Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high-temperature corrosion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science
EN The CeO2-Mn/SiO2Al2O3 coating (also as Al2O3 or AlOOHźH2O) on metallic supports was fund to be best suited for high-temperature catalytic oxidation of diesel soot. With a thickness of 15-20 m, the ceramic layer coated by the sol-gel method showed no cracks either before or after a thermal shock. Sca[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 3 1607--1612
EN The paper presents the microstructure, chemical and phase composition of thin scale, obtained as a result of high-temperature corrosion of X20Cr13 stainless steel. Samples were exposed to gas atmosphere of the following composition: 0.25 vol.% of SO2 and 99.75 vol.% of Ar at 600 °C for 5 [...]
3
100%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN This paper presents the melting characteristics of ash from different residual forest biomass - wood pellets, oak chips, coniferous bark, deciduous tree bark, wet sawdust and non-sorted blueberries. The melting temperatures of ash in reducing and oxidizing atmospheres were similar and did not differ[...]
4
100%
Archivum Combustionis
2017 Vol. 37 nr 2 107--118
EN High temperature (low oxygen) corrosion processes in coal-fired boilers are intensified primarily by the use of low-emission (NOx) combustion techniques, that are associated with production of a reducing gas atmosphere near evaporator walls. For over 10 years a diagnostic system for corrosion risks [...]
5
88%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 2 379-386
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem żaroodpornych pokryć na stopach niklu metodą Arc-PVD z wykorzystaniem reakcji egzotermicznej pomiędzy niklem oraz Al z utworzeniem faz międzymetalicznych Ni-Al. Po obróbce cieplnej polegającej na wygrzewaniu w temperaturze 1050°C NiAl pokrycia [...]
EN Investigations of obtaining high temperature coatings on the Ni base superalloys by the Arc-PVD method, using exothermic reaction processes between Ni and Al with NiAl intermetallic formation are presented in the article. By the diffusion heating at 1050°C NiAl high temperature diffusion coating con[...]
6
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2010 nr 4 55-60
PL W pracy opisano procesy korozji siarkowej i chlorowej oraz zaprezentowano metody diagnostyczne i badawcze, mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznemu zjawisku korozji wysokotemperaturowej, której tempo potrafi wzrosnąć nawet o rząd wielkości po zastąpieniu paliw nieodnawialnych (jak węgiel ka[...]
EN This paper describes the processes of sulphur and chlorine corrosion in boilers, and presents diagnostic and research methods for the prevention of the dangerous phenomenon of high temperature corrosion, the rate of which can increase by even one order of magnitude after the replacement of fossil [...]
7
75%
Rynek Energii
2011 nr 3 161-165
PL W prezentowanym artykule zamieszczono wyniki badań warstwy przyściennej kotła K6 El. Rybnik. Na początku omówiono układ do pomiaru składu warstwy przyściennej na ścianie wewnętrznej ekranu kotła parowego oparty na metodzie BLM monitoringu składu tej warstwy. Uzyskane wyniki badań stężenia CO przedst[...]
EN This manuscript reports the results of an investigation concerning the composition of the boundary layer of the flue gas at the waterwall of boiler K6 (OP650) of the Rybnik power plant. These results were obtained using a boundary layer monitoring system (BLM), which allows the prediction of the low[...]
8
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 8 557--560
PL Celem prowadzonych badań było porównanie odporności korozyjnej stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Fe40Al5CrZr po krystalizacji i po przeróbce plastycznej ze stalą odporną na korozję gatunku X12CrCoNi2120. Badania wykonano w temperaturze 700 ˚C w środowisku: 9 % O2 +0,2 HCl + 0,08 % SO2 + N2. O[...]
EN The aim of conducted tests was to compare the corrosion resistance of alloys intermetallic phase matrix FeAl after crystallization and after plastic treatment with steel resistant to corrosion type X12CrCoNi2120. Tests were conducted in temperature of 700 ˚C in environment of 9 % O2 +0.2 HCl + 0.08 [...]
9
75%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 3 93--99
PL Chlor i siarka obecne w węglu stanowią potencjalne zagrożenie korozyjne w procesie spalania konwencjonalnych paliw stałych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny zawartości tych pierwiastków w próbkach węgli brunatnych i kamiennych przeznaczonych do celów energetycznych. Wy[...]
EN Chlorine and sulphur elements in coal are potentially corrosive agents during the process of combustion of conventional solid fuels. This paper presents the test results of evaluation of these elements in the samples of lignite and hard coal for energy purposes. The indication of S/Cl ratio was fund[...]
10
75%
Energetyka
2006 nr 3 197-200
PL Wprowadzono podział korozji wysokotemperaturowej wg procesu niszczenia materiału rury. Podział ten miał na celu zidentyfikowanie głównej przyczyny awarii przegrzewaczy oraz przedstawienia wpływu temperatury i alkalicznych związków na procesy korozyjne. Podano różnice pomiędzy korozją powstałą wskute[...]
EN A division of high-temperature corrosion according to the material destruction process of the pipe is introduced. This division is aimed to identification of the failure main reason of superheaters and to presentation of the temperature influence and the influence of alkali compounds on corrosion pr[...]
11
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem parametrów wytwarzania powłok metodą odlewniczą na ich skład chemiczny i grubość. Udowodniono, że transport masy (A( i Cu) z mieszaniny aktywnej do odlewu jest uzależniony od doboru technologicznych parametrów procesu. Uzyskane powłoki poddano nawę[...]
EN This paper presents the results of the investigation concerning the influence of the production parameters of coatings by casting method on their chemical composition and thickness. It has been proved that the mass transport of A1 and Cu from the active covering/mixture to a casting depends upon the[...]
12
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono analizę uszkodzeń powstałych w mikrostrukturze odlewanych palet służących do uformowania wsadu w piecach do nawęglania. Zużycie odlewów, którego końcowym skutkiem jest dekohezja ich ścianek, wynika przede wszystkim z oddziaływania atmosfery nawęglającej i wstrząsów cieplnych[...]
EN The study of the microstructure degradation occurred in cast grates used for conveyance of parts in gas carburizing furnaces has been shown in this paper. The wear of castings, which final consequence is decohesion of walls, results first of all from the carburizing atmosphere effect and thermal sho[...]
13
75%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 4 115-119
PL W pracy opisano proces zużycia korozyjnego taśmy pieca hartowniczego wykonanej ze stali stopowej. Przedstawiono zmiany wymiarów geometrycznych oraz mikrostruktury badanego materiału. Stwierdzono znaczny stopień utlenienia powierzchni próbek. Z drugiej strony analiza RTG wykazała zwiększoną zawartość[...]
EN The paper describes the corrosion process of an alloy steel conveyor belt in the hardening furnace. The changes in the geometric dimensions and internal structure of the investigated material have been presented. A high surface oxidation degree was stated. On the other hand the RTG analysis revealed[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 442--445
PL Rozwój transportu samochodowego, kolejowego, morskiego jak i lotniczego jest jednym z ważniejszych wyzwań inżynierskich i logistycznych teraźniejszych czasów. Świat stając się "globalną wioską" wymusił rozwój głównie transportu lotniczego, ze względu na możliwość zwiększenia szybkości przewożenia lu[...]
EN The development of car, rail, maritime and air transport are among the most important engineering and logistical challenges of modern times. The world's "global village" reality is accelerating the development of mainly air transport in the pursuit of developing high speed transfer of people and goo[...]
15
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu porównanie odporności korozyjnej stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Fe40A15CrTiB po krystalizacji i po przeróbce plastycznej ze stalą odporną na korozję gatunku X 12CrCoNi2120. Badania wykonano dla stali w temperaturze 700°C oraz dla stopu[...]
EN The paper presents results of the research which aim was to compare the corrosion resistance of alloys based on intermetallic phase after Fe40Al5CrTiB crystallization and after forming the steel corrosion resistant X12CrCoNi2120 species. The tests were performed for steel at temperature of 700°C Fe4[...]
16
75%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 4 116-118
PL Opisano proces zużycia korozyjnego stali chromowo niklowej w podwyższonej temperaturze - 900÷950oC w zmiennej atmosferze. Przedstawiono zmiany wymiarów geometrycznych oraz mikrostruktury badanego materiału. Określono wpływ składu chemicznego stali (zawartości niklu i dodatków stabilizujących węgliki[...]
EN The paper describes the corrosion process of Cr-Ni steel in elevated temperature of 900÷950oC in a variable atmosphere. The changes in the geometric dimensions and internal structure of the investigated material have been presented. The influence of the chemical composition of steel (nickel and othe[...]
17
75%
Instal
2018 nr 12 11--14
PL Jednym z istotnych, niepożądanych efektów stosowania metod pierwotnych do obniżania emisji NOx z kotłów parowych jest intensyfikacja procesu korozji wysokotemperaturowej, co ma związek z wytwarzaniem w części komory paleniskowej, redukcyjnej atmosfery gazowej. Od wielu lat prowadzone są w[...]
EN Increasing the high-temperature corrosion rate of evaporator tubes is one of the most important side effects of using primary methods to reduce NOx emissions from steam boilers. The effectiveness of low-emission combustion techniques is associated with the production of a reducing gas atmosphere in [...]
18
63%
Ochrona przed Korozją
2007 nr 10 380-387
PL Przedstawiono wybrane wyniki badań odporności korozyjnej powłok natryskiwanych metodą HVOF z fazą międzymetaliczną NiAl. Cykliczny korozyjny test przeprowadzono w atmosferze: N2+9%O2+0,2% HCl+0,08%SO2., w temperaturze 873 K i czasie ekspozycji 500 godzin. Przedstawiono makro i mikrostrukturę powłok [...]
EN Selected results of high temperature corrosion resistance of HVOF sprayed coatings with NiAl intermetallic phases have been presented. The aggressive corrosion gas was composed of: N2+9%O2+0,2% HCl+0,08%SO2. The temperature of the cyclic corrosion test was 873K and the exposure time was 500 h. The m[...]
19
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 4-5 159-162
PL Praca dotyczy efektów uzyskanych w wyniku miedziowania żeliwa różnymi metodami. Autorzy badali wpływ wysokotemperaturowego utleniania, jako etapu poprzedzającego nanoszenie warstwy miedzi na zmiany struktury warstwy wierzchniej oraz przypowierzchniowej żeliwa z grafitem płatkowym. Uzyskane efekty po[...]
EN The paper presents results obtained during the process of coating (with different methods) the cast iron with copper. Authors studied the influence of the high-temperature oxidation, as the preliminary stage preceding coating with copper, on changes of surface layer structure as well as on cast iron[...]
20
63%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2015 T. 55, nr 3 61--70
PL Praca prezentuje wyniki badań utleniania w atmosferze pary wodnej staliwa żaroodpornego o różnej strukturze (ferrytyczno-austenitycznej, austenitycznej i austenitycznej z węglikami) w temperaturze 900°C w ciągu 12 godzin. Na podstawie badań kinetyki utleniania stwierdzono, że badane próbki utleniały[...]
EN The article presents the results of studies of the oxidation process conducted at 900°C for 12 hours in an atmosphere of water vapour on cast heat-resistant steel with a diversified structure (ferritic-austenitic, austenitic, and austenitic with carbides). Based on the studies of oxidation kinetics,[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last