelniach wyższych. Obecnie doskonalenie jako[...]
EN Designed by the Ministry of Science and Higher Education should ensure that system changes of Polish students of high quality education. Efforts are trying to determine the conditions for lifting to a higher level of wider educational services in higher education. Currently, improving the quality of[...]
13
70%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
14
70%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2010 nr 5 24-28
15
61%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 2 312-322
PL Artykuł przedstawia podstawy teoretyczne i formalną notację rachunku kosztów działań (ABC) oraz studium przypadku jego pilotażowego wdrożenia w jednym z dziekanatów Politechniki Wrocławskiej. Wskazuje na korzyści płynące z zastosowania rachunku kosztów działań na uczelniach wyższych, zwracając jedno[...]
EN The paper presents the theoretical foundations and the formal notation of Activity-Based Costing (ABC) as well as a case study of its pilot implementation in one of the dean’s offices of Wroclaw University of Technology. It indicates the advantages related to the application of Activity- Based Costi[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 2 323-332
PL Niż demograficzny, mobilność studentów, wzrastająca rola konkurencji na rynku usług edukacyjnych sprawiły, iż szereg uczelni, chcąc utrzymać dotychczasową liczbę studentów, zaczęła zwracać szczególną uwagę nie tylko na jakość oferowanych usług dydaktycznych, ale także na szereg czynników istotnych z[...]
EN Increasing competition has brought about a change in the way higher education institutions are managed. Numerous universities have recognised the need for marketing the management of their organisations and concentrating their efforts on student satisfaction. There is plenty of research on student s[...]
17
61%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The article described the relationship between the state and universities as an example of theoretical models: Clark, Van Vught, and Braun and Merrien. The organization of higher education varies considerably between countries. Structure and regulation of higher education can not be discussed withou[...]
18
61%
Przegląd Górniczy
PL W nawiązaniu do dyskusji zapoczątkowanej w grudniowym zeszycie Przeglądu Górniczego 2012 roku, autor polemizuje z poglądami profesora Romana Magdy. Kontynuacja dyskusji ujawnia wyraźną różnicę poglądów zarówno na kwestię PATRONA Katedry AGH, kierowanej aktualnie przez profesora Magdę, jak też na oce[...]
EN In connection to the discussion initiated in the magzine ‘Przeglad Gorniczy’ from December 2012 – the author argues with the perspective of Prof. Roman Magda. The following part of the discussion reveals a clear difference both in regard to the PATRON of AGH Department, currently conducted by Prof. [...]
19
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 8 70-71
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 8 289-294
PL Artykuł przedstawia problem nauczania technik komputerowych wśród inżynierów na przykładzie Turcji.
EN The study aims to provide a "snapshot" of the current state of computing education in engineering in Turkey by emphasizing on professors, scientific publications, curriculums, and graduate programs in this field. The study can be beneficial in terms of several points: First, it can be used to clarif[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last